fredag 28. september 2018

Radiologisk avd: Oppdatert status angående problemer med henvisninger og svarmeldinger

Oppdatering 28.sept:
Radiologisk avdeling har etter en oppgradering av sine systemer problemer med å hente alle opplysningene vi sender fra oss når vi rekvirerer bildeundersøkelser.

Dette er et midlertidig problem som har full prioritet og søkes løst så raskt som overhode mulig. Dette er veldig arbeidskrevende for avdelingen så de har all mulig interesse av å få løst dette så raskt som mulig.
Elektroniske svarrapporter: man har funnet feilen og disse skal nå sendes ut som normalt. 
Papirsvar (som sendes ut når du har rekvirert på papir): Her er det forsinkelser. Etterlys per telefon eller dialogmelding om du savner et svar.

Kontaktinformasjon:
TLF: For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Dialogmelding: Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

RÅD: Det kan være greit for deg som henviser på papir og lage et system for å sjekke av at du får svar inntil problemet er løst.

Sjekkliste MR:
Denne ligger i noe som kalles en KITH fil i meldingene vi sender fra oss. SUS har problemer med å få tilgang til denne filen og inntil problemet er avklart:


  • Når det ikke er noen kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste utfylt, ingen kontraindikasjoner.
  • Når det er kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste: (kontraindikasjon).

Hvis det ikke er oppgitt informasjon om sjekklisten eller det mangler nødvendig informasjon om kontraindikasjonene vil avdelingen sende en sjekkliste til deg for utfylling.

I noen sjeldne situasjoner (når nye leger rekvirerer spesielt) kan det oppstå problemer med å få opp HPR nr på den som rekvirerer, da vil avdelingen ringe legekontoret og avklare dette.


Mvh
Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent

onsdag 26. september 2018

Pakkeforløp rus og psykiatri: Lanseringsmøte Stavanger 16.okt 2018


Regional lanserings- og implementeringskonferanse
pakkeforløp for psykisk helse og rus, Rogaland

Folkets hus, Stavanger 10-15 den 16 oktober 2018

Påmelding til silje.agnethe.tara.skram@sus.no innen 25.09.2018

Lanseringskonferanse for ledere og nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i opptaksområdet til Helse Stavanger og Helse Fonna.

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.
Konferansen vil gi en kort innføring i pakkeforløpenes generelle innhold, inkludert forløpskoordinering, forløpstider og koding. Det legges vekt på brukerperspektivet, samhandling og praktisk gjennomføring.

Lanserings- og implementeringskonferansen retter seg mot:
  • ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
  • fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene
  • bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus

For å lykkes med implementeringen er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representantene engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av dagen. Se "Nasjonal plan for implementering av pakkeforløpfor psykisk helse og rus (2018 – 2020)" som beskriver nasjonale og regionale implementeringstiltak. 

Se mer informasjon om pakkeforløp på Helsedirektoratets sider.

  
Program.

10.00 - 10.10   Velkommen ved Helse Vest

10.10 - 10.25   Et løft for sterkere brukerinvolvering
 Karl Olaf Sundfør, RIO

10.25- 11.35     Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med innføring av pakkeforløpene v/Helsedirektoratet

11.35 - 12.15     Lunsj

12.15 - 12.45    Det helhetlige forløpet -  om overganger, koordinering og samhandling
ved Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef, Sandnes Kommune og Bent Horpestad, avdelingssjef, Sola DPS.

12.45 - 13.15:    Kommunens rolle og de som kan henvise til pakkeforløp. Fastlege Olav Thorsen         (PKO) & Bjarte Sælevik, tjenesteleder psykisk helse og rusarbeid, Time kommune.

13.15 - 13.30:    Kaffe

13.30 - 13.40     Barn i pakkeforløp – video. Lars Ravn Øhlckers, PHBURA, SUS

13.40 - 14.00     Somatisk helse og levevaner. Torgeir Gilje Lid, KORFOR, SUS

14.00 - 14.20     Koding og kvalitet i pakkeforløp. Bente Urfjell, Helsedirektoratet.

14.20 - 14.50     Veien videre og implementering i praksis. Liv Alsaker Sande, erfaringskonsulent           FOUSAM og Ester Marie Espeset, psykologspesialist, Helse Fonna.

!4.50 – 15.00     Avslutning og kommentarer

tirsdag 18. september 2018

Radiologisk avd: Viktig melding til alle rekvirenter

Oppdatering 26.sept:
Etter en oppdatering ser det nå ut til at man har klart å fikse problemet med utsending av elektroniske svarrapporter. Det er noe etterslep som man prøver å jobbe inn.

Orginalmelding:
Etter oppgradering av vårt fagsystem har vi problemer med utsending av svar. Dere vil derfor oppleve forsinkelse i radiologisvar fra oss.

Helse Vest IKT og leverandør jobber med å løse feilen.

For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

Vi beklager problemene dette medfører.


Mvh Terje Bakkelund, Avdelingssjef

torsdag 6. september 2018

Rutine for å melde "avvik" i samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene


Til alle fastleger i Sør-Rogaland
Anbefalt rutine for tilbakemelding ved «avvik» i
samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene
Helsetjenesten generelt og fastlegeordningen spesielt er under stort press.
Det er derfor viktig for alle parter at samhandlingen ivaretas mest mulig hensiktsmessig. 

Ivar Halvorsen har ledet en arbeidsgruppe som har laget «PROFS» avtalen.
(PR
osedyre for Oppgavedeling mellom Fastleger og Sykehus)
Dokumentet er godkjent som gjeldende retningslinje for spesialisthelsetjenesten.
Vi ønsker nå å etablere en rutine for tilbakemelding for avvik fra disse rutinene.

IKKE BRUK DIALOGMELDINGER TIL AVVIK !
Dette fordi dialogmeldinger blir arkivert i pasientens journal «til evig tid», og
klager på legers atferd hører normalt ikke hjemme i pasientens journal.   

For fastlegene anbefales følgende:
Ved mottak av epikrise hvor sykehuslegen ber fastlegen utføre oppgaver som sykehuslegen selv burde ha gjort – eller hvor det er andre avvik fra de nye retningslinjene i epikrisen:
a)      Skriv ut epikrisen det gjelder
b)      Marker den delen av epikrisen som du reagerer på med penn eller merketusj
c)      Skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
d)      Ønsker du respons på din melding - før på din mailadresse som svar kan sendes til
e)      Legg epikrisekopien i en konvolutt og adresser denne til
           Samhandlingslege Svein Kjosavik
f)       Send konvolutten i «blodprøvekassen» til SUS

Vi vil gi tilbakemelding til aktuell sykehuslege om aktuelt avvik samt informere om retningslinjene til de sykehuslegene som ikke har fått med seg disse.

Alternativt kan samhandlingslegen kontaktes på    mobil   90414252
                                                                     
eller    mail     svein.kjosavik@sus.no

Sykehusleger vil nå få egen info om å kunne melde «Fastlege-avvik» til oss på en tilsvarende måte.  

Med hilsen


Pia Skoglund
PKO

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege


tirsdag 4. september 2018

Muskelbiopsi: Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Ortopedisk avdeling har i senere tid fått flere pasienter henvist fra fastleger til muskelbiopsi som ledd i utredning av muskelsmerter mm.
I disse henvisningene er det gjerne poengtert at pasienten henvises til dette etter anbefaling fra en spesialist.

Samtidig har vi forstått at fastlegene er under sterkt press og opplever uønsket oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten.

Vi ønsker å bidra til hensiktsmessig samhandling og har drøftet denne problemstillingen med aktuelle utredende spesialiteter på SUS.

Vi er blitt enige om at henvisning til muskelbiopsi kun skal gjøres av sykehusets egne spesialister. Kommer det henvisning om dette fra fastleger vil vi avvise disse.

Opplever dere at en spesialist anbefaler dere som fastleger å henvise til muskelbiopsi anbefales dere melde tilbake til spesialisten at det i så fall er en undersøkelse spesialisten selv må henvise til.   

Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid og håper denne beslutningen er i tråd med ønsket om å unngå unødig oppgaveglidning og belastning for fastleger.