mandag 21. juni 2021

Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 

Avdelingsoverlege for mikrobiologi og smittevernlegene på SUS har drøftet dette og har foreløpig følgende råd.

 

Det er økt oppmerksomhet rundt svekket vaksineeffekt for personer med nedsatt immunforsvar eller bruk av immunsupprimerende medikasjon. Det forventes at det kommer nasjonale råd på området inkludert klare definisjoner av hvilke pasientgrupper dette gjelder. Det er ventet at en del pasientgrupper vil ha lavere effekt av vaksinene, men med mål om betydelig vaksinasjonsdekning i samfunnet vil risiko også bli mindre for disse gruppene.

Det oppfordres til å avventer nasjonale råd og at det ikke tas serologi til antistoffbestemmelse før dette rådes til nasjonalt fra FHI eller HDir.  

Antistoffdannelse vil utvikles over tid og det er ikke klart hvilket tidspunkt som er korrekt for analysering av dette. I tillegg forventes også andre effekter på immunforsvaret i form av stimulering av T-cellerespons.  

Det er heller ikke gitt råd om å tilby en tredje dose med vaksine (her er det tatt med i betraktning at det er begrenset tilgjengelighet for vaksine).

Samme informasjon vil også bli gitt internt i sykehuset. 

fredag 18. juni 2021

Pasientforløp i palliasjon

Palliativt senter er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr behandling og oppfølging ved behov for spesialisert palliasjon, samt rådgivning og undervisning, både innad på SUS og i kommunene i Helse Stavanger HF. I møte med alvorlig og livstruende sykdom skal den enkelte pasient og deres pårørende sikres likeverdig behandling og oppfølging uavhengig av bosted og diagnoser.

Pasientforløp i palliasjon er et verktøy for god lindrende behandling og bygger på gjeldende retningslinjer. Målgruppen er helsepersonell. Viktige mål er tilstrekkelig kompetanse i alle ledd og en så sømløs behandlingskjede som mulig. Aktiv bruk av forløpet kan bidra til mer tid hjemme og økt livskvalitet for pasienter og pårørende, og unødvendige innleggelser kan bedre unngås.

Vi ønsker å gjøre pasientforløpet mer tilgjengelig for dere fastleger, og har derfor laget en «filmsnutt» med veiledning i bruken.

Ta gjerne kontakt med oss på tel 51518901.

Lenke: Pasientforløp i palliasjon
Lenke:
Introduksjonsvideo til pasientforløpet
Lenke: Palliativt senter på SUS
Med vennlig hilsen

Målfrid Holmaas Bjørgaas
Overlege / Palliativt senter


Jan Robert Johannessen

Praksiskonsulent.

 

torsdag 10. juni 2021

LAB: Stockholm 3 test nå i Interactor

Nye rutiner for rekvirering og svarutgivelse av Stockholm 3 prøver

 

Rekvirering av Stockholm 3

For dere som bruker Interactor kan Stockholm 3 analysen nå rekvireres elektronisk. Dere vil få opp fire spørsmål som dere må svare på for å kunne bestille analysene. Prøvetaking og prøvebehandling er lik som tidligere. Papirrekvisisjon kan fremdeles benyttes, men spørsmålene må være krysset av på rekvisisjonen for å kunne sendes videre. Dersom spørsmålene ikke er utfylt, får dere tilbakemelding om at prøven utgår og ny prøve må tas. Er det ikke fullt personnummer på pasienten så må dere sende ved papirutskriften dere får fra Interactor, hvis ikke utgår prøven og ny prøve må tas. Hvis pasienten sendes til blodprøvetaking på SUS, må utskriften fra Interactor følge med pasienten.

Svarutgivelse Stockholm 3

Avdeling for medisinsk biokjemi videreformidler svar fra Sverige via vårt laboratoriesystem for at rekvirentene skal få raskere svar. Svar elektronisk vil komme uavhengig om bestillingen er gjort med papirrekvisisjon eller via interactor.

De legekontorene som har papirsvar vil fremdeles få det, men svaret kommer raskere.

Bestilling av utstyr til Stockholm 3

De som trenger papir-rekvisisjoner til Stockholm 3 prøver skal ta kontakt med Svein Reidar Kjosavik. Telefon 90414252 eller e-post svein.reidar.kjosavik@sus.no

Annet utstyr bestilles fra nå av hos Avdeling for medisinsk biokjemi.

fredag 4. juni 2021

Revmatologisk avdeling ved SUS

Seksjon for klinisk immunologi skifter navn til Revmatologisk avdeling fra 04.06.21. Dette gjøres som ledd i opptrappingsplanen for revmatologi ved Helse Stavanger HF (lenke til tidligere Praksisnytt hvor opptrappingsplanen er presentert). De ansatte og pasientpopulasjonen vil være den samme som tidligere. Alle pasienter som per nå har oppfølging eller venter på time ved Seksjon for klinisk immunologi vil få samme tilbud ved Revmatologisk avdeling.


Fra venstre er det LIS Jens Vikse, LIS Gudrun Sigmo,Katrine Brække Norheim(avdelingssjef), LIS Tore Salte, og overlege Kjartan Bryne, overlege Svein Joar Johnsen og avdelingsoverlege Klaus Wildhagen. Overlegene Maria Lauvsnes og Roald Omdal samt LIS Siv Mjøs, Nora Gisnås og Hilde Klungland var ikke tilstede. 
Navnebytte endrer ikke på opptrappingsplanen for revmatologi for øvrig. Det betyr at pasienter fra SUS sitt nedslagsfelt som per nå følges ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsetter der, og at disse pasientene i løpet av perioden 2022-2025 vil få tilbud om videre oppfølging ved SUS. Mistanke om nyoppstått artritt-sykdom og bindevevssykdommer/immunopatier kan henvises til Revmatologisk avdeling SUS som før. 

tirsdag 1. juni 2021

Teknisk feil


Den observante leser har fått med seg at forrige nyhetsmelding som ble sendt ut på epost 1.juni inneholdt 2  tidligere utsendt nyheter.

Det er en teknisk feil med utsendingsløsningen.

Beklager spamfølelsen dette medfører.

søndag 9. mai 2021

Stockholm3: kan rekvireres igjen fra 18.mai

Stockholm3 kan på ny rekvireres fra 18.mai.

Laboratoriet i Sverige har fått leveranser av nødvendige reagenser. De er klar til å ta imot prøver for analyse av Stockholm3 fra 18.mai.

Laboratoriet i Stavanger har arbeidet hardt for å få på plass en elektronisk løsning for rekvirering og svar av Stockholm3.

Frem til denne løsningen er klar ber vi om at dere rekvirerer Stockholm3 på papir remisser som før.

Så snart løsningen er operativ anbefaler vi på det varmeste at dere går over til rekvirering i Interactor.

 

Mer info vil komme fra avd. for medisinsk biokjemi så snart Interactor kan tas i bruk.

 

Har dere spørsmål så kontakt gjerne meg.

 

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.
Samhandlingslege

+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 7. mai 2021

C19 Vaksinasjon: Anbefalt rollefordeling ved vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

Informasjon og rollefordeling vedr. vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

I forbindelse med økt vaksinasjonsaktivitet i kommunene opplever vi nå en økt pågang av henvendelser og henvisninger knyttet til vaksinasjon. Dette notatet skal bidra til god samhandling rundt de spesielle pasientgruppene som berøres i vaksinasjonsveilederen for koronavaksinasjon fra FHI.

Foretaket har en meget begrenset mulighet til å sikre vaksinasjon for pasientgrupper og vi følger rådene fra FHI. Vi ber alle sette seg inn i gjeldende råd.

Oppstår det spørsmål/usikkerheter om kontraindikasjoner ved massevaksinasjon må personene henstilles til å få en konkret vurdering av fastlege som må gi råd til personene om det foreligger kontraindikasjon for vaksinasjon eller ikke.Aktuelle pasientgrupper:

1. Pasienter med kjent mastocytose

Disse pasientene gis det råd om at de skal vaksineres i regi av spesialisthelsetjenesten. Ved SUS vil dette bli ivaretatt i regi av allergisenteret. For kjente tilfeller kan det sendes henvisning til senteret. Senteret vil da sikre koordinering og innkalling.

2. Pasienter med ustabil astma

I veilederen for FHI er det gitt råd vedr. pasienter med alvorlig ukontrollert astma. Fastlegene må være involvert i behandlingen. Astmakriteriet i FHI er som følger:

Ved svingende og alvorlig sykdomsforløp er det vanligvis pasientens behandlende lege som best kan vurdere tidspunktet for vaksinasjon i forhold til sykdomsaktiviteten. Ukontrollert astma inkluderer én eller begge av følgende:

  • Dårlig symptomkontroll - kjennetegnes ved minst 3 av 4 tegn siste måneden: Symptomer på dagtid > 2 ganger pr uke, nattlig oppvåkning på grunn av astma, behov for anfallsmedisin > 2 ganger pr uke og/eller aktivitetsbegrensninger 
  • Hyppige eksaserbasjoner minst to ganger per år som krever orale kortikosteroider, eller minst én alvorlig eksaserbasjon som krever sykehusinnleggelse per år. Det er imidlertid ikke alle med ukontrollert astma som skal vaksineres på sykehus, noen bør optimalisere behandling og få kontroll på sin astma før de får tilbud om vaksinering. Det blir en legevurdering å bestemme om pasienten skal henvises til sykehus for rask vaksinering, eller først få kontroll på sin astma.

Helse Stavanger HF vurderer det dit at dette vil gjelde et meget lite antall pasienter. Fastleger som har pasienter som henvender seg bør som hovedregel tilstrebe å optimalisere behandling og sikre at man kan vaksineres i kommunal regi. Personer med pågående forverring må avvente vaksinasjon til forverringen er overstått.

For pasienter hvor det anses å ikke være oppnådd tilstrekkelig stabilitet kan henvisning til sykehuset ved lungeavdelingen vurderes. Det må påregnes tid for å få organisert vaksinasjon i denne pasientgruppen.

3. Tidligere anafylaktisk reaksjon på vaksiner

Det er kommet flere henvisninger hos pasienter med tidligere allergisk eller anafylaktisk reaksjon på vaksiner eller andre allergener.

Personer med tidligere alvorlig anafylaktisk reaksjon har uansett utløsende agens økt risiko for straksallergisk reaksjon på nye stoffer. I slike sjeldne tilfeller anbefales at enhver vaksinasjon utføres under utvidet allergiberedskap, som omfatter tilstedeværelse av lege og forlenget observasjonstid på 1 time.

Dette medfører:

  • Personer med tidligere straksallergiske reaksjoner på andre vaksiner og injeksjoner uavhengig av alvorlighetsgrad skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.
  • Personer med tidligere alvorlige straksallergiske/anafylaktiske reaksjoner uavhengig av årsak og/eller som har fått foreskrevet adrenalin autoinjektor skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.

4. Anafylaktisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine

Personer som har hatt:

  • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på mRNA-vaksine.
  • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på innholdsstoffene i mRNA-vaksinene eller stoffer som kan kryssreagere med disse (for eksempel PEG-forbindelser eller polysorbater).

Anbefales henvist til allergologisk utredning før vaksinering med mRNA-vaksine mot covid-19 eller før neste vaksinasjonsdose med mRNA-vaksinen. Henvisning sendes til allergisenteret ved SUS, som vurderer videre henvisning til RAAO - Helse Vest ved Haukeland universitetssykehus for allergologisk utredning.

SUS 30.04.2021

På vegne av Helse Stavanger HF

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege, medlem i vaksinasjonsutvalget

Ingegerd Møller, seksjonsoverlege allergisenteret

Safaa Saleh, seksjonsoverlege lungeavdelingen