onsdag 30. april 2014

Allergi: NYHET!! Nytt kompetansesenter for allergi ved SUS!!


1. juni åpner et nytt allergi senter ved Stavanger Universitetssykehus. Frem til nå har denne pasientgruppen vært under ulike avdelinger avhengig av hvor symptomene er mest fremtredende.

Senteret er lokalisert ved Hudavdelingen i sine lokaler. Her vil det være lungelege, hudlege og øre-nese-hals lege, som vil bidra til rask og smidig pasient logistikk.

I tillegg til å utrede og behandle pasienter, skal senteret drive forskning, utdanne leger innen allergi og drive aktiv kunnskapsformidling av fagfeltet til primærhelsetjenesten.

Rutiner for hvem som skal henvises til 2. linjetjenesten har ikke endret seg. Fastlegen har god kompetanse i dette fagfeltet, og det er kun i de tilfellene en ikke kommer i mål at en kan henvise til senteret. 

Eksempelvis:
- vanskelig astma mtp metakolintestting, utredning og behandlingsplan.
- behov for allergivaksinering
- utredning av øvre luftveisallergier
- utredning og behandling av bi-og vepseallergi
- kronisk urtikaria, kontakteksemer, yrkesrelaterte hudproblemer
- voksne med atopisk eksem.


Allergivaksinasjonblisering(NEL) vil være den største gruppen pasientgruppen, og ved henvisning ber vi om at en følger sjekklisten for henvisning.

Andre aktuelle pasient grupper er:
- Allergi ved stikk
- Atopisk eksem hos voksne
- Kontakteksem
- Medikamentallergier
- Kronisk urtikaria/angioødem
- Allergisk astma

Senteret har også som mål å tilegne seg kompetanse innen matallergi slik at denne store pasientgruppen også får et tilbud i vår region.

Jfr. samhandlingreformen har sykehuset veiledningsplikt som innebærer kurs og mulighet for hospitering. Lenke til info side til hospitering ved Stavanger Universitetssykehus.

tirsdag 29. april 2014

Ny nettlansering 28. april: No kan alle pasientar i Helse Vest sjekke timane sine på nett

I tre månader har fire pilotavdelingar i Helse Stavanger testa ut Vestlandspasienten - eit prosjekt som gjer at pasientar kan sjekke timane sine på nett. No følgjer alle føretaka etter. 28. april kan alle som er pasientar ved eit sjukehus i Helse Vest logge inn via www.vestlandspasienten.no

Av Tove Sæther Hagland, Helse Vest

Eit døme på korleis oversikta over timane ser ut på nett etter innlogging

På www.vestlandspasienten.no kan pasienten:

Sjå oversikt over dei fleste timane sine på nett (foreløpig visast ikkje alle røntgentimane, samt nokre få andre timar) 
Overføre timen direkte til personlig kalender 

I tillegg får pasientar ved nokre utvalde pilotavdelingar moglegheita til å bekrefte at dei kjem til timen, og sende elektronisk melding om dei har spørsmål eller ønskjer å endre tidspunkt. Alle som sender melding vil bli kontakta på telefon innan to arbeidsdagar. 

– Foreløpig har ikkje sjukehuset moglegheit til å sende elektronisk melding tilbake til pasienten, men dette er ei høgt prioritert oppgåve, og det jobbast på spreng for å få dette på plass til hausten 2014, forsikrar personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen, som er prosjekteigar for Alle møter-prosjektet. 

Håpar mange vil bruke løysinga – gi oss gjerne tilbakemelding!
Ho framheld også at sjølv om alle pasientar i Helse Vest no får tilgang til vestlandspasienten.no, så er dei fortsatt heilt i starten på kva dei ønskjer å tilby pasientar og pårørande.

– Vi tar steg for steg og ønskjer å vinne erfaringar før vi går vidare.  Derfor har vi pilotavdelingar. På sikt skal sjølvsagt alle få tilgang til alle funksjonane, seier Christiansen.

No håpar ho at pasientar vil ta i bruk Vestlandspasienten. 

– Vi har eit brukarpanel som vi jobbar tett med, og som har kome med mange gode innspel. No håper vi at fleire vil bruke løysinga. Det er utruleg viktig å få tilbakemeldingar frå pasientar og pårørande. Dei som har lyst til å komme med innspel, kan sende ein e-post til allemoter@helse-vest.no, fortset ho.

Dei som ikkje er så komfortable med å bruke nettet treng ikkje fortvile. Innkallingsbrevet kjem i posten til alle, akkurat som før, og det går fortsatt an å ringe til sjukehuset.

SMS-varsling og betre innkallingsbrev
Vestlandspasienten er ein del av det omfattande Alle møter-prosjektet i Helse Vest. Her jobbast det med fleire delprosjekt som skal betre kommunikasjonen med pasientane. Mellom anna blir det no testa ut sms-varsling til pasientar, ikkje berre rett før timen, men også samstundes med at innkallingsbrevet går i posten. Det er også satt i gong eit prosjekt for å gjere sjølve innkallingsbrevet betre og meir forståeleg.  

Oppfordrar pasientar til å møte til timen
Alle møter-prosjektet er eit svar på tal frå 2012 som viste at 82 000 pasientar i Helse Vest ikkje møtte til timen sin. I 2013 var talet 87 000. I tillegg var det 147 000 pasientar som ønskte å endre time - mange på kort varsel. Dette er ein del av årsaka til at poliklinikkane måtte planleggje på nytt for 480 000 pasientkontaktar i 2013.

– Vi oppfordrar pasientane våre til å møte til den timen dei får tildelt. Då vil ventetida gå ned. Men vi har for lengst innsett at vi må bli betre på tilgjengelegheit og kommunikasjon. Alt for mange har problem med å komme i kontakt med oss. Derfor sett vi no inn fleire tiltak for å betre dette. Vestlandspasienten er det største av desse tiltaka, seier Christiansen, som trur Vestlandspasienten vil vere eit godt verktøy for mange i en elles travel kvardag.


Pilotavdelingar i Helse Stavanger  
Hudavdelinga 
Ortopedisk avdeling (ikkje døgnpasientar eller dagkirurgi) 
Gastrokirurgisk avdeling 
Øyre-nase-hals avdelinga 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Bryne (BUP Bryne) 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Madla (BUP Madla) 

Kva nytte får pasienten?  
Vestlandspasienten handlar først og fremst om å gje pasientar betre oversikt over timane sine og ein heilt ny måte å kommunisere med sjukehuset på, kor du ikkje lenger er avhengig av blant anna kontortid. På www.bloggivest.no kan du lese om Birthe Sivertsen frå brukarpanelet, og korleis ho ser for seg ein kvardag med Vestlandspasienten.mandag 28. april 2014

Pasientreiser: Ny avtale fra 5.mai 2014

Pasient reiser har forhandlet nye avtaler og det betyr bedre service vedrørende pasienttransport mellom kommuner.


I de store kommunene er praksis som før.

De nye avtalene medfører ikke endring i rekvisisjonspraksis for behandlere.

Mange behandlere opplever dages rekvisisjonspraksis med rekvisisjonsnummer komplisert, dette er dessverre ikke endret.

I nær fremtid kommer der en questback undersøkelse fra Pasientreiser til alle behandlere. 
Alle legekontor anbefales å besvare denne ved både leger og medarbeidere. Send gjerne mailen med undersøkelsen videre til medarbeiderne slik at de som gjør reisebestillingene får melde fra om hvordan de opplever rekvisisjons-praksisen.


torsdag 24. april 2014

Ryggpoliklinikken: Pasientinformasjon om ryggtrening i NEL.


Hvert år har ca 50% av norges befolkning vondt i ryggen og en liten prosent av disse ender etterhvert opp med mer langtidsvarende ryggsmerter. 

Moderne smerteforskning og kliniske erfaringer viser tydelig at riktig og god informasjon på et tidlig tidspunkt er et effektivt tiltak for å hjelpe flere pasienter til å bli raskere kvitt ryggsmertene, samt unngå mer langvarige plager. 

Stavanger Universitetssykehus ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har derfor utviklet et åpen ressurs som alle leger og terapeuter fritt kan bruke til sine pasienter.

Målet er at pasienter med akutte ryggsmerter får med seg noen konkrete og gode råd, slik at de selv raskere kan mestre de akutte ryggplagene. Samtidig vil arket kunne være med å forhindre feiltolkninger hos pasienter på det som er blitt gitt av informasjon under konsultasjonen. 

Arket inneholder råd om øvelser, sovestillinger og bruk av smertestillende. All informasjon er basert på de norske, europeiske og amerikanske ryggtreningslinjene. Øvelsene er basert på kliniske erfaringer. 

Klikk på bildet for å se på informasjonsarket (link til NEL).

I NEL finner du det under pasientinformasjon i ulike dokumenter som omhandler ryggsmerter.


My Dung Nguyen Torkildsen
Seksjonsleder/Overlege
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
0 51 5193 40 88 17
Helse Stavanger HF
www.sus.no


onsdag 23. april 2014

Kjernejournal: Informasjonsmøte i morgen 24.april.Displaying Demo kjernejournal legemiddeloversikt.JPG65.000 innbygger i Stavanger-området har fått kjernejournal – og helsepersonell i gang med opplæringen

Alle innbyggere med folkeregistrert adresse i Stavanger, Sola og Randaberg har fått kjernejournal, slik som innbyggerne i Trondheim, Melhus, Malvik, Klæbu og Midtre Gauldal. Her er også helsepersonell i gang med å bruke kjernejournal. Nå er 12 fastlegekontor i Stavanger-området i gang, og helsepersonell på SUS har startet opplæring. Smågruppeopplæring blant fastlegene har med stor suksess blitt brukt som arena for opplæring av kjernejournal. Helsedirektoratet har utarbeidet materiell som kan brukes i disse smågruppene og er tilgjengelig på helsedirektoratets nettsider (http://www.helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal/Documents/KJ-1-I-OP_smagrupper-utkast.pdf).

Demo av kjernejournal: Se Helsedirektoratets demonstrasjon av kjernejournal på informasjonsmøte 24.april fra 1800-1930 i møterom 1 i Arne Rettedalsgate 12 (tidligere Ny Olavskleiv).


Helene Lund
seniorrådgiver (kommunikasjon)
avd. kommunikasjon og avd. kjernejournal og e-resept mobil 

tirsdag 22. april 2014

Karkirurgi: Tilbud om behandling av åreknuter ved Kolibri Medical


ÅreknuteKirurgisk avdeling ved Helse Stavanger HF (HST) har over lang tid hatt lange ventelister for utreding og behandling av åreknuter som skyldes kapasitetsproblemer. Da vi fortsatt har for lav kapasitet, har SUS i samarbeid med Helse Vest RHF (HV) besluttet å gi tilbud om utredning og behandling til annen tjenesteleverandør. HV har derfor inngått avtale med Kolibri Medical for utredning og behandling av pasienter med åreknuter.
Igjennom inngått avtale er det nå mulighet for fastleger å henvise pasienter direkte til Kolibri Medical for utredning og behandling.

Pasienter henvist til kirurgisk avdeling, kar seksjonen, for ukompliserte åreknuter, vil etter vurdering bli returnert til henvisende lege med anbefaling om at pasienten henvises til Kolibri».

Kostnadene ved behandling vil være som ved behandling på SUS;
Egenandel er for tiden kr. 315,- + materialkostnad kr. 75,- = tot. kr. 390.


Vennlig hilsen
Ottar A. Bjerkeset
Avdelingsoverlege Kirurgisk avdeling

onsdag 16. april 2014

IKT: Status for Program Støtte til Samhandling HVIKT.

Programmet «Støtte til Samhandling i Helse Vest» omfatter utvalgte prosjekter med fokus på samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Innføring av en løsning for interaktiv henvisning og rekvisisjon fra primærhelsetjenesten inngår i dette. 

Løsningen skal understøtte/forenkle rekvisisjons- og henvisningsprosessen fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. For primærhelsetjenesten vil løsningen kunne omfatte fastleger og kommunehelsetjenestens pleie- og omsorgsenheter samt helsestasjonene. IHR-løsningen kan fritt tas i bruk forutsatt at virksomheten benytter et EPJ-system som har integrasjon med IHR-løsningen DIPS Interactor.

Les mer her

mandag 14. april 2014

Labnytt: 3 nye melding i Labnytt  • Takrolimus analyseres nå på Avdeling for medisinsk biokjemi
  • Problemer med analysen Paratyreoideahormon (PTH). Tilbakekalling av reagenser.
  • Rekalibrering av analysen s-Valproat gir nivåøkning fra 20. februar 2014
Les mer om dette på SUS.no - Labnyttfredag 11. april 2014

Fagmøte: Praktisk ryggbehandling, RyggpoliklinikkenINVITASJON

Ryggpoliklinikken, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, SUS ønsker i samarbeid med ortopedisk avdeling og smerteklinikken SUS å invitere allmennleger og fysioterapeuter til faglig møte:
                                
Dato:   Torsdag 5.juni 2014
Tid:      Kl.18.00 – 20.45              

Sted:   Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa, Rektor Berntsensgt. 12, Stavanger
Påmeldingmy.torkildsen@sus.no


PRAKTISK RYGGBEHANDLING


Kl. 17.30 Velkommen v/Seksjonsleder My Torkildsen
                
Kl. 18.05 Behandling ved tverrfaglig rygg poliklinikk
Ø  Tverrfaglig intervensjon
Ø  Fys.med.-ort.poliklinikk

Kl. 18.40 Operasjonsindikasjon og prolapskirurgi v/seksjonsoverlege Eric Franssen

Kl. 19.20 Smertebehandling v/muskel- og skjelettplager v/seksjonsoverlege Pascal Dominik Løhr

Kl. 20.00 Friskhjulet i praksis v/ Fysioterapeutene Lennart Krohn-Hansen og Anders Berget
Ø  Kartlegging av multifaktorielle årsaker til ryggplager
Ø  Forslag til behandling
Ø  Informasjonsark

Kl. 20.45 Slutt

Det blir kaffe/te og lett servering. 

Vi håper du har anledning til å delta. 

Påmelding senest 3.juni 2014 til e-post: my.torkildsen@sus.noVennlig hilsen
Ryggpoliklinikken, AFMR Lassa, SUS

My Torkildsen
Seksjonsleder/overlege
Tlf 934 08 817


mandag 7. april 2014

BUPA: Årlig møte om behandling med sentralstiumlantia

Det årlige møtet om behandling med sentralstimulantia blir i år onsdag 21.mai kl.15 til ca. kl.17. 

Legene ved Barnehabilitering Østerlide har ansvar for møtet i år, og som vanlig er alle fastleger samt leger i barne- eller voksenpsykiatrien velkomne.

Fylkeslegen eller en representant for ham kommer og informerer om endringer i reglene for foreskrivning av sentralstimulantia. 

Overlege Hanne Marit Bjørgaas snakker om erfaringer med bruk av metylfenidat og atomoksetin ved kombinasjonen av ADHD og psykisk utviklingshemming og/eller autisme.Dato: Onsdag 21.mai kl.15 til ca. kl.17.
Sted: Undervisningslokalene ved psykiatrisk avd. som tidligere på rom F301. 
Kurspoeng: Møtet blir i år ikke arrangert som del av ei kurspakke.
Påmelding: ikke nødvendig

Pizza vil bli servert som vanlig.


Inger Hellerdal Rasmussen
Avdelingsoverlege
Barnehabilitering Østerlide
Stavanger universitetssjukehus

Ansvarlig PKO: Peter Christersson

fredag 4. april 2014

Nytt gruppetilbud ved Alderspsykiatrisk poliklinikkMålgruppe:
Alderspsykiatrisk poliklinikk starter opp en gruppe for aldersgruppen 65+, hvor fokus vil være hovedsakelig på redusert livskvalitet eller lettere psykiske plager som
skyldes kroppslig sykdom eller tapsopplevelser.

Når:
Gruppen vil gå ukentlig, på tirsdager 1300-1415.Pasienter som ønsker dette tilbudet kan ta direkte kontakt på tlf 51515194 eller 51515190 for å avtale vurderingssamtale.

Gruppeledere:
Konst. overlege Pernille Hegre Sørensen
Lege i spesialisering Natalia Nawrat
med veiledning av diplomert gruppeveileder Marte Horneland

onsdag 2. april 2014

Øye avdelingen: Henvisningsrutine til øyelege

Øyeavdelingen er en tredjelinjetjeneste. 

Bare unntaksvis bør søknader fremmes direkte fra primærhelsetjenesten til øyeavdelingen. 

Langt de fleste problemstillinger bør henvises til de privatpraktiserende øyeleger, evt. optiker.Ved behov kan en konferere med vakthavende øyelege (0800 – 1530)


For at øyelegen(øyeavdeling og privatpraktiserende spesialist) skal kunne prioritere er en avhengig av en god henvisning. Har en behov for oppfriskning av kunnskap kan en lese øye-kapittelet i Almennlegemedisin av Hundskår. Her kan en få tips om viktige anamnestiske poeng og almennlegens øyeritual.


Almennlegens øyeritual:


 Basis:
- Visus med gåbriller hvis pasienten har dette
- Synsfelt ved Donders prøve
- Inspeksjon av kornea, ev. med tilleg av fluoresceinfarging i godt lys.
- Pupilleinspeksjon i dempet lys


Tillegg:
- Rød refleks, med evt. tilllegg av oftalmoskopi i dempet lys
Indikasjon: vid indikasjon
Se etter: mørke partier
- Tonometri, evt. først orienterende øyepalpasjon ved verkende øyesmerter.
Indikasjon: Øyesmerter, hereditet
Se etter: Forhøyet trykk
- Cover-uncovertest:
Indikasjon: Avdekke skjeling
Se etter: viser til journalWiki.no                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Normal beskrivelse:


Visus måles til 1.0 uten korreksjon. Synsfelt  med normale yttergrenser ad modum Donders. Det er intet å bemerke ved inspeksjon av øyets omgivelser. Blek konjunktiva og en jevnt speilende og blank kornea. Pupillene er runde og egale med normal lysreaksjon direkte og indirekte.


##Ved behov##


Oftalmoskopi: Klart innsyn, velavgrenset papille. Fysiologisk ekskavasjon. Pen makula. Normale kalibre og forløp av kar. Normal fundus og netthinnen tillggende.


Tonometri: trykkmål


Cover-uncovertest: avdekker ingen skjeling.


Ved å bruke en mal for normalbeskrivelse i journalsystemet kan det være lettere å huske å ta med alle elementene i henvisningen.


Så fullstendig pasientdata som mulig. Spesielt ønskelig med telefonnummer slik at pasienten kan nås direkte av oss. Dette gjelder også spesielt for foreldre/pårørende til barn.Kyrre Olsen Meberg
Overlege


Eirik Viste
Fastlege ved Byhaugen legesenter
Praksiskonsulent Stavanger Universitetssykehus