fredag 24. januar 2014

Helse Fonna/ kurs: BUP-dagene i Haugesund 2.-4. april 2014


slider-front

BUP  ønsker fastleger velkommen til BUP-dagene i Haugesund 2.-4. april 2014. Tema for konferansen er Fedre og barn, «Å bli far er en enkel sak - å være far krever større tak»
BUP-dagene i Haugesund 2.-4. april 2014

StedRica Maritim Hotel, Haugesund
Kurspoeng: 14 valgfrie poeng.
PåmeldingLink til påmelding

BUP dagene 2014 er godkjent med 14 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Mer informasjon og program finnes på Bupdager  Vinn en iPad Mini med Retina- skjerm Wifi 16 GB! 
Alle deltakere som melder seg på BUP dagene 2014 før 2.2.2014 er med i trekning av to iPad Mini med Retina- skjerm Wifi 16 GB.

Vennlig hilsen 
Georg Reinhardt
Overlege / Funksjonsleder BUP

Bjarne Bråtveit
Praksiskonsulent.

fredag 17. januar 2014

Enhet for spiseforstyrrelser - engelskspråklig gruppetilbud

Enhet for spiseforstyrrelser starter en engelskspråklig psykoterapigruppe for pasienter med spiseforstyrrelse og/ eller nærliggende vansker. 

Vedlegget er en brosjyretekst om tilbudet, som kan deles ut til aktuelle pasienter. 


Henvisninger sendes på vanlig måte, men angi da at dette er det aktuelle man ønsker for pasienten.

Informasjon til pasienten 


Bent Horpestad
psykologspesialist
Leder Enhet Spiseforstyrrelser
Stavanger Universitetssjukehus

Besøksadresse: 
Sola DPS, Stemvn 40, 
4050 SOLA

Postadresse: pb 8100, 4068 STAVANGER
dir. tlf 51515462

torsdag 16. januar 2014

Urologisk poliklinikk: Om ventetider og kateterisering

Urologisk poliklinikk


På urologisk poliklinikk utfører man utredning, behandling og oppfølging av pasienter med urologiske problemstillinger.


For øyeblikket kan det være lang ventetid for enkelte problemstillinger. Man innfører tiltak for å bedre dette. Et eksempel er uteblivelse. Mange pasienter møter ikke til timene, noe som selvsagt kan ha forskjellige årsaker. Det bes om hjelp fra fastlegene til å bedre dette. Mye kan gjøres ved enkle grep:- Ved henvisning til urologisk poliklinikk informer pasienten om å avbestille sin time hvis han velger ikke å møte til time.


- Før på henvisningen: “Pasienten samtykker i å få påminnelse på time på SMS. ”Se til at pasientens mobilnummer er påført henvisningen.


På grunn av lang ventetid er det spesielt viktig med gode henvisninger da dette gjør oss i stand til å prioritere bedre. Bruk gjerne NEL for å se til at henvisningen innholder ønsket informasjon for aktuell problemstilling.


Kateterisering (NEL)


Vi opplever at færre og færre fastleger håndterer akutt urinretensjon på kontoret sitt. Det er ønskelig at fastlegen håndterer dette selv, og henviser til oss først ved mislykket forsøk.


Råd for kateter.
 • Ch. 12 og 14 er de mest vanlige størrelser for menn
 • Bruk rikelig med xylocain gel.
Forslag til kateteriserings-pakke for legesenter: Gymo.no.
Eirik Viste
Praksiskonsulent

Holger Kamps
Seksjonsoverlege

onsdag 15. januar 2014

HDIR/BUPA: Nyhet om sentralstimulerende midler

Rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler

​​Fra 2. januar 2014 er ordningene knyttet til rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler endret.
Heretter er det for de aller fleste leger ikke lenger nødvendig å søke om slik rekvireringsrett. Helsedirektoratet har gjort følgende vedtak:
 
«Med hjemmel i forskrift om narkotika § 5 annet ledd gir Helsedirektoratet med dette vedtaket tillatelse til bruk (rekvirering) av sentralstimulerende legemidler for følgende leger
 1. Lege med spesialistgodkjenning innen barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri eller nevrologi.
 2. Andre leger som har pasient(er) som viderefører behandling med sentralstimulerende legemidler. Det er et vilkår at behandlingen er startet opp av lege med spesialistgodkjenning (jf. punkt 1)), eller av lege som Helsedirektoratet har gitt rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler på annet grunnlag enn spesialistgodkjenning. Rekvirerende lege må forsikre seg om at dette vilkåret er oppfylt og føre nødvendige opplysninger om dette på resepten.
Det er en forutsetning at legene har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A. Tillatelsen gjelder fra 2. januar 2014.
Vedtaket omfatter følgende virkestoffer: Metylfenidat, racemisk amfetamin, deksamfetamin, dekstrometylfenidat og lisdeksamfetamin.»
 
 

Apotekene bør være kjent med følgende:

 •  Leger som fyller kravene i 1) eller 2) over trenger ikke lenger ha vedtak som viser at de innehar rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler. Dette vil forhåpentligvis gjøre kontrollarbeidet enklere ved ekspedisjon av resepter på sentralstimulerende legemidler.  

Fylkesmennene: 

 • Oppdraget om å behandle søknader om rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler opphører. 

For leger gjelder følgende:

 • For de fleste leger har denne endringen ingen praktisk betydning. De som tidligere har fått vedtak om rekvireringsrett beholder denne retten gjennom beslutningen/vedtaket over.
 •  Leger som arbeider i spesialisthelsetjenestens fagområder psykiatri, pediatri eller nevrologi, som ikke har rekvireringsrett i henhold til punkt nr. 1) ovenfor, fordi de ikke har en av de nevnte spesialistgodkjenningene: Disse legene kan, på samme måte som tidligere, søke Helsedirektoratet om tillatelse til å rekvirere sentralstimulerende legemidler. I søknaden må det dokumenteres hvordan nødvendig og relevant kompetanse er opparbeidet på annen måte enn gjennom den ordinære spesialistutdanningen.
 • Rett til å rekvirere legemidler er hjemlet i helsepersonelloven § 11, og detaljer om hvilke leger som har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A er angitt i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1 annet ledd. Vi minner om at rekvirering av legemidler bare kan skje når dette anses faglig forsvarlig, jf helsepersonelloven § 4.

tirsdag 14. januar 2014

Antikoagulering før elektrokonvertering


Bruk av perorale antikoagulantia ved atrieflimmer og elektrokonvertering
 • Pradaxa kan også brukes før konvertering.
 • De andre nye antikoagulantia er foreløpig ikke godkjent.Det er nå mulig å bruke  nye perorale antikoagulantia ved atrieflimmer. Dabigatran (Pradaxa) kan brukes i 4 uker før elektrokonvertering i stedet for Marevan. 

Helsedirektoratet har ikke godkjent andre perorale antikoagulantia før elektrokonvertering. 

Helsedirektoratet har hatt en rådgivende spesialistgruppe som har kommet med denne anbefalingen Se eget punkt i tabell 2 og tabell 7, hvor kun dabigatran (Pradaxa) og Marevan godkjennes, ikke Rivaroxaban og Apixaban. 

Klikk for HDIR kortversjon
Det forventes at dette endres i fremtiden når mer data foreligger for de siste 2 medikamentene, men foreløpig må vi forholde oss til anbefalingene fra spesialistgruppen i Helsedirektoratet. 

Pasienter som har etablert atrieflimmer og ikke skal konverteres kan bruke de andre 2 typene dersom de ellers fyller kriteriene.


Vennlig hilsen

Vernon Bonarjee

Avdelingssjef kardiologisk Avdeling

Ruth Midtgarden
Praksiskonsulent / fastlege
søndag 12. januar 2014

NAV: Nytt nummer for samarbeid.

Nytt NAV nummer for samarbeid med legerDet nye nummeret er: 55 55 33 36.
Du vil få to tastevalg på dette nummeret: ett for leger og ett for arbeidsgivere, og slipper å stå i publikumskø.

mandag 6. januar 2014

Cervixcytologi: Informasjonsskriv om reservasjonsrett

INFORMASJONSSKRIV OM RESERVASJONSRETT - SKAL LEVERES KVINNEN 

Stortinget vedtok en endring i Helseregisterloven 21.6.2013. Endringen trer i kraft 1.1.2014. 

Alle fastleger og gynekologer skal ha mottatt et informasjonsskriv fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft om endringer i helseregisterloven og om hvordan den enkelte kvinne skal informeres om sine rettigheter.  

Alternativer for tilgang til informasjonsskriv/ reservasjonsskjema: 
1:  PDF fil på nett (last ned og skriv ut)

2:  Blokker med dette innholdet er under trykking, og distribueres så snart som de foreligger.

NY CYTOLOGIREMISSE I BLOKK 
Det er gjort noen endringer i cytologi-remissen.  Noen få felt er fjernet på utfyllingssiden, og bakside har  informasjon til prøvetakende lege.
Remissene er under trykking og distribueres så snart som de foreligger, sammen med «Informasjonsskriv om reservasjonsrett».


Informasjon fra avd. for patologi, SUS
Jannicke Mohr Berland
Overlege

torsdag 2. januar 2014

Pasientreiser: Ny avtale Stavanger, Sola, Randaberg, Sandnes og Eigersund fra 1.1.14Gjelder pasienter med rekvisisjon på reise med drosje innad i kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Sandnes og Eigersund etter 01.01.2014

Mer informasjon