søndag 25. september 2022

Oppdatert info: Behandlingstilbudet Helse og Arbeid («arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon»)


 

Nytt navn

God kapasitet

Henvises via Sola DPS


Frisk Randaberg heter nå Falck Helse og de melder om god kapasitet og kort ventetid for pasienter med angst og depresjon 

  

Behandlingstilbudet Helse og Arbeid («arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon») er et tilbud om arbeidsrettet korttidsbehandling for pasienter med angst og depresjon. Henvisninger sendes Sola DPS og merkes “Helse og arbeid”.

Rettighetsvurdering: Også mildere tilstander kan gi rett til helsehjelp:

Rapporten «Prioritering av arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten» vektlegger at individuelle vurderingskriteria som funksjonsfall på flere arenaer, som i jobb, skole eller privat, bør tillegges vekt, og gjøre at også mildere tilstander gir rett til helsehjelp innenfor rammene av arbeidsrettet behandling. Videre fremhever arbeidsgruppen at sykmelding eller fare for sykmelding bør legges vekt på, samt pasientens eget ønske om, motivasjon for og potensial for bedret arbeidsevne kan inngå som en del av vurderingen.

fredag 23. september 2022

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

 

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

eMeistring tilbyr strukturerte behandlingsforløp over internett. 

Innholdet består av kognitiv atferdsterapi og benytter effektive teknikker og øvelser for den aktuelle lidelsen


Henvisning:
Alle pasienter i Helse Stavanger med sosial angst, panikklidelse eller depresjon kan henvises til tilbudet via Sola DPS. Om din pasient ønsker eMeistring – spesifiser ønsket om eMeistring i henvisningen.
 
Pasienten kan også ta direkte kontakt:
I Helse Stavanger kan pasienter også ta Direkte kontakt med tilbudet uten henvisning på:
www.helse-stavanger.no/emeistring

Alle henvisninger og Direkte Kontakt søknader rettighetvurderes ved Sola DPS. Pasienter med rett til Helsehjelp mottar en innkalling til vurderingssamtale før eventuell oppstart av eMeistring.

Kort om behandlingene for sosial angst, panikklidelse og depresjon
 • Behandlingene har tilsvarende effekt som tradisjonell terapi og er metodevurdert av beslutningsforum (Folkehelseinstituttet)
 • Pasienter kan jobbe med behandlingene når det passer i sin hverdag
 • Selve behandlingen i eMeistring er gratis (egenandel betales i forbindelse med vurderingssamtale og eventuelle oppfølgingssamtaler)
 • Alle pasienter får skriftlig oppfølging av en terapeut ukentlig

Informasjonsfilm om tilbudet til pasienter: her

Mer informasjon om tilbudet finner du også på www.eMeistring.no
Reidar Nævdal
Leder for interregionalt kompetansenettverk for eMeistring
eMeistring.no
Haukeland universitetssjukehus

Jan Robert Johannessen
Redaktør PraksisnyttPsykiatri: Ny rutine for henvisning til Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

 

Inntaks- og Oppstartsteamet (IO-team) er en felles dør for ruspasienter inn til spesialisthelsetjenesten. 

Tidligere kunne en henvise pasienter direkte til institusjoner som for eksempel Rogaland A-senter, men nå skal alle henvisninger til TSB sendes til IO-teamet.

NHN AR: Helse Stavanger<"Rus- og avhengighet"
Her får pasienten:

 • En egen forløpskoordinator som følger pasienten fra henvisning til behandlingsstart.
  Forløpskoordinator har ansvar for kartlegging og utredning av behandlingsbehov og sikre videre forsvarlig helsehjelp
 • Samtaler med erfaringskonsulent
 • Spesialistvurdering av psykolog og lege
 • Klinisk beslutning om videre behandlingsbehov i tverrfaglig møte (psykolog, lege, sosialfaglig)
 • Overføringsmøte med behandlingstjenesten

Henvisning sendes til:

NHN adresseregister adresse:
"Rus- og avhengighet" under Helse Stavanger


tirsdag 20. september 2022

LAB: Ny analyse «Apekoppvirus PCR»

 

Apekoppvirus PCR er nå tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. 

Elektronisk rekvirering er foreløpig ikke tilgjengelig for denne analysen, vennligst bruk papirrekvisisjon. 

Prosedyre:
 • Kliniske opplysninger: må fremkomme tydelig at man mistenker apekopper.
 • Etter prøvetaking må prøverør desinfiseres på utsiden og legges i egen transporthylse.
 • Merk prøverør, transporthylse, konvolutt og rekvisisjon tydelig med «apekopper», dette er viktig med tanke på HMS for laboratoriepersonell.
Ved prøvetaking anbefales bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok

Viser også til informasjon fra Folkehelseinstituttet Apekopper - FHI

mandag 19. september 2022

Foto: Colourbox
Håndtering av EKG som gir mistanke om STEMI
For å ivareta pasientsikkerheten anbefales følgende fremgangsmåte:

Kontakt MIO:
Lege/personal kontakter MIO på telefon 51 51 91 60/51 51 91 59 FØR EKG sendes. Her
oppgis:
● Personalia
● initialer (som markeres på EKG)
● kort symptombilde
● telefonnummer som MIO lege kan ringe tilbake på.

EKG merkes med
● pasientens initialer
● navn behandlende lege
● telefonnummer til behandlende lege

EKG fakses til 51 51 89 60.

Merk: EKG som sendes til MIO, blir av ansvarshavende kardiolog kun vurdert om det er STEMI
eller ikke STEMI.

søndag 18. september 2022

Smågruppekveld: Nei, så tjukk du har blitt!

PKO lanserer nå en hybridversjon av «Nytt og nyttig» med mulighet for både fysisk og digitalt oppmøte. 

Tema for kvelden er behandling av fedme hos barn og voksne.

Dato: 15. november kl 19.00  

Sted: Fysisk (HABU Langflåtveien 5, 4017 Stavanger) eller digitalt på teams

Påmelding: Klikk her

Teams lenke: Klikk her for å delta i møtet


Program:
 • Overvektspoliklinikken: EN sjanse, når er beste tidspunkt for henvisning?
 • Endokrinolog: Slanking på resept.
 • Oppfølging barn og overvekt.
 • Andre tilbud?

Meld deg på! Enten alene eller gjerne hele smågruppen for å samle smågruppepoeng.
Mulighet for å stille spørsmål underveis og sende inn spørsmål for dem som deltar digitalt.
Møtet varer i ca. 60-90 minutter avhengig av antall spørsmål.

Vi oppdaterer melding med møteromslenke så snart dette er klart.

fredag 16. september 2022

Fysikalsk medisinsk poliklinikk – god kapasitet og kort ventetid!

 

Foto: Colourbox
Det er god kapasitet og kort ventetid på timer til rygg-, skulder- og fysikalsk medisinsk poliklinikk. 

Avdelingen utreder og yter behandling til pasienter med subakutte eller langvarige muskel-/skjelettplager. 

Vi har felles poliklinikk med fysikalsk medisiner og ortopedspesialist dersom opptrening ikke har ført fram og det er aktuelt å vurdere operasjon.

Vi jobber tverrfaglig og det er tett samarbeid med NAV under behandlingsforløpet. Behandlingen vektlegger rask og helhetlig avklaring av tilstanden, samt tidlig intervensjon og samtidighetsbehandling rettet mot helse, arbeidsplass/skole og NAV. Egenmotivasjon og egentrening hjemme er sentral.

Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Vi tar primært imot yrkesaktive pasienter med lokaliserte langvarige plager uten bedring innen 6-8 uker, er sykmeldt, hatt hyppige sykmeldinger eller som står i fare for å miste tilknytning til jobb eller studier.

Henvisningen bør inneholde:
 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Funn ved klinisk undersøkelse
 • Forløp og behandling som evt. er gitt og effekt av denne
 • Personopplysninger/familieanamnese
 • Yrkesstatus med evt. sykmeldingsstatus
 • Motivasjon for tilbakegang i jobb
 • Resultat av tidligere billeddiagnostikk om slikt foreligger
 • Oversikt over medisiner
 • Relevante tidligere sykdommer

Henvisningen sendes elektronisk til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa.

torsdag 8. september 2022

Hudavdelingen: Bilder som vedlegg til henvisninger og konferering

Hudavdelingen  ønsker i størst mulig grad å få oversendt bilder når dere ringer for å konferere eller henviser. 

Vi minner i den anledning om muligheten til å sende bilde til hudavdelingen sin bildetelefon.

Når du er registrert som bruker av tjenesten (klikk her om du har glemt hvordan) kan du sende anonymiserte bilder enten med spørsmål i meldingen eller i forbindelse med at du ringer vakthavende hudlege.


Henvisninger:
De fleste av oss har jo nå fått mulighet til å sende vedlegg med henvisninger og da bør du bruke denne muligheten til å legge ved fotodokumentasjon. Dersom din EPJ ikke har mulighet for å legge ved vedlegg kan du sende bilde til nummeret over. Da må du huske å merke bildet med en referanse (pasienten sine initialer ) som avdelingen kan finne igjen i henvisningen. 


onsdag 7. september 2022

Gynekologi: Tidlig ultralyd

 

«Frå 01.09.2022 er vi endeleg i gang med tidleg ultralyd til alle gravide. I samband med dette set vi stor pris på om alle henvisingar til rutineultralyd inneheld informasjon om at kvinna er informert om høvet til å søke prenataldiagnostisk ultralyd i veke 12-13. 

Vidare vil vi gjerne ha informasjon om kvinna ynskjer slik diagnostikk, kanskje særleg viktig i dei tilfella kvinna IKKJE ynskjer dette. Då kan vi unngå å kalle inn kvinner som av ulike grunnar ikkje ynskjer det. 

Alle kvinner som er gravide skal ha tilbod om 1. trimester ultralyd, kvinner som er 35 år eller eldre har i tillegg tilbod om NIPT, ei blodprøve av mor som kan identifisere risiko for Downs syndrom og to andre meir alvorlege syndrom hos barnet. 

Dersom ein finn anatomiske avvik ved ultralyd i veke 12 vil vi tilby invasiv diagnostikk, i form av NIPT eller chorion villus sampling. Kvinner som er under 35 år og der ein finn alt vel ved ultralydundersøking i veke 12, kan få utført NIPT privat mot eigenbetaling.

Informasjonsmateriale retta mot fastlegar er under utarbeiding. OuS har laga ein informasjonsvideo retta mot gravide, den varer i 12 minutt og er svært relevant for kvinner som har tilbod om tidleg ultralyd. 

Direktoratet har utvikla informasjonsmateriell retta mot fyrstelinjetenesta, dette er noko omfattande og kanskje mest retta mot kommunejordmødre, men kan vere nyttig også for fastlegar: 

 

Med helsing

Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege Fostermedisinsk poliklinikk
Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus»


Pia Skoglund
Praksiskonsulent

tirsdag 6. september 2022

Lærings- og mestringssenteret: KOLS - informasjon om samarbeidsprosjekt.


Informasjon til fastleger om samarbeidsprosjekt mellom Lærings- og mestringssenteret og Frisklivstilbud i Stavanger-, Sandnes og Klepp kommune om opplæring og oppfølging av KOLS-pasienter

Fra høsten 2022 starter sykehuset opp med et prosjekt for å øke kvaliteten på tilbudet til KOLS-pasienter. Målet med prosjektet er å skape en mer naturlig overgang fra KOLS-skolen på sykehuset til individuell oppfølging hos Frisklivssentralene og bruk av kommunale gruppetilbud som skal gi støtte til endring av levevaner.

Pasientene henvises direkte til Lærings- og mestringssenteret, og rekruttering til Frisklivssentralene blir gjort i løpet av kursdagene på KOLS-skolen.

Under KOLS-skolen får pasientene grundig opplæring av ulike fagpersoner i de medisinske aspektene ved KOLS, inhalasjonsmedikamenter og –teknikk, fysisk aktivitet, energibesparende arbeidsmetoder, kosthold og ernæring, råd og rettigheter, brukererfaring, og informasjon om Frisklivstilbud i kommunene og om LHL.

Medisinsk faglig ansvarlig for KOLS-skolen er overlege ved lungeavdelingen og kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret.

Kurset er gruppebasert og går over to dager fra kl. 09.00-14.30.

Neste: KOLS skole 27. og 30.sept 2022

Pasienter som ønsker å delta må henvises.


Mer informasjon om KOLS-skolen og ytterligere opplæringstilbud finnes på nettsiden:

https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/lerings-og-mestringssenteret

Kurs: ParkinsonNet - godkjent 6t for allmennmedisin videreutd.

Dato:
29. og 30. sept 22

Godkjenning:
Dag 1 av ParkinsonNet grunnkurs er godkjent med 6 timer for allmennmedisin videreutdanning, geriater og nevrolog i spesialisering. 

Påmelding:
Klikk her (frist 27/9)


Kurset har en praktisk tilnærming til Parkinsons sykdom og fremmer samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Du vil i løpet av dagen få erfaring med motoriske og ikke-motoriske symptomer for Parkinsons sykdom. Det vil også bli fokus på atypisk Parkinsons sykdom og avansert behandling. Vi vil også løfte frem hvordan en kan bruke og henvise til de ulike faggruppene som har kompetanse på Parkinsons sykdom og vite litt om hvordan de ulike faggruppene arbeider i forhold til denne pasientgruppen, samt hvordan en kan avlaste hverandre med hvem som har de ulike rollene.

Kurset skiller seg ut ved at opplæringen som blir gitt vil være praktisk anvendbar straks etter kurset.

Kurset er gratis