tirsdag 7. april 2020

Hovedregelen er at pasienter skal benytte eget kjøretøy til, fra og mellom helseinstitusjoner der dette er mulig både med hensyn til tilgang til eget kjøretøy og pasientens tilstand.

Retningslinjen utsendt fra helsedirektoratet gjelder for pasienttransport der eget kjøretøy ikke kan benyttes og hvor det samtidig ikke er medisinsk indikasjon for bruk av ambulanse.

Transport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte skal gjennomføres slik at verken transportør, sjåfør, pasient og ledsager utsettes for unødig smitterisiko.
Dette krever en del forberedelser, både for helseforetaket, transportører og for sjåfører. Denne type transport er ikke definert i dagens avtaler Helse Stavanger har med drosjenæringen.
Pasientreiser Helse Stavanger jobber med tiltakene som må iverksettes før tilleggsavtaler kan inngås, og håper at avtalene er på plass like over påske, med oppstart så raskt som mulig.

Frem til tilleggsavtaler er på plass må bestillinger håndteres som i dag, via AMK som ambulanseoppdrag dersom pasienten ikke kan benytte eget kjøretøy.
Gjennom påsken har Helse Stavanger forsterket beredskap med syketransportbiler for gjennomføring av oppdrag av både sittende og liggende pasienter, uten behov for medisinsk behandling eller overvåkning.

Pasientreiser Helse Stavanger vil komme tilbake med mer informasjon og bestillingsrutiner før tilleggsavtalene iverksettes.

Korona: OBS Legmiddelvarsel Clozapin (Leponex) - høyrisiko
Det vises til et leserinnlegg i BMJ ( published 16 mars 2020, BMJ 2020 368:m1071).

Oppsummert:
Clozapin-pas er høyrisiko pasienter med henblikk på COVID-infeksjon
  • De (og pårørende) trenger spesiell oppmerksomhet og opplæring om symptomer og hva de skal gjøre ved symptomer (del av kriseplan)
  • Man må vurdere om dosen kan reduseres
  • For å unngå intoksikasjon, må dosen halveres ved feber/infeksjon
  • Hvis fortsatte intoksikasjonssymptomer etter halvering av dose, tilrådes det seponering med oppstart igjen når infeksjonen er over

Våre pasienten som er innlagt og som vi har poliklinisk knyttet til oss , har vi informert og  gjør vurderinger om evt reduksjon. 


Vennlig hilsen

Kirsti Hansen
Avdelingsoverlege
Helse Stavanger HF
www.sus.no
mandag 6. april 2020

Korona: Omlegginger i driften på SUS.


Vi er som kjent inne i en pandemisituasjon hvor sykehuset må gjøre nødvendige omlegginger av driften for å forberede oss på et stort antall innlagte pasienter med Covid-19 smitte. 

I følge våre siste prognoser, som naturligvis ikke er absolutte og vil kunne endre seg bl.a. som resultat av evt. endringer i de tiltak som til enhver tid er gjeldende i samfunnet, kan man i løpet av sommeren komme opp i over hundre innlagte med Covid-19 smitte, hvorav en fjerdedel av disse vil trenge respiratorbehandling.

For å ha kapasitet til dette store antallet smittede pasienter har man stengt, slått sammen og flyttet på avdelinger og poster. En betydelig utfordring er å bygge opp lege- og sykepleierkompetanse for å ta oss av alle på respirator. På legesiden er det spesielt anestesilegene som kommer til å bli utfordret. Det gjør at mye annen aktivitet som krever anestesilegekompetanse og –assistanse må innstilles eller begrenses. Andre elektive aktiviteter begrenses også ut fra at f.eks. ortopeder og kirurger må støtte de medisinske postene med de økte oppgavene som ikke indremedisinerne alene nå kan ta seg av.
Samtidig er det slik at ved å begrense elektiv virksomhet på sykehuset reduserer man smittepresset og derved også faren for smitte av både ansatte og andre pasienter.
Det er viktig å understreke at øyeblikkelig hjelp innleggelser og behandling vil fortsette tilnærmet uendret. Ingen må være i tvil om at Stavanger universitetssjukehus vil ta seg av de som trenger det slik vi alltid har gjort.

Den åpenbare konsekvensen av omleggingene beskrevet ovenfor er at mye av elektiv virksomhet både på poliklinikker og operasjonsstuer er innstilt eller sterkt redusert. Samtidig er det slik at alle avdelinger nå i løpet av et par uker skal gjennomgå og planlegge den aktiviteten man må gjennomføre innenfor eget fag sitt ansvarsområde til tross for den pågående Covid-19 pandemien. Vi forventer nemlig at denne situasjonen vil vedvare i måneder fremover, og da er det noe av den normalt halv øyeblikkelige og elektive aktiviteten som må utføres. Alle skal være trygg for at alvorlige sykdommer og tilstander som trenger hjelp vil få det innen rimelig tid. Eksempel på det kan være krefttilstander. Mer detaljert informasjon om hva man vil kunne forvente å få utført til tross for pågående pandemisituasjon vil følge etter hvert.

For ortopedien sitt vedkommende vil det likevel være mange av de elektive tilstandene som man ikke kan få hjelp eller operasjon for nå. Typiske eksempler på det er hofte– og kneprotesekirurgi, ryggoperasjoner uten røde flagg og artroskopier av mer diagnostisk art.
I denne situasjonen er det derfor viktig at fastlegene yter hjelp så langt som råd er. Det kan være ved å foreskrive NSAIDS og smertestillende for typiske ortopediske smertetilstander. Videre kan det være at man i større grad enn normalt skal forsøke fysioterapi og ortopediske hjelpemidler, ortoser, fotsenger o.l. I noen mer sjeldne tilfeller kan det være at man i større grad må være behjelpelig med sykemeldinger og den slags.

Samtidig vil vi at dere henviser pasienter som dere ønsker vurdert. Vi prioriterer henvisninger som før, og hver enkelt pasient blir da vurdert om de skal tas inn til vurdering for å unngå tap av funksjon eller vesentlig redusert prognose ved å vente.
Uansett må vi hjelpe hverandre og pasientene gjennom denne perioden, og prøve å fange opp lidelser og tilstander som trenger hjelp og oppfølging også nå.

Tusen takk for godt samarbeid, og husk at vi alltid vil være behjelpelig med å gjøre vurderinger per telefon ved behov!

Vennlig hilsen

Lende Geir
Klinikksjef/spesialist i ortopedisk kirurgi

onsdag 1. april 2020

Korona: Egne sider for informasjon om sortering og ny arbeidsflyt i mottak.


Koronaepidemien fører til behov for å endre arbeidsflyt og rutiner i mottaket.
Dette vil endre seg ettersom man får mer erfaring med hva som fungerer og sykehuset trenger at vi holder opp oppdatert på hva som er gjeldende rutiner når vi når smittetoppen (når det måtte bli).

Praksisnytt har derfor opprettet egne sider (som vist over) som vil bli forsøkt holdt oppdatert på hva som er gjeldende praksis. Klikk dere inn og les om endringene.

- Ny akuttmottak logistikk
- Innleggelseskriterier ved Covid-19 mistanke