fredag 23. september 2022

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

 

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

eMeistring tilbyr strukturerte behandlingsforløp over internett. 

Innholdet består av kognitiv atferdsterapi og benytter effektive teknikker og øvelser for den aktuelle lidelsen


Henvisning:
Alle pasienter i Helse Stavanger med sosial angst, panikklidelse eller depresjon kan henvises til tilbudet via Sola DPS. Om din pasient ønsker eMeistring – spesifiser ønsket om eMeistring i henvisningen.
 
Pasienten kan også ta direkte kontakt:
I Helse Stavanger kan pasienter også ta Direkte kontakt med tilbudet uten henvisning på:
www.helse-stavanger.no/emeistring

Alle henvisninger og Direkte Kontakt søknader rettighetvurderes ved Sola DPS. Pasienter med rett til Helsehjelp mottar en innkalling til vurderingssamtale før eventuell oppstart av eMeistring.

Kort om behandlingene for sosial angst, panikklidelse og depresjon
 • Behandlingene har tilsvarende effekt som tradisjonell terapi og er metodevurdert av beslutningsforum (Folkehelseinstituttet)
 • Pasienter kan jobbe med behandlingene når det passer i sin hverdag
 • Selve behandlingen i eMeistring er gratis (egenandel betales i forbindelse med vurderingssamtale og eventuelle oppfølgingssamtaler)
 • Alle pasienter får skriftlig oppfølging av en terapeut ukentlig

Informasjonsfilm om tilbudet til pasienter: her

Mer informasjon om tilbudet finner du også på www.eMeistring.no
Reidar Nævdal
Leder for interregionalt kompetansenettverk for eMeistring
eMeistring.no
Haukeland universitetssjukehus

Jan Robert Johannessen
Redaktør PraksisnyttPsykiatri: Ny rutine for henvisning til Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

 

Inntaks- og Oppstartsteamet (IO-team) er en felles dør for ruspasienter inn til spesialisthelsetjenesten. 

Tidligere kunne en henvise pasienter direkte til institusjoner som for eksempel Rogaland A-senter, men nå skal alle henvisninger til TSB sendes til IO-teamet.

NHN AR: Helse Stavanger<"Rus- og avhengighet"
Her får pasienten:

 • En egen forløpskoordinator som følger pasienten fra henvisning til behandlingsstart.
  Forløpskoordinator har ansvar for kartlegging og utredning av behandlingsbehov og sikre videre forsvarlig helsehjelp
 • Samtaler med erfaringskonsulent
 • Spesialistvurdering av psykolog og lege
 • Klinisk beslutning om videre behandlingsbehov i tverrfaglig møte (psykolog, lege, sosialfaglig)
 • Overføringsmøte med behandlingstjenesten

Henvisning sendes til:

NHN adresseregister adresse:
"Rus- og avhengighet" under Helse Stavanger


tirsdag 20. september 2022

LAB: Ny analyse «Apekoppvirus PCR»

 

Apekoppvirus PCR er nå tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. 

Elektronisk rekvirering er foreløpig ikke tilgjengelig for denne analysen, vennligst bruk papirrekvisisjon. 

Prosedyre:
 • Kliniske opplysninger: må fremkomme tydelig at man mistenker apekopper.
 • Etter prøvetaking må prøverør desinfiseres på utsiden og legges i egen transporthylse.
 • Merk prøverør, transporthylse, konvolutt og rekvisisjon tydelig med «apekopper», dette er viktig med tanke på HMS for laboratoriepersonell.
Ved prøvetaking anbefales bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok

Viser også til informasjon fra Folkehelseinstituttet Apekopper - FHI

mandag 19. september 2022

Foto: Colourbox
Håndtering av EKG som gir mistanke om STEMI
For å ivareta pasientsikkerheten anbefales følgende fremgangsmåte:

Kontakt MIO:
Lege/personal kontakter MIO på telefon 51 51 91 60/51 51 91 59 FØR EKG sendes. Her
oppgis:
● Personalia
● initialer (som markeres på EKG)
● kort symptombilde
● telefonnummer som MIO lege kan ringe tilbake på.

EKG merkes med
● pasientens initialer
● navn behandlende lege
● telefonnummer til behandlende lege

EKG fakses til 51 51 89 60.

Merk: EKG som sendes til MIO, blir av ansvarshavende kardiolog kun vurdert om det er STEMI
eller ikke STEMI.

søndag 18. september 2022

Smågruppekveld: Nei, så tjukk du har blitt!

PKO lanserer nå en hybridversjon av «Nytt og nyttig» med mulighet for både fysisk og digitalt oppmøte. 

Tema for kvelden er behandling av fedme hos barn og voksne.

Dato: 15. november kl 19.00  

Sted: Fysisk (HABU Langflåtveien 5, 4017 Stavanger) eller digitalt på teams

Påmelding: Klikk her

Program:
 • Overvektspoliklinikken: EN sjanse, når er beste tidspunkt for henvisning?
 • Endokrinolog: Slanking på resept.
 • Oppfølging barn og overvekt.
 • Andre tilbud?

Meld deg på! Enten alene eller gjerne hele smågruppen for å samle smågruppepoeng.
Mulighet for å stille spørsmål underveis og sende inn spørsmål for dem som deltar digitalt.
Møtet varer i ca. 60-90 minutter avhengig av antall spørsmål.

Vi oppdaterer melding med møteromslenke så snart dette er klart.

fredag 16. september 2022

Fysikalsk medisinsk poliklinikk – god kapasitet og kort ventetid!

 

Foto: Colourbox
Det er god kapasitet og kort ventetid på timer til rygg-, skulder- og fysikalsk medisinsk poliklinikk. 

Avdelingen utreder og yter behandling til pasienter med subakutte eller langvarige muskel-/skjelettplager. 

Vi har felles poliklinikk med fysikalsk medisiner og ortopedspesialist dersom opptrening ikke har ført fram og det er aktuelt å vurdere operasjon.

Vi jobber tverrfaglig og det er tett samarbeid med NAV under behandlingsforløpet. Behandlingen vektlegger rask og helhetlig avklaring av tilstanden, samt tidlig intervensjon og samtidighetsbehandling rettet mot helse, arbeidsplass/skole og NAV. Egenmotivasjon og egentrening hjemme er sentral.

Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Vi tar primært imot yrkesaktive pasienter med lokaliserte langvarige plager uten bedring innen 6-8 uker, er sykmeldt, hatt hyppige sykmeldinger eller som står i fare for å miste tilknytning til jobb eller studier.

Henvisningen bør inneholde:
 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Funn ved klinisk undersøkelse
 • Forløp og behandling som evt. er gitt og effekt av denne
 • Personopplysninger/familieanamnese
 • Yrkesstatus med evt. sykmeldingsstatus
 • Motivasjon for tilbakegang i jobb
 • Resultat av tidligere billeddiagnostikk om slikt foreligger
 • Oversikt over medisiner
 • Relevante tidligere sykdommer

Henvisningen sendes elektronisk til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa.

torsdag 8. september 2022

Hudavdelingen: Bilder som vedlegg til henvisninger og konferering

Hudavdelingen  ønsker i størst mulig grad å få oversendt bilder når dere ringer for å konferere eller henviser. 

Vi minner i den anledning om muligheten til å sende bilde til hudavdelingen sin bildetelefon.

Når du er registrert som bruker av tjenesten (klikk her om du har glemt hvordan) kan du sende anonymiserte bilder enten med spørsmål i meldingen eller i forbindelse med at du ringer vakthavende hudlege.


Henvisninger:
De fleste av oss har jo nå fått mulighet til å sende vedlegg med henvisninger og da bør du bruke denne muligheten til å legge ved fotodokumentasjon. Dersom din EPJ ikke har mulighet for å legge ved vedlegg kan du sende bilde til nummeret over. Da må du huske å merke bildet med en referanse (pasienten sine initialer ) som avdelingen kan finne igjen i henvisningen.