fredag 20. januar 2023

LAB /GYN : Endring i livmorhalsprogrammet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har målsetning om at livmorhalskreft skal bli en sjelden sykdom. Endring i rutinene for HPV-screening innføres med mål om forbedret kreftforebyggende effekt hos kvinner. 


Primær HPV screening ble innført fra 1.januar for kvinner fra og med 30 år

Fra 1.juli vil også kvinner fra 25 års alder bli primær HPV-testet


Anbefalinger for neste prøve er endret, se flytskjema for livmorhalsscreening, gjelder fra 01. januar 2023: Livmorhalsprogrammet - Flytskjema algoritmer.

For mer informasjon om oppfølging etter konisering, se retningslinjer i Handlingsprogrammet for gynekologisk kreft: Kapittel 7.4 Oppfølging og kontroller etter konisering. Merk tettere oppfølging etter AIS (Adenokarsinom In-situ)​.

Mer informasjon om bakgrunnen for endringen finnes her: Mer følsom livmorhalsprøve til yngre kvinner (kreftregisteret.no)​

onsdag 21. desember 2022

ADHD utredning av voksne

I følge prioriteringsveilederen skal psykiatrisk spesialisthelsetjeneste prioritere utredning av tilfeller med mistanke om ADHD der det foreligger betydelige funksjonsproblemer i hjem, på skole og i arbeid. 


Ettersom ADHD er en utviklingsforstyrrelse forventes det debut av symptomer og funksjonsvansker i barneår.
Det er derfor behov for en god objektiv beskrivelse:


 • Karakterer i skole, for eksempel med hvilket gjennomsnitt ble grunnskole og evt. videregående skole gjennomført?

 • Har pasienten hatt oppfølging av PPT eller annen pedagogisk oppfølging/tilrettelegging?

 • Oppnådde resultater i evt. studier.

 • Kort oversikt over ansettelsesforhold og evt. tilbakemeldinger på fungering i jobb.


Pasientens egne beskrivelse av subjektiv opplevde funksjonsvansker som for eksempel «vansker med å organisere» og «leverer alltid arbeid i siste liten», gir ikke et godt nok grunnlag for å rettighetsvurdering. 

 

Vennlig hilsen 


Gunnar Schaefer                                                       Maria Heskestad Lund

Psykologspesialist                                                     Praksiskonsulent 

fredag 16. desember 2022

Forskningsprosjekt: Ambulant sårteam for noen utvalgte pasientgrupper

 

Hudavdelingen deltar sammen med NORCE i forskningsprosjektet TELE-AMBUS (telemedisin og ambulerende sårteam) hvor fokus er kunnskapsoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ved sårbehandling til pasienter med vanskelig tilhelende sår (diabetiske fotsår er ekskludert). Forskningsprosjektet varer frem til og med august 2025, samarbeidskommuner er Klepp, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.

 

Hudavdelingens ambulerende sårteam består av to av våre mest erfarne sårsykepleiere og startet opp 30.november. De skal hver onsdag (unntatt i ferie og høytider) reise ut til pasienter med vanskelig tilhelende sår og som av ulike helsemessige årsaker ikke kan møte til vanlig konsultasjon ved sykehuset. Ambulerende sårteam tar anamnese, bilder og foreslår sårbehandlingsprosedyre. Sårstell utføres sammen med helsepersonell i kommunen og det gis samtidig bed-side undervisning.


I etterkant konfereres det med legeteamet ved vårt tverrfaglige Sårdiagnostiske senter og endelig diagnose settes.

Videre kontakt med primærhelsetjenesten foregår via telemedisin. Det vil si at helsepersonell kan sende inn bilder via mobiltelefon og få videre sårveiledning.

Fastleger/tilsynsleger i de seks samarbeidskommunene kan henvise pasienter til SUS på vanlig måte og merke henvisningen «ambulerende sårteam».


Målgruppe:
Pasienter som ikke kan møte til konsultasjon ved sykehuset. Opplæring av helsepersonell i kommunen.
Varighet: til august 2025

Deltagende kommuner:

 • Klepp

 • Time 

 • Sola

  • Kun pasienter innlagt i institusjoner eller med hjemmetjeneste

 • Strand, 

  • Kun pasienter innlagt i institusjoner

 • Sandnes, 

  • begrenset til virksomheten Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR)

 • Stavanger, 

  • begrenset til Rennesøy bydel og "Stasjonen" 


Henvisning:

Sendes SUS / Hudpol - merk "Ambulerende sårteam"


Kristin Søisdal Hovland
Avdelingssykepleier Hudavdelingen


fredag 2. desember 2022

SKIL kurs: radiologianbefalinger i Interactor.

 

VeRaVest – Verdibasert Radiologi i Helse Vest

 • Gratis kurs fra SKIL i samarbeid med VeRaVest
 • Godkjent som 8t valgfritt kurs
 • P-komp for 2 halve dager om møter holdes på dagtid ukedager
 • Påmeldingssfrist 15.desember


Det har dei siste 10 år vore ei stor auke i forbruk av radiologiske undersøkingar, spesielt kompliserte undersøkingar som Computertomografi (CT) og Magnetisk resonans-avbilding (MR). Dette har bidrege til ei betra behandling for mange pasientar. Både fagmiljøa og sentrale myndigheiter har likevel i aukande grad tatt til orde for at auken også medfører feilbruk og overforbruk, og uroa for feilbruk og overforbruk har auka hos sentrale helsemyndigheiter.

I Helse Vest er det derfor satt i gang eit prosjekt, VeRaVest, som har som mål å auke kvaliteten i tilvising til diagnostikk av muskel- og skjelettlidingar, slik at dei radiologiske tenestane brukast best mogleg til nytte for pasientane. 

Dette skal gjerast ved hjelp av:

1.       Elektroniske tilvisingsråd. Allmennlegar som nytter DIPS Interactor for tilvising til radiologiske undersøkingar i Helse Vest har tilgang til tilvisingsråd innan muskel- og skjelettundersøkingar og nokre andre fagområde. Hurtigrettleiing i bruk av DIPS Interactor.

 

2.       Kurs. I kurset Verdibasert Radiologi, utvikla av stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL), får ein tilgang til anbefalingar for tilvising til muskel-/skjelettradiologi. Kurset er refusjonsgodkjent og godkjent som 8 timars valfritt kurs til vidare- og etterutdanning i allmennmedisin. Frist for påmelding er 15. desember. Meir om kurset.3.       Tilbakemelding på eigen tilvisingspraksis. Som ein del av SKIL-kurset Verdibasert radiologi kan allmennlegane logge seg inn på ei nettside kor dei får ein oversikt over kor mykje dei tilvisar til radiologiske tenester samanlikna med gjennomsnittet av andre allmennlegars tilvisingspraksis. Nettsida visar tal for dei muskel- og skjelettundersøkingane som det er presentert tilvisingsråd for i SKIL-kurset, og i tillegg tal for dei ti undersøkingane det tilvisast mest til i dei radiologiske avdelingane og røntgeninstitutta i Helse Vest. Det er Helse Vest IKT som har utarbeida nettsida.​

Prosjektet er eit samarbeid mellom dei radiologiske avdelingane i Helse Vest, private røntgeninstitutt, allmennlegar og Helse Vest IKT. Meir om prosjektet: VeRaVest

onsdag 23. november 2022

Driftsmelding: DIPS Arena innføres på SUS

 Til informasjon:

Helse Stavanger innfører nytt elektronisk journalsystem. Innføringen skjer 28.11.22 i både somatikk og psykisk helsevern og rus. Helse Stavanger er i oppstartsfase i 3 uker fra innføringsdato. Dette kun til orientering da dette i utgangspunktet ikke vil påvirke dere.

 

Informasjonsflyten fra Helse Stavanger kan oppleves noe tregere, men vi har mobilisert ressurser i oppstartsfasen for å forsøke å unngå at dette forekommer.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 

Kontaktperson:

Carsten-Wilhelm Tammen, carsten-wilhelm.tammen@sus.no

Guro Røyneberg, guro.roynebeg@sus.no

 

Vennlig hilsen

Innføringsprosjektet DIPS Arena

 

søndag 20. november 2022

VIKTIG MELDING: Mikrobiologiprøver (Interactor) rekvirert før 26.nov kan ikke benyttes etter denne datoen.

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

-        Rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 26. november ikke kan benyttes. 

-        Det må opprettes nye rekvisisjoner for å få tildelt nytt rekvisisjonsnummer for merking av prøveglass. (PrøveID på etiketter skal starte med «R»).

Dersom prøveglass merkes med gammel ID, vil dette medføre forsinkelse i prøvesvar.

Ny tjenestekatalog vil bli tilgjengeliggjort fredag 25. november kl 18:00.

Sjekk at nytt tjenestetilbud er mottatt og klart før prøver rekvireres og sendes laboratoriet.

Dersom ønsket analyse ikke finnes i den nye tjenestekatalogen ta kontakt med laboratoriet på: mikro_it@sus.no

 

Ny oppbygging av tjenestekatalog

Det vil bli en del endringer i hvordan analysene vises i den nye katalogen.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.


tirsdag 15. november 2022

Avtalespesialister: Ny avtalespesialist i hudsykdommer - Dr Sheila Fevang

 

Ny hudlege avtalespesialist

Sheila Fevang

Adresse for oppmøte: 
Gartnerveien 41, i Hillevåg
4016 Stavanger

Kontaktinfo:
Mobil 905 90 925 , eller trykk på «kontakt» via hjemmesiden hudlegefevang.no
Sheila Fevang er hudspesialist, som har jobbet i hudfaget siden 2005, med erfaring fra både Stavanger og Haukeland Universitetssykehus, avtalepraksis og privat praksis.

Hun holder til i Gartnerveien 41, i Hillevåg

Hun tilbyr utredning og behandling av alle hudsykdommer og småkirurgi. 

Andre tilbud er lysbehandling med et helt nytt helkroppsapparat til lysbehandling, og et lite til hender og føtter. 

Videre PDT-lampe til fotodynamisk terapi, samt cryoterapi.