tirsdag 3. desember 2013

Viktig melding til brukere av WinMed2, Vision og Forskrivningsmodulen


  
Leger som bruker Forskrivningsmodulen får ikke lastet ned legemiddelinformasjon fra Legemiddelverket (FEST) på vanlig måte. Dette inkluderer EPJ-systemene WinMed2 og Vision.
Les hele saken her...


søndag 1. desember 2013

What does the doc say...


Sammen med medisinklassen sin ved Universitetet i Tromsø, lagde NRK-journalist og legestudent, Martin Hotvedt (24), en «The Fox»-inspirert avslutningsvideo til det årlige juleballet.

tirsdag 5. november 2013

Invitasjon: Fagdag selvmordsforebygging


Invitasjon til fagdag om selvmordsforebygging 09/12/13    (endret lenke pga visningsproblemer)
Påmeldingsfrist: 27.nov
Pris: gratis
Det gir ikke tellende kurspoeng

Presentasjon prosjekt selvmordsforebygging som vil gå i perioden 2013 - 2016

Bakgrunn: 
Selvmord og selvmordsatferd er en stor samfunnsmessig utfordring, og påfører enkeltindividet, familien og samfunnet store påkjenninger og belastninger. Erfaringer andre steder i fra tyder på at det er mulig å forebygge slik atferd, og at helsevesenet bare i begrenset grad kommer i kontakt med de som tenker på eller prøver å ta sitt eget liv. I Rogaland fylke var det i tidsperioden 2002 – 2010 totalt 390 selvmord, i gjennomsnitt 43/ år (SSB). I Helse Stavangers opptaksområde var det i samme periode 188 selvmord, i gjennomsnitt 21/ år (Tall fra politiet). Dødsfall som følge av selvmord på Psykiatrisk Divisjon, Helse Stavanger fra 2003 – 2009 var 39, i gjennomsnitt 6/ år. I følge Folkehelseinstituttet viser beregninger at 
helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig (FHI).

Mål: 
Redusere selvmordsatferd i Helse Stavangers og Helse Fonnas opptaksområder gjennom samhandling og målrettede tiltak mot utvalgte yrkes- og befolkningsgrupper.

mandag 14. oktober 2013

Intravenøs antibiotikabruk i sjukeheim og kommunale ø.-hjelpssenger

Intravenøs behandling er godt etablert i sjukeheimane siste åra jfr Prosedyre publisert i Praksisnytt i 2008. Denne er no revidert utan store endringar. 

Grunnlaget er Nasjonale faglege retningsliner for antibiotikabruk i primærhelsetenesta og i spesialisthelsetenesta og drøfting mellom Nord-Jæren Sjukeheimslege-forum og SUS 

Endringar: 
1) Andregenerasjons-Cefalosporin er bytta ut med 3.generasjons (Cefotaxim)
2) Max.penicillindose er redusert til 1,2g.  Mecillinam er framleis valt som 1.valg framfor Ampicillin+Gentamicin og Cefotaxim er vurdert som såpass likeverdig med Piperacillin/betalaktamasehemmar (Tazocin) at ein ikkje har sistnemnde med i prosedyren.

Heile prosedyren er meint som retningsgivande og avhengig av kompetanse/ressursar kan lokale prosedyrer sjølsagt bli både enklare og meir omfattande.

Indikasjonar og preparat

Nedre LVI
1.Benzylpenicillin
(Benzylpen. ® /Penicillin®)
2.Cefotaxim
(Cefotaxim®)
2mill IE(1,2g) x 4

1-2g x 3


Red. v/ nyresvikt
Øvre UVI
1.Mecillinam
     (Selexid®)
2.Cefotaxim
(Cefotaxim®)
400mg x 3

1-2g x 3
Evt red dose når respons
Red.v/nyresvikt
Erysipelas/ bløtdels-
infeksjon
1.Benzylpenicillin

2.Dicloxacillin
     (Diclocil®)
2mill IE(1,2g) x4

1g x 4Flg.preparat  kan blandast i NaCl  9mg/ml, så oppbevaring i kjøleskåp

PREPARAT
MENGDE
INF.TID
HOLD-
BARHET
NaCl-
volum
Benzylpenicillin ® /Penicillin® 
                 
1,2g=2mill IE

20-30min
20-30min
 0t
100ml
Selexid®
400mg
20-30min
24t
100ml
Cefotaxim®
1g
2g
20-30min
20-30min
 0t
50ml
Diclocil®      
1g
Ca 60min
16t
100mlKåre Øygarden,                                                                                                                   
Avd.lege,avd for Øyeblikkeleg hjelp,Jæren      

Jon Sundal                               
Overlege,med.klinikk,SUS

fredag 11. oktober 2013

”Raskere tilbake” prosjektet ved Sola DPS poliklinikk
Sola DPS har fortsatt et Raskere tilbake tilbud for pasienter som er sykemeldt eller i ferd med å bli sykemeldt pga lettere psykiske lidelser.

Tilbudet gjelder hele sus opptaksområde .

Viktig å merke henvisninger med raskere tilbake”Raskere tilbake” prosjektet er en ordning som gjør at personer som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt, kan få behandling raskere enn de ellers ville ha fått.Prosjektet har som mål å unngå sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Målgruppe
Tilbudet er rettet mot dem som:
 • bor i opptaksområdet til Stavanger Universitetssykehus.
 • er i arbeid eller har et arbeidsforhold.
 • har mild til moderat depresjon, angstproblemer eller andre lettere psykiske problemer.
Tilbudet passer ikke til personer med langvarig nedsatt funksjonsnivå pga psykiske plager og/ eller med behov for sammensatt og langvarig behandling.

Tilbudet omfatter
 • Rask avklaring av den psykiske komponenten i pasientens sykdomsbilde og en vurdering om pasienten vil kunne ha utbytte av psykologisk behandling. 
 • Individuell samtaleterapi. Behandlingen blir tilpasset den enkeltes behov og det blir brukt ulike tilnærminger i samtalene for eksempel psykodynamisk-, kognitiv – og eklektisk tilnærming. Det tilbys gjennomsnittlig ca 20 samtaler.
 • Gruppeterapi. Stavanger universitetssykehus arrangerer ulike gruppetilbud som «Raskere tilbake» pasienter også kan få tilbud om å delta i.
Henvisning
 • Fastlege er henvisende instant.
 • Papirform:
  Henvisningen merkes ”Raskere tilbake” og sendes til
  Postboks 8100
  4068 Stavanger.
 • Henvisning kan også sendes elektronisk
Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson
Poliklinikkleder Anne Tove Øydna, tlf 5151540
Prosjektkoordinator Irene Mathisen, tlf. 51513675 / 469 37 039


Med vennlig hilsen
Ludvig Mellemstrand  
Sola DPS

Ruth Midtgarden 
PKO

onsdag 9. oktober 2013

Oversikt over gruppetilbud ved psykiatrisk divisjon

Psykiatrisk divisjon ved Sola DPS har laget en oversikt over gruppetilbud innen psykiatrisk divisjon.

Disse tilbudene er knyttet til ulike DPS, pasienter kan henvises uansett hvor de hører til så fremt ikke annet er presisert under målgruppe.


Mvh
Ludvig Mellemstrand  
Sola DPS

Ruth Midtgarden 
PKO
tirsdag 8. oktober 2013

Blodprøver av gravide - hvorfor prøvesvarene med vedlegges svangerskapsjournalen
Ved Kvinneklinikken kan det ikke tas ut blodprøvesvar elektronisk fra blodbanken eller
mikrobiologisk avdeling når prøvene er rekvirert av andre. Svar må innhentes telefonisk og
er ikke tilgjengelig kveld, natt og helg.Originalsvar eller kopi av svar må derfor følge Helsekort for gravide, og legges ved så snart svar
foreligger. Unødvendig smitteisolering medfører ekstra belastning for kvinnen, og er svært
ressurskrevende.

Dersom Blodgruppe og Rhesus er analysert et annet sted enn ved Stavanger Universitetssykehus må ny prøve tas slik at blodbanken har ferdige analyser for å spare tid i akutte situasjoner.

Hepatitt B og C.
Hepatittprøver må tas ifølge retningslinjer.
Det skal også tas Hepatittprøver av mor dersom barnefar er fra et middels- eller høyendemisk land.

MRSA
MRSA-prøver må tas ifølge retningslinjene. Kvinnen behandles som smitteførende inntil svar foreligger. Minner spesielt om at det nå er vanlig med IVF i land med økt risiko for MRSA smitte.

Syfilis
I løpet av høsten vil rutine for syfilis ligge blant rutinene i SUS elektroniske kvalitetssystem EQS

Tilgang til EQS
Tilgang til Kvinneklinikkens rutiner i EQS får du slik: www.sus.no søk: kvinneklinikken,
velg: kvinneklinikken, velg: medisinskfaglige og administrative prosedyrer for KK

Direktelink EQS 

Torbjørn Eggebø
Avdelingssjef

mandag 7. oktober 2013

Ny labhåndbok på nett


Til våre rekvirenter i primærhelsetjenesten

Helse Stavanger HF har utgitt laboratoriehåndbok for rekvirenter i primærhelsetjenesten. Denne er publisert på www.sus.no fra 1.oktober 2013, og vil revideres fortløpende. (Red: se også knapp i høyremenyen her).


Laboratoriehåndboken inneholder felles analyseregister for de medisinske laboratoriene ved Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS), samt de hyppigst rekvirerte analysene som sendes til andre laboratorier.

Videre inneholder laboratoriehåndboken informasjon om rekvirering, prøvetaking/behandling, poliklinikk og transporttjeneste.


Labnytt presenterer nyheter fra de medisinske laboratoriene og finnes under www.sus.no/fagfolk/laboratoriene. Det er mulig å abonnere på Labnytt via RSS-feed,Hans Tore Frydnes
Divisjonsdirektør Divisjon for Medisinsk serviceTIPS fra PKO:
 • Fjern gammel labhåndbok fra server - så dere ikke forholder dere til gammel informasjon.
 • Lag link på skrivebordet på PC'ene på kontoret slik at dere og personalet lett finner labhåndboken.

fredag 27. september 2013

Studie: ESBL produserende bakterier påvist i urin i allmennpraksisBakgrunn
Prevalensen av Escherichia coli som produserer ekstendert spektrum beta-laktamase (ESBL) har vært økende de siste tiår, og påvises særlig ved urindyrkning både fra pasienter inneliggende i sykehus, og pasienter som behandles i allmennpraksis.

Mindre studier og kasuistikker har vist klinisk effekt av pivmecillinambehandling (Selexid, Penomax) ved ESBL produserende bakterier påvist i urin.

En større studie er nå i gang ved blant annet mikrobiologisk lab SUS der man ønsker samarbeid med fastlegene for å få med pasienter med påvist E.coli (ESBL) infeksjon.

Les mer om studien under


torsdag 26. september 2013

Hjerneskolen - gruppebasert senforløpsrehabilitering

Hjerneskolen 2014 


Et gruppebasert senforløpsrehabiliterings-tilbud for mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade.

Gjennomføres i ukene 10, 11 og 15.  Søknadsfrist 4. oktober.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa tilbyr gruppebasert rehabilitering for mennesker som av ulike årsaker (f. eks. hjerneslag, blødning, hodeskade, svulst eller trafikkskade) har fått en hjerneskade i voksen alder. Tilbudet gjelder for personer i yrkesaktiv alder.


PåmeldingsskjemaTilbudet omfatter forundersøkelse, gruppebasert dagtilbud i 8 dager individuelle samtaler og fire oppfølgingsdager.


Mål:
- Å få innsikt i egen tilstand og hva dette medfører for egen situasjon
- Å få informasjon om kompenserende metoder og hjelpemidler
- Å utveksle erfaringer med andre som har lignende vansker

Det fokuseres på sosiale og kognitive følger etter skaden. Eksempler på kognitiv svikt: vansker med å huske, med å kontrollere følelser, med å komme i gang med eller planlegge aktiviteter, språkvansker. Noen slike vansker opplever man selv, mens andre ganger er det ektefelle, barn eller kolleger som legger mest merke til det. For å få utbytte av tilbudet er det en fordel at det er gått minst to år siden skaden, og at de kognitive vanskene ikke er for omfattende. Se kriterier for opptak i vedlegg til søknadsskjema.

I forkant vil hver enkelt bli innkalt til forundersøkelse som omfatter utredning og samtale om egen situasjon og hvilke forventinger de har til gruppetilbudet.

Hjerneskolen avholdes mandag, tirsdag, torsdag, fredag på dagtid. Hver dag begynner med morgenmøte. Den enkelte får tildelt oppgaver som går på rundgang.  Utover dagen vil man ha tema og gruppeoppgaver som blant annet setter krav til problemløsning og samarbeid. Dagen avsluttes med gruppesamtale med utveksling av erfaringer og vekt på erkjennelse og innsikt i egen situasjon.

Pårørende
Det gis eget gruppetilbud til pårørende. Pårørende blir tilbudt samtale alene og i gruppe. Gruppesamtaler gir mulighet til å utveksle erfaringer med andre som har opplevd det samme.

onsdag 25. september 2013

VIKTIG DRIFTSMELDING: Gjelder potensielt alle Winmed 2 brukere

OBS: Viktig melding til alle som bruker Winmed 2 i kombinasjon med eResept.Det rapporteres nå om relativt mye feil i legemiddelopplysninger i elektroniske henvisninger og meldinger. Det synes som dette er knyttet spesielt til brukere av Winmed 2 og eResept- modulen og en innstilling i denne.


Winmed 2 brukere kan ha en” feil” i innstillinger i forskrivningsmodulen for e resept.Dersom denne innstillingen er feil vil “ legemidler i bruk bildet” i journalbildet og i e- reseptbildet vise ulike medisinoversikter.

Årsaken er at legemidler i bruk i journalbildet vil inneholde legemidler fra importfeltet i tillegg til legemidler i bruk. Legemidler i bruk pluss legemidler fra importfeltet vil komme med i henvisninger og i PLO- meldinger. Dette kan føre til alvorlig feilmedisinering.

Årsaken til denne feilen er at noen ønsket å prøve denne innstillingen  da e- resept var nytt,men fant det uhensiktsmessig og endret den. Det er grunn til å tro at denne innstillingen kan ha blitt satt ved oppsett av e resept  ved flere legekontor  da e-resept ble innført, uten at  det er fulgt opp.

De legekotorene med Winmed 2 som registrerer manglende samsvar mellom legemidler i bruk i E-reseptbildet og i journalbildet bør få rettet denne innstillingen ved at de endrer oppsette i forskrivningsmodulen  fra importer til eksluderse vedlegg, eller kontakter CGM . 

CGM melder at de vil sjekke legekontorenes oppsett av eResept i forbindelse med oppgraderinger av eResept fremover mot 010214. Vi mener dette er en så potensielt alvorlig problemstilling som skaper så mye merarbeid at vi likevel velger å gå ut bredt med en advarsel nå slik at de berørte kan korrigere dette umiddelbart. Vi vet ikke hvor stort omfanget er.

Det er så langt ikke oppdaget som en problemstilling for Winmed 3 / Infodoc / System X brukere. Vi ber disse være obs på problemstillingen og melde fra om den oppdages for disse journalsystemene.

(kilde: epost Ole Martin Winnem på vegne av CGM)

Praksiskonsulentene kan ikke gi brukerstøtte på feilretting - dette må tas med CGM.


Ruth Midtgarden (Praksiskonsulent)
Jan Robert Johannessen (Praksiskonsulent)

tirsdag 17. september 2013

Nevrologisk avdeling - innføring telefontid bakvakt og generell informasjon fra avdelingen

Nevrologisk poliklinikk


Nevrologisk poliklinikk på SUS har et poliklinisk tilbud som omfatter både generelle nevrologiske problemstillinger og et poliklinisk tilbud rettet mot spesifikke diagnoser. 

Siden mange av de nevrologiske sykdommene er kroniske har vi flere kontroller enn nye vurderinger. 

Nøkkelen til et godt pasientforløp for pasienter med kronisk nevrologisk sykdom ligger i samarbeidet mellom fastlege og nevrolog der fastlegens bidrag er svært viktig, både i forhold til eventuelle andre sykdommer og den generelle helsetilstanden, men også med tanke på den nevrologiske sykdommens påvirkning i det daglige. Mellom kontrollene hos oss skal derfor pasientene som hovedregel forholde seg til fastlegen.

På de fagspesifikke poliklinikkene vil det som regel være leger med spesiell kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet og egne sykepleiere, og ved f.eks. tumorpoliklinikken har vi en koordinerende rolle opp mot andre samarbeidende fagfelt (kreftavdeling) og sykehus (Haukeland Universitetssjukehus).


Ved behov for å drøfte elektive pasienter muntlig har nevrologisk bakvakt fra 1.september/fra nå av telefontid mellom 12.15-12.45 fra mandag til fredag. 

Ved spørsmål om innleggelse eller øyeblikkelig-hjelp situasjoner kontaktes nevrologisk forvakt som tidligere. 

Hos pasienter som har fast behandler på Nevrologisk poliklinikk er det naturlig å ta direkte kontakt med aktuell lege.


Pasienter med symptomer på TIA siste to uker, akutt hodepine, eller mistanke om intrakraniell svulst meldes til vakthavende lege som øyeblikkelig hjelp og ikke til poliklinikken.


Dessverre har ventetid på poliklinisk kontroll økt som følge av at nyhenviste skal prioriteres for å unngå «fristbrudd».  For å gi en best mulig vurdering av henvisningen, er vi avhengige av at henvendelsen inneholder gode kliniske opplysninger. Menge av henvisningene vi får er presise og utfyllende, og inkluderer:
 • Gjengivelse av sykehistorie med aktuelle symptomer og plager
 • Tidligere sykdommer
 • Funn ved nevrologisk undersøkelse
 • Fastlegens tentative diagnose eller problemstilling
 • Svar på relevante supplerende undersøkelser
 • Overføring av CT/MR-bilder fra f.eks. Curato til SUS sitt bildearkiv. Skriv gjerne på henvisningen at bilder skal overføres.


Vi har følgende diagnoserelaterte tilbud:


 1. Bevegelsespoliklinikk: Hovedsakelig innenfor parkinson sykdom, tremor, ataksier, dystonier og søvnforstyrrelser. Utredning, oppstart og oppfølging av medikamentell behandling og annen støttebehandling (fysioterapi m.v.).
 2. Botoxpoliklinikk: Botoxbehandling for dystonier og spastisitet hos voksne.
 3. MS-poliklinikk: Oppstart og oppfølging av sykdomsbremsende behandling, symptomatisk rettet behandling og ikke-medikamentelle tiltak (fysioterapi m.v.) .    
 4. Tumorpoliklinikk: For pasienter med høygradige gliomer (ondartet primær hjernesvulst). Dette skjer i tett samarbeid med avdeling for kreftsykdommer på SUS og Haukeland Universitetssjukehus.
 5. Slag-poliklinikk: Tverrfaglig vurdering ca. tre måneder etter gjennomgått hjerneslag. Dette omfatter både medisinsk vurdering og funksjonsvurdering.
Svært ofte er det slik at det trengs en utredning og diagnostisk avklaring før det er aktuelt med oppfølging i en diagnoserelatert poliklinikk, så det er de færreste nyhenviste pasientene som er aktuelle for direkte henvisning til en diagnoserelatert poliklinikk fra fastlege.


Demens- og utredning av hukommelsessvikt skjer i regi av Hukommelsespoliklinikken som ligger under Geriatrisk poliklinikk. Nevrologer bistår også her, men denne poliklinikken er ikke samlokalisert med oss og har egen henvisningsadresse.  

Ved spørsmål om borreliainfeksjon uten fokale nevrologiske funn eller tolkning av borreliaprøvesvar er det Infeksjonsmedisinsk poliklinikk som er aktuell adresse.


Elisabeth Farbu, Avdelingsoverlege

Eirik Viste, Praksiskonsulent

fredag 13. september 2013

Førstehjelp ved selvmordsfare 

 
Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er et praktisk, tverrfaglig kurs hvor deltakerne lærer å tyde faresignaler og gripe inn i tilfelle akutt selvmordsfare. Kurset gir deltakerne større trygghet og mer selvtillit i møte med mennesker som er i alvorlig tvil om de orker å leve videre.

Tid og sted: 1.-2. oktober i Forsknings- og undervisningsenheten ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus. 

Målgruppe: Kurset er aktuelt for alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med selvmordsnære personer som f.eks. helsearbeidere, sosialarbeidere, ansatte i menigheter, politi, fagpersoner fra skoleverket, ambulansepersonell, frivillige hjelpere, personalansvarlige osv.
Innhold: På kurset lærer man å fange opp mennesker som har det vondt og som kan være i selvmordsfare, stille direkte spørsmål om selvmordstanker, hjelpe personen i selvmordsfaere å snakke om det som er vanskelig, gjøre en enkel risikovurdering, lage og iverksette en plan med vedkommende hvor målet er å berge liv, bruke nære ressurser i krisehjelp. Kurset gjennomføres ved forelesninger, film, diskusjon og praktiske øvelser.

Kursinvitasjon med program. 
Godkjenninger: Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening, Den Norske Legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund og Fagforbundet. Se nærmere spesifikasjon i invitasjonen ovenfor.
Påmelding og praktisk informasjon: Send e-post til berit.lode.helland@sus.no med informasjon om navn på deltaker(e), arbeidssted, stilling, kontaktinformasjon og fakturaadresse. OBS! Ansatte i SUS melder seg på i Læringsportalen.

Kursavgiften er kr 1 500,- og inkluderer enkel servering. I tillegg kommer utgifter til materiell på kr 350,-.

Kontakt: Ved spørsmål, ta kontakt med Berit Lode Helland på telefon 51 51 56 25 eller e-post berit.lode.helland@sus.no

mandag 9. september 2013

Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

På nettstedet Prosedyrer.no ligger det en link til Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.
Den gir deg rask tilgang til å søke opp informasjon om prøvetakning og tolkning av prøvesvar.

mandag 2. september 2013

Noklus diabetesskjema –forbedret utgave 2013


 

Det er nå kommet en ny versjon av Noklus diabetesskjema. Den nye versjonen inneholder følgende endringer:

o   Førerkort er lagt til som variabel i skjemaet, mens midjemål er fjernet.
o   Høyde og vekt hentes inn i skjemaet automatisk fra ”Funn” hos de som har Infodoc Plenario. For alle journalsystem gjelder det som tidligere at høyde og vekt hentes inn i skjemaet dersom det ligger i labfilen.
o   Dato for siste endring av skjema står nederst i skjemaet.
o   Røykestatus, siste øyelegeundersøkelse og kontroll hos indremedisiner forsvinner ikke fra skjemaet ved årsskifte.
o   Det er kommet til en mulighet for å fjerne triggingen på enkeltpasienter.
o   Haken på ”Hent fra faste medisiner” er på som default.
o   Rettet teksten på variabelen Marevan til Antikoagulasjonsbehandling (De ”nye” medikamentene blir nå hentet inn.)
o   Når du haker av for ”Ferdig for i år” i årskontrollskjemaet, kommer skjemaet opp igjen om 8 mnd ikke 1. januar påfølgende år slik som tidligere.

Følgende endringer kommer i neste versjon som vil være klar i løpet av høsten
o   Innsending av data til registeret via Helsenett
o   Lokale rapporter

Leger som er interessert i å starte opp eller ikke allerede har fått tilbud om oppdatering, oppfordres til å sende e-post til karianne.loevaas@noklus.no eller joco@sus.no.


Med vennlig hilsen
Karianne Fjeld Løvaas
Seksjonsleder
Norsk diabetesregister for voksne

onsdag 19. juni 2013

Allergivaksinering

Allergisesongen er godt i gang - har du pasienter som bør tilbys eller ønsker allergivaksinering?

Du finner mer informasjon og hvem som utfører dette på allergisidene i PKO-arkivet.
Avtalespesialister som tilbyr vaksinering kan ta kontakt om de ønsker å informere om tilbudet sitt på  denne siden.

fredag 31. mai 2013

Samhandling NAV Rogaland

NAV Rogaland ønsker å kartlegge hvilke spørsmål legene har og hvordan de best mulig kan bidra for praktisk samhandling. 

For å bistå med dette er det opprettet en egen side her i Praksisnytt der dere enkelt kan sende spørsmål dere ønsker besvart. 
Et eksempel for å illustrere bruken av siden:

Spørsmål (av ikke sensitiv eller individrettet natur) legges inn i spørreskjemaet som er opprettet: 

"Før kunne de gravide legge med kopi av ultralydskjema i uke 18 mens vi nå må skrive egne attester etter uke 26 som vedlegg til søknad om svangerskapspenger. Til og med attester skrevet i uke 24 eller 25 ifm planlagte kontroller blir avvist. Kan dere forklare denne praksisen som oppleves svært rigid og utfordrende ?"

NAV Rogaland vil samle opp spørsmålene og besvare dem i en egen spalte i Sydvesten fremover. Dersom dere ønske å bli kontaktet av NAV kan dere legge inn navn og nummer i skjemaet.

Vi håper dette kan være et bidrag til en god og målrettet kommunikasjon og spesielt få frem de spørsmålstillingene dere er opptatt av og spredt svarene bredt slik at vi får til god samhandling i praksis.

Dere finner siden i den horisontale sidemenyen, se illustrasjon under.


Det vil også ligge en lenke i fokusområdet i høyre marg en periode.


mvh
Jan Robert Johannessen
PKO


onsdag 10. april 2013

Kurs: Diabetesfoten – en helsefaglig utfordring


Diabetesfotteamet ved SUS inviterer helsepersonell i primærhelsetjenesten og på sykehuset til fagdag .

Målet med fagdagen er å kunne identifisere risikofoten , diskutere henvisningsrutiner og hvordan 2. og 1. linje tjenesten kan samarbeide best mulig i kampen mot unødige fotamputasjoner.Tid: 18.april 2013  Kl 0900-1500

Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Aula, 2.etasje

Godkjenning:
Det er søkt legeforeningen for godkjenning av 6 tellende kurs timer til spesialiteten i allmennmedisin og generell indremedisin. Det er også søkt godkjenning for tellende timer til klinisk stige for sykepleiere og hjelpepleiere.

Kursavgift:
Kr. 600,- inkl. lunsj SUS ansatte betaler ingen kursavgift.

Påmelding innen 15.april:
Navn, adresse og arbeidsgivers navn sendes på e-post til:

Ingeleiv Rafdal Falkeid
fair@sus.no
Diabetesfotteam,
Endokrinologisk seksjon,
Stavanger Universitetssjukehus,
Postboks 8100, 4068 Stavanger


Med vennlig hilsen
Diabetesfotteamet

KURS: Perinatalmedisin


 Invitasjon til Vårseminar 2013 

Perinatalkomiteen Helse-Vest inviterer helsepersonell som arbeider i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen (leger, jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, hjelpepleiere og andre interesserte) til dagseminar om aktuelle utfordringer.


Sted:                     
Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus

Tid:                       
Torsdag  30. mai  2013, kl.09.00 - 15.30 (reg. fra kl 08.30)

Deltageravgift:    
Kr.500,- inkludert kaffe/frukt og lunsj.

Påmelding:           
Bindende påmelding innen 21.05.13 sendes følgende e- post adresse:


Betaling:               Faktura blir tilsendt.

Program: Trykk på les mer under.