onsdag 21. desember 2022

ADHD utredning av voksne

I følge prioriteringsveilederen skal psykiatrisk spesialisthelsetjeneste prioritere utredning av tilfeller med mistanke om ADHD der det foreligger betydelige funksjonsproblemer i hjem, på skole og i arbeid. 


Ettersom ADHD er en utviklingsforstyrrelse forventes det debut av symptomer og funksjonsvansker i barneår.
Det er derfor behov for en god objektiv beskrivelse:


 • Karakterer i skole, for eksempel med hvilket gjennomsnitt ble grunnskole og evt. videregående skole gjennomført?

 • Har pasienten hatt oppfølging av PPT eller annen pedagogisk oppfølging/tilrettelegging?

 • Oppnådde resultater i evt. studier.

 • Kort oversikt over ansettelsesforhold og evt. tilbakemeldinger på fungering i jobb.


Pasientens egne beskrivelse av subjektiv opplevde funksjonsvansker som for eksempel «vansker med å organisere» og «leverer alltid arbeid i siste liten», gir ikke et godt nok grunnlag for å rettighetsvurdering. 

 

Vennlig hilsen 


Gunnar Schaefer                                                       Maria Heskestad Lund

Psykologspesialist                                                     Praksiskonsulent 

fredag 16. desember 2022

Forskningsprosjekt: Ambulant sårteam for noen utvalgte pasientgrupper

 

Hudavdelingen deltar sammen med NORCE i forskningsprosjektet TELE-AMBUS (telemedisin og ambulerende sårteam) hvor fokus er kunnskapsoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ved sårbehandling til pasienter med vanskelig tilhelende sår (diabetiske fotsår er ekskludert). Forskningsprosjektet varer frem til og med august 2025, samarbeidskommuner er Klepp, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.

 

Hudavdelingens ambulerende sårteam består av to av våre mest erfarne sårsykepleiere og startet opp 30.november. De skal hver onsdag (unntatt i ferie og høytider) reise ut til pasienter med vanskelig tilhelende sår og som av ulike helsemessige årsaker ikke kan møte til vanlig konsultasjon ved sykehuset. Ambulerende sårteam tar anamnese, bilder og foreslår sårbehandlingsprosedyre. Sårstell utføres sammen med helsepersonell i kommunen og det gis samtidig bed-side undervisning.


I etterkant konfereres det med legeteamet ved vårt tverrfaglige Sårdiagnostiske senter og endelig diagnose settes.

Videre kontakt med primærhelsetjenesten foregår via telemedisin. Det vil si at helsepersonell kan sende inn bilder via mobiltelefon og få videre sårveiledning.

Fastleger/tilsynsleger i de seks samarbeidskommunene kan henvise pasienter til SUS på vanlig måte og merke henvisningen «ambulerende sårteam».


Målgruppe:
Pasienter som ikke kan møte til konsultasjon ved sykehuset. Opplæring av helsepersonell i kommunen.
Varighet: til august 2025

Deltagende kommuner:

 • Klepp

 • Time 

 • Sola

  • Kun pasienter innlagt i institusjoner eller med hjemmetjeneste

 • Strand, 

  • Kun pasienter innlagt i institusjoner

 • Sandnes, 

  • begrenset til virksomheten Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR)

 • Stavanger, 

  • begrenset til Rennesøy bydel og "Stasjonen" 


Henvisning:

Sendes SUS / Hudpol - merk "Ambulerende sårteam"


Kristin Søisdal Hovland
Avdelingssykepleier Hudavdelingen


fredag 2. desember 2022

SKIL kurs: radiologianbefalinger i Interactor.

 

VeRaVest – Verdibasert Radiologi i Helse Vest

 • Gratis kurs fra SKIL i samarbeid med VeRaVest
 • Godkjent som 8t valgfritt kurs
 • P-komp for 2 halve dager om møter holdes på dagtid ukedager
 • Påmeldingssfrist 15.desember


Det har dei siste 10 år vore ei stor auke i forbruk av radiologiske undersøkingar, spesielt kompliserte undersøkingar som Computertomografi (CT) og Magnetisk resonans-avbilding (MR). Dette har bidrege til ei betra behandling for mange pasientar. Både fagmiljøa og sentrale myndigheiter har likevel i aukande grad tatt til orde for at auken også medfører feilbruk og overforbruk, og uroa for feilbruk og overforbruk har auka hos sentrale helsemyndigheiter.

I Helse Vest er det derfor satt i gang eit prosjekt, VeRaVest, som har som mål å auke kvaliteten i tilvising til diagnostikk av muskel- og skjelettlidingar, slik at dei radiologiske tenestane brukast best mogleg til nytte for pasientane. 

Dette skal gjerast ved hjelp av:

1.       Elektroniske tilvisingsråd. Allmennlegar som nytter DIPS Interactor for tilvising til radiologiske undersøkingar i Helse Vest har tilgang til tilvisingsråd innan muskel- og skjelettundersøkingar og nokre andre fagområde. Hurtigrettleiing i bruk av DIPS Interactor.

 

2.       Kurs. I kurset Verdibasert Radiologi, utvikla av stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL), får ein tilgang til anbefalingar for tilvising til muskel-/skjelettradiologi. Kurset er refusjonsgodkjent og godkjent som 8 timars valfritt kurs til vidare- og etterutdanning i allmennmedisin. Frist for påmelding er 15. desember. Meir om kurset.3.       Tilbakemelding på eigen tilvisingspraksis. Som ein del av SKIL-kurset Verdibasert radiologi kan allmennlegane logge seg inn på ei nettside kor dei får ein oversikt over kor mykje dei tilvisar til radiologiske tenester samanlikna med gjennomsnittet av andre allmennlegars tilvisingspraksis. Nettsida visar tal for dei muskel- og skjelettundersøkingane som det er presentert tilvisingsråd for i SKIL-kurset, og i tillegg tal for dei ti undersøkingane det tilvisast mest til i dei radiologiske avdelingane og røntgeninstitutta i Helse Vest. Det er Helse Vest IKT som har utarbeida nettsida.​

Prosjektet er eit samarbeid mellom dei radiologiske avdelingane i Helse Vest, private røntgeninstitutt, allmennlegar og Helse Vest IKT. Meir om prosjektet: VeRaVest

onsdag 23. november 2022

Driftsmelding: DIPS Arena innføres på SUS

 Til informasjon:

Helse Stavanger innfører nytt elektronisk journalsystem. Innføringen skjer 28.11.22 i både somatikk og psykisk helsevern og rus. Helse Stavanger er i oppstartsfase i 3 uker fra innføringsdato. Dette kun til orientering da dette i utgangspunktet ikke vil påvirke dere.

 

Informasjonsflyten fra Helse Stavanger kan oppleves noe tregere, men vi har mobilisert ressurser i oppstartsfasen for å forsøke å unngå at dette forekommer.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 

Kontaktperson:

Carsten-Wilhelm Tammen, carsten-wilhelm.tammen@sus.no

Guro Røyneberg, guro.roynebeg@sus.no

 

Vennlig hilsen

Innføringsprosjektet DIPS Arena

 

søndag 20. november 2022

VIKTIG MELDING: Mikrobiologiprøver (Interactor) rekvirert før 26.nov kan ikke benyttes etter denne datoen.

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

-        Rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 26. november ikke kan benyttes. 

-        Det må opprettes nye rekvisisjoner for å få tildelt nytt rekvisisjonsnummer for merking av prøveglass. (PrøveID på etiketter skal starte med «R»).

Dersom prøveglass merkes med gammel ID, vil dette medføre forsinkelse i prøvesvar.

Ny tjenestekatalog vil bli tilgjengeliggjort fredag 25. november kl 18:00.

Sjekk at nytt tjenestetilbud er mottatt og klart før prøver rekvireres og sendes laboratoriet.

Dersom ønsket analyse ikke finnes i den nye tjenestekatalogen ta kontakt med laboratoriet på: mikro_it@sus.no

 

Ny oppbygging av tjenestekatalog

Det vil bli en del endringer i hvordan analysene vises i den nye katalogen.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.


tirsdag 15. november 2022

Avtalespesialister: Ny avtalespesialist i hudsykdommer - Dr Sheila Fevang

 

Ny hudlege avtalespesialist

Sheila Fevang

Adresse for oppmøte: 
Gartnerveien 41, i Hillevåg
4016 Stavanger

Kontaktinfo:
Mobil 905 90 925 , eller trykk på «kontakt» via hjemmesiden hudlegefevang.no
Sheila Fevang er hudspesialist, som har jobbet i hudfaget siden 2005, med erfaring fra både Stavanger og Haukeland Universitetssykehus, avtalepraksis og privat praksis.

Hun holder til i Gartnerveien 41, i Hillevåg

Hun tilbyr utredning og behandling av alle hudsykdommer og småkirurgi. 

Andre tilbud er lysbehandling med et helt nytt helkroppsapparat til lysbehandling, og et lite til hender og føtter. 

Videre PDT-lampe til fotodynamisk terapi, samt cryoterapi.fredag 11. november 2022

Informasjon om rutineendring ved henvisning, Brystdiagnostisk senter


Informasjon om rutineendring ved henvisning, Brystdiagnostisk senter

8.mars 2022 gikk BDS over til å bli en klinisk avdeling. Det medfører:

Henvisninger til mammografi kan ikke sendes via Interactor.

Henvisninger må sendes som klinisk henvisning til avdelingen med adresse:

Helse Stavanger> Brystdiagnostisk senter.


Sender ut på vegne av:

Vennlig hilsen

Solveig Stødle
Fagkonsulentmandag 7. november 2022

Påminnelse; Smågruppekveld: Nei, så tjukk du har blitt!


Påminnelse

PKO lanserer nå en hybridversjon av «Nytt og nyttig» med mulighet for både fysisk og digitalt oppmøte. 

Lenke for å delta; Klikk her for å delta i møtet

Tema for kvelden er behandling av fedme hos barn og voksne.

Dato: 15. november kl 19.00  

Sted: Fysisk (HABU Langflåtveien 5, 4017 Stavanger) eller digitalt på teams

PåmeldingKlikk her

Program:
 • Overvektspoliklinikken: EN sjanse, når er beste tidspunkt for henvisning?
 • Endokrinolog: Slanking på resept.
 • Oppfølging barn og overvekt.
 • Andre tilbud?

Meld deg på! Enten alene eller gjerne hele smågruppen for å samle smågruppepoeng.
Mulighet for å stille spørsmål underveis og sende inn spørsmål for dem som deltar digitalt.
Møtet varer i ca. 60-90 minutter avhengig av antall spørsmål.

Vi oppdaterer melding med møteromslenke så snart dette er klart.

torsdag 13. oktober 2022

LAB: Viktig melding! Papirrekvisisjoner fases ut. Interactor rekvisisjoner fra før 22.oktober må oppdateres.

Avdeling for medisinsk biokjemi skal skifte labprogram den 22.oktober.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

Byttet vil medføre et problem med Interactor rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 22.oktober. Disse vil ha et ID nummer som ikke kan leses inn i det nye labsystemet på SUS etter denne datoen. Det vil derfor måtte konverteres manuelt på laboratoriet. 

De ber derfor om at vi hjelper dem i overgangen ved å ikke forhåndsrekvirere blodprøver før 22.oktober som skal tas fom 22.oktober.

Altså:
Frem til 22.okt.:
Helst ikke lag klar rekvisisjon i Interactor som du vet blir tatt etter 22.okt. 


Noen spørsmål /svar som kan være aktuelle i denne forbindelse:

Hva gjør man om man har en rekvisisjon som er rekvirert før 22/10 og pasienten møter etter denne datoen for blodprøvetaking?

Man kan da hake av og på prøvene i rekvisisjonen. De får da ny ID.

Man kan la være å gjøre noe og sende prøvene med gammel ID - prøvene vil bli analysert men skape mye arbeid for avdelingen og prøvesvar vil kunne bli forsinket. Avdelingen er forberedt på at det kan bli mange prøver å konverter men setter stor pris all hjelp de kan få i denne overgangen. 

Må jeg gjøre noe om jeg bestiller "Favoritter" som er lagret før 22.okt?
Nei. Disse kan brukes som grunnlag for rekvisisjon også videre. 

Kan jeg kopiere fra tidligere bestilling (som altså er laget før 22.oktober)?
Dette vil gi problemer. Avdelingen ber om at du ikke kopierer fra bestillinger datert før 22.oktober. 
Man kan senere så gjerne kopiere fra rekvisisjoner datert etter 22.oktober.

Gjelder dette også for radiologi rekvisisjoner? 
Nei


Bytte av laboratoriesystem vil også medføre noen flere endringer:

Papirrekvisisjoner fases ut:
Dere kan kaste gamle skjema. Noen analyser vil man fremdeles ikke finne i Interactor. Gå til Laboratoriehåndboken for å finne skjema for disse eventuelt. De som ikke bruker Interactor kan kontakte avdelingen for å få tilsendt nye skjema.

Sykehusrekvisisjoner:
Når sykehusleger har rekvirert prøver vil pasienten nå ha med seg nye laboratorierekvisisjoner med etiketter

Dersom driftstans i Interactor:
Før 22/10 ville du da tatt frem papirrekvisisjonene som nå skal kastes. Etter 22/10 skal du gå til Laboratoriehåndboken på nett og skrive ut rekvisisjonsskjema derfra.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.


søndag 25. september 2022

Oppdatert info: Behandlingstilbudet Helse og Arbeid («arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon»)


 

Nytt navn

God kapasitet

Henvises via Sola DPS


Frisk Randaberg heter nå Falck Helse og de melder om god kapasitet og kort ventetid for pasienter med angst og depresjon 

  

Behandlingstilbudet Helse og Arbeid («arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon») er et tilbud om arbeidsrettet korttidsbehandling for pasienter med angst og depresjon. Henvisninger sendes Sola DPS og merkes “Helse og arbeid”.

Rettighetsvurdering: Også mildere tilstander kan gi rett til helsehjelp:

Rapporten «Prioritering av arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten» vektlegger at individuelle vurderingskriteria som funksjonsfall på flere arenaer, som i jobb, skole eller privat, bør tillegges vekt, og gjøre at også mildere tilstander gir rett til helsehjelp innenfor rammene av arbeidsrettet behandling. Videre fremhever arbeidsgruppen at sykmelding eller fare for sykmelding bør legges vekt på, samt pasientens eget ønske om, motivasjon for og potensial for bedret arbeidsevne kan inngå som en del av vurderingen.

fredag 23. september 2022

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

 

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

eMeistring tilbyr strukturerte behandlingsforløp over internett. 

Innholdet består av kognitiv atferdsterapi og benytter effektive teknikker og øvelser for den aktuelle lidelsen


Henvisning:
Alle pasienter i Helse Stavanger med sosial angst, panikklidelse eller depresjon kan henvises til tilbudet via Sola DPS. Om din pasient ønsker eMeistring – spesifiser ønsket om eMeistring i henvisningen.
 
Pasienten kan også ta direkte kontakt:
I Helse Stavanger kan pasienter også ta Direkte kontakt med tilbudet uten henvisning på:
www.helse-stavanger.no/emeistring

Alle henvisninger og Direkte Kontakt søknader rettighetvurderes ved Sola DPS. Pasienter med rett til Helsehjelp mottar en innkalling til vurderingssamtale før eventuell oppstart av eMeistring.

Kort om behandlingene for sosial angst, panikklidelse og depresjon
 • Behandlingene har tilsvarende effekt som tradisjonell terapi og er metodevurdert av beslutningsforum (Folkehelseinstituttet)
 • Pasienter kan jobbe med behandlingene når det passer i sin hverdag
 • Selve behandlingen i eMeistring er gratis (egenandel betales i forbindelse med vurderingssamtale og eventuelle oppfølgingssamtaler)
 • Alle pasienter får skriftlig oppfølging av en terapeut ukentlig

Informasjonsfilm om tilbudet til pasienter: her

Mer informasjon om tilbudet finner du også på www.eMeistring.no
Reidar Nævdal
Leder for interregionalt kompetansenettverk for eMeistring
eMeistring.no
Haukeland universitetssjukehus

Jan Robert Johannessen
Redaktør PraksisnyttPsykiatri: Ny rutine for henvisning til Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

 

Inntaks- og Oppstartsteamet (IO-team) er en felles dør for ruspasienter inn til spesialisthelsetjenesten. 

Tidligere kunne en henvise pasienter direkte til institusjoner som for eksempel Rogaland A-senter, men nå skal alle henvisninger til TSB sendes til IO-teamet.

NHN AR: Helse Stavanger<"Rus- og avhengighet"
Her får pasienten:

 • En egen forløpskoordinator som følger pasienten fra henvisning til behandlingsstart.
  Forløpskoordinator har ansvar for kartlegging og utredning av behandlingsbehov og sikre videre forsvarlig helsehjelp
 • Samtaler med erfaringskonsulent
 • Spesialistvurdering av psykolog og lege
 • Klinisk beslutning om videre behandlingsbehov i tverrfaglig møte (psykolog, lege, sosialfaglig)
 • Overføringsmøte med behandlingstjenesten

Henvisning sendes til:

NHN adresseregister adresse:
"Rus- og avhengighet" under Helse Stavanger


tirsdag 20. september 2022

LAB: Ny analyse «Apekoppvirus PCR»

 

Apekoppvirus PCR er nå tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. 

Elektronisk rekvirering er foreløpig ikke tilgjengelig for denne analysen, vennligst bruk papirrekvisisjon. 

Prosedyre:
 • Kliniske opplysninger: må fremkomme tydelig at man mistenker apekopper.
 • Etter prøvetaking må prøverør desinfiseres på utsiden og legges i egen transporthylse.
 • Merk prøverør, transporthylse, konvolutt og rekvisisjon tydelig med «apekopper», dette er viktig med tanke på HMS for laboratoriepersonell.
Ved prøvetaking anbefales bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok

Viser også til informasjon fra Folkehelseinstituttet Apekopper - FHI

mandag 19. september 2022

Foto: Colourbox
Håndtering av EKG som gir mistanke om STEMI
For å ivareta pasientsikkerheten anbefales følgende fremgangsmåte:

Kontakt MIO:
Lege/personal kontakter MIO på telefon 51 51 91 60/51 51 91 59 FØR EKG sendes. Her
oppgis:
● Personalia
● initialer (som markeres på EKG)
● kort symptombilde
● telefonnummer som MIO lege kan ringe tilbake på.

EKG merkes med
● pasientens initialer
● navn behandlende lege
● telefonnummer til behandlende lege

EKG fakses til 51 51 89 60.

Merk: EKG som sendes til MIO, blir av ansvarshavende kardiolog kun vurdert om det er STEMI
eller ikke STEMI.

søndag 18. september 2022

Smågruppekveld: Nei, så tjukk du har blitt!

PKO lanserer nå en hybridversjon av «Nytt og nyttig» med mulighet for både fysisk og digitalt oppmøte. 

Tema for kvelden er behandling av fedme hos barn og voksne.

Dato: 15. november kl 19.00  

Sted: Fysisk (HABU Langflåtveien 5, 4017 Stavanger) eller digitalt på teams

Påmelding: Klikk her

Teams lenke: Klikk her for å delta i møtet


Program:
 • Overvektspoliklinikken: EN sjanse, når er beste tidspunkt for henvisning?
 • Endokrinolog: Slanking på resept.
 • Oppfølging barn og overvekt.
 • Andre tilbud?

Meld deg på! Enten alene eller gjerne hele smågruppen for å samle smågruppepoeng.
Mulighet for å stille spørsmål underveis og sende inn spørsmål for dem som deltar digitalt.
Møtet varer i ca. 60-90 minutter avhengig av antall spørsmål.

Vi oppdaterer melding med møteromslenke så snart dette er klart.

fredag 16. september 2022

Fysikalsk medisinsk poliklinikk – god kapasitet og kort ventetid!

 

Foto: Colourbox
Det er god kapasitet og kort ventetid på timer til rygg-, skulder- og fysikalsk medisinsk poliklinikk. 

Avdelingen utreder og yter behandling til pasienter med subakutte eller langvarige muskel-/skjelettplager. 

Vi har felles poliklinikk med fysikalsk medisiner og ortopedspesialist dersom opptrening ikke har ført fram og det er aktuelt å vurdere operasjon.

Vi jobber tverrfaglig og det er tett samarbeid med NAV under behandlingsforløpet. Behandlingen vektlegger rask og helhetlig avklaring av tilstanden, samt tidlig intervensjon og samtidighetsbehandling rettet mot helse, arbeidsplass/skole og NAV. Egenmotivasjon og egentrening hjemme er sentral.

Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Vi tar primært imot yrkesaktive pasienter med lokaliserte langvarige plager uten bedring innen 6-8 uker, er sykmeldt, hatt hyppige sykmeldinger eller som står i fare for å miste tilknytning til jobb eller studier.

Henvisningen bør inneholde:
 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Funn ved klinisk undersøkelse
 • Forløp og behandling som evt. er gitt og effekt av denne
 • Personopplysninger/familieanamnese
 • Yrkesstatus med evt. sykmeldingsstatus
 • Motivasjon for tilbakegang i jobb
 • Resultat av tidligere billeddiagnostikk om slikt foreligger
 • Oversikt over medisiner
 • Relevante tidligere sykdommer

Henvisningen sendes elektronisk til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa.

torsdag 8. september 2022

Hudavdelingen: Bilder som vedlegg til henvisninger og konferering

Hudavdelingen  ønsker i størst mulig grad å få oversendt bilder når dere ringer for å konferere eller henviser. 

Vi minner i den anledning om muligheten til å sende bilde til hudavdelingen sin bildetelefon.

Når du er registrert som bruker av tjenesten (klikk her om du har glemt hvordan) kan du sende anonymiserte bilder enten med spørsmål i meldingen eller i forbindelse med at du ringer vakthavende hudlege.


Henvisninger:
De fleste av oss har jo nå fått mulighet til å sende vedlegg med henvisninger og da bør du bruke denne muligheten til å legge ved fotodokumentasjon. Dersom din EPJ ikke har mulighet for å legge ved vedlegg kan du sende bilde til nummeret over. Da må du huske å merke bildet med en referanse (pasienten sine initialer ) som avdelingen kan finne igjen i henvisningen. 


onsdag 7. september 2022

Gynekologi: Tidlig ultralyd

 

«Frå 01.09.2022 er vi endeleg i gang med tidleg ultralyd til alle gravide. I samband med dette set vi stor pris på om alle henvisingar til rutineultralyd inneheld informasjon om at kvinna er informert om høvet til å søke prenataldiagnostisk ultralyd i veke 12-13. 

Vidare vil vi gjerne ha informasjon om kvinna ynskjer slik diagnostikk, kanskje særleg viktig i dei tilfella kvinna IKKJE ynskjer dette. Då kan vi unngå å kalle inn kvinner som av ulike grunnar ikkje ynskjer det. 

Alle kvinner som er gravide skal ha tilbod om 1. trimester ultralyd, kvinner som er 35 år eller eldre har i tillegg tilbod om NIPT, ei blodprøve av mor som kan identifisere risiko for Downs syndrom og to andre meir alvorlege syndrom hos barnet. 

Dersom ein finn anatomiske avvik ved ultralyd i veke 12 vil vi tilby invasiv diagnostikk, i form av NIPT eller chorion villus sampling. Kvinner som er under 35 år og der ein finn alt vel ved ultralydundersøking i veke 12, kan få utført NIPT privat mot eigenbetaling.

Informasjonsmateriale retta mot fastlegar er under utarbeiding. OuS har laga ein informasjonsvideo retta mot gravide, den varer i 12 minutt og er svært relevant for kvinner som har tilbod om tidleg ultralyd. 

Direktoratet har utvikla informasjonsmateriell retta mot fyrstelinjetenesta, dette er noko omfattande og kanskje mest retta mot kommunejordmødre, men kan vere nyttig også for fastlegar: 

 

Med helsing

Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege Fostermedisinsk poliklinikk
Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus»


Pia Skoglund
Praksiskonsulent

tirsdag 6. september 2022

Lærings- og mestringssenteret: KOLS - informasjon om samarbeidsprosjekt.


Informasjon til fastleger om samarbeidsprosjekt mellom Lærings- og mestringssenteret og Frisklivstilbud i Stavanger-, Sandnes og Klepp kommune om opplæring og oppfølging av KOLS-pasienter

Fra høsten 2022 starter sykehuset opp med et prosjekt for å øke kvaliteten på tilbudet til KOLS-pasienter. Målet med prosjektet er å skape en mer naturlig overgang fra KOLS-skolen på sykehuset til individuell oppfølging hos Frisklivssentralene og bruk av kommunale gruppetilbud som skal gi støtte til endring av levevaner.

Pasientene henvises direkte til Lærings- og mestringssenteret, og rekruttering til Frisklivssentralene blir gjort i løpet av kursdagene på KOLS-skolen.

Under KOLS-skolen får pasientene grundig opplæring av ulike fagpersoner i de medisinske aspektene ved KOLS, inhalasjonsmedikamenter og –teknikk, fysisk aktivitet, energibesparende arbeidsmetoder, kosthold og ernæring, råd og rettigheter, brukererfaring, og informasjon om Frisklivstilbud i kommunene og om LHL.

Medisinsk faglig ansvarlig for KOLS-skolen er overlege ved lungeavdelingen og kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret.

Kurset er gruppebasert og går over to dager fra kl. 09.00-14.30.

Neste: KOLS skole 27. og 30.sept 2022

Pasienter som ønsker å delta må henvises.


Mer informasjon om KOLS-skolen og ytterligere opplæringstilbud finnes på nettsiden:

https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/lerings-og-mestringssenteret

Kurs: ParkinsonNet - godkjent 6t for allmennmedisin videreutd.

Dato:
29. og 30. sept 22

Godkjenning:
Dag 1 av ParkinsonNet grunnkurs er godkjent med 6 timer for allmennmedisin videreutdanning, geriater og nevrolog i spesialisering. 

Påmelding:
Klikk her (frist 27/9)


Kurset har en praktisk tilnærming til Parkinsons sykdom og fremmer samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Du vil i løpet av dagen få erfaring med motoriske og ikke-motoriske symptomer for Parkinsons sykdom. Det vil også bli fokus på atypisk Parkinsons sykdom og avansert behandling. Vi vil også løfte frem hvordan en kan bruke og henvise til de ulike faggruppene som har kompetanse på Parkinsons sykdom og vite litt om hvordan de ulike faggruppene arbeider i forhold til denne pasientgruppen, samt hvordan en kan avlaste hverandre med hvem som har de ulike rollene.

Kurset skiller seg ut ved at opplæringen som blir gitt vil være praktisk anvendbar straks etter kurset.

Kurset er gratis
tirsdag 30. august 2022

Beintetthetsmåling - ventetid nå nede i 4 ukerFoto: Colourbox
Osteoporosesenteret melder at de nå har klart å redusere ventetiden fra 52 til 4 uker.

Vi minner også om Osteoporosesenteret sin informasjonsside om beintetthetsmåling 

fredag 24. juni 2022

Ortopedi: Ortopedene anbefaler RØNTGEN framfor MR ved ARTROSE !


Basert på klinisk erfaring og i tråd med Gjør Kloke Valg vil vi minne om følgende:

Røntgen er best egnet for å vurdere artrose.
MR er vanligvis en unødvendig undersøkelse.

(MR kan av og til være indisert i tillegg til røntgen om en ser etter differensialdiagnoser som f.eks. avaskulær nekrose (AVN) eller subchondral insuffisiensfraktur).
Røntgen er derimot avgjørende viktig og skal alltid tas.

Ved henvisning til poliklinikk for protesevurdering er følgende viktige punkter:
 • For vurdering for hofteprotese: Røntgen av bekken og aktuelle hofte.
 • For vurdering for kneprotese: Røntgen av begge knær med belastning.

Røntgenbilder bør ikke være eldre enn ett år ved henvisningstidspunktet.
Dersom røntgen tas hos tredjepart, må henviser sørge for at bildene overføres og foreligger i SUS sitt elektroniske system før ortopedkirurgisk vurdering.

Medikamenter:
Pasienten bør ha forsøkt regelmessig multimodal farmakologisk smertebehandling i 3-6 måneder før henvisning. Vi anbefaler at pasienten initialt forsøker paracetamol, NSAID/ COX-hemmere, og evt. tramadol.


Fysioterapi/ trening:

Pasienten bør ha forsøkt oppfølging ved AktivA fysioterapeut
(kan finnes på følgende link: http://aktivmedartrose.no/finn-aktiva-klinikk )Annen nødvendig informasjon i henvisningen:

 • resultat av klinisk undersøkelse av aktuelle ledd
 • smerter (smertegrad/smertevarighet)
 • medisinbruk (inkl. smertestillende medisin)
 • fysisk funksjon/gangfunksjon (inkl. ganghjelpemiddel/ halting)
 • artroserelatert livskvalitet
 • vektproblematikk (kg/BMI)
 • ko-morbiditet
 • tobakksbruk

mandag 20. juni 2022

Kardiologisk avd: Kontinuerlig langtids hjerteovervåkning med ECG 247

 


Mange av dere har fått demonstrert ECG247, og kanskje tatt løsningen i bruk.  Slike nyvinninger kan bli verdifulle redskap, men en gjennomtenkning når det gjelder bruk og ansvar er nødvendig.

 SUS trenger noe tid for å få vurdert ev. bistand med vurdering av funn, dokumentasjon og hensiktsmessig logistikk.

 

Foreløpig kan ikke SUS påta seg å logge inn i løsningen, for å vurdere arytmier.

 

«Rekvirenten har ansvaret» er et prinsipp vi holder på i de fleste sammenhenger, det må gjelder her også. Det vil si at man selv tar ansvar for sine funn, og håndterer dette på vanlig måte. Henvisninger må ha et godt klinisk grunnlag.

 

 

Lene Erikson                                                  Ivar Halvorsen

Avd.sjef/avd. overlege                                  praksiskonsulent

Kardiologisk avdeling

 

tirsdag 31. mai 2022

BUK: Barn med kroniske magesmerter

 

Foto: NEGATIVE
Barn med kroniske magesmerter.

Av barn henvist med magesmerter med varighet >  1 måned har ca. 10 % påviselige somatiske sykdommer. Det store flertallet har følgelig det vi omtaler som funksjonelle mage- og tarm tilstander (eksempelvis funksjonell kvalme, oppkast, dyspepsi, magesmerter, forstoppelse, diare og IBS). Slike plager har sammensatte «bio-psyko-sosiale» årsaker.
Fastlegen sin rolle:

For å bedre prioriteringen og redusere ventetiden ber vi om om å ta med følgende når dere henviser barn/unge (4-18 år)med magesmerter:

1.       Kortfatta familie/sosial/skole/psykologisk og somatisk sykehistorie.

2.       Kliniske funn

3.       Allergi, luftveissykdom og faste medisiner.

4.       Effekt av utprøvde medisiner f.eks.: PPI, Movicol og ulike dietter.

5.       Blodprøvesvar/dato: Transglutaminase IgA, Hb, Ferritin, ALAT, GGT og bilrubin.       (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

6.       Avføringsprøvesvar/dato: kalprotektin og ved dyspepsi: Helikobakter pylori antigen (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

7.       Evt andre målretta undersøkelser og prøvesvar: NB! oppgi dato og kopi av resultat.

Vi er sikre på at det er mye å hente på bedre samhandling på dette feltet og at det vil komme alle til gode, både dere, pasientene deres og oss.

 

Med vennlig hilsen

Dag Tveitnes, overlege, PhD

Fagansvarlig gastropediatri, barne- og ungdomsklinikken, SUS


Pia Skoglund

Praksiskonsulenttorsdag 28. april 2022

Påminnelse: Nytt og nyttig møte tirsdag 3.mai. Finn frem grillen og inviter smågruppen på møte!

 Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!