torsdag 28. februar 2013

Kurs: Åpen møteserie (Ritalinmøtet/ Minikurs BUP)
Viser til tidligere publisert informasjon om åpen møteserie som arrangeres av PKO, BUPA og Østerlide våren 2013. 

Programmet er nå klart:

Møte nr. 1; "Ritalinmøtet" 16. april
Kl. 15.00 - 15.45:  Nytt og generelt om ADHD og sentrastimulerende
Kl. 15.45 - 16.15: Pizzapause
Kl. 16.15 - 17.00:  "Helfo om refusjonsregler sentralstimulerende hos pasienter over 18 år"
Kl. 17.00 - 17.45:  Fylkeslegen informerer   
Møte nr. 2; Minikurs i barne- og ungdomspsykiatri: 14. mai 
Kl. 15.00 - 15.45: Traumer - depresjon
Kl. 15.45 - 16.15:  Pizzapause
Kl. 16.15 - 17.00:  Suicidalatferd
Kl. 17.00 - 17.45:  Utvikling av personlighetsforstyrrelse

Sted:Begge møtene finner sted i opplæringsavdelingen psykiatrisk klinikk i Stavanger.
Påmelding
Det er ingen påmelding, bare møt opp.
Godkjenning
Møteserien er søkt godkjent med 6 poeng (valgfrie poeng) til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

onsdag 27. februar 2013

Informasjon fra ØNH om arbeidsdeling SUS/avtalespesialistene

I øre-nese-hals avdelingen på Stavanger Universitetssjukehus har vi i 2012 behandlet ca. 26.000 pasienter. I løpet av de siste årene har det vært en kraftig økning av polikliniske pasienter. Den kapasiteten vi har er selvfølgelig begrenset både personal og arealmessig. I tillegg har vi en stor operativ virksomhet og har behov for å se pasienter preoperativt og gjennomføre postoperative kontroller for å levere en god kvalitet. 

Lang ventetid

Selv om vi har effektivisert mye har vi fremdeles lange ventetider. Antall fristbrudd har vi redusert kraftig siden 2010, men det er basert på en stor innsats av alle ansatte med ekstra-poliklinikker og overtidsarbeid. Vi har et tett og godt samarbeid med de privatpraktiserende øre-nese-hals legene i området. 

Forslag til arbeidsdeling

I et møte med de privatpraktiserende øre-nese-hals legene i slutten av 2012 var det stor enighet om at såkalte rutinehenvisninger (dreninnleggelse hos barn og vurderinger angående indikasjon for adenotomi og tonsillektomi.) kan gå til de privatpraktiserende slik at vi kan redusere ventetidene og gi våre pasienter et bedre tilbud. 


Oppfølging etter dreninnleggelse

I andre helseregioner er det ofte slik at barn etter dreninnleggelse får videre oppfølging og kontroller hos fastlege, men vi synes det kan være en bra løsning med at de privatpraktiserende øre-nese-hals legene foretar både utredningen angående dette og overtar også de postoperative kontrollene. 
Søvnrelaterte sykdommer - hva bør fastlegen informere om
Når det gjelder henvisninger angående søvnrelaterte sykdommer ber vi om at dere informerer oss om 


 • BMI, 
 • observert pustestopp, 
 • bisykdommer (Diabetes mellitus, hypertension, andre hjerte eller karsykdommer) og 
 • faste medisiner. 
Pasienter med BMI over 30 eller med pulmonale sykdommer som astma eller kols bør også ha en arteriell blodgassanalyse (syrebasestatus) og dersom mulig en spirometri. 

Dessuten ønsker vi at pasienter som henvises pga snorking eller søvnapnoe skal fylle ut ett såkalt Epworth skjema.


Dette vil gi oss viktige ekstrainformasjon og hjelp ved prioritering av henvisninger.

Vi ber om forståelse for ovennevnte tiltak og håper det lar seg realisere. Det vil være til stor nytte for våre pasienter.

Med vennlig hilsen
Øre nese hals avdeling, Stavanger Universitetssjukehus.


Praksiskonsulent Eirik Viste.

fredag 22. februar 2013

Pasientforløp tilgjengelig på SUS nettsider


Pasientforløp nå tilgjengelig på internett

Et standardisert pasientforløp er en koordinert tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start- og endepunkt for en definert pasientgruppe, basert på en normativ beskrivelse av mål og tiltak. 

Forløpet skal fremme samhandling, pasientsikkerhet og tilfredshet, være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis, samt sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater.
Pasientforløpsutvikling er en del av kvalitetsarbeidet ved Helse Stavanger HF. Målsetninger for arbeidet er å bidra til god praksis og kvalitet i pasientbehandlingen, effektiv ressursutnyttelse av foretakets ressurser, det skal bidra til forutsigbarhet i behandlingen for både pasienter og helsepersonell.
Ved gjennomgang av dagens praksis, gjennomgang av kunnskap på området og tilbakemeldinger fra pasienter og helsepersonell skal pasientforløparbeid bidra til å stadig forbedre tjenestetilbudet. Pasientforløpene integreres fortløpende med foretakets prosedyreverk.
Pasientforløpene som beskrives vil være veiledende for hovedvekten av pasientene innenfor pasientgruppen. Behandlingen av pasientene vil uansett alltid være individuell. 
De fleste pasientforløpene er utarbeidet internt i helseforetaket, mens andre, som forløpene for KOLS og Asperger, er utarbeidet som «fra hjem til hjem forløp» i samarbeid mellom kommunene og Helse Stavanger HF.
Sist ut er forløp for affektive lidelser og forløp for psykose. Det arbeides kontinuerlig med å klargjøre flere forløp. Målsettingen er å ha forløp for anslagsvis 80% av våre pasienter.

torsdag 21. februar 2013

Rutine: Innleggelser akuttmottaket


Informasjonsinnhenting ved innleggelser

Sykehuset trenger å få avklart noen få, men viktige forhold når pasientene meldes til innleggelse.

Når du melder innleggelse:
Sekretærene som tar imot telefon fra innleggende lege vil følge en kort sjekkliste, som kan variere noe fra avdeling til avdeling, og over tid.


For tiden vil følgende spørsmål være aktuelle:

 • MRSA ? (har pasienten vært innlagt eller behandlet i utlandet siste 12 måneder)
 • Smitte ? (er der en risiko for at pasienten er smittebærende)
 • Er innleggelse i kommunal ØH-seng et alternativ ? (kun for noen kommuner)


Vi er klar over at noen av legene kan ha tatt stilling til slike problemstillinger allerede.
Sjekklisten vil bli revidert ut fra sykehusets behov, og vil holdes så kort som mulig.

Øystein Evjen Olsen
Fagsjef MOBA

Ivar Halvorsen
Praksiskonsulent MOBA

Ønsker du å komme med en kommentar eller tilbakemelding? Bruk kommentarfeltet under. Din melding går som epost til praksiskonsulentene !

onsdag 20. februar 2013

Utredningstilbud SUS: Dystoni


Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) informerer:


Besøk hjemmesiden
Mange personer med den nevrologiske sykdommen dystoni har opplevd at de har måttet gå lenge med problemene sine uten at diagnosen er blitt stilt. 

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) som holder til på SUS, har nylig gitt ut 


Denne kan være til god hjelp for fastleger i arbeide med å stille riktig diagnose som for de fleste pasienter gir grunnlag for å starte opp med botulinumtoksinbehandling.

Ingrid Leiknes
Spesialkonsulent
51 51 56 01 / 971 71 276
Helse Stavanger HF
www.sus.no

tirsdag 19. februar 2013

Invitasjon: Styringsdata i samhandlingsreformen


Styringsdata i samhandlingsreformen

I regi av samhandlingsutvalget er det nedsatt en felles analysegruppe mellom Helse
Stavanger HF og kommune. Deres oppdrag har vært å definere aktuelle kriterier som
hjelper partene å kunne følge med på konsekvensene av samhandlingsreformen. Tall for
2012 er nå klare for presentasjon.

Målgruppe:

Dette er et åpent møte der kommunene inviteres sammen med interesserte fra Helse
Stavanger HF (forhandlingsutvalget, analysegruppen, praksiskonsulenter, andre med
interesse for samhandlingsreformen). Målgruppen hos kommunene er Helse- og
sosialsjef, andre i helse- og sosial som forholder seg aktivt til samhandlingsreformen,
økonomisjef eller andre fra økonomi, analysefolk, helsesjefer m.m.

Tid /sted:
Tirsdag 12 mars kl. 13.00 – 15.00
Aulaen i 2 etg i sydbygget i Helse Stavanger HF .

Program:
Overordna økonomisk blikk på effekten av reformen i 2012 for de
18 SUS-kommunene. Aktuelle styringsdata på overordna nivå, virker
samhandlingsreformen? (Per Blikra, Randaberg kommune)

Reinnleggelser, kanskje det viktigste kriteriet for om vi sammen lykkes med
samhandlingsreformen? (Øyvind Nordbø, Helse Stavanger HF)

Fokus på Stavanger-data for medfinansiering. Hvordan bruke dette for å finne
ut om tiltak hjelper? Hvordan tenker Stavanger kommune i forhold til å påvirke
sjukehusbruken? (Ole Kjell Bråtveit, Stavanger kommune)

Henvisning - veien inn til sjukehuset! (Knut Vassbø, Bjerkreim kommune)
- Fastlege, legevakt, omsorgstjeneste
- Kan utfordringer identifiseres og gjøres noe med?

Tilbakemelding til analysegruppa på veien videre

Velkommen !

mandag 18. februar 2013

Prosjekt: DiaFoto oppdatering

DiaFoto – Diabetes fotsår, elektronisk veiledning til kommunene


Illustrasjon: Hilde Thomsen
–Tidlig og tett oppfølging av diabetes fotsår

DiaFOTO prosjektet ved Stavanger HF SUS har følgende problemstilling:

Er telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår i kommune- helsetjenesten et likeverdig alternativ til tradisjonell poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten?
Aktuelt
Ved endokrinologisk poliklinikk Stavanger HF SUS har det de siste årene vært en betydelig økning i antall personer som behandles for diabetes-relaterte fotsår. En fortsatt økning i pasienttilstrømning vil føre til en reduksjon i kapasitet og dermed økt ventetid, hvilket igjen kan føre til forlenget helingstid. Poliklinikken vil i dette prosjektet derfor teste om en telemedisinsk veiledningstjeneste for oppfølging av denne type sår kan bidra til en bedre utnyttelse av poliklinikkens ressurser, uten at det ville gå på bekostning av oppfølgingen av den enkelte pasient.

Fastlegens rolle i DiaFOTo prosjektet
Det vil fortsatt være standard prosedyre at fastlegen i alle de 18 kommuner som sogner til Stavanger HF sender en henvisning til endokrinologisk poliklinikk for å få vurdert diabetes fotsår

Endokrinologisk poliklinikkens rolle:

 • Pasienter med diabetesrelaterte fotsår (både type 1 og type 2 diabetes) får primær utredning, diagnostisering og vurdering av tiltak på poliklinikken (etter standard prosedyre)

 • Pasientene som inngår i prosjektet randomiseres til henholdsvis en intervensjon- og kontrollgruppe.

 • Intervensjonsgruppen får telemedisinsk oppfølging i tett samarbeid med hjemmesykepleien.

 • Kontrollgruppen får tradisjonell oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.Det er viktig at pasienter med diabetes-relaterte fotsår får henvisning til fotteamet på SUS tidlig i forløpet.

Ønsker du mer informasjon, eller besøk, ta kontakt med Avdelingssykepleier/prosjektkoordinator Marie Fjelde Hausken Tlf. 51519800  e-mail: hamf@sus.no  eller prosjektleder Marjolein Iversen; 55 58 55 18 / 902 55 044; email: miv@hib.no .

tirsdag 5. februar 2013

Ambulant akutt team


Ambulante akutt team (AAT) i Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon


AAT er et lavterskeltilbud for personer over 18 år. AAT tilbyr vurdering av pasientenes psykiske helse i krise og akutte situasjoner. Vi tilbyr støttesamtaler og tidlig intervensjon for å forhindre unødvendige innleggelser.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at pasienten kan få hjelp i hjemmet når det oppstår kriser og vi hjelper til å opprette kontakt med rett fagperson.

AAT skal i tillegg samhandle, kunne gi råd og veilede interne/ eksterne samarbeidspartnere.

For noen pasienter kan det også være aktuelt å være en samtalepartner for pårørende og barn av psykisk syke. AAT har mulighet for å tilby samtaler etter utskrivelse fra sykehus eller DPS.

Tiltak vurderes ut fra funksjon og symptom i den aktuelle krisen. Det kan for eksempel være telefonsamtale, ambulant besøk og samtale i hjemmet eventuelt vurdering i forhold til behov for innleggelse på det lokale DPS eller AMC2(akuttmottak psykiatrisk divisjon).

AAT ønsker å være en brobygger og veileder inn mot hjelpeapparatet samtidig som vi har fokus på pasientens egne ressurser og eget nettverk.

Ambulante tilbud finnes ved 5 distriktspsykiatriske senter (DPS) i psykiatrisk divisjon
BUPA: Det finnes også et akutt ambulant team for ungdom (13-18 år) for innbyggere i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes (Sandnes fra 2017)

Jæren DPS gir et tilsvarende tilbud til Gjesdal, Klepp, Time og Hå.


Hvem kan ta kontakt?
Pasienten selv, familien, venner, fastlege, 1. linjetjenesten og andre kan ta direkte kontakt med AAT per telefon.

Henvendelse til Ryfylke ambulante team skjer ved skriftlig henvisning hvor henvisning blir drøftet av eget inntaksteam.

Tilgjengelighet (telefonnummer per 2014, se lenker over for oppdatert info om de er feil ):
Sandnes DPS, AAT, har døgnåpen telefon: TLF 51 68 34 77/952 36 010
Stavanger DPS, AAT, har telefontid alle dager (09-21): TLF 51 91 00 84/957 45 203
Sola DPS, AAT, har telefontid hverdager (09-21), helg (12-19): TLF 51 51 53 49/995 26 967
Dalane DPS, AAT, har telefontid (08.30-15.30): TLF 948 77 521
Ryfylke DPS Strand, ambulant team, har telefontid (07.30-15): TLF 979 51 957
Ryfylke DPS Randaberg, ambulant team, har telefontid (08-21.30): TLF 948 23 810

Skrevet av Magnhild Torstensen og Jørn André Kaarstad Idsal

Ansvarlig PKO: Peter Christersson

mandag 4. februar 2013

Ryggpasienter


En god henvisning til ryggpoliklinikkene ved ortopedisk og nevrokirurgisk avdeling må omfatte:

1. Anamnese med opplysninger om tidligere behandling.

2. Klinisk status med orienterende nevrologisk undersøkelse

3. Relevant bildediagnostikk må være overført til vårt anlegg. Dette gjøres enkelt ved å skrive dette i henvisning til bildediagnostikk i forkant av henvisningen, evt. at man ringer aktuelt institutt, og ber dem overføre bilder. Beskrivelse av bildene er ikke tilstrekkelig. Manglende bilder vil forsinke en vurdering av henvisning på minst 1 uke.

4. Smertestatus med angivelse av medikamentell behandling.

Ellers viser vi til Nasjonale kliniske retningslinjer, www.formi.no.

MR rygg er førstevalg ved alle rygglidelser.


Hvis pasienten ikke er innstilt på operasjon, er henvisning til oss ikke nødvendig. Vi ønsker heller da at henvisningene sendes til Lassa Tverrfaglige Ryggpoliklinikk for vurdering der.

Det er tverrfaglige møter mellom ryggkirurg ved SUS og Lassa med jevne mellomrom for å vurdere pasienter som er refraktære for konservativ behandling.

Felles adresse for henvisninger er:
Sentralt henvisningsmottak SUS, PB 8100, 4068 STAVANGER.

Som tidligere vil alle nakkelidelser bli vurdert av nevrokirurg, mens andre lidelser fordeles.

Knut Harboe, overlege, ortopedisk avdeling
Knut Vassbø, praksiskonsulent, ortopedisk avdeling

lørdag 2. februar 2013

Status: Elektronisk prøverekvirering SUS

Man jobber i disse dager med å innhente anbud på løsning for elektronisk henvisning og rekvisisjon fra primær- helsetjenesten (Program Støtte til Samhandling)

Man tar sikte på å inngå kontrakt med leverandør i mai 2013

Les mer om arbeidet i nyhetsbrevet under:


Informasjonsskriv nr. 1/2013 (PDF)