onsdag 27. mai 2020

Korona : Om testing før polikliniske timer og planlagte innleggelser og Besøksregler


Her finner du diverse koronarelatert informasjonTesting før poliklinisk time/ planlagt innleggelse (Rutine per 30.04.):
 

29/05/20: Rutinene er under revurdering.


Besøksregler:
29/05/20: rutinen er under revurdering

onsdag 6. mai 2020

COVID- 19: Oppdaterte COVID 19 innleggelseskriterier - hvor finner jeg det?


Kriterier for innleggelse av Covid-19 pasienter er oppdatert 4.mai.
Du finner kriteriene på siden "Korona: Innleggelseskriterier v COVID19 mistanke"
Se illustrasjon under.
Denne siden vil bli holdt oppdatert hvis kriteriene endrer seg.

Under kriteriene står en orientering om logistikken i mottak avhengig av luftveissymptombildet pasienten har ved innleggelse.


tirsdag 7. april 2020

Hovedregelen er at pasienter skal benytte eget kjøretøy til, fra og mellom helseinstitusjoner der dette er mulig både med hensyn til tilgang til eget kjøretøy og pasientens tilstand.

Retningslinjen utsendt fra helsedirektoratet gjelder for pasienttransport der eget kjøretøy ikke kan benyttes og hvor det samtidig ikke er medisinsk indikasjon for bruk av ambulanse.

Transport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte skal gjennomføres slik at verken transportør, sjåfør, pasient og ledsager utsettes for unødig smitterisiko.
Dette krever en del forberedelser, både for helseforetaket, transportører og for sjåfører. Denne type transport er ikke definert i dagens avtaler Helse Stavanger har med drosjenæringen.
Pasientreiser Helse Stavanger jobber med tiltakene som må iverksettes før tilleggsavtaler kan inngås, og håper at avtalene er på plass like over påske, med oppstart så raskt som mulig.

Frem til tilleggsavtaler er på plass må bestillinger håndteres som i dag, via AMK som ambulanseoppdrag dersom pasienten ikke kan benytte eget kjøretøy.
Gjennom påsken har Helse Stavanger forsterket beredskap med syketransportbiler for gjennomføring av oppdrag av både sittende og liggende pasienter, uten behov for medisinsk behandling eller overvåkning.

Pasientreiser Helse Stavanger vil komme tilbake med mer informasjon og bestillingsrutiner før tilleggsavtalene iverksettes.

Korona: OBS Legmiddelvarsel Clozapin (Leponex) - høyrisiko
Det vises til et leserinnlegg i BMJ ( published 16 mars 2020, BMJ 2020 368:m1071).

Oppsummert:
Clozapin-pas er høyrisiko pasienter med henblikk på COVID-infeksjon
  • De (og pårørende) trenger spesiell oppmerksomhet og opplæring om symptomer og hva de skal gjøre ved symptomer (del av kriseplan)
  • Man må vurdere om dosen kan reduseres
  • For å unngå intoksikasjon, må dosen halveres ved feber/infeksjon
  • Hvis fortsatte intoksikasjonssymptomer etter halvering av dose, tilrådes det seponering med oppstart igjen når infeksjonen er over

Våre pasienten som er innlagt og som vi har poliklinisk knyttet til oss , har vi informert og  gjør vurderinger om evt reduksjon. 


Vennlig hilsen

Kirsti Hansen
Avdelingsoverlege
Helse Stavanger HF
www.sus.no
mandag 6. april 2020

Korona: Omlegginger i driften på SUS.


Vi er som kjent inne i en pandemisituasjon hvor sykehuset må gjøre nødvendige omlegginger av driften for å forberede oss på et stort antall innlagte pasienter med Covid-19 smitte. 

I følge våre siste prognoser, som naturligvis ikke er absolutte og vil kunne endre seg bl.a. som resultat av evt. endringer i de tiltak som til enhver tid er gjeldende i samfunnet, kan man i løpet av sommeren komme opp i over hundre innlagte med Covid-19 smitte, hvorav en fjerdedel av disse vil trenge respiratorbehandling.

For å ha kapasitet til dette store antallet smittede pasienter har man stengt, slått sammen og flyttet på avdelinger og poster. En betydelig utfordring er å bygge opp lege- og sykepleierkompetanse for å ta oss av alle på respirator. På legesiden er det spesielt anestesilegene som kommer til å bli utfordret. Det gjør at mye annen aktivitet som krever anestesilegekompetanse og –assistanse må innstilles eller begrenses. Andre elektive aktiviteter begrenses også ut fra at f.eks. ortopeder og kirurger må støtte de medisinske postene med de økte oppgavene som ikke indremedisinerne alene nå kan ta seg av.
Samtidig er det slik at ved å begrense elektiv virksomhet på sykehuset reduserer man smittepresset og derved også faren for smitte av både ansatte og andre pasienter.
Det er viktig å understreke at øyeblikkelig hjelp innleggelser og behandling vil fortsette tilnærmet uendret. Ingen må være i tvil om at Stavanger universitetssjukehus vil ta seg av de som trenger det slik vi alltid har gjort.

Den åpenbare konsekvensen av omleggingene beskrevet ovenfor er at mye av elektiv virksomhet både på poliklinikker og operasjonsstuer er innstilt eller sterkt redusert. Samtidig er det slik at alle avdelinger nå i løpet av et par uker skal gjennomgå og planlegge den aktiviteten man må gjennomføre innenfor eget fag sitt ansvarsområde til tross for den pågående Covid-19 pandemien. Vi forventer nemlig at denne situasjonen vil vedvare i måneder fremover, og da er det noe av den normalt halv øyeblikkelige og elektive aktiviteten som må utføres. Alle skal være trygg for at alvorlige sykdommer og tilstander som trenger hjelp vil få det innen rimelig tid. Eksempel på det kan være krefttilstander. Mer detaljert informasjon om hva man vil kunne forvente å få utført til tross for pågående pandemisituasjon vil følge etter hvert.

For ortopedien sitt vedkommende vil det likevel være mange av de elektive tilstandene som man ikke kan få hjelp eller operasjon for nå. Typiske eksempler på det er hofte– og kneprotesekirurgi, ryggoperasjoner uten røde flagg og artroskopier av mer diagnostisk art.
I denne situasjonen er det derfor viktig at fastlegene yter hjelp så langt som råd er. Det kan være ved å foreskrive NSAIDS og smertestillende for typiske ortopediske smertetilstander. Videre kan det være at man i større grad enn normalt skal forsøke fysioterapi og ortopediske hjelpemidler, ortoser, fotsenger o.l. I noen mer sjeldne tilfeller kan det være at man i større grad må være behjelpelig med sykemeldinger og den slags.

Samtidig vil vi at dere henviser pasienter som dere ønsker vurdert. Vi prioriterer henvisninger som før, og hver enkelt pasient blir da vurdert om de skal tas inn til vurdering for å unngå tap av funksjon eller vesentlig redusert prognose ved å vente.
Uansett må vi hjelpe hverandre og pasientene gjennom denne perioden, og prøve å fange opp lidelser og tilstander som trenger hjelp og oppfølging også nå.

Tusen takk for godt samarbeid, og husk at vi alltid vil være behjelpelig med å gjøre vurderinger per telefon ved behov!

Vennlig hilsen

Lende Geir
Klinikksjef/spesialist i ortopedisk kirurgi

onsdag 1. april 2020

Korona: Egne sider for informasjon om sortering og ny arbeidsflyt i mottak.


Koronaepidemien fører til behov for å endre arbeidsflyt og rutiner i mottaket.
Dette vil endre seg ettersom man får mer erfaring med hva som fungerer og sykehuset trenger at vi holder opp oppdatert på hva som er gjeldende rutiner når vi når smittetoppen (når det måtte bli).

Praksisnytt har derfor opprettet egne sider (som vist over) som vil bli forsøkt holdt oppdatert på hva som er gjeldende praksis. Klikk dere inn og les om endringene.

- Ny akuttmottak logistikk
- Innleggelseskriterier ved Covid-19 mistankemandag 23. mars 2020

Covid-19 diagnostikk (SARS-CoV-2 PCR)

Grunnet begrenset testkapasitet og tilgang på prøvetakingsutstyr, er testing kun aktuelt hos personer som fyller de nasjonale kriteriene for testing:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Tidspunkt for analyse og svar:

Gjelder alle dager f.o.m. 13.03.2020, men revurderes fortløpende. Tidspunktene gjelder for inneliggende pasienter SUS, for andre prøver vil svartiden kunne bli lenger.

  1. Prøver mottatt før kl. 8: svar innen kl. 14
  2. Prøver mottatt før kl. 13.30: svar innen kl. 19.30
  3. Prøver levert før kl. 17: svar innen kl. 22

Vi har ikke mulighet for å analysere prøver for SARS-CoV-2 utenom de fastsatte tidspunktene.

Kliniske opplysninger:

På grunn av stadig økende prøvemengde kan det ved enkelte tidspunkt bli nødvendig å prioritere hvilke prøver som kan analyseres. Prøver fra inneliggende pasienter (sykehus og sykehjem), ansatte ved SUS og annet helsepersonell vil bli prioritert. Det må derfor oppgis på rekvisisjonen om prøven er fra pasient, helsepersonell på SUS eller i kommunehelsetjenesten, samt annen relevant klinisk informasjon.

Ringing av svar: 

Kun positive prøvesvar ringes. Alle svar (både positive og negative) blir rapportert elektronisk så snart analysen er ferdig.

  • For innlagte pasienter SUS ringes svar til aktuell avdeling, samt kommuneoverlege/smittevernoverlege. Etter egen avtale vil OBA og andre covid-19 poster, 2M og 2I informeres per telefon når prøvesvar er overført til DIPS. 
  • For SUS-ansatte ringes smittevernoverlege SUS og i tillegg kommuneoverlege/smittevernoverlege. 
  • For prøver tatt av eksterne rekvirenter ringes kommuneoverlege/smittevernoverlege.  

Vennligst ikke ring Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi for å purre på prøvesvar. Vi har stor pågang på telefon og ber om forståelse for det

Informasjon om prøvetakning og diagnostikk: 

På grunn av stor pågang på telefon oppfordres alle rekvirenter til å søke informasjon på FHI og Helsedirektoratet sine nettsider og i vår laboratoriehåndbok

http://eqs-labhandbok.sus.no/docs/doc_44072/index.html

Elektronisk rekvirering: 

Fra 19.03.2020 er det mulig å rekvirere SARS-CoV-2 PCR elektronisk for eksterne rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering.

Kopimottaker: 

Kommuneoverlege/ smittevernoverlege oppgis på rekvisisjonen som kopimottaker for svar.

Effekt på andre analyser: 

På grunn av stigende antall prøver til SARS-CoV-2 PCR og samtidig begrenset tilgang til reagenser, må vi nedprioritere andre analyser. Dette kan føre til at prøvesvar blir forsinket eller prøver kan bli avvist. Dette medfører bl.a. at utvidet luftveispakke (PCR) inntil videre ikke vil bli utført, og at standard luftveispakke (PCR) midlertidig kun utføres hos inneliggende SUS, evt. hos polikliniske pasienter dersom indikasjon fremkommer tydelig på rekvisisjonen.

Kontakt:  

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Vakttelefon: 51518856

Iren Høyland Löhr, Avdelingsoverlege
Monica Romstad, Overlege
Lene Kile Taushanis, Seksjonsleder
Telefon: 51518800