torsdag 27. januar 2022

PSYK: Akutt ambulant team på SUS - informasjon om tilbudet.

Trenger pasienten akutt psykisk helsehjelp? 

Informasjon om Ambulant akutt team (AAT) på SUS 
 
Hva kan vi tilby?
 • Mestringsorienterte støttesamtaler ved behov for akutt psykisk helsehjelp.
 • Vurdering av pasienters psykiske helse i kriser og/eller akutte situasjoner, via telefonkonsultasjon, oppmøtekonsultasjon eller hjemmebesøk.
 • Oppfølging fra oss ved behov, og henvisning til andre tilbud der funksjon/symptom tilsier det.
 • Samhandler, gir råd og veileder interne og eksterne samarbeidspartnere
Vi ønsker å være en brobygger og veileder inn mot hjelpeapparatet samtidig som vi har fokus på pasientens egne ressurser og eget nettverk.

Vårt mål?
Tidlig intervensjon for å forhindre innleggelser.

Hvem kan ta kontakt?
Pasienten selv, familie, venner, fastlege, førstelinjetjenesten og andre kan ta direkte kontakt med AAT per telefon.

Hvor er vi?
DPS' er ved Klinikk psykisk helsevern, voksne:

Jæren DPS gir et tilsvarende tilbud til Gjesdal, Klepp, Time og Hå.
Det finnes også et akutt ambulant ungdomsteam (13-18 år) for innbyggere i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes.


Tilgjengelighet
De ambulante akutteamene i Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane opererer med felles telefonnummer: 916 51 005


Telefontid er:
Mandag-fredag: 09:00-21:00
Lørdag-søndag: 12:00-19:00
Stengt bevegelige helligdager.

mandag 20. desember 2021

Pasientreiser: Oppdaterte regler for pasienttransport

Oppdaterte regler fra Pasientreiser

Pasientreier har lagt ut informasjon om oppdaterte regler for pasientereiser.

Lenke til saken:  Kjør egen bil til sykehuset - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Under følger en oppsummering på hva som er nytt.


Dekker kjøreutgifter

Midlertidig løsning er at du får dekket reiser over 10 km uten dokumentasjon fra behandleren. Tilleggsutgifter som bom, parkering og ferge dekkes også.

Ved kortere reiser, under 10 km, må dokumentasjon på det medisinske behovet vedlegges søknaden, som tidligere. Det samme vil gjelde behov for ledsager.

 

Disse reglene gjelder ved transport av pasienter

Pasienter uten mistanke om/bekreftet covid-19:

 • Sjåfører, pasienter og ledsagere må ha på munnbind under transport.
 • Pasient og ledsager må sitte i baksetet.
 • Samkjøring skal kun skje i store biler (rullestolbiler) med mulighet for holde god avstand

Transport av pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19:

 • Pasienten og eventuelt nødvendig ledsager transporteres alene i store biler (rullestolbiler).
 • Pasienten og ledsageren tar på munnbind før de setter seg inn i bilen. Munnbindet skal ikke tas av før de har gått ut av bilen.
 • Sjåføren åpner og lukker døren slik at pasienten i minst mulig grad berører kontaktflater.
 • Rekvirent må huke av for koronarelatert i rekvisisjonen
 • Pasienten skal ikke betale egenandel for reiser til og fra behandling.
 • Reiser til testing eller vaksinering skal dekkes av kommunen. Pasienten må da legge ut for reisen selv eller kontakte sin kommune.

   

Vennlig hilsen

Mona Dale Gunstead
Samhandlingskonsulent
Pasientreiser Helse Stavanger HF

fredag 3. desember 2021

Ortopedi: Luksasjoner

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

PKO har utfordret ortopedisk avdeling til å gi fastleger og legevakter noen praktiske råd for noen vanlige luksasjoner. Når kan man reponere uten røntgen og ikke.

Skulder: 
Ved første-/andregangs luksasjon: Det anbefales røntgen før reponering. 

Ved flergangsluksasjon og minimalt traume kan det forsøkes ute med røntgen i etterkant (i løpet av 1-2 dager).

Fingre/tær: 
I de fleste tilfeller kan en forsøke ute med ledningsanestesi, særlig ved lengre reisevei. 

Røntgen i etterkant anbefales. 

Dersom klinikken bedres og funksjon kommer seg haster det ikke med røntgen – kan tas i løpet av 1-2 dager. 

Ved vansker med reponering er det tegn på brudd/interponat (bløtvev ligger i klem) og bør da sendes til skadepoliklinikken.

Når man er lagt fra sykehus/ radiologisk avdeling:
Enhver må bruke skjønn når det gjelder reponering langt fra sykehus. I de fleste tilfeller vil det nok gå bra, men vi har hatt opplevelser også på skadepoliklinikken der lukket reponering har medført større fraktur i skulder. Ved økt avstand vil indikasjon for å forsøke ute også øke, særlig ved tegn til påvirkning på nerve/kar.


Vennlig hilsen

Dag Rune Sjøen Pedersen
Avdelingssjef/-overlege

Ortopedisk avdeling

mandag 29. november 2021

Svangerskapsomsorg: Ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin • Ny retningslinje for overtidsvurdering av gravide
 • Nytt skjema skal fylles ut ved svangerskapskontroll uke 38-40.
 • Resultat av risikoberegning avgjør tidspunkt for induksjon.

 

Fødeavdelingen ved SUS har nå i høst implementert ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin. Rutineendringen er del av et felles kvalitetsprosjekt i samarbeid mellom fødeavdelingene i Helse Vest (Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde).

Bakgrunn:  Sprikende anbefalinger for håndtering av «overtidige» svangerskap nasjonalt men også internasjonalt. Hdir planlegger en ny nasjonal retningslinje for denne problemstillingen, men denne ventes ikke å komme før tidligst om et år. Ny retningslinje er ventet å stramme inn på dagens praksis.

Den nye rutinen/kvalitetsprosjektet legger opp til en strukturert vurdering av kjente risikofaktorer og ut fra en beregnet «risikoscore» anbefales den gravide oppfølgning:

1)      Laveste risiko: Terminkontroll 7-9 dager etter termin, og vurdering av induksjonstidspunkt senest 11 dager etter termin (som i dag)

2)      Medium risiko: Anbefales induksjon 4 dager etter termin (sv.sk.uke 41+0)

3)      Høy risiko: Anbefales induksjon ved termin (sv.sk. lengde 40+3)

Scoringsskjema deles ut ved rutine ultralyd i 2 trimester og følger kvinnens «Helsekort for gravide». Skjema kan også finnes/skrives ut fra Kvinneklinikken sin nettside «kvalitet.sus.no/kk».

Direktelenke til skjema: https://kvalitet.sus.no/kk/docs/doc_48264/index.html


Skjema har 2 deler:

·        Del 1 fylles ut på sykehuset/privat gynekolog ved Rutine UL ut fra ultralydfunn og anamnese.

·        Del 2 fylles ut av fastlege/jordmor ved siste sv.sk.kontroller etter sv.sk.uke 38 ut fra forhold som har tilkommet i sv.skapet.

·        Total risiko legges sammen fra Del 1 og Del 2 og bestemmer videre anbefaling til kvinnen. 
Det legges opp til at kvinnen informeres om risikoberegningen og selv ringer fødeavdelingen og avtaler kontroll/vurdering av fødselsinduksjon.

Kvalitetsprosjektet vil bli evaluert underveis.
Justeringer av risikokriterier kan forekomme dersom man ser uønskede endringer i induksjonspraksis.

Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulent.


Vennlig hilsen

Brandis Philip von
Seksjonsoverlege

Pia Skoglund
Praksiskonsulent

fredag 26. november 2021

Hukommelsespoliklinikken: Henvisningsrutine


Henvisningsrutinen til Hukommelsespoliklinikken er oppdatert.

Her får du gode råd og tips om når du bør henvise og hva som bør gjøres i forkant av henvisningen.

Du finner rutinen i Praksisnytt sin sidemeny

Her er en direktelenke


Janecke Berle Thomsen                               Ivar Halvorsen
Overlege geriatrisk avdeling                       Praksiskonsulent

tirsdag 23. november 2021

Kortisoninjeksjon triggerfinger


Kortisoninjeksjon triggerfinger

Henvisning sendes Radiologisk avdeling via Interactor: UL hånd.

Vi minner om at plager med triggerfinger som krever behandling, anbefales først forsøkt med ul-veiledet kortison-injeksjon. 

Pasient kan henvises for dette ved radiologisk avdeling. De fleste blir bra etter dette. Dersom det ikke fungerer, kan pasient henvises plastkirurgisk vurdering.


Mvh

Christina Miksch
Seksjonsoverlege Plast kir avd.


Runar Johannessen
Praksiskonsulent

onsdag 3. november 2021

Driftsmelding: RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn


Barneavdelingen opplever et stort press på innleggelser og har derfor et behov for å nå ut med litt informasjon om RS virus. Du kan lese mer om det under, spesielt indikasjoner for innleggelse kan jo være greit å repetere. Jeg har tatt med den frihet å sette disse i bold.

mvh

Jan Robert Johannessen
Redaktør Praksisnytt


RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn 

Vi er inne i en hektisk sesong for luftveisinfeksjoner hos barn. Dette merkes i betydelig grad både i primærhelsetjenesten og ved barne- og ungdomsklinikken på SUS.

Barnepost 3E/4D har nå overbelegg. Dette gir økt press på både plass og personell. Økningen skyldes et vesentlig høyere antall barn med RS-virusinfeksjon enn det som er vanlig på denne tiden. Det er også høyt sammenlignet med tidligere topper.

Det fleste barn kan sendes hjem etter undersøkelse hos fastlege eller legevakt. Samtidig sendes det også et vesentlig antall barn til sykehuset. En del av disse sendes hjem uten innleggelse.

Vakthavende barnelege må informeres telefonisk om innleggelser. Når man ringer sentralbordet blir man satt over til forvakt eller bakvakt. Dersom innringer er i tvil om barnet trenger innleggelse, kan det drøftes på telefon.

Oversikt over indikasjoner for vurdering på sykehuset:

Lav metning (cirka < 92%), dårlig væskeinntak eller betydelig pustebesvær (økt respirasjonsfrekvens tross febernedsettende behandling, inndragninger og/eller apneer).

Barna vil vanligvis ikke trenge vurdering ved sykehuset dersom de

- drikker/spiser tilfredsstillende og ikke har symptomer på dehydrering

- har en oksygenmetning cirka > 92%

- ikke har betydelig pustebesvær

Det er den kliniske statusen som er avgjørende. Mistanke om RS-virus gir ikke økt indikasjon for innleggelse/vurdering.

Terskelen kan likevel være noe lavere for å sende de aller minste (< 2-3 måneder) inn for vurdering, men de fleste også i denne alderen vil kunne være hjemme dersom punktene over er til stede.

Alle barn som trenger sykehusinnleggelse skal få den behandlingen de trenger.

Det er stor medieoppmerksomhet rundt RS-virus nå. I mediesakene sykehuset er involvert i, understrekes det at RS-virus-infeksjoner er vanlig, og at de aller fleste ikke trenger behandling av lege eller innleggelse i sykehus. Men også at sykehuset har god behandling for de som trenger det – og at man blir frisk. Det gis også anbefalinger om at familier med de yngste barna forebygger, så langt det lar seg gjøre, mot luftveisinfeksjoner.

Mer informasjon på egen nettside om RS-virus 

Stavanger universitetssjukehus, 3. november 2021