onsdag 24. februar 2021

Avvik : IKKE bruk Dialogmelding

 

Bønn fra samhandlingslegen: IKKE bruk Dialogmeldinger til å melde avvik !

Samhandlingslegen vil be om at bruken av dialogmeldinger avgrenses til dialog om faglige eller praktiske spørsmål, og IKKE til avviksmeldinger. Dialogmeldinger arkiveres i pasient-journalen «til evig tid» og er åpent tilgjengelig for pasienten å lese. Samtidig har de fleste avviksmeldinger ikke et innhold som hører til i pasientjournalen.

Et klassisk eksempel er en lege på sykehuset som har «benyttet fastlegen som sekretær». At det kan provosere fastlegen er forståelig. At en avviksmelding kan være relativt emosjonelt preget er en erfaring. Samtidig er det først og fremst et utfordring som har med oppgavedeling og samhandling / mangel på samhandling – å gjøre. Dvs. en sak mellom legene – og ikke en problemstilling som skal føres i pasientens journal.


Å melde avvik er viktig. Det gir godt grunnlag for læring og forbedring.
Min erfaring er at konkret og konstruktiv tilbakemelding på avvik er ofte bidrar til atferdsendring i positiv retning. Fortsett med det, men som sagt – ikke via dialogmeldinger.


Send avviksmeldinger slik det er anbefalt:

  • Hvis avviket fremkommer av en epikrise: Skriv ut epikrisen til pasienten det gjelder,
    marker det du reagerer på og skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
  • Alternativt – skriv avviksmeldingen din på et vanlig ark

·         Legg epikrisekopien/ meldingen i en konvolutt, og adresser denne til «Samhandlingslege Svein Kjosavik»

·         Legg konvolutten i «blodprøve-kassen» til SUS

 

Samhandlingslegen vil følge opp saken overfor den det gjelder.
Ønsker du tilbakemelding er det fint om du fører på egen emailadresse.

 

Svein Kjosavik

Samhandlingslege

mandag 22. februar 2021

Organtransplanterte eller de som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19.

Transplantasjonsenheten ved Oslo Universitetssykehus, rikshospitalet, anbefaler at pasienter som er organtransplanterte eller som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19. 

Det er i henhold til FHI sine anbefalinger som er limt inn under, men en presisering. Det er en teoretisk mulighet for at en vaksine hvor det er brukt humane celler i kultur for framstilling av virusvektor i vaksinen kan føre til HLA immunisering. Det anbefales av den grunn mRNA-vaksine fra BiNTech/pfizer og Moderna til denne pasientgruppen.


Valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko

Gruppene med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (alder fra 65 år og oppover samt de som er merket med * i prioriteringslisten ovenfor uavhengig av alder) bør gis en av de vaksinene som kan dokumentere høyest grad av beskyttelse og som til enhver tid er tilgjengelige. Per nå er dette mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

 

 

Vennlig hilsen

Gøransson Lasse
Seksjonsoverlege
51519836 / +4740462825
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 5. februar 2021

Vaksinering og testing i kommunene - kommunene må selv besørge transport når dette er nødvendig

 

HDIR har besluttet at det er kommunene som har ansvar for transport til testing og vaksinering.

Pasientreiser opplever likvel stadig at legekontor bestiller transport til vaksinering og testing gjennom Pasientreiser.

Fra Pasientreiser.no:

Reise til test og vaksinasjon av covid-19

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at pasienten selv må ordne transport til test eller vaksine. Hvis de ikke selv kan komme seg dit, kan de kontakte kommunen.

Vaksinasjon:
Vaksinasjonen av pasienter vil skje i regi av Vaksinasjonsprogram mot covid-19 – vaksinasjonen vil i all hovedsak skje i kommunene. Hovedregelen er at pasienter selv må ordne transport til vaksinasjonsstedet. I koronavaksinasjonsprogrammet er det forutsatt at kommunene har "sørge for ansvaret" for at personer som ikke selv kan komme seg til vaksinasjonsstedet kan motta vaksine. Kommunene er bedt av FHI om å planlegge særskilt for innbyggere som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet. 

 Testing:

Reiser til og fra testing av covid-19 dekkes normalt ikke av regelverket for pasientreiser. Hovedregelen er at pasienter selv må komme seg til teststedet. Innbyggere bes kontakte kommunen for mer informasjon om gjennomføringen av slike reiser. 

Referanse: https://pasientreiser.no/helsepersonell/rekvirere-transport/reise-til-test-og-vaksinasjon-av-covid-19