tirsdag 17. januar 2017

Avdeling for medisinsk biokjemi er akkreditert

Avdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 2017

Avdelingen har de siste årene jobbet systematisk for å bli akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse på at avdelingen har kompetanse og evne til å levere prøvesvar i samsvar med kravene fra Norsk Akkreditering. De fleste rutineanalysene er nå akkreditert.

Les hele saken på sus.no

onsdag 11. januar 2017

Doktorgrad: Ny kunnskap om henvisninger til sykehus

Disputas: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus tirsdag den 24. januar 2017 fra kl. 09.15.
Olav Thorsen disputerer tirsdag den 24. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «General practitioners’ referrals to specialist health services – exploring elements and factors in the referral process having an impact om patients’ access to specialty care».

Henvisningsprosessen mellom første og andrelinjetjenesten er kompleks, med medisinske, interpersonelle, logistiske og juridiske utfordringer. 

Antallet henvisninger til sykehus har økt de siste årene, og omtrent 10% blir returnert til henvisende instans. 
Mange faktorer påvirker henvisningsprosessen og henvisningsratene. 

I sin avhandling General practitioners’ referrals to specialist health services har Olav Thorsen funnet at allmennleger føler et stort ansvar overfor både pasienter og helsevesen. Mange fastleger opplever det å henvise som krevende og mange, spesielt yngre mannlige leger, opplever et press fra pasienter til å bli henvist. Forholdet til sykehuslegene beskrives av mange fastleger som ubalansert, ved at sykehuslegene bestemmer hvilke pasienter som skal bli tatt imot til undersøkelse og behandling. Erfarne kvinnelige allmennleger har en mer pasientsentrert måte å jobbe på, ved at de oftere lager henvisningene i samarbeid med pasienten i løpet av konsultasjonen. Sykehusleger uttrykker et betydelig arbeidspress med det å vurdere henvisninger. De pekte på viktigheten av presise opplysninger og problemstillinger i henvisningene for å kunne bestemme en riktig og rettferdig prioritering av pasientene, og understrekte verdien av god kommunikasjon og et godt samarbeid med allmennlegene.

God kommunikasjon og samarbeid på telefon eller elektronisk mellom fastleger og sykehusleger kan gjøre samarbeidet mellom dem mer balansert, som mellom likeverdige partnere. Bruk av elektronisk beslutningsstøtte kan gjøre henvisningsprosessen mer standardisert og forutsigbar. Opplæring og trening av allmennleger i profesjonell kompetanse og personlig trygghet, det å jobbe på en mer pasientsentrert måte og lage henvisningene i samarbeid med pasienten, kan gjøre henvisningsprosessen mindre tidkrevende og gi mindre arbeidspress.

Disputas finner sted i Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus tirsdag den 24. januar 2017 fra kl. 09.15.

Personalia

Olav Thorsen (f. 1949) avla medisinsk embetseksamen i Bergen i 1976. Han er spesialist i allmennmedisin, spesialistveileder, fastlege, overlege i Stavanger kommune og er ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus som forsker og leder for praksiskonsulentordningen. Han har vært medforfatter i flere lærebøker og bøker om helseopplysning og har publisert artikler om pasienttilfredshet og medbestemmelse i helsevesenet. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført med støtte fra Helse Vest og Allmennmedisinsk forskningsfond. Hovedveileder har vært professor Anders Bærheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Bergen. 

fredag 6. januar 2017

Kursinvitasjon: «Ernæring ved kreft» 2.februar.


VELKOMMEN TIL ERNÆRINGSSEMINAR
«Ernæring ved kreft»

Sted: Aulaen, 2. etasje i sydbygget, SUS
Tid: 2. februar, kl. 14.30-18.30
Målgruppe: Ledere, leger, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, hjelpepleiere, kjøkkenpersonell og annet helsepersonell. 

Seminaret er gratis og åpent for ansatte i og utenfor SUS

Program: 
14.30-15.00 - Registrering, servering av smoothies, kaffe og te

15.00-15.10 - Velkommen v/ fagdirektør og leder av ernæringskomiteen Sverre Uhlving

15.10 -16.00 - Kreftrelatert kakeksi syndrom fra onkologens vinkel v/ onkolog Gabor Istvan Liposits, Haukeland universitetssjukehus

16.00 – 16.30 - Betydningen av ernæring i behandling av kreftpasienter v/ klinisk ernæringsfysiolog Henriette Walaas Krogh, Kreftforeningen

16.30-17.00 - Pause med servering av wraps, kaffe og te.

17.00-17.30 - Betydningen av ernæring i behandling av kreftpasienter (fortsettelse) v/ klinisk ernæringsfysiolog Henriette Walaas Krogh, Kreftforeningen

17.30-17.45 - Kjøkkenavdelingens rolle i ernæringsarbeidet ved Stavanger universitetssjukehus v/kvalitetsansvarlig rådgiver, Anne Aase og klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen

17.45 -18.15 - Ernæringspiloter i Pasientsikkerhetsprogrammet. Presentasjon fra SUS, Slåtthaug sykehjem og Time kommune v/ prosjektledere Hanne Juul, Katrine Skjeldal, Gry Kirsti Sirevåg

18.15-18.30 - Avslutning v/ forskningssykepleier Christina Frøiland, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM)

Påmeldingsfrist: 25.01.17til Anne Sofie Gjerde på mail: anne.sofie.oye.gjerde@sus.no

Med vennlig hilsen
Ernæringskomiteen på SUS

mandag 2. januar 2017

Røntgen: Elektronisk samhandling med avtaleparter for radiologi

Vi har for tiden 2 avtaleinstitutter i vårt område.
Begge kan ta imot elektroniske henvisninger.

Rutiner for oversending av bilder mellom SUS og røntgeninstituttene endrer seg over tid og PKO prøver derfor å holde dere oppdatert.

På sist møte i PKO redgjorde Terje Daniel Bakkelund (avdelingssjef radiologi) for statusen.

Status per nov 2016:
Begge de private røntgen instituttene kan overføre bilder til SUS.

(SUS kan ikke sende tilbake, Helse Vest IKT jobber med å få dette i stand, men enn så lenge må SUS brenne bilder). 

Det er viktig at man i henvisninger opplyser at bilder er tatt og hvor de er tatt. 

Bilder skal da bli innhentet av SUS, evt. vil bilder bli sendt SUS dersom privat klinikk i henvisningen/ rekvisisjonen får opplyst at pasient er henvist videre til SUS.

Det gjenstår enda noe arbeid for å få dette til å fungerer i alle ledd av kjeden så gi beskjed til oss i PKO om det enda er avdelinger / poliklinikker som ber fastlegen innhente bilder.