onsdag 24. oktober 2012

eResept pilot prosjekt: Første testresept sendt fra Helse Vest

Helse Vest er i gang med å utvikle eResept løsning for sine HF / Sykehusapotek i et pågående pilotprosjekt. Som første helseforetak i Norge sendte Haukeland sykehus første eResept 22.oktober.

Les mer om saken i nyhetsbrevet under.
tirsdag 23. oktober 2012

Ettermiddagsmøte: Tidlig oppdagelse og bedre hjelp ved alkoholproblem
KORFOR inviterer til interessant møte og treffpunkt for fastleger og leger i psykisk helsevern / rus: 

"Tidlig oppdagelse og bedre hjelp ved alkoholproblemer - hva trenger fastlegen?"

16574622-Alkohol.jpg
Målgruppe
Fastleger og leger i psykisk helsevern / rus.

Tid:
Mandag 12. november 2012 16 - 19

Se invitasjonen under for program og påmelding.

Bild-riskbruk-webb.jpgGjennom Riskbruksprosjektet har den svenske regjeringen brukt 180 millioner kroner på å gi spørsmål om alkohol en naturlig plass i helse- og velferdstjenestene. På dette kurset presenteres satsingen i forhold til allmennleger og vi stiller spørsmålet; har Riskbruksprosjektet endret allmennlegers praksis og eventuelt på hvilken måte?Vi ser også nærmere på hvordan spesialisthelsetjenesten kan støtte allmennleger i dette arbeidet og diskuterer om en i Norge bør velge andre tilnærmingsformer til temaet enn de som er benyttet i Riskbruksprosjektet.

torsdag 18. oktober 2012

Mikrobiologi: Chlamydia trachomatis prøverutiner

Revidert utgave av «Prøvetaking og forsendelse av Chlamydia trachomatis» fra Avdeling for medisinsk biokjemi.

Sjekk spesielt prioritering av prøvemateriale fra kvinner (blant annet om vaginalprøve) og urinprøvetaking generelt.

Les mer i PKO-arkivet:Arkivet er under oppbygging og både SUS leger og fastleger må gjerne ta kontakt for å bidra med eller etterspørre innhold.

onsdag 17. oktober 2012

Raskere tilbake psykiatri: Sola DPS


”Raskere tilbake” prosjektet er en ordning som gjør at personer som står i fare for å bli
sykemeldt eller som er sykemeldt, kan få behandling raskere enn de ellers ville ha fått.
Prosjektet har som mål å unngå sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Les mer under. (Klikk på lenken "Les mer"

Finn igjen oppdatert informasjon senere i PKO-arkivet

Merk spesielt at dette er et tilbud i for hele SUS nedslagsområde.

tirsdag 16. oktober 2012
Ny studie tilbyr telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i kommunehelsetjenesten og tar nå imot henvisninger fra fastlege.

Målgruppe
  • Pasienter fra Sør-Rogaland som sokner til Stavanger universitetssykehus
  • Pasienter med diabetes fotsår som ikke har vært behandlet for diabetesrelaterte fotsår i løpet av de siste 6 måneder i spesialisthelsetjenestenHenvisning
Fastlegen er henvisende instans. 
Sendes: Endokrinologisk poliklinikkmandag 15. oktober 2012

Ny hjemmel: Avtalespesialist urologi


Fra og med 21. oktober 2012 vil Stavanger Urologiske Senter AS, representert ved Tore Bru, ta imot pasienter for utredning og behandling av urologiske problemstillinger.

Tore Bru har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Göteborg, spesialistutdanning i generell kirurgi fra Stavanger Universitetssykehus, spesialistutdanning i Urologi fra Stavanger Universitetssykehus, Haugesund sykehus og Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Klinikken vil bli drevet som en spesialist poliklinikk med utredning og behandling av urologiske problemstillinger. Klinikken er utstyrt med det nyeste av diagnostisk utstyr. I tillegg er det operasjonsstuer for i hovedsak mindre urologiske prosedyrer (se hjemmesiden for mer detaljer i denne forbindelse).

Finn ut mer ved å følge "Les mer" linken under :-)


søndag 14. oktober 2012

Kurs: Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis
Korfor inviterer til klinisk emnekurs i Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis tirsdagene 4. desember, 8. januar og 7. mai.
Kursprogram er publisert på Rogaland legeforening sine nettsider.

lørdag 13. oktober 2012

Merking av henvisninger ved kreftmistanke


Regjeringen har satt som mål at 80 % av alle som henvises for mulig kreftsykdom skal ha igangsatt behandling innen 20 virkedager. 

Kreftmistanke er et vanskelig begrep. Det er legens mistanke - ikke pasientens frykt - som må være grunnlaget for raske forløp. Norske allmennleger er gode til å finne kreft, ut fra alminnelige symptomer kombinert med kjennskap til pasienten.

SUS har i samarbeid med praksiskonsulentene kommet frem til en rutine for merking av henvisninger der kreftmistanken er stor eller allerede bekreftet slik at disse skal få høyeste prioritet.

Vi ber nå om at alle fastleger tar i bruk denne rutinen. 

For at du skal ha lett tilgang til rutinen når du en gang skal bruke den er det laget en egen knapp til rutinen under "Fokusområder" i høyre marg i Praksisnytt. Denne tar deg til PKO-arkivet der rutinen vil holdes oppdatert. 
Her vil vi også legge inn anbefalte tilleggsundersøkelser / anbefalinger til fastlegene ettersom vi får innspill fra de ulike avdelingene. Kom gjerne med tilbakemeldinger på om det er spørsmål til rutinen eller forslag til forbedringer enten på epost eller i form av en kommentar i kommentarfeltet under denne nyheten. Disse sendes videre til en epostadresse slik at de vil bli lest.

Det er viktig at alle tar i bruk samme rutine for henvisning når det foreligger kreftmistanke fordi dette legger premissene for logistikken internt på SUS. 

Hva betyr dette i praksis:

Hvordan markere henvisningen:

Allmennlegenes nødvendige bidrag for korrekt bruk av hurtig utredning er:

Henvisninger for sannsynlig kreft merkes i feltet for ønsket utredning/behandling, med en av to koder:

KREFTFORLØP BEHANDLING 
(henvisende lege har sikker diagnose)

KREFTFORLØP UTREDNING  
(henvisende lege har en klar kreftmistanke)

Grunnlaget for mistanken om kreft må beskrives så klart som mulig (SUS vil forbeholde seg retten til å vurdere om hurtigutredning skal igangsettes).

Om logistikk for kreftforløpshenvisningene:

Alle henvisninger kommer til et sentralt henvisningsmottak. Når de er merket med KREFTFORLØP BEHANDLING eller KREFTFORLØP UTREDNING vil de gå direkte til prioriterende lege og man kan måle i hvilken grad målene om 20 dagers forløp oppnås. (Man måler ventetid for hhv BEHANDLING og UTREDNING, hver for seg).

Det kan være viktig å forklare pasientene at alle henvisninger med kreftmistanke prioriteres, men at 20 - dagers regelen sikrer at de som trenger det mest får et hurtig forløp.

Halvparten av pasientene med kreftsykdom vil ha klassiske varselsymptomer. Noen vil ha klare kliniske funn, og noen vil bli oppdaget som følge av undersøkelser. Halvparten av pasientene med kreftsykdom vil ikke ha klassiske varselsymptomer, men det kan likevel foreligge klar klinisk mistanke. Dersom fastlegene legger listen for lavt for kreftmistanke vil kapasiteten for hurtigforløp bli sprengt. 

Diabetesforum Rogaland


Diabetesforum i Rogaland


Diabetesforbundet Rogaland inviterer helsepersonell og andre som jobber med diabetes til et spennende og lærerrikt Diabetesforum 30. oktober på St. Svithun hotell i Stavanger. Meld deg på nå!

Målet med Diabetesforum er å fremme det tverrfaglige samarbeidet og bidra til faglig oppdatering. Målgruppen er leger, sykepleiere,apotekansatte, legemedarbeidere, personell fra sykehjem og hjemmesykepleien, helsepersonell fra psykiatrien m. fl.
Kurset er søkt godkjent som tellende innen allmennmedisin, indremedisin og NSF.
Påmeldingsfristen er 15.oktober.

Kom , lær og bli inspirert! Velkommen!tirsdag 2. oktober 2012

Indikasjon bakteriologi ved UVI


Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker å minne om indikasjoner for bakteriologisk dyrkning ved urinveisinfeksjoner (UVI). 

De understreker spesielt at man ikke trenger å sende urin til dyrkning på unge friske kvinner i alderen 16 - 55 år. 

Du kan lese mer om hvem du bør ta dyrkning på under.

Viktig melding om elektroniske meldinger

Barneavdelingen rapporterer et problem i forbindelse med elektronisk innsending av henvisninger. Når pasienter henvises som øyeblikkelig hjelp, og får med seg henvisning i hånda, er det ikke behov for å sende henvisningen elektronisk i tillegg. 

Dette generer bare ekstra arbeid for avdelingen. 

Disse elektroniske ØH-henvisningene kommer i samme innboks som vanlige henvisninger, og må bli gjennomgått manuelt. Dette medfører mye ekstraarbeid for legene på barneavdelingen. 

Send med henvisning i hånda når barn henvises øyeblikkelig hjelp.
IKKE send elektronisk henvisning i tillegg.

Peter Christersson
Praksiskonsulent


Red anmerk:.

Praksiskonsulentene jobber med å få til en løsning slik at også ØH kan henvises elektronisk men per i dag er dette ikke mulig.