fredag 2. desember 2022

SKIL kurs: radiologianbefalinger i Interactor.

 

VeRaVest – Verdibasert Radiologi i Helse Vest

  • Gratis kurs fra SKIL i samarbeid med VeRaVest
  • Godkjent som 8t valgfritt kurs
  • P-komp for 2 halve dager om møter holdes på dagtid ukedager
  • Påmeldingssfrist 15.desember


Det har dei siste 10 år vore ei stor auke i forbruk av radiologiske undersøkingar, spesielt kompliserte undersøkingar som Computertomografi (CT) og Magnetisk resonans-avbilding (MR). Dette har bidrege til ei betra behandling for mange pasientar. Både fagmiljøa og sentrale myndigheiter har likevel i aukande grad tatt til orde for at auken også medfører feilbruk og overforbruk, og uroa for feilbruk og overforbruk har auka hos sentrale helsemyndigheiter.

I Helse Vest er det derfor satt i gang eit prosjekt, VeRaVest, som har som mål å auke kvaliteten i tilvising til diagnostikk av muskel- og skjelettlidingar, slik at dei radiologiske tenestane brukast best mogleg til nytte for pasientane. 

Dette skal gjerast ved hjelp av:

1.       Elektroniske tilvisingsråd. Allmennlegar som nytter DIPS Interactor for tilvising til radiologiske undersøkingar i Helse Vest har tilgang til tilvisingsråd innan muskel- og skjelettundersøkingar og nokre andre fagområde. Hurtigrettleiing i bruk av DIPS Interactor.

 

2.       Kurs. I kurset Verdibasert Radiologi, utvikla av stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL), får ein tilgang til anbefalingar for tilvising til muskel-/skjelettradiologi. Kurset er refusjonsgodkjent og godkjent som 8 timars valfritt kurs til vidare- og etterutdanning i allmennmedisin. Frist for påmelding er 15. desember. Meir om kurset.3.       Tilbakemelding på eigen tilvisingspraksis. Som ein del av SKIL-kurset Verdibasert radiologi kan allmennlegane logge seg inn på ei nettside kor dei får ein oversikt over kor mykje dei tilvisar til radiologiske tenester samanlikna med gjennomsnittet av andre allmennlegars tilvisingspraksis. Nettsida visar tal for dei muskel- og skjelettundersøkingane som det er presentert tilvisingsråd for i SKIL-kurset, og i tillegg tal for dei ti undersøkingane det tilvisast mest til i dei radiologiske avdelingane og røntgeninstitutta i Helse Vest. Det er Helse Vest IKT som har utarbeida nettsida.​

Prosjektet er eit samarbeid mellom dei radiologiske avdelingane i Helse Vest, private røntgeninstitutt, allmennlegar og Helse Vest IKT. Meir om prosjektet: VeRaVest

onsdag 23. november 2022

Driftsmelding: DIPS Arena innføres på SUS

 Til informasjon:

Helse Stavanger innfører nytt elektronisk journalsystem. Innføringen skjer 28.11.22 i både somatikk og psykisk helsevern og rus. Helse Stavanger er i oppstartsfase i 3 uker fra innføringsdato. Dette kun til orientering da dette i utgangspunktet ikke vil påvirke dere.

 

Informasjonsflyten fra Helse Stavanger kan oppleves noe tregere, men vi har mobilisert ressurser i oppstartsfasen for å forsøke å unngå at dette forekommer.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 

Kontaktperson:

Carsten-Wilhelm Tammen, carsten-wilhelm.tammen@sus.no

Guro Røyneberg, guro.roynebeg@sus.no

 

Vennlig hilsen

Innføringsprosjektet DIPS Arena

 

søndag 20. november 2022

VIKTIG MELDING: Mikrobiologiprøver (Interactor) rekvirert før 26.nov kan ikke benyttes etter denne datoen.

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

-        Rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 26. november ikke kan benyttes. 

-        Det må opprettes nye rekvisisjoner for å få tildelt nytt rekvisisjonsnummer for merking av prøveglass. (PrøveID på etiketter skal starte med «R»).

Dersom prøveglass merkes med gammel ID, vil dette medføre forsinkelse i prøvesvar.

Ny tjenestekatalog vil bli tilgjengeliggjort fredag 25. november kl 18:00.

Sjekk at nytt tjenestetilbud er mottatt og klart før prøver rekvireres og sendes laboratoriet.

Dersom ønsket analyse ikke finnes i den nye tjenestekatalogen ta kontakt med laboratoriet på: mikro_it@sus.no

 

Ny oppbygging av tjenestekatalog

Det vil bli en del endringer i hvordan analysene vises i den nye katalogen.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.


tirsdag 15. november 2022

Avtalespesialister: Ny avtalespesialist i hudsykdommer - Dr Sheila Fevang

 

Ny hudlege avtalespesialist

Sheila Fevang

Adresse for oppmøte: 
Gartnerveien 41, i Hillevåg
4016 Stavanger

Kontaktinfo:
Mobil 905 90 925 , eller trykk på «kontakt» via hjemmesiden hudlegefevang.no
Sheila Fevang er hudspesialist, som har jobbet i hudfaget siden 2005, med erfaring fra både Stavanger og Haukeland Universitetssykehus, avtalepraksis og privat praksis.

Hun holder til i Gartnerveien 41, i Hillevåg

Hun tilbyr utredning og behandling av alle hudsykdommer og småkirurgi. 

Andre tilbud er lysbehandling med et helt nytt helkroppsapparat til lysbehandling, og et lite til hender og føtter. 

Videre PDT-lampe til fotodynamisk terapi, samt cryoterapi.fredag 11. november 2022

Informasjon om rutineendring ved henvisning, Brystdiagnostisk senter


Informasjon om rutineendring ved henvisning, Brystdiagnostisk senter

8.mars 2022 gikk BDS over til å bli en klinisk avdeling. Det medfører:

Henvisninger til mammografi kan ikke sendes via Interactor.

Henvisninger må sendes som klinisk henvisning til avdelingen med adresse:

Helse Stavanger> Brystdiagnostisk senter.


Sender ut på vegne av:

Vennlig hilsen

Solveig Stødle
Fagkonsulentmandag 7. november 2022

Påminnelse; Smågruppekveld: Nei, så tjukk du har blitt!


Påminnelse

PKO lanserer nå en hybridversjon av «Nytt og nyttig» med mulighet for både fysisk og digitalt oppmøte. 

Lenke for å delta; Klikk her for å delta i møtet

Tema for kvelden er behandling av fedme hos barn og voksne.

Dato: 15. november kl 19.00  

Sted: Fysisk (HABU Langflåtveien 5, 4017 Stavanger) eller digitalt på teams

PåmeldingKlikk her

Program:
  • Overvektspoliklinikken: EN sjanse, når er beste tidspunkt for henvisning?
  • Endokrinolog: Slanking på resept.
  • Oppfølging barn og overvekt.
  • Andre tilbud?

Meld deg på! Enten alene eller gjerne hele smågruppen for å samle smågruppepoeng.
Mulighet for å stille spørsmål underveis og sende inn spørsmål for dem som deltar digitalt.
Møtet varer i ca. 60-90 minutter avhengig av antall spørsmål.

Vi oppdaterer melding med møteromslenke så snart dette er klart.

torsdag 13. oktober 2022

LAB: Viktig melding! Papirrekvisisjoner fases ut. Interactor rekvisisjoner fra før 22.oktober må oppdateres.

Avdeling for medisinsk biokjemi skal skifte labprogram den 22.oktober.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

Byttet vil medføre et problem med Interactor rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 22.oktober. Disse vil ha et ID nummer som ikke kan leses inn i det nye labsystemet på SUS etter denne datoen. Det vil derfor måtte konverteres manuelt på laboratoriet. 

De ber derfor om at vi hjelper dem i overgangen ved å ikke forhåndsrekvirere blodprøver før 22.oktober som skal tas fom 22.oktober.

Altså:
Frem til 22.okt.:
Helst ikke lag klar rekvisisjon i Interactor som du vet blir tatt etter 22.okt. 


Noen spørsmål /svar som kan være aktuelle i denne forbindelse:

Hva gjør man om man har en rekvisisjon som er rekvirert før 22/10 og pasienten møter etter denne datoen for blodprøvetaking?

Man kan da hake av og på prøvene i rekvisisjonen. De får da ny ID.

Man kan la være å gjøre noe og sende prøvene med gammel ID - prøvene vil bli analysert men skape mye arbeid for avdelingen og prøvesvar vil kunne bli forsinket. Avdelingen er forberedt på at det kan bli mange prøver å konverter men setter stor pris all hjelp de kan få i denne overgangen. 

Må jeg gjøre noe om jeg bestiller "Favoritter" som er lagret før 22.okt?
Nei. Disse kan brukes som grunnlag for rekvisisjon også videre. 

Kan jeg kopiere fra tidligere bestilling (som altså er laget før 22.oktober)?
Dette vil gi problemer. Avdelingen ber om at du ikke kopierer fra bestillinger datert før 22.oktober. 
Man kan senere så gjerne kopiere fra rekvisisjoner datert etter 22.oktober.

Gjelder dette også for radiologi rekvisisjoner? 
Nei


Bytte av laboratoriesystem vil også medføre noen flere endringer:

Papirrekvisisjoner fases ut:
Dere kan kaste gamle skjema. Noen analyser vil man fremdeles ikke finne i Interactor. Gå til Laboratoriehåndboken for å finne skjema for disse eventuelt. De som ikke bruker Interactor kan kontakte avdelingen for å få tilsendt nye skjema.

Sykehusrekvisisjoner:
Når sykehusleger har rekvirert prøver vil pasienten nå ha med seg nye laboratorierekvisisjoner med etiketter

Dersom driftstans i Interactor:
Før 22/10 ville du da tatt frem papirrekvisisjonene som nå skal kastes. Etter 22/10 skal du gå til Laboratoriehåndboken på nett og skrive ut rekvisisjonsskjema derfra.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.