torsdag 27. november 2014

Kurs: Barn med ME – helhetlig tilbud


Barn og unge med ME i Rogaland blir diagnostisert på Stavanger Universitetssjukehus. Før
de skrives ut, blir det holdt samarbeidsmøte med fagpersoner i kommunene, hvor foreldre,
fagpersoner fra PPT, skole, fysio/ ergoterapitjeneste, helsesøster og fastlege deltar.

Noen av barna/unge blir henvist for habilitering til Avd. Barnehabilitering, Østerlide.
De fleste av barna følges i kommunene, og det er behov for et utbredt samarbeid mellom
ulike fagpersoner, etater og familie.

Hensikt:
Øke kompetansen for fagpersoner om sykdommen og muligheter for tilrettelegging på ulike arenaer.

Målgruppe:
Rektorer/ressursteam, lærere, PPT, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ledere Helse og sosial (bestillerkontor), helsesøstre, fastleger.

Tid: 12.01.15 kl 08.00-15.30

Sted: SUS Aulaen i Sydbygget. 2. etasje

Godkjenning: kurset er søkt godkjenning for allmennleger. Ta kontakt med arrangør for oppdaterte opplysninger om dette.

Arrangør:
Avd. Barnehabilitering Østerlide
Kvinne barn divisjonen
Stavanger Universitetessykehus.


Program

Påmelding

onsdag 26. november 2014

Driftsmelding: Kapasitet redusert på urologisk avdeling


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ12lMMBizIuVq3zXSFtQgMzP144-8CzNdpyQl_HrxFnx25UrzW7wUrologisk seksjon har for tiden stor mangel på spesialister samtidig med økende pågang av henvisninger, både utenfra og internt.    

Dette medfører lengre ventetid på time ved urologisk poliklinikk enn forespeilet. Pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp, med premaligne eller maligne tilstander vil som tidligere prioriteres.

Vi ber henvisende leger nøye vurdere henvisningsgrunnlaget og eventuelt vurdere bruk av privatpraktiserende urologer. (Red anm: Følg linken eller bruk "Private med avtale" menylinjen på Praksisnytt)

Vedrørende internhenvisninger vil øyeblikkelig hjelp henvisninger vurderes som inneliggende. Dersom vi vurderer det slik at pasienten kan vurderes elektivt tar vi oss lov til å omgjøre tilsynsforespørselen til elektiv vurdering poliklinisk. Henvisende avdeling vil få beskjed.

Vi vil hjelpe så godt vi kan og ber om forståelse for vår situasjon.

Mvh
Ernst A. Rettedal
Overlege
Urologisk seksjon


onsdag 19. november 2014

Patologi: Manglende prøvesvar - utfyllende informasjon til utsendt brev.

Informasjon vedrørende manglende patologisvar

I brev datert 11.11.2014 går det frem at avdeling for patologi har fått tilbakemeldinger om prøvesvar som ikke har kommet frem til rekvirent, og at avdelingen ikke har mulighet til å kontrollere hvilke svar dette gjelder. På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått har vi noen spesifikke datoer hvor det har skjedd feil. Her er det snakk om vår utskriftsdato, altså den datoen prøven ble godkjent og sendt til utskrift. Disse datoene er per i dag 17.9, 22.9, 26.9, 29.9, 16.10 og 28.10. Disse prøvene er registrert med prøvetakingsdato fra 1.9.2014 til og med 8.10.2014.

Per i dag er det kun cervixcytologiprøver fra eksterne rekvirenter som er etterlyst, vi ber derfor alle rekvirenter kontrollere disse ekstra nøye. Så langt er 43 kvinner er rammet av denne feilen, ingen med alvorlige diagnoser.
Samtidig vil vi understreke at vi ikke vet med sikkerhet at feilen kun gjelder cervixcytologiprøver og om det kun er eksterne rekvirenter som er rammet.

Da vi først ble oppmerksomme på dette problemet gjaldt det prøvesvar som skulle vært sendt ut den 22.9. Disse ble skrevet ut og sendt sammen med et forklarende følgebrev, da det var mange rekvirenter som fikk samme svar to ganger. Det viste seg i ettertid at det fremdeles manglet svar fra den 22.9. Vi har derfor valgt å ikke sende ut alle svarene fra ovennevnte utskriftsdatoer på nytt, da vi ikke kan garantere at dette løser problemet.

Vi har satt inn ulike tiltak ved avdelingen og arbeider sammen med vår systemleverandør for å finne årsaken og vil gi en tilbakemelding så snart vi vet med sikkerhet at problemet er løst.

Vi bemerker at gjennomsnittlig svartid per i dag er 3 uker (17 dager) på histologiprøver og 2 uker (10 dager) på cytologiprøver da vi får en del henvendelser angående prøver som ikke er ferdig.

Igjen beklager vi merarbeidet dette påfører våre rekvirenter.Vennlig hilsen

Ine Kristin Fossum                                                             
Konsulent
Avdeling for patologi
51519628
Helse Stavanger HF
www.sus.no


tirsdag 4. november 2014

Praksisplass: SUS søker praksislærerer for medisinstudenter 2014/15

Foto: Colourbox
Også i år har Stavanger Universitetssjukehus (SUS) tatt imot norske medisinstudenter  fra Ungarn. Som en del av praksisen i det norske helsevesen er det ønskelig med to uker i allmenntjeneste.

De fleste studentene som er med i ordningen på SUS har skaffet seg praksis på sitt hjemsted, men vi har to kjekke studenter som trenger en praksisplass i Stavangerområdet.

Studentene våre trenger praksisplass  i denne perioden:
Student 1: Uke 51, uke 1 og litt uke 2 - 15.12-19.12 og 29.12-06.01
Student 2: Uke 1 uke 2 og litt uke 3 - 29.12-13.01.
Studenten må ha praksis i totalt ti arbeidsdager, og det blir derfor noen dager ut i uken etterpå, pga nyttårshelgen.

Studenten har selv ansvar for transport til/fra legekontoret ved arbeidsdagens start/slutt.
Studentene har studentlisens.
Praksislærer blir honorert med kr 700/dag.Dersom du  kan hjelpe SUS med denne undervisningen, så ta gjerne kontakt med Fredrik Feyling
på epost fefr@sus.no så snart som mulig. eller tlf: 51 51 37 71 / 478 61 914.

Håper at noen har mulighet for dette!

Publisert på vegne av
Fredrik Feyling
Forskningsrådgiver
51513771 / 47861914
Helse Stavanger HF
www.sus.no
cid:image001.jpg@01CE0F51.81D32870