onsdag 15. januar 2014

HDIR/BUPA: Nyhet om sentralstimulerende midler

Rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler

​​Fra 2. januar 2014 er ordningene knyttet til rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler endret.
Heretter er det for de aller fleste leger ikke lenger nødvendig å søke om slik rekvireringsrett. Helsedirektoratet har gjort følgende vedtak:
 
«Med hjemmel i forskrift om narkotika § 5 annet ledd gir Helsedirektoratet med dette vedtaket tillatelse til bruk (rekvirering) av sentralstimulerende legemidler for følgende leger
  1. Lege med spesialistgodkjenning innen barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri eller nevrologi.
  2. Andre leger som har pasient(er) som viderefører behandling med sentralstimulerende legemidler. Det er et vilkår at behandlingen er startet opp av lege med spesialistgodkjenning (jf. punkt 1)), eller av lege som Helsedirektoratet har gitt rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler på annet grunnlag enn spesialistgodkjenning. Rekvirerende lege må forsikre seg om at dette vilkåret er oppfylt og føre nødvendige opplysninger om dette på resepten.
Det er en forutsetning at legene har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A. Tillatelsen gjelder fra 2. januar 2014.
Vedtaket omfatter følgende virkestoffer: Metylfenidat, racemisk amfetamin, deksamfetamin, dekstrometylfenidat og lisdeksamfetamin.»
 
 

Apotekene bør være kjent med følgende:

  •  Leger som fyller kravene i 1) eller 2) over trenger ikke lenger ha vedtak som viser at de innehar rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler. Dette vil forhåpentligvis gjøre kontrollarbeidet enklere ved ekspedisjon av resepter på sentralstimulerende legemidler.  

Fylkesmennene: 

  • Oppdraget om å behandle søknader om rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler opphører. 

For leger gjelder følgende:

  • For de fleste leger har denne endringen ingen praktisk betydning. De som tidligere har fått vedtak om rekvireringsrett beholder denne retten gjennom beslutningen/vedtaket over.
  •  Leger som arbeider i spesialisthelsetjenestens fagområder psykiatri, pediatri eller nevrologi, som ikke har rekvireringsrett i henhold til punkt nr. 1) ovenfor, fordi de ikke har en av de nevnte spesialistgodkjenningene: Disse legene kan, på samme måte som tidligere, søke Helsedirektoratet om tillatelse til å rekvirere sentralstimulerende legemidler. I søknaden må det dokumenteres hvordan nødvendig og relevant kompetanse er opparbeidet på annen måte enn gjennom den ordinære spesialistutdanningen.
  • Rett til å rekvirere legemidler er hjemlet i helsepersonelloven § 11, og detaljer om hvilke leger som har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A er angitt i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1 annet ledd. Vi minner om at rekvirering av legemidler bare kan skje når dette anses faglig forsvarlig, jf helsepersonelloven § 4.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.