søndag 9. mai 2021

Stockholm3: kan rekvireres igjen fra 18.mai

Stockholm3 kan på ny rekvireres fra 18.mai.

Laboratoriet i Sverige har fått leveranser av nødvendige reagenser. De er klar til å ta imot prøver for analyse av Stockholm3 fra 18.mai.

Laboratoriet i Stavanger har arbeidet hardt for å få på plass en elektronisk løsning for rekvirering og svar av Stockholm3.

Frem til denne løsningen er klar ber vi om at dere rekvirerer Stockholm3 på papir remisser som før.

Så snart løsningen er operativ anbefaler vi på det varmeste at dere går over til rekvirering i Interactor.

 

Mer info vil komme fra avd. for medisinsk biokjemi så snart Interactor kan tas i bruk.

 

Har dere spørsmål så kontakt gjerne meg.

 

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.
Samhandlingslege

+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 7. mai 2021

C19 Vaksinasjon: Anbefalt rollefordeling ved vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

Informasjon og rollefordeling vedr. vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

I forbindelse med økt vaksinasjonsaktivitet i kommunene opplever vi nå en økt pågang av henvendelser og henvisninger knyttet til vaksinasjon. Dette notatet skal bidra til god samhandling rundt de spesielle pasientgruppene som berøres i vaksinasjonsveilederen for koronavaksinasjon fra FHI.

Foretaket har en meget begrenset mulighet til å sikre vaksinasjon for pasientgrupper og vi følger rådene fra FHI. Vi ber alle sette seg inn i gjeldende råd.

Oppstår det spørsmål/usikkerheter om kontraindikasjoner ved massevaksinasjon må personene henstilles til å få en konkret vurdering av fastlege som må gi råd til personene om det foreligger kontraindikasjon for vaksinasjon eller ikke.Aktuelle pasientgrupper:

1. Pasienter med kjent mastocytose

Disse pasientene gis det råd om at de skal vaksineres i regi av spesialisthelsetjenesten. Ved SUS vil dette bli ivaretatt i regi av allergisenteret. For kjente tilfeller kan det sendes henvisning til senteret. Senteret vil da sikre koordinering og innkalling.

2. Pasienter med ustabil astma

I veilederen for FHI er det gitt råd vedr. pasienter med alvorlig ukontrollert astma. Fastlegene må være involvert i behandlingen. Astmakriteriet i FHI er som følger:

Ved svingende og alvorlig sykdomsforløp er det vanligvis pasientens behandlende lege som best kan vurdere tidspunktet for vaksinasjon i forhold til sykdomsaktiviteten. Ukontrollert astma inkluderer én eller begge av følgende:

 • Dårlig symptomkontroll - kjennetegnes ved minst 3 av 4 tegn siste måneden: Symptomer på dagtid > 2 ganger pr uke, nattlig oppvåkning på grunn av astma, behov for anfallsmedisin > 2 ganger pr uke og/eller aktivitetsbegrensninger 
 • Hyppige eksaserbasjoner minst to ganger per år som krever orale kortikosteroider, eller minst én alvorlig eksaserbasjon som krever sykehusinnleggelse per år. Det er imidlertid ikke alle med ukontrollert astma som skal vaksineres på sykehus, noen bør optimalisere behandling og få kontroll på sin astma før de får tilbud om vaksinering. Det blir en legevurdering å bestemme om pasienten skal henvises til sykehus for rask vaksinering, eller først få kontroll på sin astma.

Helse Stavanger HF vurderer det dit at dette vil gjelde et meget lite antall pasienter. Fastleger som har pasienter som henvender seg bør som hovedregel tilstrebe å optimalisere behandling og sikre at man kan vaksineres i kommunal regi. Personer med pågående forverring må avvente vaksinasjon til forverringen er overstått.

For pasienter hvor det anses å ikke være oppnådd tilstrekkelig stabilitet kan henvisning til sykehuset ved lungeavdelingen vurderes. Det må påregnes tid for å få organisert vaksinasjon i denne pasientgruppen.

3. Tidligere anafylaktisk reaksjon på vaksiner

Det er kommet flere henvisninger hos pasienter med tidligere allergisk eller anafylaktisk reaksjon på vaksiner eller andre allergener.

Personer med tidligere alvorlig anafylaktisk reaksjon har uansett utløsende agens økt risiko for straksallergisk reaksjon på nye stoffer. I slike sjeldne tilfeller anbefales at enhver vaksinasjon utføres under utvidet allergiberedskap, som omfatter tilstedeværelse av lege og forlenget observasjonstid på 1 time.

Dette medfører:

 • Personer med tidligere straksallergiske reaksjoner på andre vaksiner og injeksjoner uavhengig av alvorlighetsgrad skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.
 • Personer med tidligere alvorlige straksallergiske/anafylaktiske reaksjoner uavhengig av årsak og/eller som har fått foreskrevet adrenalin autoinjektor skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.

4. Anafylaktisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine

Personer som har hatt:

 • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på mRNA-vaksine.
 • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på innholdsstoffene i mRNA-vaksinene eller stoffer som kan kryssreagere med disse (for eksempel PEG-forbindelser eller polysorbater).

Anbefales henvist til allergologisk utredning før vaksinering med mRNA-vaksine mot covid-19 eller før neste vaksinasjonsdose med mRNA-vaksinen. Henvisning sendes til allergisenteret ved SUS, som vurderer videre henvisning til RAAO - Helse Vest ved Haukeland universitetssykehus for allergologisk utredning.

SUS 30.04.2021

På vegne av Helse Stavanger HF

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege, medlem i vaksinasjonsutvalget

Ingegerd Møller, seksjonsoverlege allergisenteret

Safaa Saleh, seksjonsoverlege lungeavdelingen

 

onsdag 28. april 2021

eMeistring - veiledet internettbehandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon


Nå kan pasienter med panikklidelse, sosial angst og depresjon få et tilbud via internett.
De kan ta kontakt direkte via Helsenorge eller bli henvist på vanlig måte fra fastlege.
Dersom pasienten tar kontakt selv skal fastlegen få informasjon om behandlingstilbud startes.

Les mer om tilbudet under:

Hva er eMeistring?

eMeistring er veiledet psykologisk behandling via internett. Innholdet i behandlingen er evidensbasert og basert på kognitiv atferdsterapi. Kontakten mellom terapeut og pasient skjer skriftlig via nettet. Behandlingsprogrammet har vist seg å være like effektiv som ansikt-til-ansikt-behandling. To av tre pasienter som har gått gjennom behandlingsopplegget har fått god effekt.

Metoden stimulerer til en aktiv pasientrolle, og gjør det mulig for pasienten å gjennomføre behandlingen når som helst og hvor som helst. Det vil gjøre det enklere for personer som bor langt fra sitt distriktspsykiatriske senter (DPS), og for de som har vanskelig for å ta fri fra jobb på dagtid.

Hva skjer i eMeistringsbehandlingen?

Behandlingen varer i inntil 14 uker. Det anbefales at pasienten jobber 1 time daglig med tekst og øvelser knyttet til programmet. Det er derfor vesentlig at pasienten selv er motivert for denne type behandling. Pasienten får oppfølging og veiledning via programmet fra en behandler minst en gang i uken. En viktig del av angstbehandlingen er å systematisk utsette seg for situasjoner som medfører angst samt å arbeide systematisk med hvordan man tolker slike situasjoner. Når en er deprimert er det lett å komme i en ond sirkel der mindre aktivitet gir mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet. Gjennom depresjonsbehandlingen i eMeistring lærer pasienten hvordan han eller hun kan bryte denne onde sirkelen og skape en bedre hverdag.

Hvordan bli henvist til eMeistring?

Pasienter kan henvises til eMeistring på følgende måter:

·         Via fastlegen (primærhenvisninger)

·         Via spesialisthelsetjenesten eller andre samarbeidspartnere (sekundærhenvisninger)

·         Pasienten kan selv ta kontakt med eMeistring via eget søknadsskjema på helsenorge.no uten å gå via fastlegen (Direkte kontakt)

Hvem passer eMeistring for?

De fleste pasienter med sosial fobi, panikklidelse eller moderat depresjon er godt egnet for veiledet internettbehandling i eMeistring.

Hvem passer det ikke for:

Følgende faktorer har imidlertid vist seg å være til hinder for behandlingen:

 • Moderat til høy suicidfare
 • Psykoseproblematikk. Hvis pasienten har fungert stabilt uten pågående psykosesymptom over tid kan de være aktuelle for eMeistring. Bør da ha annen behandler parallelt, som kan følge vedkommende ved behov.
 • Ubehandlet alkohol- eller narkotikaproblematikk eller medikamentavhengighet. Alkohol som sikkerhetsatferd kan jobbes med i programmet.
 • Nylig oppstart eller endring av medisindose. Om de tar medisiner, må de ha stått på stabil dose i 4 uker før oppstart i eMeistring. Vi kan tilpasse behandlingsstart etter dette.
 • Jevnlig bruk av B-preparat. Som hovedregel foregår programmet uten bruk av angstdempende medisiner.   
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse
 • Alvorlig depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikke funnet evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personer med bipolar depresjon. Personer med godt regulert bipolar lidelse kan ha nytte av behandling for komorbid panikklidelse eller sosial angst.
 • Personer med lese- og/eller skrivevansker, inklusivt problemer med det norske språk, kan ha utfordringer med å gjennomføre programmene da de inneholder store mengder tekst og skriveoppgaver.

 

Les mer om eMeistring:

eMestring - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)


tirsdag 27. april 2021

Planer om sykehustjeneste? Gynekologisk avdeling har ledig et LIS - vikariat

Gynekologisk avdeling har ledig et LIS - vikariat som kan være godt egnet for lege i allmennmedisin som trenger sykehustjeneste.

Man må ha gjennomført turnustjeneste og kunne begynne rimelig snart – senest innen utgangen av mai.

Vikaren vil gå i et introduksjonsprogram uten nattevakt (men doblet på noen opplæringsvakter kl 16-21)  i 4-6 uker avhengig av kompetanse. Deretter inngå i sjikt 1 i det 4-sjiktede vaktsystemet med erfaren LIS og overlege i tilstedevakt (sjikt 2 og 3) og senior overlege i hjemmevakt. (sjikt 4). 

Vikaren vil inngå  i vaktplanen for sommeren fra uke 25.

(Det vil alltid være en annen mer erfaren lege som vakt på føden så denne vikaren vil ikke få et større ansvar der).    

Kontaktperson:

Astrid Rygh
Avdelingsoverlege 
Kvinneklinikken

Epost: astrid.louise.betten.rygh@sus.no
51519463 / +4790019438
Helse Stavanger HF


onsdag 21. april 2021

Viktig informasjon til kommunejordmødre og fastleger ang covid-19 positive gravide.

Dersom man i svangerskaps-omsorgen og kommunehelsetjenesten blir kjent med at gravide tester positivt for covid19, ønsker fødeavdelingen beskjed. Det vil lette arbeidet når det gjelder planlegging og forberedthet.

Dialogmelding:
Man kan velge å sende dialogmelding til Fødselshjelp og kvinnesykdommer 

Sekretær vil da overføre beskjed til Natus og DIPS.

Telefon:
Alternativt kan man ringe til fødeavdelingen og informere (51519480/81) lage notat i Dips og Natus.


De trenger kvinnens 

 • navn og fødselsdato 
 • termindato.
 • avisoleringsdato


mandag 5. april 2021

Studie Isjias pasienter: Studie Lassa

Bidra til NIS-studien, henvis pasienter med sterke isjias-smerter.

Inklusjonskriterier:

 • utstrålende smerte nedenfor kneet
 • minst ett nevrologisk utfall
 • Minst VAS 4
 • Pasienten må beherske norsk munntlig og skriftlig
Det har i mange år vært vanlig å behandle isjias-smerter med NSAIDs. Til tross for lang tradisjon finnes det lite kunnskap om NSAIDs faktisk er nyttig ved isjias. 

Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa pågår det en studie for å avklare dette. 

I NIS-studien randomiseres deltagerne til behandling enten med Naproxen 500 mg x 2 eller placebo, i tillegg kan de ta Paracetamol ved behov. Studien går over 10 dager.

For å kunne delta må det være utstrålende smerte nedenfor kneet og minst ett nevrologisk utfall. Smerten må minst ha en intensitet på minst 4 på en skala fra 0 til 10. Det er ikke krav om MR. Sykehuset Østfold leder studien og er sponsor, ingen kommersielle interesser er involvert. For at studien skal bli vellykket er vi avhengig av at tilstrekkelig mange pasienter deltar. Vi oppfordrer derfor fastlegene til å henvise pasienter som kan være aktuelle. Pasientene må kunne norsk muntlig og skriftlig.

Henvisningen sendes på vanlig måte til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa, SUS. Husk å merk med NIS-studien. 

 

Kontaktperson
Overlege Ståle Mathiassen
Stavanger universitetssjukehus
e-post: stale.mathiassen@sus.no

mobil: 99532586 

fredag 26. mars 2021

ØNH: Ny avtalespesialist Stavanger – Elin-Johanne Katle har overtatt Birger Kristiansen sin hjemmel

 

Elin-Johanne Katle overtok Birger Kristiansen sin ØNH hjemmel i Stavanger 01.mars i år

Driften fortsetter i samme lokaler, Lars Hertervigs Gate 5 i Stavanger sentrum. Nytt navn på klinikken er Stavanger Øre Nese Hals

Oppdatert informasjon finner dere på hjemmesiden:  www.Stavangeronh.no

Stavanger Øre Nese Hals tar imot barn og voksne fra fastleger i hele regionen. Vi har kort ventetid og utreder alle typer ØNH tilstander inkludert hørselsutredning. Vi planlegger å ha audiograf ansatt fra høsten av.


Elin-Johanne Katle er ØNH spesialist med PhD. Hun har jobbet som overlege ved Øre Nese-Halsavdelingen på SUS med spesialkompetanse på bihulesykdom. De siste årene har hun vært seksjonsoverlege med ansvar for Allergisenteret på SUS. Hun fortsetter i en rolle som veileder og overlege ved Allergisenteret.

 


For administrativ kontakt: 

post@stavangeronh.no
Telefon 51883500