mandag 14. oktober 2013

Intravenøs antibiotikabruk i sjukeheim og kommunale ø.-hjelpssenger

Intravenøs behandling er godt etablert i sjukeheimane siste åra jfr Prosedyre publisert i Praksisnytt i 2008. Denne er no revidert utan store endringar. 

Grunnlaget er Nasjonale faglege retningsliner for antibiotikabruk i primærhelsetenesta og i spesialisthelsetenesta og drøfting mellom Nord-Jæren Sjukeheimslege-forum og SUS 

Endringar: 
1) Andregenerasjons-Cefalosporin er bytta ut med 3.generasjons (Cefotaxim)
2) Max.penicillindose er redusert til 1,2g.  Mecillinam er framleis valt som 1.valg framfor Ampicillin+Gentamicin og Cefotaxim er vurdert som såpass likeverdig med Piperacillin/betalaktamasehemmar (Tazocin) at ein ikkje har sistnemnde med i prosedyren.

Heile prosedyren er meint som retningsgivande og avhengig av kompetanse/ressursar kan lokale prosedyrer sjølsagt bli både enklare og meir omfattande.

Indikasjonar og preparat

Nedre LVI
1.Benzylpenicillin
(Benzylpen. ® /Penicillin®)
2.Cefotaxim
(Cefotaxim®)
2mill IE(1,2g) x 4

1-2g x 3


Red. v/ nyresvikt
Øvre UVI
1.Mecillinam
     (Selexid®)
2.Cefotaxim
(Cefotaxim®)
400mg x 3

1-2g x 3
Evt red dose når respons
Red.v/nyresvikt
Erysipelas/ bløtdels-
infeksjon
1.Benzylpenicillin

2.Dicloxacillin
     (Diclocil®)
2mill IE(1,2g) x4

1g x 4Flg.preparat  kan blandast i NaCl  9mg/ml, så oppbevaring i kjøleskåp

PREPARAT
MENGDE
INF.TID
HOLD-
BARHET
NaCl-
volum
Benzylpenicillin ® /Penicillin® 
                 
1,2g=2mill IE

20-30min
20-30min
 0t
100ml
Selexid®
400mg
20-30min
24t
100ml
Cefotaxim®
1g
2g
20-30min
20-30min
 0t
50ml
Diclocil®      
1g
Ca 60min
16t
100mlKåre Øygarden,                                                                                                                   
Avd.lege,avd for Øyeblikkeleg hjelp,Jæren      

Jon Sundal                               
Overlege,med.klinikk,SUS

fredag 11. oktober 2013

”Raskere tilbake” prosjektet ved Sola DPS poliklinikk
Sola DPS har fortsatt et Raskere tilbake tilbud for pasienter som er sykemeldt eller i ferd med å bli sykemeldt pga lettere psykiske lidelser.

Tilbudet gjelder hele sus opptaksområde .

Viktig å merke henvisninger med raskere tilbake”Raskere tilbake” prosjektet er en ordning som gjør at personer som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt, kan få behandling raskere enn de ellers ville ha fått.Prosjektet har som mål å unngå sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Målgruppe
Tilbudet er rettet mot dem som:
 • bor i opptaksområdet til Stavanger Universitetssykehus.
 • er i arbeid eller har et arbeidsforhold.
 • har mild til moderat depresjon, angstproblemer eller andre lettere psykiske problemer.
Tilbudet passer ikke til personer med langvarig nedsatt funksjonsnivå pga psykiske plager og/ eller med behov for sammensatt og langvarig behandling.

Tilbudet omfatter
 • Rask avklaring av den psykiske komponenten i pasientens sykdomsbilde og en vurdering om pasienten vil kunne ha utbytte av psykologisk behandling. 
 • Individuell samtaleterapi. Behandlingen blir tilpasset den enkeltes behov og det blir brukt ulike tilnærminger i samtalene for eksempel psykodynamisk-, kognitiv – og eklektisk tilnærming. Det tilbys gjennomsnittlig ca 20 samtaler.
 • Gruppeterapi. Stavanger universitetssykehus arrangerer ulike gruppetilbud som «Raskere tilbake» pasienter også kan få tilbud om å delta i.
Henvisning
 • Fastlege er henvisende instant.
 • Papirform:
  Henvisningen merkes ”Raskere tilbake” og sendes til
  Postboks 8100
  4068 Stavanger.
 • Henvisning kan også sendes elektronisk
Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson
Poliklinikkleder Anne Tove Øydna, tlf 5151540
Prosjektkoordinator Irene Mathisen, tlf. 51513675 / 469 37 039


Med vennlig hilsen
Ludvig Mellemstrand  
Sola DPS

Ruth Midtgarden 
PKO

onsdag 9. oktober 2013

Oversikt over gruppetilbud ved psykiatrisk divisjon

Psykiatrisk divisjon ved Sola DPS har laget en oversikt over gruppetilbud innen psykiatrisk divisjon.

Disse tilbudene er knyttet til ulike DPS, pasienter kan henvises uansett hvor de hører til så fremt ikke annet er presisert under målgruppe.


Mvh
Ludvig Mellemstrand  
Sola DPS

Ruth Midtgarden 
PKO
tirsdag 8. oktober 2013

Blodprøver av gravide - hvorfor prøvesvarene med vedlegges svangerskapsjournalen
Ved Kvinneklinikken kan det ikke tas ut blodprøvesvar elektronisk fra blodbanken eller
mikrobiologisk avdeling når prøvene er rekvirert av andre. Svar må innhentes telefonisk og
er ikke tilgjengelig kveld, natt og helg.Originalsvar eller kopi av svar må derfor følge Helsekort for gravide, og legges ved så snart svar
foreligger. Unødvendig smitteisolering medfører ekstra belastning for kvinnen, og er svært
ressurskrevende.

Dersom Blodgruppe og Rhesus er analysert et annet sted enn ved Stavanger Universitetssykehus må ny prøve tas slik at blodbanken har ferdige analyser for å spare tid i akutte situasjoner.

Hepatitt B og C.
Hepatittprøver må tas ifølge retningslinjer.
Det skal også tas Hepatittprøver av mor dersom barnefar er fra et middels- eller høyendemisk land.

MRSA
MRSA-prøver må tas ifølge retningslinjene. Kvinnen behandles som smitteførende inntil svar foreligger. Minner spesielt om at det nå er vanlig med IVF i land med økt risiko for MRSA smitte.

Syfilis
I løpet av høsten vil rutine for syfilis ligge blant rutinene i SUS elektroniske kvalitetssystem EQS

Tilgang til EQS
Tilgang til Kvinneklinikkens rutiner i EQS får du slik: www.sus.no søk: kvinneklinikken,
velg: kvinneklinikken, velg: medisinskfaglige og administrative prosedyrer for KK

Direktelink EQS 

Torbjørn Eggebø
Avdelingssjef

mandag 7. oktober 2013

Ny labhåndbok på nett


Til våre rekvirenter i primærhelsetjenesten

Helse Stavanger HF har utgitt laboratoriehåndbok for rekvirenter i primærhelsetjenesten. Denne er publisert på www.sus.no fra 1.oktober 2013, og vil revideres fortløpende. (Red: se også knapp i høyremenyen her).


Laboratoriehåndboken inneholder felles analyseregister for de medisinske laboratoriene ved Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS), samt de hyppigst rekvirerte analysene som sendes til andre laboratorier.

Videre inneholder laboratoriehåndboken informasjon om rekvirering, prøvetaking/behandling, poliklinikk og transporttjeneste.


Labnytt presenterer nyheter fra de medisinske laboratoriene og finnes under www.sus.no/fagfolk/laboratoriene. Det er mulig å abonnere på Labnytt via RSS-feed,Hans Tore Frydnes
Divisjonsdirektør Divisjon for Medisinsk serviceTIPS fra PKO:
 • Fjern gammel labhåndbok fra server - så dere ikke forholder dere til gammel informasjon.
 • Lag link på skrivebordet på PC'ene på kontoret slik at dere og personalet lett finner labhåndboken.