onsdag 27. juni 2018

Endrede anbefalinger for cervix-screening

En gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, har utarbeidet de nye algoritmene som angir hvordan prøver fra cervix skal følges opp. Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Av Seksjonsoverlege Jannicke Mohr Berland, avdeling for patologi, cytologiseksjonen

​Bakgrunn

I et arbeid for å optimalisere algoritmene har gruppen lagt vekt på at lik diagnose skal få samme oppfølging uavhengig av hvilken primær screeningtest som benyttes. https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/ny-algoritme-fra-1.7.2018/ . Algoritmen har ikke tilbakevirkende kraft, dvs. at kvinner som tar en oppfølgingsprøve skal følge gammel algoritme frem til 1.juli 2019.

Boksen i flytskjema «Veileder for gynekologisk onkologi» er en klikk-link, som åpner gjeldende veileder.

Konsekvens

HPV-genotype vektlegges mer, i kombinasjon med cytologisk resultat. Dette er basert på resultat-/risikovurdering.
Den største forskjellen er at normal cytologi ved HPV positiv utenom 16/18 anbefales å vente 24 måneder før kontrollprøve, slik at infeksjon har mulighet til å gå i regress og biopsi kan unngås. HPV16 og 18 positive abnorme prøver vil følges tettere. 

Svar fra laboratoriet

Prøvesvar, inkludert negativt HPV-resultat, vil fortsatt sendes til rekvirent fra laboratoriet.
Hvis kvinner over 34 år kommer til rutineprøve oftere/ før anbefalt, vil prøven undersøkes med HPV. Anledning til reservasjon mot HPV-testing er bortfalt.

Opphør av negative svarbrev fra Kreftregisteret

Kreftregisteret vil slutte å sende ut negativt svarbrev til kvinner med negativ primær HPV-test fra 1.juli 2018. Kreftregisteret vil sende påminning når det nærmer seg tid for neste anbefalte prøve, dersom ikke prøve allerede er tatt.

Symptomer

Har kvinnen symptomer bør annen prøvetakning enn celleprøve fra cervix overveies: pipelle, henvisning til gynekolog, annet. Relevante kliniske opplysninger er fortsatt nødvendig.

Mer informasjon https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/
Spørsmål til lab? Ring 51519372 (mandag – fredag 08:00 – 15:30)

tirsdag 26. juni 2018

Smittetesting av gravide - nye anbefalinger


Helsedirektoratet anbefaler gravide å la seg teste for hepatitt B tidlig i svangerskapet. Rutinemessig screening for rubella IgG av alle gravide er ikke lenger anbefalt.

Helsedirektoratet har oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

Testing av hepatitt B i svangerskapet:
På første konsultasjon bør gravide få tilbud om å bli testet for hepatitt B (i tillegg til hiv og syfilis) for å forebygge smitteoverføring fra mor til foster/barn.

Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter eller har HBsAg positiv seksualpartner) anbefales flere tester under svangerskapet. 

Mer informasjon finnes her:

Testing av rubellaantistoff hos gravide:
Det anbefales kun undersøkelse av rubellaantistoff hos gravide som ikke er vaksinert, eller har usikker vaksinasjonsstatus.

Dersom pasienten har fått to doser rubellavaksine eller tidligere har fått påvist antistoff > 10 IU/ml regnes hun som beskyttet og trenger ikke teste antistoffstatus. Kvinner som har dokumentasjon på at de har fått en dose rubellaholdig vaksine har heller ikke behov for testing under svangerskapet, men det anbefales én dose MMR-vaksine etter avsluttet svangerskap. 

Se tabell:

Tidligere vaksinasjon eller
antistoffmåling
Antistofftesting
Vaksinasjonsanbefaling
To doser rubellavaksine
Nei
0
Antistofftiter > 10 IU/ml
Nei
0
Én dose rubellavaksine
Nei
1 dose MMR
Ikke vaksinert/ usikker vaksinasjonsstatus
Ja
≥ 10 IU/ml: 0
≥ 5 IU/ml < 10 IU/ml: 1 dose MMR
< 5 IU/ml: 2 doser MMR

Det er ikke behov for ny testing etter gjennomført vaksinering.
Dersom det er indikasjon for immunstatusundersøkelse, kan serum sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS, for analyse av rubellavirus (IgG-antistoff).
Ved mistanke om aktuell rubellainfeksjon må laboratoriet kontaktes. Rubella IgM-antistoff  analyseres ikke ved vårt laboratorium. Det er viktig at kliniske opplysninger angis på rekvisisjonen. Prøven videresendes til eksternt laboratorium for IgM/IgG -antistoff undersøkelse.
Mer informasjon om rubella finnes her: røde hunder (Rubella) (fhi.no) 

Av: Elisebet Haarr, overlege. 

Kontakt:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806
mandag 25. juni 2018

Lyst å bli praksiskonsulent?

Praksiskonsulentene har som oppgave å forbedre og utvikle samarbeidet mellom fastlegene og
sykehuset.

De deltar aktivt i arbeidet med å fordele ansvar og oppgaver mellom første- og
andrelinjetjenesten og skal formidle kunnskap til sykehuset om arbeidsforhold, arbeidsmåter
og behov for samarbeid i allmennpraksis for å sikre bedre pasientforløp og mest
hensiktsmessig ressursutnyttelse.

SUS har 10 praksiskonsulenter i fra 10-20 % stilling, med en fast møtedag en gang i måneden.

Det er nå en ledig 20 % stilling, og vi ønsker en person med interesse for god samhandling og
kommunikasjon og lyst til å skape et stadig bedre helsevesen for pasienten. Søkere fra mindre kommuner oppfordres spesielt til å søke.

Dersom du er interessert, ta gjerne kontakt med leder for PKO ved SUS: Olav Thorsen på
91316476 eller epost tola@sus.no

Stillingen vil bli lyst ut på vanlig måte i webcruiter over ferien.

søndag 3. juni 2018

Samhandling: husk å melde pasienten

Sykehuset takker for at (nesten) alle innleggelsesskriv ved akutte innleggelser - nå sendes elektronisk.

Men ønsker å minne om at pasienter som ikke sendes i ambulanse også må meldes til mottaket.

Det skaper mye ekstra problemer for sekretærene om dette ikke gjøres.

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege / postdoktor
+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no