mandag 12. juli 2021

Vanskelige plassforhold på SUS

Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

På grunn av stor pasientpågang og mange utskrivningsklare pasienter, har vi en veldig vanskelig plass-situasjon på SUS. Vi har derfor iverksatt tiltak i henhold til plan for høy aktivitet den siste uken. I dag har situasjonen ytterligere forverret seg. 

Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende lege ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH-senger som alternativ til innleggelse.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold. 

OPPDATERT: Beskjeden gjelder i første omgang fram til og med torsdag 15. juli 2021.

Eldar Søreide
Fagdirektør
Helse Stavanger HF

torsdag 8. juli 2021

Pasientreiser - åpnet for samkjøring

Pasientreiser har åpnet opp for samkjøring av beskyttede og fullvaksinerte pasienter 21.06.2021

Behandler/rekvirent kan krysse av for dette i rekvisisjonen.

 


 Vennlig hilsen


Mona Dale Gunstead

Samhandlingskonsulent
51513132/90187969
Pasientreiser Helse Stavanger HF
www.sus.no


Jan Robert Johannessen
PKO

torsdag 1. juli 2021

Ny rutine for håndtering av osteoporose / osteopeni

 

Endokrinologisk og revmatologisk avdeling har utarbeidet en ny felles rutine for å håndtere osteoporose og osteopeni.

Denne er lagt på en egen side i bloggen som du finner her


mandag 21. juni 2021

Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 

Avdelingsoverlege for mikrobiologi og smittevernlegene på SUS har drøftet dette og har foreløpig følgende råd.

 

Det er økt oppmerksomhet rundt svekket vaksineeffekt for personer med nedsatt immunforsvar eller bruk av immunsupprimerende medikasjon. Det forventes at det kommer nasjonale råd på området inkludert klare definisjoner av hvilke pasientgrupper dette gjelder. Det er ventet at en del pasientgrupper vil ha lavere effekt av vaksinene, men med mål om betydelig vaksinasjonsdekning i samfunnet vil risiko også bli mindre for disse gruppene.

Det oppfordres til å avventer nasjonale råd og at det ikke tas serologi til antistoffbestemmelse før dette rådes til nasjonalt fra FHI eller HDir.  

Antistoffdannelse vil utvikles over tid og det er ikke klart hvilket tidspunkt som er korrekt for analysering av dette. I tillegg forventes også andre effekter på immunforsvaret i form av stimulering av T-cellerespons.  

Det er heller ikke gitt råd om å tilby en tredje dose med vaksine (her er det tatt med i betraktning at det er begrenset tilgjengelighet for vaksine).

Samme informasjon vil også bli gitt internt i sykehuset. 

fredag 18. juni 2021

Pasientforløp i palliasjon

Palliativt senter er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr behandling og oppfølging ved behov for spesialisert palliasjon, samt rådgivning og undervisning, både innad på SUS og i kommunene i Helse Stavanger HF. I møte med alvorlig og livstruende sykdom skal den enkelte pasient og deres pårørende sikres likeverdig behandling og oppfølging uavhengig av bosted og diagnoser.

Pasientforløp i palliasjon er et verktøy for god lindrende behandling og bygger på gjeldende retningslinjer. Målgruppen er helsepersonell. Viktige mål er tilstrekkelig kompetanse i alle ledd og en så sømløs behandlingskjede som mulig. Aktiv bruk av forløpet kan bidra til mer tid hjemme og økt livskvalitet for pasienter og pårørende, og unødvendige innleggelser kan bedre unngås.

Vi ønsker å gjøre pasientforløpet mer tilgjengelig for dere fastleger, og har derfor laget en «filmsnutt» med veiledning i bruken.

Ta gjerne kontakt med oss på tel 51518901.

Lenke: Pasientforløp i palliasjon
Lenke:
Introduksjonsvideo til pasientforløpet
Lenke: Palliativt senter på SUS
Med vennlig hilsen

Målfrid Holmaas Bjørgaas
Overlege / Palliativt senter


Jan Robert Johannessen

Praksiskonsulent.

 

torsdag 10. juni 2021

LAB: Stockholm 3 test nå i Interactor

Nye rutiner for rekvirering og svarutgivelse av Stockholm 3 prøver

 

Rekvirering av Stockholm 3

For dere som bruker Interactor kan Stockholm 3 analysen nå rekvireres elektronisk. Dere vil få opp fire spørsmål som dere må svare på for å kunne bestille analysene. Prøvetaking og prøvebehandling er lik som tidligere. Papirrekvisisjon kan fremdeles benyttes, men spørsmålene må være krysset av på rekvisisjonen for å kunne sendes videre. Dersom spørsmålene ikke er utfylt, får dere tilbakemelding om at prøven utgår og ny prøve må tas. Er det ikke fullt personnummer på pasienten så må dere sende ved papirutskriften dere får fra Interactor, hvis ikke utgår prøven og ny prøve må tas. Hvis pasienten sendes til blodprøvetaking på SUS, må utskriften fra Interactor følge med pasienten.

Svarutgivelse Stockholm 3

Avdeling for medisinsk biokjemi videreformidler svar fra Sverige via vårt laboratoriesystem for at rekvirentene skal få raskere svar. Svar elektronisk vil komme uavhengig om bestillingen er gjort med papirrekvisisjon eller via interactor.

De legekontorene som har papirsvar vil fremdeles få det, men svaret kommer raskere.

Bestilling av utstyr til Stockholm 3

De som trenger papir-rekvisisjoner til Stockholm 3 prøver skal ta kontakt med Svein Reidar Kjosavik. Telefon 90414252 eller e-post svein.reidar.kjosavik@sus.no

Annet utstyr bestilles fra nå av hos Avdeling for medisinsk biokjemi.

fredag 4. juni 2021

Revmatologisk avdeling ved SUS

Seksjon for klinisk immunologi skifter navn til Revmatologisk avdeling fra 04.06.21. Dette gjøres som ledd i opptrappingsplanen for revmatologi ved Helse Stavanger HF (lenke til tidligere Praksisnytt hvor opptrappingsplanen er presentert). De ansatte og pasientpopulasjonen vil være den samme som tidligere. Alle pasienter som per nå har oppfølging eller venter på time ved Seksjon for klinisk immunologi vil få samme tilbud ved Revmatologisk avdeling.


Fra venstre er det LIS Jens Vikse, LIS Gudrun Sigmo,Katrine Brække Norheim(avdelingssjef), LIS Tore Salte, og overlege Kjartan Bryne, overlege Svein Joar Johnsen og avdelingsoverlege Klaus Wildhagen. Overlegene Maria Lauvsnes og Roald Omdal samt LIS Siv Mjøs, Nora Gisnås og Hilde Klungland var ikke tilstede. 
Navnebytte endrer ikke på opptrappingsplanen for revmatologi for øvrig. Det betyr at pasienter fra SUS sitt nedslagsfelt som per nå følges ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsetter der, og at disse pasientene i løpet av perioden 2022-2025 vil få tilbud om videre oppfølging ved SUS. Mistanke om nyoppstått artritt-sykdom og bindevevssykdommer/immunopatier kan henvises til Revmatologisk avdeling SUS som før.