mandag 22. desember 2014

Legemiddelinformasjon for pasientene

"TRYGG MEDISIN"   - informasjon om legemidler for publikum

RELIS, regionale legemiddelinformasjonssentre, er knyttet til de klinisk farmakologiske fagmiljøene ved universitetssykehusene og finansieres ved tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet.

RELIS tester for tiden ut en nettbasert legemiddelinformasjonstjeneste for publikum; 
Trygg medisin. 

Helsepersonell er velkommen til å henvise pasienter til www.tryggmedisin.no dersom pasienten kan ha nytte av en spørsmål/svar-tjeneste om legemidler og legemiddelbruk.

Spørsmål besvares skriftlig, gratis og anonymt av RELIS’ leger og farmasøyter innen to virkedager.
Tjenesten er ment som et supplement til den legemiddelinformasjonen som allerede gis av helsepersonell, og som et alternativ til betalingstjenester, produsentgenerert legemiddelinformasjon (pakningsvedlegg) og useriøse beskrivelser i media. Vi uttaler oss ikke om diagnoser og erstatter ikke legebesøk.

RELIS har trykket opp flyere i A6-format med nettadressen og annen informasjon om tjenesten.
Flyere sendes ut kostnadsfritt til helsepersonell på forespørsel til RELIS.

torsdag 27. november 2014

Kurs: Barn med ME – helhetlig tilbud


Barn og unge med ME i Rogaland blir diagnostisert på Stavanger Universitetssjukehus. Før
de skrives ut, blir det holdt samarbeidsmøte med fagpersoner i kommunene, hvor foreldre,
fagpersoner fra PPT, skole, fysio/ ergoterapitjeneste, helsesøster og fastlege deltar.

Noen av barna/unge blir henvist for habilitering til Avd. Barnehabilitering, Østerlide.
De fleste av barna følges i kommunene, og det er behov for et utbredt samarbeid mellom
ulike fagpersoner, etater og familie.

Hensikt:
Øke kompetansen for fagpersoner om sykdommen og muligheter for tilrettelegging på ulike arenaer.

Målgruppe:
Rektorer/ressursteam, lærere, PPT, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ledere Helse og sosial (bestillerkontor), helsesøstre, fastleger.

Tid: 12.01.15 kl 08.00-15.30

Sted: SUS Aulaen i Sydbygget. 2. etasje

Godkjenning: kurset er søkt godkjenning for allmennleger. Ta kontakt med arrangør for oppdaterte opplysninger om dette.

Arrangør:
Avd. Barnehabilitering Østerlide
Kvinne barn divisjonen
Stavanger Universitetessykehus.


Program

Påmelding

onsdag 26. november 2014

Driftsmelding: Kapasitet redusert på urologisk avdeling


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ12lMMBizIuVq3zXSFtQgMzP144-8CzNdpyQl_HrxFnx25UrzW7wUrologisk seksjon har for tiden stor mangel på spesialister samtidig med økende pågang av henvisninger, både utenfra og internt.    

Dette medfører lengre ventetid på time ved urologisk poliklinikk enn forespeilet. Pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp, med premaligne eller maligne tilstander vil som tidligere prioriteres.

Vi ber henvisende leger nøye vurdere henvisningsgrunnlaget og eventuelt vurdere bruk av privatpraktiserende urologer. (Red anm: Følg linken eller bruk "Private med avtale" menylinjen på Praksisnytt)

Vedrørende internhenvisninger vil øyeblikkelig hjelp henvisninger vurderes som inneliggende. Dersom vi vurderer det slik at pasienten kan vurderes elektivt tar vi oss lov til å omgjøre tilsynsforespørselen til elektiv vurdering poliklinisk. Henvisende avdeling vil få beskjed.

Vi vil hjelpe så godt vi kan og ber om forståelse for vår situasjon.

Mvh
Ernst A. Rettedal
Overlege
Urologisk seksjon


onsdag 19. november 2014

Patologi: Manglende prøvesvar - utfyllende informasjon til utsendt brev.

Informasjon vedrørende manglende patologisvar

I brev datert 11.11.2014 går det frem at avdeling for patologi har fått tilbakemeldinger om prøvesvar som ikke har kommet frem til rekvirent, og at avdelingen ikke har mulighet til å kontrollere hvilke svar dette gjelder. På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått har vi noen spesifikke datoer hvor det har skjedd feil. Her er det snakk om vår utskriftsdato, altså den datoen prøven ble godkjent og sendt til utskrift. Disse datoene er per i dag 17.9, 22.9, 26.9, 29.9, 16.10 og 28.10. Disse prøvene er registrert med prøvetakingsdato fra 1.9.2014 til og med 8.10.2014.

Per i dag er det kun cervixcytologiprøver fra eksterne rekvirenter som er etterlyst, vi ber derfor alle rekvirenter kontrollere disse ekstra nøye. Så langt er 43 kvinner er rammet av denne feilen, ingen med alvorlige diagnoser.
Samtidig vil vi understreke at vi ikke vet med sikkerhet at feilen kun gjelder cervixcytologiprøver og om det kun er eksterne rekvirenter som er rammet.

Da vi først ble oppmerksomme på dette problemet gjaldt det prøvesvar som skulle vært sendt ut den 22.9. Disse ble skrevet ut og sendt sammen med et forklarende følgebrev, da det var mange rekvirenter som fikk samme svar to ganger. Det viste seg i ettertid at det fremdeles manglet svar fra den 22.9. Vi har derfor valgt å ikke sende ut alle svarene fra ovennevnte utskriftsdatoer på nytt, da vi ikke kan garantere at dette løser problemet.

Vi har satt inn ulike tiltak ved avdelingen og arbeider sammen med vår systemleverandør for å finne årsaken og vil gi en tilbakemelding så snart vi vet med sikkerhet at problemet er løst.

Vi bemerker at gjennomsnittlig svartid per i dag er 3 uker (17 dager) på histologiprøver og 2 uker (10 dager) på cytologiprøver da vi får en del henvendelser angående prøver som ikke er ferdig.

Igjen beklager vi merarbeidet dette påfører våre rekvirenter.Vennlig hilsen

Ine Kristin Fossum                                                             
Konsulent
Avdeling for patologi
51519628
Helse Stavanger HF
www.sus.no


tirsdag 4. november 2014

Praksisplass: SUS søker praksislærerer for medisinstudenter 2014/15

Foto: Colourbox
Også i år har Stavanger Universitetssjukehus (SUS) tatt imot norske medisinstudenter  fra Ungarn. Som en del av praksisen i det norske helsevesen er det ønskelig med to uker i allmenntjeneste.

De fleste studentene som er med i ordningen på SUS har skaffet seg praksis på sitt hjemsted, men vi har to kjekke studenter som trenger en praksisplass i Stavangerområdet.

Studentene våre trenger praksisplass  i denne perioden:
Student 1: Uke 51, uke 1 og litt uke 2 - 15.12-19.12 og 29.12-06.01
Student 2: Uke 1 uke 2 og litt uke 3 - 29.12-13.01.
Studenten må ha praksis i totalt ti arbeidsdager, og det blir derfor noen dager ut i uken etterpå, pga nyttårshelgen.

Studenten har selv ansvar for transport til/fra legekontoret ved arbeidsdagens start/slutt.
Studentene har studentlisens.
Praksislærer blir honorert med kr 700/dag.Dersom du  kan hjelpe SUS med denne undervisningen, så ta gjerne kontakt med Fredrik Feyling
på epost fefr@sus.no så snart som mulig. eller tlf: 51 51 37 71 / 478 61 914.

Håper at noen har mulighet for dette!

Publisert på vegne av
Fredrik Feyling
Forskningsrådgiver
51513771 / 47861914
Helse Stavanger HF
www.sus.no
cid:image001.jpg@01CE0F51.81D32870

fredag 31. oktober 2014

Ny utgave av "Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi"


Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi er en fagressurs som gir oppdatert informasjon om analysers bakgrunn, indikasjon, prøvetakingsrutiner, analytisk/ biologisk variasjon, referanseområder og tolkning.

Ny  utgaven av brukerhåndboken nå er tilgjengelig i elektronisk format på www.brukerhandboken.noBoken utkom første gang i 1996 og den 4. utgaven som nå foreligger har gjennomgått en omfattende faglig revisjon der 60 forfattere har vært involvert hvorav 42 er spesialister i medisinsk biokjemi og 28 har doktorgrad. Det blir i første omgang ikke trykket papirversjon.

Boken omfatter vel 300 analysebeskrivelser samt egne kapitler med generell informasjon om prøvetaking og prøvebehandling og om tolking av analyseresultater.
Det er også gjort betydelige forbedringer i den elektroniske presentasjonen av boken både i forhold til layout og funksjonalitet.

Prosedyrer.no legges ned:
Den tidligere nettadressen  « www.prosedyrer.no « legges ned, men vil i en overgangsperiode automatisk bli linket til brukerhandboken.no

Feilmelding?
Vi vil være takknemlig for tilbakemelding om feil, mangler og forbedringer både når det gjelder analysebeskrivelser og brukervennlighet. Innspill sendes tor.arne.hagve@ahus.no. Bokens innhold kan revideres fortløpende.

App?
I løpet av få uker vil boken foreligge som App både i iOS- og Android format. Appen heter "Medisinsk biokjemi" og kan etter hvert lastes ned gratis fra App Store og Google Play.


På vegne av

Øyvind Skadberg
Avdelingsoverlege
Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf  51519545 / 41851836
Helse Stavanger HF

torsdag 30. oktober 2014

Informasjon om Brystsmerteenheten på SUS


Kardiologisk avdeling åpnet en egen brystsmerte enhet (BSE) 1 september 2014. Enheten er plassert i lokalene til MIO-B og har 6 sengeplasser, undersøkelsesrom og samtalerom. 

Pasienter som kommer til sykehuset med brystsmerter uten nye EKG-forandringer vil ligge på den nye enheten.
De første blodprøvene tas i mottakelsen og nye blodprøver tas på BSE 3 timer etterpå. Prøvene på BSE tas av sykepleier og sendes til laboratoriet i rørpost slik at vi får en rask avklaring om det er hjerteinfarkt. 
Er blodprøvene normale kan pasienten undersøkes med arbeidsbelastning og ultralyd av hjerte hvis nødvendig. Om testene ikke viser noe unormalt, får pasienten reise hjem. 
Ved mistanke om annen sykdom kan pasienten henvises raskt til rett instans.

Det som skiller denne posten fra andre poster er at blodprøver tas raskere og analyseres raskere. Utstyr til ultralyd og sykkeltest finnes også på enheten. Nødvendig undersøkelser gjøres når pasienten er klar og man må ikke vente på ledig time der slike undersøkelser utføres rutinemessig. 

Det er en overlege og en lege i utdanning som er tilknyttet BSE i ukedagene. Erfaring fra de første ukene viser at enheten fungerer etter plan. Det er meget kort liggetid og de fleste pasienter reiser hjem eller går til videre hjerteutredning hvis nødvendig (CT av koronar kar eller angiografi) i løpet av 24 timer. 

torsdag 23. oktober 2014

Kurs: Påminnelse: Diabetesforum i Rogaland på SUS tirsdag 28 oktober.

Diabetesforum Rogaland

Kurspoeng: Allmennmedisin, indremedisin og NSF

Påmeldingsfrist: 25.10 ved epost til: diarog@online.no

Program

Diabetesforum er et tverrfaglig kurs med målsetting om å sikre faglig oppdatering innen
diabetes.
Målgruppen er leger, sykepleiere, personell fra hjemmesykepleien og
sykehjem, apotekansatte, legemedarbeidere og helsepersonell fra psykiatrien
Programmet er spennende og variert, med engasjerte og kunnskapsrike forelesere.
Vi håper at du setter av tid til å delta og ser fram til å ønske deg velkommen til et
spennende og lærerike Diabetesforum.
Kurset er godkjent som tellende innen allmennmedisin, indremedisin og NSF

mandag 20. oktober 2014

NHN adresseregister/ Osean: Jæren DPS klar for elektroniske meldinger via OSEAN/NHN adresseregister


Kortversjonen

 • kun elektive henvisning
 • skriv i henvisningen hvilken enhet dere henviser til
 • IKKE for øhjelpshenvisninger
 • kun via NHN adresseregister (OSEAN)
 • send en testmelding førstJæren dps er nå klar for å motta henvisninger elektronisk. Det gjelder bare elektive henvisninger.

Det er viktig at dere skriver i henvisningen hvilken enhet dere henviser til, både når det gjelder poliklinisk behandling og elektiv innleggelse.

Når det gjelder ø-hjelpshenvisninger, må dere fortsatt ringe vakthavende lege og sende papirene med 
pasienten som før.

Jæren dps håper på godt samarbeid for å få den elektroniske samhandlingen til å fungere godt, både med epikrisesending og nå mottak av elektive henvisninger fra dere som samarbeidspartnere.

Det anbefales å sende en testhenvisning første gang du bruker adressen:
Bruk pasienten "Danser, Line" og skriv "Teksttekst" inni dokumentet.

Mer informasjon om tilbud og avdelinger ved JDPS


Publisert på vegne av:

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Borgny Helen Sirevåg Andreassen
IT-konsulent/DIPS-systemansvarlig


cid:image001.png@01CFBB90.3A101150
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Austbøvegen 16, 4340 Bryne


*******************************************************************************************************************************OSEAN/NHN adresseregister

Les om OSEAN/NHN adresseregister i Informasjonsskriv fra Helse Vest IKT (status juni 2014)
Her kan du også lese om status for oppkoblingsarbeidet som nå pågår i Helse Vest området.
Målet er at vi alle skal være kobletopp innn utgangen av året.


TIPS til kontoret:

Dersom du lurer på om en mottager har tatt i bruk NHN adresseregister og integrert det med sin journalprogramvare kan du (forutsatt at du er på en PC i helsenettet) sjekke status på denne linken:

https://register.nhn.no/Ar (fungerer kun på kontoret / sykehuset eller via hjemmekontorløsningen evt)

Lagre linken som en favoritt i nettleseren din slik at du lett finner tilbake til den.

Se etter "Gul prikk" under adressen du får opp på den du søker etter. Dersom du finner denne gule prikken er det sannsynligvis klart for å bruke adressen til sending - men det kan være problemer likevel - send derfor testmelding.


Meldingsansvar:

Husk at det er du som er ansvarlig for alle meldinger du sender fra deg inntil du eventuelt har fått bekreftet via applikasjonskvittering at den er kommet frem.

Oppdatering av egen informasjon i registeret:

Det er viktig å huske på å oppdatere informasjonen om deg selv og legene på kontoret ditt i NHN adresseregister. Spesielt viktig når dere får nye leger eller vikarer på kontoret.Jan Robert Johannessen

Praksiskonsulentmandag 13. oktober 2014

Rutine: Ebola risikovurdering

Rutiner for risikovurdering og innleggelse/ ebola pasient

Alle legevakter og fastleger må forsikre seg om at pasienter som henvises til SUS ikke har vært i land hvor der er ebola utbrudd (Guinea, Sierra Leone og Liberia). Etter hvert kan dette i verste fall også ramme flere land. Alle pasienter som ikke innlegges fra annen institusjon, overflyttinger etc. må eksamineres på reiseanamnese.

Vurderingen baseres på tre hovedspørsmål:

1.      Har vedkommende vært i endemisk område i løpet av de siste 21 dagene? – Hvis ja;
2.      Har vedkommende vært i kontakt med mistenkte/bekreftede ebola-syke personer? – og;
3.      Har vedkommende selv symptomer forenelig med ebolavirussykdom? – Hvilke?

Dersom det er mistanke om ebolasykdom må henvisende instans kontakte vakthavende infeksjonsmedisiner ved SUS før pasienten sendes til sykehuset.

Smittevernkoordinerende lege i kommunen bør også varsles.

Symptomer på ebola: 
 • Høy feber, 
 • sterk hodepine, 
 • uttalt slapphet og muskelsmerter, 
 • deretter følger oppkast, diaré og utslett. 
 • Etter 5-7 dager kan det oppstå indre og ytre blødninger.

Inkubasjonstiden er 2-21 dager og det er ingen smitte i inkubasjonstiden.


Vennlig hilsen

Jon Sundal
Smittevernoverlege
9894 / 91601436
Helse Stavanger HF
www.sus.no

mandag 6. oktober 2014

Dobbelthenvisninger når pasienten ønsker å bruke privat tilbudKortversjonen (Red):
Hvis pasienten får henvisning med i hånden til privat tilbud, evt via helseforsikring - ikke send henvisning til sykehuset samtidig.

Dersom ventetiden blir for lang for pasienten og denne ønsker å gå privat - viktig å avbestille så kapasiteten kan benyttes på andre. 
Det er dessverre en del dobbelthenvisninger til MR på SUS fra fastleger og privatpraktiserende. 

Pasienter som får henvisning både privat og til oss i utgangspunktet. 

Det blir mye ekstraarbeid med prioritering, finne time og pasienter som ikke møter eller avbestiller samme dag. 

Vi får ikke utnyttet MR kapasiteten optimalt fordi det blir for knapt med tid til å ringe inn nye pasienter ( itellegg til at det er mye mer ressurskrevende å ringe inn pasienter sammenlignet med å sende brev). 
Vi ber derfor om at pasientene blir henvist til en plass

Dersom det oppstår ventetid som oppleves som for lang, eller pasienten ønsker en raskere prioritering utifra andre hensyn enn medisinske, er det selvfølgelig åpning for å ta kontakt med oss eller for å henvise andre plasser. 

I slike tilfeller er det uhyre viktig at pasientene avbestiller undersøkelsen på SUS så snart de har fått time annet sted.


Vennlig hilsen

Kathinka Dæhli Kurz
Seksjonsoverlege MR, nevro- og ØNH-radiologi, PhD
61283 / 47256648 / 47256648
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 3. oktober 2014

Labnytt i september

Fikk du med deg disse labnyhetene i september?


› Labnytt: Analysering av Vitamin D på SUS

Avdeling for medisinsk biokjemi kan fra 1. oktober tilby analysering av Vitamin D til våre rekvirenter.
Publisert 30. september, 2014

› Labnytt: Upresise linker i Laboratoriehåndboken

Nytt dokument med oppdaterte linker
Publisert 26. september, 2014

› Labnytt: Skjema for bestilling av prøvetakingsutstyr

​​Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi kan skrives ut fra laboratoriehåndboken på nett.

Publisert 16. september, 2014 mandag 29. september 2014

Rehabilitering: Hjerneskolen


Hjerneskolen (et senfase gruppetilbud for mennesker med ervervet kognitiv svikt) på AFMR  Lassa starter opp i mars 2015, og blir annonsert i avisen 12,19 og 26 september. 

Søknadsfrist er satt til 10.10.14.

Vi henviser til nettsiden www.sus.no/hjerneskolen  for mer informasjon og søknadsskjema. 

Som tidligere år inneholder søknadsskjemaet en egenerklæringsdel som fylles ut av søker samt et henvisningskjema som fylles ut av legen.

mandag 22. september 2014

Vestlandspasienten - nå kan pasientene sende melding til sin avdeling

Siden januar har Helse Stavanger testet ut nettløsningen Vestlandspasienten, der pasienter får oversikt over timeavtalene sine på nett. Fra 22.september er det også mulig for pasientene å sende melding til avdelingene.​

Tekst: Eilin Tvedt-Gundersen, Stavanger universitetssjukehus

Noen få unntak er det fortsatt. Pasienter som skal til røntgen kan se timeavtalene sine, men ikke skrive melding til avdelingen. Det er også mulig å se timene til barn under 12 år på samme folkeregistrerte adresse, navn på behandler og telefonnummer til avdelingen. For barn mellom 12 og 16 år er det dessverre ikke mulig å se timene på Vestlandspasienten.

Fortsatt brev i posten
Vestlandspasienten er et godt supplement til de allerede eksisterende kommunikasjonskanalene. Innkallingsbrevet i posten forsvinner ikke.

Skriv mobil eller telefonnummer i meldingen
Pasienter får svar på meldingen sin innen to dager. Er det mindre enn to dager til time eller innleggelse må pasienten ringe til sjukehuset, forteller prosjektleder i Helse Stavanger Hilde Alvseike.
– Når du sender en melding til en avdelingen du har fått time hos, er det bra om du skriver et kontaktnummer. Da kan helsepersonell lett ringe deg om det er nødvendig, sier Alvseike.

Hvordan logge på
Vestlandspasienten.no er en banebrytende nettportal som vil utvikles videre i 2014 og 2015. Helse Vest er fortsatt alene om å tilby timeavtaler og dialogmeldinger på nett. Selv om utviklingen av Vestlandspasienten er kommet langt, er dagens løsning fortsatt bare en begynnelse. Helse Vest har et brukerpanel som er med på å forme den videre veien for nettportalen. Du kan logge inn med bank-ID eller annen gyldig ID (Buypass eller Commfides)

– Snart vil du ha alt du trenger på nett, og du skal kunne følge med på nettet hele veien fra fastlegen din sender henvisning til du har hatt time på poliklinikk eller røntgen, seier Hilde Christiansen, som er personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF og prosjektleder for Alle møter-prosjektet. Hun håper mange pasienter vil ta i bruk vestlandspasienten.no og særlig benytte seg av muligheten til å bekrefte at de kommer til timen.

onsdag 17. september 2014

Lab: Påminnelse om Labhåndboken

Påminnelse:
Laboratoriehåndboken til SUS har en egen lenke i høyremargen på Praksisnytt.

Der finner du informasjon om analyseregister, rekvirering, utstyr og rutiner samt Labnytt.

Bestilling av prøve- og forsendelsesutstyr finner du under de ulike laboratoriene i Labhåndboken.

TIPS:
Send denne eposten videre til personalet så de lett finner Labhåndboken og bestillingsrutinene.tirsdag 16. september 2014

FAGDAG PÅ SUS, 22.SEPTEMBER AVLYSES!


På grunn av dårlig oppslutning  og tilbakemeldinger om at flere hadde ønsket å delta dersom tidspunktet hadde passet bedre, utsettes fagdagen med tema «oppgavefordeling mellom fastleger og sykehusleger» til et senere tidspunkt.

Ny annonsering foreligger så snart nytt tidspunkt er bestemt.

fredag 12. september 2014

IKT: Invitasjon til IKT møte 1.oktober.

1.oktober arrangerer Praksiskonsulentene (PKO) / Rogaland legeforening IKT møte for alle privatpraktiserende (fastleger, avtalespesialister, private osv).

DEL 1: IKT drift og eventuelle måter å forenkle / kvalitetsikre driften:

Aktuelle tema:
- er det tid for å tenke nytt rundt IKT driften?
- har du spørsmål om NHN adresseregisteret ?
- er det ønske om å ha flere møter rundt IKT drift/administrasjon/økonomi?

Dette er aktuelt for alle på legekontorene - ikke bare de IKT ansvarlige. Ta f.eks med deg smågruppen og kom på møte.

DEL 2: For deg som skal bytte journalprogram:

På oppfordring har vi invitert inn EPJ leverandørene og de stiller mannsterkt for å vise frem produktene sine. De stiller alle sammen og vi har tenkt å la dem presentere sine EPJ i plenum først og så demonstrere dem i hvert sitt rom i etterkant så dere kan få kikket godt på dem.
Vi trommer også sammen noen erfarne brukere som svarer på spørsmål om sine erfaringer.


Vær oppmerksom på at de som ønsker å bytte fra Winmed 2 til annen EPJ leverandør må si opp sin avtale innen 1.oktober i år. Sjekk det gjerne med CGM men være obs på at det kan være en problemstilling.

Det er gratis.

Påmelding: rogaland.legeforening@gmail.comonsdag 10. september 2014

Møteserie: Aktuelle problemstillinger innenfor psykisk helse i spesialisthelsetjenesten.

Rogaland Legeforening og Psykiatrisk divisjon ved Helse Stavanger inviterer til en møteserie som er godkjent som videre- og etterutdanning i allmennmedisin. 

Programmet dekker aktuelle problemstillinger innen barne- og ungdomspsykiatri, suicidalitet, rus og tidlig intervensjonsarbeid.
For godkjenning av møteserie er det et krav om minimum 6 undervisningstimer i løpet av 12 måneder for å få det godkjent som tellende som videre- og etterutdanning.

Det vil bli servert mat og drikke. 

Påmeldingsfristen er dagen før hvert arrangement unntatt 03.11.13, som har frist 20.10.

Du kan melde deg på via mail til 

Møtested: Psykiatrisk Divisjon, SUS.Rom F-308

Velkommen!


torsdag 28. august 2014

LegemiddelgjennomgangStatens legemiddelverk har laget en nettside med tips og lenkesamling om legemiddelgjennomgang. Her finner du

 • Informasjon om forberedelser
 • Tips til gjennomgangen
 • Kort veileder på to sider som du kan bestille eller skrive ut og legge på pulten.
fredag 22. august 2014

Fagdag 22.september: Oppgavefordeling fastleger og sykehus

Oppgavefordeling mellom tjenestenivåene er et tema som stadig dukker opp bl.a.  i form av henvendelser til praksiskonsulentordningen og samhandlingsutvalget. Hvem skal ha ansvar for hvilke oppgaver ? Hva bør sykehuslegene ha ansvar for og hva kan det forventes at pasienten skal kunne få  utført hos sin fastlegen  etc.

Oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene er også en del av de lovpålagte avtalene som er utarbeidet mellom sykehuset og kommunene  (Delavtale 1)  og samhandlingsutvalget har opprettet et fagråd som skal se på prinsipper for oppgavefordeling på overordnet nivå. Medlemmene i denne gruppen er mottakere av denne invitasjonen og oppfordres sammen med avdelingsoverleger, kommuneoverleger, fastleger , praksiskonsulenter og sykepleieledere/administrative ledere  til å delta.


Påmelding til Anne Sofie Gjerde e-mail :  anne.sofie.oye.gjerde@sus.no innen 15 september. Det bli bli servert enkel lunsj i forkant av møte.Vennlig hilsen

Sissel Hauge
Fagsjef
51518017 / 97666726
Helse Stavanger HF
www.sus.no

torsdag 31. juli 2014

Oppdaterte retningslinjer for behandling av gonoré

Ved Poliklinikk for seksuelt overførbare sykdommer har vi hatt en stor oppsving i antall gonore tilfeller i distriktet, og spesielt i sommer. Mikrobiologisk avdeling har også av den grunn begynt å screene alle chlamydia prøver for gonore i tillegg. I den forbindelse ser vi manglende kunnskap om korrekt og oppdatert retningslinjer for behandling av gonore ute blant leger på sykehus og i distrikt og ser derfor behov for å publisere følgende:

Oppdaterte retningslinjer for behandling av gonoré

 Gonoré forårsakes av Neisseria gonorrhoeae, dette er en allmennfarlig smittsom sykdom som overføres seksuelt. Infeksjonen gir ingen symptomer hos 50% av alle kvinner og 10-20% av alle menn. Smitte i hals og anus er ofte uten symptomer. Menn får uretritt med betydelig utflod.  Kvinner kan få pusstilblandet, gulgrønnfarget utflod. I Rogaland generelt og ved Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner ved Stavanger Universitetssykehus har det vært en betydelig økning av antall nye gonoretilfeller i 2013. Avdelingen for mikrobiologi ved Stavanger Universitetssykehus undersøker nå alle klamydia prøver for både klamydia og gonokokker.

Gonokokkene har uttalt evne til å utvikle resistens mot antibiotika. Hos 66% av de smittede var bakteriestammene resistente mot kinoloner og penicillin i 2011. Ceftriaxon er det eneste antibiotikum som er virksomt mot over 95% av bakteriestammene. Nye retningslinjer anbefaler derfor at gonoré behandles med engangsdose av to antibiotika: 500mg Ceftriaxon intramuskulært1 og 2g Azitromax per os. Behandlingen gis under observasjon, gjerne med litt kjeks for å redusere bivirkninger. Den høye dosen Azitromax kan minske risikoen for resistensutvikling. Dersom resistensbestemmelse foreligger før behandling, kan man gi virksomt antibiotikum i henhold til svar og Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2013 fra Helsedirektoratet. Smittevernloven pålegger legen å foreta smitteoppsporing.

 Pasienter med positiv gonoré kan henvises til behandling og smitteoppsporing ved Poliklinikk for seksuelt overførbare infeskjoner (SOI), Hudavdelingen, eller behandles i primærhelsetjenesten.

 1 Ceftriakson finnes i pakninger på 5 hetteglass på 1g. Oppløs 3,5ml lidokain 10mg/ml uten adrenalin i et hetteglass. 2ml (500mg) av denne oppløsningen settes dypt intramuskulært som engangsdose.


søndag 13. juli 2014

Driftsmelding: Legemangel ved Kvinneklinikken.


Kvinneklinikken har for tiden legemangel. 

Dette medfører lengre ventetid på time ved gynekologisk poliklinikk enn forespeilet. 

Pasienter som blir berørt av dette vil få informasjonsbrev i posten. 

Pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp, med premaligne eller maligne tilstander vil som tidligere prioriteres.

Vi ber henvisende leger nøye vurdere henvisningsgrunnlaget og eventuelt vurdere bruk av privatpraktiserende gynekologer.mvh
Elisabeth Berge Nilsen
Fungerende seksjonsoverlege gynekologisk poliklinikk
Kvinneklinikken, SUS

onsdag 9. juli 2014

Røntgen bihuler utgår.


Akutt sinusitt:
Ved akutt sinusitt er det som regel ikke nødvendig med radiologisk bildediagnostikk. Unntaket er hvis en mistenker en komplikasjon som for eksempel gjennombrudd til orbita, meningitt eller trykksinusitt. Det har tidligere blitt henvist til røntgen bihuler for å stille diagnosen. Undersøkelsen er obsolet; den er ikke nøyaktig nok for dagens medisinske standard, det er fare for å overse relevant patologi og undersøkelsen kan derfor gi en falsk trygghet. Det vil derfor ikke være mulig å henvise til Røntgen bihuler lenger, verken på SUS eller på satelittene Sandnes, Egersund og Hillevåg.

Akutt sinusitt med komplikasjoner - prosedyre:
Ved mistanke om komplikasjoner til akutt sinusitt, bør pasientene henvises direkte til praktiserende ØNH – spesialister eller ØNH-avdeling, som vurderer behovet for CT eller MR bihuler. Ved mistanke om akutt sinusitt (uten tegn til komplikasjoner) bør det behandles etter gjeldende anbefalinger (NEL) helt uavhengig av røntgendiagnostikk.

Kronisk sinusitt:
Når det gjelder mistanke om kronisk sinusitt der en trenger en radiologisk utredning, kan pasienten henvises til CT bihuler.

Mvh
Radiologisk avdeling
v/ Kathinka Kurz,
Seksjonsoverlege og

ØNH-avdelingen
v/  Jörg Törpel
Avdelingsoverlege


Kortversjonen (Redaktørens) :
 • Akutt sinusitt: bilder kun aktuelt v/ mistanke om akutte komplikasjoner. Henvises ØNH øhjelp som vurderer CT/MR behov.
 • Kronisk sinusitt: CT bihuler anbefalt us når behov for bilder.
 • Røntgen bihuler ikke lenger i bruk - vi har bedre og mer nøyaktige undersøkelser.