torsdag 28. april 2022

Påminnelse: Nytt og nyttig møte tirsdag 3.mai. Finn frem grillen og inviter smågruppen på møte!

 Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!

tirsdag 26. april 2022

Rutine: Avvikende hodefasong eller størrelse - ALDRI røntgen. Røntgen blir avvist fra 1.mai.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

 

Barneavd. og Radiologiisk avd ser behov for å presisere rutinene for henvisning av Craniosynostose (hodemisdannelse/ deformitet, mistanke om for tidlig lukket fontanelle) og økt hodeomkrets.


Hovedbudskap:

Craniosynostose: hovedsaklig klinisk diagnose, henvis barnepol om behov for avklaring.


Økt hodestørrelse: Uten trykksymptomer: UL caput

Med trykksymptomer i tillegg: samtidig henvisning barnepol.


ALDRI røntgen caput. Disse vil bli avvist fra 1.mai.


 Les mer om hvorfor under.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

Vi vil gjerne presisere henvisningsrutiner for barn med avvikende hodefasong som henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Craniosynostose:


Avdeling for radiologi mottar jevnlig henvisninger til røntgen av hodet på babyer for å utelukke craniosynostose. De fleste craniosynostoser vil kunne diagnostiseres klinisk[1]. Røntgen caput anbefales av strålehygieniske årsaker ikke til rutinemessig bruk[2]. Etter avtale med barneavdelingen vil røntgen caput på denne indikasjonen utfases.

 

Det betyr at henvisninger fra primærhelsetjenesten til røntgen caput for å utelukke craniosynostose, vil bli avvist fra og med 1. mai 2022.

 

Ved behov for hjelp til klinisk vurdering kan barnet henvises barnepoliklinikken. Barnelege vil ta stilling til behov for supplerende bildediagnostikk.

 

Økende hodeomkrets:

 

Ved unormal økning i hodeomkrets definert i veileder fra Helsedirektoratet (krysning utover 2 percentiler eller mål over +2,5 SD)3, uten at det foreligger klinisk mistanke om økt intrakranielt trykk, kan barnet henvises til ultralyd caput for å utelukke hydrocephalus.

 

Dersom barnet har trykksymptomer eller øvrige kliniske funn utover unormal økning i hodeomkrets, henvises det samtidig til vurdering på barnepoliklinikken.

 

Med vennlig hilsen

 

Peder Aleksander Bjorland                                          Marianne Sande

Konstituert seksjonsoverlege                                      Seksjonsoverlege barn

Barne- og ungdomsklinikken                                       Avdeling for radiologi[1] Overview of craniosynostosis - UpToDate

[2] 4.13 Avvikende hodeform inkludert kraniosynostose - Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening - Helsebiblioteket.no

3  www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/veiing-og-maling#hodeomkrets-helsestasjonen-bor-male-hodeomkrets-pa-barn-0-2-ar-praktisk

 

torsdag 31. mars 2022

Nytt og nyttig - samle smågruppen og bli med på "Grill en gynekolg - del 2" !

 

Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!

fredag 18. februar 2022

Covid-19: Ny behandling for covid-19 på SUS for immunsvekkede

Ny behandling for covid-19 på SUS

Aktuell for 
- Organtransplanterte siste 12 mnd
- Stamcelletransplanterte siste 12 mnd
- Alvorlig immunsvekkede (se under)

Må startes 7d fra symptomdebut

PCR test MÅ foreligge - (Virusvariant har stor betydning for effekt. Oppdatert info 11/3/22)

Kontakt infeksjonsvaktlege for å avtale behandling 

OBS Begrenset tilgang på behandlingen. 

Les mer under


mandag 14. februar 2022

ALIS: Hudavdelingen (SUS) har ledig vikariat for lege som trenger sykehustjeneste 6 mnd hud


LIS-lege Hanne Larsen Veng mikroskoperer
prøve fra venerologisk pasient
Hudavdelingen har god erfaring med å ansette allmennleger som vikarer i en 6 måneders periode. 

Ordning styrker både samarbeid mellom hudavdelingen og leger i praksis og gir gjensidig kompetanse økning innen hudsykdommer og intern medisin. 


Behovet for vikar/ALIS stilling vil ellers være gjentakende:

Hudavdelingen har ingen sengepost. Spesialisering til hudlege krever minimum 6 måneders tjeneste ved hudavdelingen med sengepost. I praksis må hudleger som utdannes i Stavanger derfor ha permisjon 6 måneder for sengeposttjeneste ved andre universitetsavdelinger før legen kommer tilbake for å fullføre sin spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Dette betyr i praksis at hudavdelingen vil kunne tilby en kollega fra allmennlegepraksis i 6 måneders vikariat fortløpende.


Vennlig hilsen

Thomas Ternowitz
Professor, avdelingssjef dr.med.

thomas.ternowitz@sus.no
51513019 / +4791623057 


Redaktøren vil i tillegg informere om ny ALIS portal:
Det kommer nå en ny ordning for å følge med på å søke ALIS stillinger og ordningen vi hadde med å sende melding til samhandlingslegen opphører derfor.

Vikariater som er aktuell for ALIS i Helse Vest RHF området publiseres nå i en egen portal som man finner på 

https://alis-i-sykehus.ihelse.net/

Der  finner du vikariatet på hudavdelingen og andre ledige stilling og du kan også abonnere på varsler om ledige jobber.


lørdag 12. februar 2022

Forskning: Har vi en opioid-krise i Norge? Mulighet for phd-stipend imedisin ved UIS

 


Har vi en opioid-krise i Norge?

Dette hersker det ulike oppfatninger om, men det vi vet er: 

1) behandling av langvarige ikke-maligne smerter er for dårlig, 

2) det er en dreining fra moderate til sterke opioider, særlig oksykodon, og 

3) det er flere overdosedødsfall av smertestillende opioider enn av heroin.

Fastlegen og frisklivssentraler som Helsehuset i Stavanger er viktige arenaer, både for å styrke behandlingen av langvarige smerter og for å motvirke den urovekkende økningen i bruk av sterke opioider. 

Nå kan du søke på phd-stipend i medisin ved Universitetet i Stavanger i et spennende forskningsprosjekt som skal jobbe med disse problemstillingene, særlig rettet mot kommunehelsetjenesten. Dette er et samarbeid mellom Stavanger kommune, SUS, KORFOR, FHI, UiO, UiS og St.Olav.

 

Lenke til utlysningen: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/217225/stipendiat-i-medisin

 

Lenke til mer informasjon: POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

 

Lurer du på noe? Send mail til Torgeir Gilje Lid (torgeir.gilje.lid@sus.no)

fredag 11. februar 2022

LAB: Nye analyser

 

Nye analyser - lenke til labhåndbok:

Vit B12 aktivt

Non-HDL kolesterol

SHBG

Testosteron i serum

Testosteron i spytt*

Kortisol i spytt*

PEth

GHB i urin

Norfentanyl i urin

* Spytt analyser må rekvireres på urinrekvisisjon. Vi sender ut eget prøverør og sugerør for denne analysen 


 

Lipase:

Det har vært en forbigående leverinssvikt på reagens - men denne blir igjen tilgjengelig fra 10/2-22

mandag 31. januar 2022

RAS: Påminnelse om tilbud til gravide og småbarnsfamilier med rusutfordringer.

 

Foto: Colourbox
Har du kontakt med gravide eller småbarnsfamilier med rusutfordringer?

Klikk deg inn og se hvilket behandlingstilbud som finnes ved Rogaland A-senter:

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier - Rogaland A-senter (rogaland-asenter.no)Vennlig hilsen

Kristine Furebotten Iversen
Praksiskonsulent

Aud-Kristin Vik
Ass.avd.leder/psyk.spl.
Avd. for gravide og småbarnsfamilier


torsdag 27. januar 2022

PSYK: Akutt ambulant team på SUS - informasjon om tilbudet.

Trenger pasienten akutt psykisk helsehjelp? 

Informasjon om Ambulant akutt team (AAT) på SUS 
 
Hva kan vi tilby?
  • Mestringsorienterte støttesamtaler ved behov for akutt psykisk helsehjelp.
  • Vurdering av pasienters psykiske helse i kriser og/eller akutte situasjoner, via telefonkonsultasjon, oppmøtekonsultasjon eller hjemmebesøk.
  • Oppfølging fra oss ved behov, og henvisning til andre tilbud der funksjon/symptom tilsier det.
  • Samhandler, gir råd og veileder interne og eksterne samarbeidspartnere
Vi ønsker å være en brobygger og veileder inn mot hjelpeapparatet samtidig som vi har fokus på pasientens egne ressurser og eget nettverk.

Vårt mål?
Tidlig intervensjon for å forhindre innleggelser.

Hvem kan ta kontakt?
Pasienten selv, familie, venner, fastlege, førstelinjetjenesten og andre kan ta direkte kontakt med AAT per telefon.

Hvor er vi?
DPS' er ved Klinikk psykisk helsevern, voksne:

Jæren DPS gir et tilsvarende tilbud til Gjesdal, Klepp, Time og Hå.
Det finnes også et akutt ambulant ungdomsteam (13-18 år) for innbyggere i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes.


Tilgjengelighet
De ambulante akutteamene i Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane opererer med felles telefonnummer: 916 51 005


Telefontid er:
Mandag-fredag: 09:00-21:00
Lørdag-søndag: 12:00-19:00
Stengt bevegelige helligdager.