mandag 2. oktober 2023

Driftsmelding: UL uke 12 / Tidlig ultralyd

 

På grunn av kapasitetsproblemer klarer vi dessverre ikke å opprettholde tilbudet om tidlig ultralyd til friske gravide under 30 år i perioden 15.10.23 - 15.01.24. 

Det vil spesifikt gjelde kvinner som enda ikke har fylt 30 år ved svangerskapslengde 12+4, og som når denne gestasjonslengden i den aktuelle perioden. 

Gravide under 30 år med indikasjon for prenataldiagnostikk vil fremdeles få tilbud om dette. 

 

 

På vegne av

Hilde Stabel Henriksen
Avdelingsjordmor

Fostermedisinsk poliklinikk

søndag 1. oktober 2023

Ny henvisningsrutine fra 1.oktober: Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern

 

Fra og med 1. oktober skal alle henvisninger til psykisk helse sendes til felles henvisningsmottak

Selv om du ønsker å henvise til psykolog eller psykiater med avtale skal henvisningen altså sendes til felles henvisningsmottak. 

"Felles henvisningsmottak" er en samlebetegnelse og ikke en ny adresse i adresselisten. 
Man velger altså blant de adressene som allerede er i bruk for henvisning til psykisk helse ved Helse Stavanger og Jæren distiktspsykiatriske senter. Barn henvises som før til adressen:
Psykisk helsevern for barn og unge

Voksne henvises til det DPS de tilhører:
Psykisk helsevern for voksne
  • Psykisk helsevern for voksne (Dalane DPS)
  • Psykisk helsevern for voksne (Sandnes DPS)
  • Psykisk helsevern for voksne (Sola DPS)
  • Psykisk helsevern for voksne (Stavanger DPS)
  • Psykisk helsevern for voksne (Våland)
  • Psykisk helsevern for voksne (Jæren DPS)

Unntak:
Henvisninger med somatiske problemstillinger innenfor nevropsykologi skal sendes direkte til privatpraktiserende nevropsykologer som før.

Konsekvenser for avtalespesialistene: 
Endringene medfører at privatpraktiserende spesialister med avtale med Helse Vest RHF (avtalespesialister) kun vil tilby behandling til pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, tildelt etter rettighetsvurdering i helseforetak eller privat DPS.

Rett til valg av behandlingssted: 
Vi minner om pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 rett til valg av behandlingssted. Av formålet går det frem at pasienten kan velge at henvisningen blir rettighetsvurdert ved et bestemt helseforetak eller et privat DPS. Dersom pasient ønsker å få tilbud om behandling hos avtalespesialist må dette fremgå av henvisningen. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: post@helse-vest.no.

fredag 15. september 2023

Nytt&Nyttig: DIGITAL QUICK FIX FOR MAGESMERTER HOS BARN?! m.m.

Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.


Påmelding
Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger. Nytt: 

Informasjon om:

  • Barn med magesmerter, digital poliklinikk. (Dag Tveitnes, ph.d. og overlege barneavdelingen)

  • Ny bindevevsklinikk for barn på SUS. Tverrfaglig utredning av barn med hypermobilitet. (Johan A. Lund, overlege HABU)

Nyttig: 

  • Praktisk tilnærming til allergi hos barn på fastlegekontor. (Ingvild Bruun Mikalsen, ph.d. og overlege barneavdelingen)

  • Samarbeid med barneavdelingen. Hva er status? 
Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.Med vennlig hilsen
PKO / Maria Lund

tirsdag 12. september 2023

Forskning: Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland.

Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland. 
Fastlegekontorene i alle kommuner i Sør-Rogaland har nå fått tilsendt testkit, plakat og informasjons- og samtykkeskriv for ABBA-GP studien. Vi håper mange vil henge opp plakaten på venteværelset. I tillegg finnes det nå en digital versjon av plakaten som kan vises på skjerm i venteværelset, for de fastlegekontorene som ønsker det, se link under. 

Trenger vi din hjelp? Ja! For å rekruttere nødvendig antall deltakere er vi avhengig av å få rekruttert 2-4 deltakere/fastlege fra ALLE kommuner i Sør-Rogaland. 

I aldersgruppen 70+ har 1 av 3 en mild kognitiv svikt og 1 av 7 har demens. Det er disse, og yngre personer med symptomer på kognitiv svikt, som vi ønsker å rekruttere til studien.

Deltakerne kan rekrutteres frem til 31.8.2025. Takk for at du bidrar til viktig demensforskning!


Her finner du mer informasjon om studien i PKO-arkivet

tirsdag 29. august 2023

LAB: Omlegging av luftveis-PCR

 

Omlegging av luftveis-PCR

Avdeling for medisinsk mikrobiologi innfører en endring av luftveis-PCR med innføring av én luftveispakke (PCR) for alle prøver fra og med 12.09.23

Bakgrunnen for endringen er at dette vil effektivisere driften ved laboratoriet, samt gi bedre epidemiologisk overvåkning. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har frem til nå hatt tre ulike analysepakker for luftveis-PCR. Fra og med 12.09.23 omlegges diagnostikken til at det utføres kun én luftveipakke (PCR) for alle prøver. Den nye luftveispakken tilsvarer tidligere utvidet luftveispakke og inneholder vanlige luftveisvirus, i tillegg til SARS-CoV-2, influensavirus og atypiske bakterier.

For ytterligere informasjon om hvilke agens som inngår i luftveispakken, se vår Laboratoriehåndbok

Bakgrunnen for omleggingen er at dette vil gi en mer effektiv og strømlinjeformet drift i avdelingen. I tillegg vil innføring av en mer omfattende luftveispakke hos alle pasienter gi bedre epidemiologisk overvåkning.

Denne omleggingen er en stor endring i forhold tidligere anbefalinger for rekvirering av luftveis-PCR, hvor vi som en del av «gjør kloke valg» i 2018 ønsket å begrense bestilling av utvidet luftveispakke. Avdelingen har nå en ny og større utstyrspark som gir muligheter for å effektivisere driften, samtidig som det i etterkant av pandemien er økt fokus på epidemiologisk overvåkning av sirkulerende luftveisagens i samfunnet

fredag 30. juni 2023

GYN&FØDE: Svangerskapshypertensjon - viktig presisering


Viktig presisering vedr henvisningspraksis til fødeavdelingen

Fra 2020 har håndteringen av isolert svangerskapshypertensjon nær termin blitt betydelig strammet inn.

1)  Ved påvist svangerskapshypertensjon (BT > 140/90) skal den gravide vurderes ved fødeavdelingen for induksjon fra svangerskapsuke 39+0.

Dette gjelder også når svangerskapshypertensjonen ikke behandles med medisiner.

 

2)  Ved nyoppdaget hypertensjon (BT >140/90) i løpet av svangerskapet henvises pasienten på vanlig måte til fostermedisinsk poliklinikk.

 

3)  Dersom hypertensjon påvises nær termin (siste 1-2 uker før termin) kan det være nødvendig å ringe vakthavende lege ved fødeavdelingen for å avtale rask time innen få dager.

 

NB: Behandlingstrengende hypertensjon (BT>150/100) og mistanke om preeklampsi må alltid henvises til fødeavdelingen som ø.hjelp med telefonisk kontakt i tillegg til skriftlig henvisning.

Phillip Von Brandis
Overlege

Pia Skoglund Praksiskonsulent

Du finner igjen rutinen i PKO-arkivet på PKOSUS.no

tirsdag 27. juni 2023

Gyn&føde: Redusert UL tilbud gravide sommeren 2023

På grunn av kapasitetsproblem i samband med sommarferieavvikling ser vi oss ikkje råd for å oppretthalde tilbodet om tidleg ultralyd til friske gravide under 30 år i perioden 24/6 – 20/8. 

Heilt spesifikt vil det gjelde kvinner som enno ikkje har fyllt 30 år ved gestasjonslengd 12+4, og som når denne gestasjonslengda i den aktuelle perioden. 

Vi beklagar dette på det sterkaste, men vi ser ikkje noko anna løysing dersom vi skal klare å oppretthalde eit forsvarleg tilbod til kvinner med kompliserte svangerskap eller alvorleg kreftsjukdom gjennom den aktuelle perioden.

Kvinnene vil få tilbod om rutineultralyd i veke 18. Dersom det er forhold som er av betydning for vurderinga av henvisinga, til dømes tidlegare svangerskap med kromosomavvik eller bruk av fosterskadelege legemiddel, ber vi om at dette framgår tydeleg av henvisinga, så vil dette bli gjenstand for individuell vurdering.

Vi seier oss som sagt leie for at vi er nøydde til å gjere denne prioriteringa.


Ragnar Kvie Sande                                        Pia Skoglund

Overlege                                                         Praksiskonsulent