fredag 23. september 2022

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

 

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

eMeistring tilbyr strukturerte behandlingsforløp over internett. 

Innholdet består av kognitiv atferdsterapi og benytter effektive teknikker og øvelser for den aktuelle lidelsen


Henvisning:
Alle pasienter i Helse Stavanger med sosial angst, panikklidelse eller depresjon kan henvises til tilbudet via Sola DPS. Om din pasient ønsker eMeistring – spesifiser ønsket om eMeistring i henvisningen.
 
Pasienten kan også ta direkte kontakt:
I Helse Stavanger kan pasienter også ta Direkte kontakt med tilbudet uten henvisning på:
www.helse-stavanger.no/emeistring

Alle henvisninger og Direkte Kontakt søknader rettighetvurderes ved Sola DPS. Pasienter med rett til Helsehjelp mottar en innkalling til vurderingssamtale før eventuell oppstart av eMeistring.

Kort om behandlingene for sosial angst, panikklidelse og depresjon
 • Behandlingene har tilsvarende effekt som tradisjonell terapi og er metodevurdert av beslutningsforum (Folkehelseinstituttet)
 • Pasienter kan jobbe med behandlingene når det passer i sin hverdag
 • Selve behandlingen i eMeistring er gratis (egenandel betales i forbindelse med vurderingssamtale og eventuelle oppfølgingssamtaler)
 • Alle pasienter får skriftlig oppfølging av en terapeut ukentlig

Informasjonsfilm om tilbudet til pasienter: her

Mer informasjon om tilbudet finner du også på www.eMeistring.no
Reidar Nævdal
Leder for interregionalt kompetansenettverk for eMeistring
eMeistring.no
Haukeland universitetssjukehus

Jan Robert Johannessen
Redaktør PraksisnyttPsykiatri: Ny rutine for henvisning til Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

 

Inntaks- og Oppstartsteamet (IO-team) er en felles dør for ruspasienter inn til spesialisthelsetjenesten. 

Tidligere kunne en henvise pasienter direkte til institusjoner som for eksempel Rogaland A-senter, men nå skal alle henvisninger til TSB sendes til IO-teamet.

NHN AR: Helse Stavanger<"Rus- og avhengighet"
Her får pasienten:

 • En egen forløpskoordinator som følger pasienten fra henvisning til behandlingsstart.
  Forløpskoordinator har ansvar for kartlegging og utredning av behandlingsbehov og sikre videre forsvarlig helsehjelp
 • Samtaler med erfaringskonsulent
 • Spesialistvurdering av psykolog og lege
 • Klinisk beslutning om videre behandlingsbehov i tverrfaglig møte (psykolog, lege, sosialfaglig)
 • Overføringsmøte med behandlingstjenesten

Henvisning sendes til:

NHN adresseregister adresse:
"Rus- og avhengighet" under Helse Stavanger


tirsdag 20. september 2022

LAB: Ny analyse «Apekoppvirus PCR»

 

Apekoppvirus PCR er nå tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. 

Elektronisk rekvirering er foreløpig ikke tilgjengelig for denne analysen, vennligst bruk papirrekvisisjon. 

Prosedyre:
 • Kliniske opplysninger: må fremkomme tydelig at man mistenker apekopper.
 • Etter prøvetaking må prøverør desinfiseres på utsiden og legges i egen transporthylse.
 • Merk prøverør, transporthylse, konvolutt og rekvisisjon tydelig med «apekopper», dette er viktig med tanke på HMS for laboratoriepersonell.
Ved prøvetaking anbefales bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok

Viser også til informasjon fra Folkehelseinstituttet Apekopper - FHI

mandag 19. september 2022

Foto: Colourbox
Håndtering av EKG som gir mistanke om STEMI
For å ivareta pasientsikkerheten anbefales følgende fremgangsmåte:

Kontakt MIO:
Lege/personal kontakter MIO på telefon 51 51 91 60/51 51 91 59 FØR EKG sendes. Her
oppgis:
● Personalia
● initialer (som markeres på EKG)
● kort symptombilde
● telefonnummer som MIO lege kan ringe tilbake på.

EKG merkes med
● pasientens initialer
● navn behandlende lege
● telefonnummer til behandlende lege

EKG fakses til 51 51 89 60.

Merk: EKG som sendes til MIO, blir av ansvarshavende kardiolog kun vurdert om det er STEMI
eller ikke STEMI.

søndag 18. september 2022

Smågruppekveld: Nei, så tjukk du har blitt!

PKO lanserer nå en hybridversjon av «Nytt og nyttig» med mulighet for både fysisk og digitalt oppmøte. 

Tema for kvelden er behandling av fedme hos barn og voksne.

Dato: 15. november kl 19.00  

Sted: Fysisk (HABU Langflåtveien 5, 4017 Stavanger) eller digitalt på teams

Påmelding: Klikk her

Program:
 • Overvektspoliklinikken: EN sjanse, når er beste tidspunkt for henvisning?
 • Endokrinolog: Slanking på resept.
 • Oppfølging barn og overvekt.
 • Andre tilbud?

Meld deg på! Enten alene eller gjerne hele smågruppen for å samle smågruppepoeng.
Mulighet for å stille spørsmål underveis og sende inn spørsmål for dem som deltar digitalt.
Møtet varer i ca. 60-90 minutter avhengig av antall spørsmål.

Vi oppdaterer melding med møteromslenke så snart dette er klart.

fredag 16. september 2022

Fysikalsk medisinsk poliklinikk – god kapasitet og kort ventetid!

 

Foto: Colourbox
Det er god kapasitet og kort ventetid på timer til rygg-, skulder- og fysikalsk medisinsk poliklinikk. 

Avdelingen utreder og yter behandling til pasienter med subakutte eller langvarige muskel-/skjelettplager. 

Vi har felles poliklinikk med fysikalsk medisiner og ortopedspesialist dersom opptrening ikke har ført fram og det er aktuelt å vurdere operasjon.

Vi jobber tverrfaglig og det er tett samarbeid med NAV under behandlingsforløpet. Behandlingen vektlegger rask og helhetlig avklaring av tilstanden, samt tidlig intervensjon og samtidighetsbehandling rettet mot helse, arbeidsplass/skole og NAV. Egenmotivasjon og egentrening hjemme er sentral.

Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Vi tar primært imot yrkesaktive pasienter med lokaliserte langvarige plager uten bedring innen 6-8 uker, er sykmeldt, hatt hyppige sykmeldinger eller som står i fare for å miste tilknytning til jobb eller studier.

Henvisningen bør inneholde:
 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Funn ved klinisk undersøkelse
 • Forløp og behandling som evt. er gitt og effekt av denne
 • Personopplysninger/familieanamnese
 • Yrkesstatus med evt. sykmeldingsstatus
 • Motivasjon for tilbakegang i jobb
 • Resultat av tidligere billeddiagnostikk om slikt foreligger
 • Oversikt over medisiner
 • Relevante tidligere sykdommer

Henvisningen sendes elektronisk til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa.

torsdag 8. september 2022

Hudavdelingen: Bilder som vedlegg til henvisninger og konferering

Hudavdelingen  ønsker i størst mulig grad å få oversendt bilder når dere ringer for å konferere eller henviser. 

Vi minner i den anledning om muligheten til å sende bilde til hudavdelingen sin bildetelefon.

Når du er registrert som bruker av tjenesten (klikk her om du har glemt hvordan) kan du sende anonymiserte bilder enten med spørsmål i meldingen eller i forbindelse med at du ringer vakthavende hudlege.


Henvisninger:
De fleste av oss har jo nå fått mulighet til å sende vedlegg med henvisninger og da bør du bruke denne muligheten til å legge ved fotodokumentasjon. Dersom din EPJ ikke har mulighet for å legge ved vedlegg kan du sende bilde til nummeret over. Da må du huske å merke bildet med en referanse (pasienten sine initialer ) som avdelingen kan finne igjen i henvisningen. 


onsdag 7. september 2022

Gynekologi: Tidlig ultralyd

 

«Frå 01.09.2022 er vi endeleg i gang med tidleg ultralyd til alle gravide. I samband med dette set vi stor pris på om alle henvisingar til rutineultralyd inneheld informasjon om at kvinna er informert om høvet til å søke prenataldiagnostisk ultralyd i veke 12-13. 

Vidare vil vi gjerne ha informasjon om kvinna ynskjer slik diagnostikk, kanskje særleg viktig i dei tilfella kvinna IKKJE ynskjer dette. Då kan vi unngå å kalle inn kvinner som av ulike grunnar ikkje ynskjer det. 

Alle kvinner som er gravide skal ha tilbod om 1. trimester ultralyd, kvinner som er 35 år eller eldre har i tillegg tilbod om NIPT, ei blodprøve av mor som kan identifisere risiko for Downs syndrom og to andre meir alvorlege syndrom hos barnet. 

Dersom ein finn anatomiske avvik ved ultralyd i veke 12 vil vi tilby invasiv diagnostikk, i form av NIPT eller chorion villus sampling. Kvinner som er under 35 år og der ein finn alt vel ved ultralydundersøking i veke 12, kan få utført NIPT privat mot eigenbetaling.

Informasjonsmateriale retta mot fastlegar er under utarbeiding. OuS har laga ein informasjonsvideo retta mot gravide, den varer i 12 minutt og er svært relevant for kvinner som har tilbod om tidleg ultralyd. 

Direktoratet har utvikla informasjonsmateriell retta mot fyrstelinjetenesta, dette er noko omfattande og kanskje mest retta mot kommunejordmødre, men kan vere nyttig også for fastlegar: 

 

Med helsing

Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege Fostermedisinsk poliklinikk
Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus»


Pia Skoglund
Praksiskonsulent

tirsdag 6. september 2022

Lærings- og mestringssenteret: KOLS - informasjon om samarbeidsprosjekt.


Informasjon til fastleger om samarbeidsprosjekt mellom Lærings- og mestringssenteret og Frisklivstilbud i Stavanger-, Sandnes og Klepp kommune om opplæring og oppfølging av KOLS-pasienter

Fra høsten 2022 starter sykehuset opp med et prosjekt for å øke kvaliteten på tilbudet til KOLS-pasienter. Målet med prosjektet er å skape en mer naturlig overgang fra KOLS-skolen på sykehuset til individuell oppfølging hos Frisklivssentralene og bruk av kommunale gruppetilbud som skal gi støtte til endring av levevaner.

Pasientene henvises direkte til Lærings- og mestringssenteret, og rekruttering til Frisklivssentralene blir gjort i løpet av kursdagene på KOLS-skolen.

Under KOLS-skolen får pasientene grundig opplæring av ulike fagpersoner i de medisinske aspektene ved KOLS, inhalasjonsmedikamenter og –teknikk, fysisk aktivitet, energibesparende arbeidsmetoder, kosthold og ernæring, råd og rettigheter, brukererfaring, og informasjon om Frisklivstilbud i kommunene og om LHL.

Medisinsk faglig ansvarlig for KOLS-skolen er overlege ved lungeavdelingen og kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret.

Kurset er gruppebasert og går over to dager fra kl. 09.00-14.30.

Neste: KOLS skole 27. og 30.sept 2022

Pasienter som ønsker å delta må henvises.


Mer informasjon om KOLS-skolen og ytterligere opplæringstilbud finnes på nettsiden:

https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/lerings-og-mestringssenteret

Kurs: ParkinsonNet - godkjent 6t for allmennmedisin videreutd.

Dato:
29. og 30. sept 22

Godkjenning:
Dag 1 av ParkinsonNet grunnkurs er godkjent med 6 timer for allmennmedisin videreutdanning, geriater og nevrolog i spesialisering. 

Påmelding:
Klikk her (frist 27/9)


Kurset har en praktisk tilnærming til Parkinsons sykdom og fremmer samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Du vil i løpet av dagen få erfaring med motoriske og ikke-motoriske symptomer for Parkinsons sykdom. Det vil også bli fokus på atypisk Parkinsons sykdom og avansert behandling. Vi vil også løfte frem hvordan en kan bruke og henvise til de ulike faggruppene som har kompetanse på Parkinsons sykdom og vite litt om hvordan de ulike faggruppene arbeider i forhold til denne pasientgruppen, samt hvordan en kan avlaste hverandre med hvem som har de ulike rollene.

Kurset skiller seg ut ved at opplæringen som blir gitt vil være praktisk anvendbar straks etter kurset.

Kurset er gratis
tirsdag 30. august 2022

Beintetthetsmåling - ventetid nå nede i 4 ukerFoto: Colourbox
Osteoporosesenteret melder at de nå har klart å redusere ventetiden fra 52 til 4 uker.

Vi minner også om Osteoporosesenteret sin informasjonsside om beintetthetsmåling 

fredag 24. juni 2022

Ortopedi: Ortopedene anbefaler RØNTGEN framfor MR ved ARTROSE !


Basert på klinisk erfaring og i tråd med Gjør Kloke Valg vil vi minne om følgende:

Røntgen er best egnet for å vurdere artrose.
MR er vanligvis en unødvendig undersøkelse.

(MR kan av og til være indisert i tillegg til røntgen om en ser etter differensialdiagnoser som f.eks. avaskulær nekrose (AVN) eller subchondral insuffisiensfraktur).
Røntgen er derimot avgjørende viktig og skal alltid tas.

Ved henvisning til poliklinikk for protesevurdering er følgende viktige punkter:
 • For vurdering for hofteprotese: Røntgen av bekken og aktuelle hofte.
 • For vurdering for kneprotese: Røntgen av begge knær med belastning.

Røntgenbilder bør ikke være eldre enn ett år ved henvisningstidspunktet.
Dersom røntgen tas hos tredjepart, må henviser sørge for at bildene overføres og foreligger i SUS sitt elektroniske system før ortopedkirurgisk vurdering.

Medikamenter:
Pasienten bør ha forsøkt regelmessig multimodal farmakologisk smertebehandling i 3-6 måneder før henvisning. Vi anbefaler at pasienten initialt forsøker paracetamol, NSAID/ COX-hemmere, og evt. tramadol.


Fysioterapi/ trening:

Pasienten bør ha forsøkt oppfølging ved AktivA fysioterapeut
(kan finnes på følgende link: http://aktivmedartrose.no/finn-aktiva-klinikk )Annen nødvendig informasjon i henvisningen:

 • resultat av klinisk undersøkelse av aktuelle ledd
 • smerter (smertegrad/smertevarighet)
 • medisinbruk (inkl. smertestillende medisin)
 • fysisk funksjon/gangfunksjon (inkl. ganghjelpemiddel/ halting)
 • artroserelatert livskvalitet
 • vektproblematikk (kg/BMI)
 • ko-morbiditet
 • tobakksbruk

mandag 20. juni 2022

Kardiologisk avd: Kontinuerlig langtids hjerteovervåkning med ECG 247

 


Mange av dere har fått demonstrert ECG247, og kanskje tatt løsningen i bruk.  Slike nyvinninger kan bli verdifulle redskap, men en gjennomtenkning når det gjelder bruk og ansvar er nødvendig.

 SUS trenger noe tid for å få vurdert ev. bistand med vurdering av funn, dokumentasjon og hensiktsmessig logistikk.

 

Foreløpig kan ikke SUS påta seg å logge inn i løsningen, for å vurdere arytmier.

 

«Rekvirenten har ansvaret» er et prinsipp vi holder på i de fleste sammenhenger, det må gjelder her også. Det vil si at man selv tar ansvar for sine funn, og håndterer dette på vanlig måte. Henvisninger må ha et godt klinisk grunnlag.

 

 

Lene Erikson                                                  Ivar Halvorsen

Avd.sjef/avd. overlege                                  praksiskonsulent

Kardiologisk avdeling

 

tirsdag 31. mai 2022

BUK: Barn med kroniske magesmerter

 

Foto: NEGATIVE
Barn med kroniske magesmerter.

Av barn henvist med magesmerter med varighet >  1 måned har ca. 10 % påviselige somatiske sykdommer. Det store flertallet har følgelig det vi omtaler som funksjonelle mage- og tarm tilstander (eksempelvis funksjonell kvalme, oppkast, dyspepsi, magesmerter, forstoppelse, diare og IBS). Slike plager har sammensatte «bio-psyko-sosiale» årsaker.
Fastlegen sin rolle:

For å bedre prioriteringen og redusere ventetiden ber vi om om å ta med følgende når dere henviser barn/unge (4-18 år)med magesmerter:

1.       Kortfatta familie/sosial/skole/psykologisk og somatisk sykehistorie.

2.       Kliniske funn

3.       Allergi, luftveissykdom og faste medisiner.

4.       Effekt av utprøvde medisiner f.eks.: PPI, Movicol og ulike dietter.

5.       Blodprøvesvar/dato: Transglutaminase IgA, Hb, Ferritin, ALAT, GGT og bilrubin.       (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

6.       Avføringsprøvesvar/dato: kalprotektin og ved dyspepsi: Helikobakter pylori antigen (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

7.       Evt andre målretta undersøkelser og prøvesvar: NB! oppgi dato og kopi av resultat.

Vi er sikre på at det er mye å hente på bedre samhandling på dette feltet og at det vil komme alle til gode, både dere, pasientene deres og oss.

 

Med vennlig hilsen

Dag Tveitnes, overlege, PhD

Fagansvarlig gastropediatri, barne- og ungdomsklinikken, SUS


Pia Skoglund

Praksiskonsulenttorsdag 28. april 2022

Påminnelse: Nytt og nyttig møte tirsdag 3.mai. Finn frem grillen og inviter smågruppen på møte!

 Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!

tirsdag 26. april 2022

Rutine: Avvikende hodefasong eller størrelse - ALDRI røntgen. Røntgen blir avvist fra 1.mai.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

 

Barneavd. og Radiologiisk avd ser behov for å presisere rutinene for henvisning av Craniosynostose (hodemisdannelse/ deformitet, mistanke om for tidlig lukket fontanelle) og økt hodeomkrets.


Hovedbudskap:

Craniosynostose: hovedsaklig klinisk diagnose, henvis barnepol om behov for avklaring.


Økt hodestørrelse: Uten trykksymptomer: UL caput

Med trykksymptomer i tillegg: samtidig henvisning barnepol.


ALDRI røntgen caput. Disse vil bli avvist fra 1.mai.


 Les mer om hvorfor under.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

Vi vil gjerne presisere henvisningsrutiner for barn med avvikende hodefasong som henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Craniosynostose:


Avdeling for radiologi mottar jevnlig henvisninger til røntgen av hodet på babyer for å utelukke craniosynostose. De fleste craniosynostoser vil kunne diagnostiseres klinisk[1]. Røntgen caput anbefales av strålehygieniske årsaker ikke til rutinemessig bruk[2]. Etter avtale med barneavdelingen vil røntgen caput på denne indikasjonen utfases.

 

Det betyr at henvisninger fra primærhelsetjenesten til røntgen caput for å utelukke craniosynostose, vil bli avvist fra og med 1. mai 2022.

 

Ved behov for hjelp til klinisk vurdering kan barnet henvises barnepoliklinikken. Barnelege vil ta stilling til behov for supplerende bildediagnostikk.

 

Økende hodeomkrets:

 

Ved unormal økning i hodeomkrets definert i veileder fra Helsedirektoratet (krysning utover 2 percentiler eller mål over +2,5 SD)3, uten at det foreligger klinisk mistanke om økt intrakranielt trykk, kan barnet henvises til ultralyd caput for å utelukke hydrocephalus.

 

Dersom barnet har trykksymptomer eller øvrige kliniske funn utover unormal økning i hodeomkrets, henvises det samtidig til vurdering på barnepoliklinikken.

 

Med vennlig hilsen

 

Peder Aleksander Bjorland                                          Marianne Sande

Konstituert seksjonsoverlege                                      Seksjonsoverlege barn

Barne- og ungdomsklinikken                                       Avdeling for radiologi[1] Overview of craniosynostosis - UpToDate

[2] 4.13 Avvikende hodeform inkludert kraniosynostose - Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening - Helsebiblioteket.no

3  www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/veiing-og-maling#hodeomkrets-helsestasjonen-bor-male-hodeomkrets-pa-barn-0-2-ar-praktisk

 

torsdag 31. mars 2022

Nytt og nyttig - samle smågruppen og bli med på "Grill en gynekolg - del 2" !

 

Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!

fredag 18. februar 2022

Covid-19: Ny behandling for covid-19 på SUS for immunsvekkede

Ny behandling for covid-19 på SUS

Aktuell for 
- Organtransplanterte siste 12 mnd
- Stamcelletransplanterte siste 12 mnd
- Alvorlig immunsvekkede (se under)

Må startes 7d fra symptomdebut

PCR test MÅ foreligge - (Virusvariant har stor betydning for effekt. Oppdatert info 11/3/22)

Kontakt infeksjonsvaktlege for å avtale behandling 

OBS Begrenset tilgang på behandlingen. 

Les mer under


mandag 14. februar 2022

ALIS: Hudavdelingen (SUS) har ledig vikariat for lege som trenger sykehustjeneste 6 mnd hud


LIS-lege Hanne Larsen Veng mikroskoperer
prøve fra venerologisk pasient
Hudavdelingen har god erfaring med å ansette allmennleger som vikarer i en 6 måneders periode. 

Ordning styrker både samarbeid mellom hudavdelingen og leger i praksis og gir gjensidig kompetanse økning innen hudsykdommer og intern medisin. 


Behovet for vikar/ALIS stilling vil ellers være gjentakende:

Hudavdelingen har ingen sengepost. Spesialisering til hudlege krever minimum 6 måneders tjeneste ved hudavdelingen med sengepost. I praksis må hudleger som utdannes i Stavanger derfor ha permisjon 6 måneder for sengeposttjeneste ved andre universitetsavdelinger før legen kommer tilbake for å fullføre sin spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Dette betyr i praksis at hudavdelingen vil kunne tilby en kollega fra allmennlegepraksis i 6 måneders vikariat fortløpende.


Vennlig hilsen

Thomas Ternowitz
Professor, avdelingssjef dr.med.

thomas.ternowitz@sus.no
51513019 / +4791623057 


Redaktøren vil i tillegg informere om ny ALIS portal:
Det kommer nå en ny ordning for å følge med på å søke ALIS stillinger og ordningen vi hadde med å sende melding til samhandlingslegen opphører derfor.

Vikariater som er aktuell for ALIS i Helse Vest RHF området publiseres nå i en egen portal som man finner på 

https://alis-i-sykehus.ihelse.net/

Der  finner du vikariatet på hudavdelingen og andre ledige stilling og du kan også abonnere på varsler om ledige jobber.


lørdag 12. februar 2022

Forskning: Har vi en opioid-krise i Norge? Mulighet for phd-stipend imedisin ved UIS

 


Har vi en opioid-krise i Norge?

Dette hersker det ulike oppfatninger om, men det vi vet er: 

1) behandling av langvarige ikke-maligne smerter er for dårlig, 

2) det er en dreining fra moderate til sterke opioider, særlig oksykodon, og 

3) det er flere overdosedødsfall av smertestillende opioider enn av heroin.

Fastlegen og frisklivssentraler som Helsehuset i Stavanger er viktige arenaer, både for å styrke behandlingen av langvarige smerter og for å motvirke den urovekkende økningen i bruk av sterke opioider. 

Nå kan du søke på phd-stipend i medisin ved Universitetet i Stavanger i et spennende forskningsprosjekt som skal jobbe med disse problemstillingene, særlig rettet mot kommunehelsetjenesten. Dette er et samarbeid mellom Stavanger kommune, SUS, KORFOR, FHI, UiO, UiS og St.Olav.

 

Lenke til utlysningen: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/217225/stipendiat-i-medisin

 

Lenke til mer informasjon: POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

 

Lurer du på noe? Send mail til Torgeir Gilje Lid (torgeir.gilje.lid@sus.no)

fredag 11. februar 2022

LAB: Nye analyser

 

Nye analyser - lenke til labhåndbok:

Vit B12 aktivt

Non-HDL kolesterol

SHBG

Testosteron i serum

Testosteron i spytt*

Kortisol i spytt*

PEth

GHB i urin

Norfentanyl i urin

* Spytt analyser må rekvireres på urinrekvisisjon. Vi sender ut eget prøverør og sugerør for denne analysen 


 

Lipase:

Det har vært en forbigående leverinssvikt på reagens - men denne blir igjen tilgjengelig fra 10/2-22