mandag 17. desember 2018

«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienter

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker i samarbeid med våre rekvirenter å redusere antallet prøver som analyseres med luftveis-PCR, med spesielt fokus på utvidet luftveispakke (se under). Bakgrunnen for dette er «Gjør kloke valg» kampanjen og at det de siste årene har vært en sterk økning i antallet PCR analyser som utføres ved avdelingen. Økningen skyldes i all hovedsak luftveis-PCR, og i en stor andel av prøvene er det rekvirert utvidet luftveispakke (i ca. 1/3 av alle polikliniske prøver i 2017). 

De fleste pasienter har ikke indikasjon for utvidet luftveispakke, da resultatet ikke har behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, og standard luftveispakke vil være tilstrekkelig.
Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, hovedsakelig småbarn eller immunsupprimerte.
Derfor foreslår vi følgende endring:
For rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering vil det bli lagt til et tilleggsspørsmål ved bestilling av utvidet luftveispakke. Dersom pasienten ikke fyller kriteriene for utvidet luftveispakke (oppgitt over), er det ikke indikasjon for analysen. For rekvirenter som benytter papirrekvisisjon må indikasjon for analysen oppgis særskilt på rekvisisjonen. Analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.
Avdelingen kan kontaktes per telefon for eventuell etterbestilling av utvidet luftveispakke dersom det er indikasjon for dette (innen 1 uke).
Vi håper for forståelse for dette, og at alle vil være med å bidra til bedre ressursbruk!
Ta gjerne kontakt med avdelingen ved spørsmål eller dersom noe er uklart.Kontakt

fredag 14. desember 2018

Sykehusår på SUS?


Det kan være vanskelig å finne ledige stillinger som passer med behov og ønske for sykehusåret for fastleger i spesialisering.

Samhandlingslege Svein Kjosavik har tett kontakt med de fleste avdelinger på sykehuset og vi har derfor tenkt at han kan fungere som et bindeledd mellom sykehusavdelinger som har ledig vikariat og fastleger som trenger et sykehusår for å bli spesialist i allmennmedisin.

Som Samhandlingslege har han jo ikke mulighet til å garantere at han klarer å hjelpe alle men det blir lettere å bidra til å koble aktuelle fastleger og avdelinger hvis dere bruker dette skjemaet for å melde interesse for dette.

Ved spørsmål kontakt svein.reidar.kjosavik@sus.no

Du vil også finne en lenke til skjemaet i høyre kolonne av Praksisnytt som angitt med rød ring under:


mandag 10. desember 2018

LMS: OPPLÆRINGSTILBUD PÅ SUS FOR UNGDOM MED OVERVEKT

Kortversjon:
Opplæringstilbud for ungdom med overvekt:
 • For ungdommen og foresatte
 • Alder: 15-18 år
 • BMI > 25
 • Henvisning sendes direkte til LMS

Barne - og ungdomsklinikken og Lærings og mestringssenteret ved SUS har siden høsten 2016 arrangert et opplæringstilbud to ganger årlig for ungdom med overvekt, 15-18 år, og deres foresatte.

Kurset går over en dag fra kl 0900 – 1500.

Kriteriene for inn-søkning til kurs på SUS er at ungdommene har en BMI over 25.

Målsettingen for kurset er at deltagerne skal få god og sikker kunnskap til å mestre hverdagene sine
bedre.

I denne aldersfasen skal ungdommene selv starte og ta ansvar for livene sine.  De trenger kunnskap,
få svar på spørsmål, og få informasjon om nyttige redskaper.

Henvisningsrutine:
Fastleger kan henvise ungdom direkte til kurs – de trenger ikke å ha time på barne- og
ungdomspoliklinikken i forkant, hvis de ellers fyller kriteriene og er motivert for å delta på kurs.

Ungdommene får bekreftelse for fravær til skolen og foresatte kan søke opplæringspenger fra NAV i
forhold til tapt arbeidsinntekt.

Neste kurs går 11.januar 2019, Kurssted: Lærings- og mestringssenteret på SUS

Kontakt informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, tlf 51513082 og e-post lms@sus.no
Se også nettsiden sus.no/lms for mer informasjon om kurset.

fredag 2. november 2018

Interactor: Endring i elektronisk rekvirert tjeneste: Cervix- væskebasert prøve

Fra 1.11.2018 blir krav om utfylling av klinisk opplysning erstattet med krav om å velge «årsak til cervixprøve».

For analyse/tjeneste «Cervix væskebasert» er det ikke lenger et krav at Kliniske opplysninger må fylles ut, men kan bruke hvis ønskelig. (Grønn ring på bildet)


Det er erstattet av et krav om at tilleggsopplysning 
 • «Årsak til cervixprøve» = Screening (rutine), 
 • Kliniske symptom eller 
 • Oppfølging/Kontroll velges.

Valget her vil styre prøveflyten videre i laboratoriet og avgjøre om det skal utføres primær HPV-undersøkelse eller mikroskopering/ko-testing, for kvinner som inngår i Livmorhalsprogrammet ut fra de oppdaterte retningslinjene fra Kreftregisteret for oppfølging ved HPV primærscreening.Kontaktinfo:
Avdeling for patologi
Cytologiseksjonen
V/Seksjonsoverlege cytologi Jannicke M. Berland


tirsdag 30. oktober 2018

NYTT TILBUD: Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak


NYTT TILBUD: Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak

kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helg/helligdag. 

Telefon direkte: 415 70 229


Fra og med 01.11.18 vil det være mulig å drøfte innleggelser på medisinsk avdeling med erfaren lege i akuttmottak. Legen vil være tilgjengelig mellom kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helger/helligdager. 

Hensikten er å sikre gode pasientforløp og å hindre unødig venting i akuttmottak.  

Eksempelvis vil det i noen tilfeller være til det beste for pasienten å møte tidlig neste dag i akuttmottak i stedet for på kveldstid. 

Viktig:
 • Ber om at en ikke bruker denne telefonen for pasienter der man ikke er i tvil om at en akutt innleggelse er det beste tiltaket for pasienten.
 • Ber om at grenspesifikke konfereringstelefonene benyttes på samme måte som tidligere.

Forslag til pasientgrupper som kan være aktuelle å drøfte:
 • Forhøyet INR, ingen blødning.
 • Atrieflimmer, ikke klinisk påvirket.
 • Anemi, behov for transfusjon men ikke ønske om videre utredning.
 • Epigastriesmerter, ingen hematemese eller melena.
 • Problemstilling som grenser opp mot å kunne håndteres i kommunal øyeblikkelig hjelp seng.
 • Behov for rask utredning, men ikke behov for kontinuerlig tilsyn (eks vekttap, senkning, forhøyede leverparametre, uavklart feber)


Telefon direkte: 415 70 229

Man kan også ringe sentralbordet ved SUS og be om B-vakt i mottak.

onsdag 24. oktober 2018

Konverteringstabell HbA1c og annen nyttig informasjon om diabetes.
HDIR har en egen temaside der det er lagt ut filmer og annen informasjon om diabetes.

Blant annet en konverteringstabell nå som vi har gått over fra % til mmol som enhet på HbA1c.

Du finner også en samling av videoer som er lagt ut om ulike diabetestema.

PRAKTISK TIPS: apparatene vi bruker oppgir både % svar og mmol svar - det kan da være praktisk i en overgangsfase å få dem som legger inn svaret å legge inn % svar i kommentarfeltet slik at man har en referanse til gammel % angivelse.


Papirrekvisisjoner til mikrobiologiske prøver


Nye versjoner av papirrekvisisjoner til Avdeling for medisinsk mikrobiologi inneholder større endringer.


Våre to rekvisisjoner har gjennomgått større endringer i siste versjon, både som følge av akkrediteringsstatusen til laboratoriet (Norsk Akkreditering TEST 297) og som en følge av elektronisk rekvirering. Endringene gjelder særlig rekvisisjonen til Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk.

De viktigste endringene:

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

 • Det er ikke lenger mulig å bestille enkeltanalyser under luftveis-PCR. Enkeltanalysene er erstattet av luftveispakker; Standard luftveispakke og Utvidet luftveispakke. For de fleste polikliniske pasienter anbefales Standard luftveispakke. Utvidet luftveispakke er forbeholdt pasienter med alvorlig luftveisinfeksjon, særlig hos små barn, eldre, og personer med nedsatt immunforsvar.
 • Nevroborreliose og Nevrosyfilis har fått egne felt for avkrysning.

Seksjon for bakteriediagnostikk

 • Rekvisisjonen har fått et nytt felt for bihulesekret under «Prøvemateriale».

Laboratoriehåndboka og ytterligere informasjon om våre analyser finnes på www.sus.no/lab ved å velge Laboratoriehåndboka og deretter Avdeling for medisinsk mikrobiologi.


Kontakt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806/51519640

Seksjon for bakteriediagnostikk
Seksjonsleder: Tone M. Roa
Tlf: 51518807/51518858