mandag 17. desember 2018

«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienter

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker i samarbeid med våre rekvirenter å redusere antallet prøver som analyseres med luftveis-PCR, med spesielt fokus på utvidet luftveispakke (se under). Bakgrunnen for dette er «Gjør kloke valg» kampanjen og at det de siste årene har vært en sterk økning i antallet PCR analyser som utføres ved avdelingen. Økningen skyldes i all hovedsak luftveis-PCR, og i en stor andel av prøvene er det rekvirert utvidet luftveispakke (i ca. 1/3 av alle polikliniske prøver i 2017). 

De fleste pasienter har ikke indikasjon for utvidet luftveispakke, da resultatet ikke har behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, og standard luftveispakke vil være tilstrekkelig.
Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, hovedsakelig småbarn eller immunsupprimerte.
Derfor foreslår vi følgende endring:
For rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering vil det bli lagt til et tilleggsspørsmål ved bestilling av utvidet luftveispakke. Dersom pasienten ikke fyller kriteriene for utvidet luftveispakke (oppgitt over), er det ikke indikasjon for analysen. For rekvirenter som benytter papirrekvisisjon må indikasjon for analysen oppgis særskilt på rekvisisjonen. Analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.
Avdelingen kan kontaktes per telefon for eventuell etterbestilling av utvidet luftveispakke dersom det er indikasjon for dette (innen 1 uke).
Vi håper for forståelse for dette, og at alle vil være med å bidra til bedre ressursbruk!
Ta gjerne kontakt med avdelingen ved spørsmål eller dersom noe er uklart.Kontakt

fredag 14. desember 2018

Sykehusår på SUS?


Det kan være vanskelig å finne ledige stillinger som passer med behov og ønske for sykehusåret for fastleger i spesialisering.

Samhandlingslege Svein Kjosavik har tett kontakt med de fleste avdelinger på sykehuset og vi har derfor tenkt at han kan fungere som et bindeledd mellom sykehusavdelinger som har ledig vikariat og fastleger som trenger et sykehusår for å bli spesialist i allmennmedisin.

Som Samhandlingslege har han jo ikke mulighet til å garantere at han klarer å hjelpe alle men det blir lettere å bidra til å koble aktuelle fastleger og avdelinger hvis dere bruker dette skjemaet for å melde interesse for dette.

Ved spørsmål kontakt svein.reidar.kjosavik@sus.no

Du vil også finne en lenke til skjemaet i høyre kolonne av Praksisnytt som angitt med rød ring under:


mandag 10. desember 2018

LMS: OPPLÆRINGSTILBUD PÅ SUS FOR UNGDOM MED OVERVEKT

Kortversjon:
Opplæringstilbud for ungdom med overvekt:
 • For ungdommen og foresatte
 • Alder: 15-18 år
 • BMI > 25
 • Henvisning sendes direkte til LMS

Barne - og ungdomsklinikken og Lærings og mestringssenteret ved SUS har siden høsten 2016 arrangert et opplæringstilbud to ganger årlig for ungdom med overvekt, 15-18 år, og deres foresatte.

Kurset går over en dag fra kl 0900 – 1500.

Kriteriene for inn-søkning til kurs på SUS er at ungdommene har en BMI over 25.

Målsettingen for kurset er at deltagerne skal få god og sikker kunnskap til å mestre hverdagene sine
bedre.

I denne aldersfasen skal ungdommene selv starte og ta ansvar for livene sine.  De trenger kunnskap,
få svar på spørsmål, og få informasjon om nyttige redskaper.

Henvisningsrutine:
Fastleger kan henvise ungdom direkte til kurs – de trenger ikke å ha time på barne- og
ungdomspoliklinikken i forkant, hvis de ellers fyller kriteriene og er motivert for å delta på kurs.

Ungdommene får bekreftelse for fravær til skolen og foresatte kan søke opplæringspenger fra NAV i
forhold til tapt arbeidsinntekt.

Neste kurs går 11.januar 2019, Kurssted: Lærings- og mestringssenteret på SUS

Kontakt informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, tlf 51513082 og e-post lms@sus.no
Se også nettsiden sus.no/lms for mer informasjon om kurset.

fredag 2. november 2018

Interactor: Endring i elektronisk rekvirert tjeneste: Cervix- væskebasert prøve

Fra 1.11.2018 blir krav om utfylling av klinisk opplysning erstattet med krav om å velge «årsak til cervixprøve».

For analyse/tjeneste «Cervix væskebasert» er det ikke lenger et krav at Kliniske opplysninger må fylles ut, men kan bruke hvis ønskelig. (Grønn ring på bildet)


Det er erstattet av et krav om at tilleggsopplysning 
 • «Årsak til cervixprøve» = Screening (rutine), 
 • Kliniske symptom eller 
 • Oppfølging/Kontroll velges.

Valget her vil styre prøveflyten videre i laboratoriet og avgjøre om det skal utføres primær HPV-undersøkelse eller mikroskopering/ko-testing, for kvinner som inngår i Livmorhalsprogrammet ut fra de oppdaterte retningslinjene fra Kreftregisteret for oppfølging ved HPV primærscreening.Kontaktinfo:
Avdeling for patologi
Cytologiseksjonen
V/Seksjonsoverlege cytologi Jannicke M. Berland


tirsdag 30. oktober 2018

NYTT TILBUD: Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak


NYTT TILBUD: Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak

kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helg/helligdag. 

Telefon direkte: 415 70 229


Fra og med 01.11.18 vil det være mulig å drøfte innleggelser på medisinsk avdeling med erfaren lege i akuttmottak. Legen vil være tilgjengelig mellom kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helger/helligdager. 

Hensikten er å sikre gode pasientforløp og å hindre unødig venting i akuttmottak.  

Eksempelvis vil det i noen tilfeller være til det beste for pasienten å møte tidlig neste dag i akuttmottak i stedet for på kveldstid. 

Viktig:
 • Ber om at en ikke bruker denne telefonen for pasienter der man ikke er i tvil om at en akutt innleggelse er det beste tiltaket for pasienten.
 • Ber om at grenspesifikke konfereringstelefonene benyttes på samme måte som tidligere.

Forslag til pasientgrupper som kan være aktuelle å drøfte:
 • Forhøyet INR, ingen blødning.
 • Atrieflimmer, ikke klinisk påvirket.
 • Anemi, behov for transfusjon men ikke ønske om videre utredning.
 • Epigastriesmerter, ingen hematemese eller melena.
 • Problemstilling som grenser opp mot å kunne håndteres i kommunal øyeblikkelig hjelp seng.
 • Behov for rask utredning, men ikke behov for kontinuerlig tilsyn (eks vekttap, senkning, forhøyede leverparametre, uavklart feber)


Telefon direkte: 415 70 229

Man kan også ringe sentralbordet ved SUS og be om B-vakt i mottak.

onsdag 24. oktober 2018

Konverteringstabell HbA1c og annen nyttig informasjon om diabetes.
HDIR har en egen temaside der det er lagt ut filmer og annen informasjon om diabetes.

Blant annet en konverteringstabell nå som vi har gått over fra % til mmol som enhet på HbA1c.

Du finner også en samling av videoer som er lagt ut om ulike diabetestema.

PRAKTISK TIPS: apparatene vi bruker oppgir både % svar og mmol svar - det kan da være praktisk i en overgangsfase å få dem som legger inn svaret å legge inn % svar i kommentarfeltet slik at man har en referanse til gammel % angivelse.


Papirrekvisisjoner til mikrobiologiske prøver


Nye versjoner av papirrekvisisjoner til Avdeling for medisinsk mikrobiologi inneholder større endringer.


Våre to rekvisisjoner har gjennomgått større endringer i siste versjon, både som følge av akkrediteringsstatusen til laboratoriet (Norsk Akkreditering TEST 297) og som en følge av elektronisk rekvirering. Endringene gjelder særlig rekvisisjonen til Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk.

De viktigste endringene:

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

 • Det er ikke lenger mulig å bestille enkeltanalyser under luftveis-PCR. Enkeltanalysene er erstattet av luftveispakker; Standard luftveispakke og Utvidet luftveispakke. For de fleste polikliniske pasienter anbefales Standard luftveispakke. Utvidet luftveispakke er forbeholdt pasienter med alvorlig luftveisinfeksjon, særlig hos små barn, eldre, og personer med nedsatt immunforsvar.
 • Nevroborreliose og Nevrosyfilis har fått egne felt for avkrysning.

Seksjon for bakteriediagnostikk

 • Rekvisisjonen har fått et nytt felt for bihulesekret under «Prøvemateriale».

Laboratoriehåndboka og ytterligere informasjon om våre analyser finnes på www.sus.no/lab ved å velge Laboratoriehåndboka og deretter Avdeling for medisinsk mikrobiologi.


Kontakt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806/51519640

Seksjon for bakteriediagnostikk
Seksjonsleder: Tone M. Roa
Tlf: 51518807/51518858

torsdag 18. oktober 2018

Invitasjon Nytt og nyttig møte


Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 23.10.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS


PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Høstens møte vil ha fokus på kloke valg/chosing wisely. 

Det blir som vanlig et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.

Påmelding: Klikk her

Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Chosing wisely - Presentasjon av NFAs råd om kloke valg
Eirik Viste/ Olav Thorsen
18.15
Kloke valg for ryggen
Eric Franssen
18.30
Pakkeforløp i psykiatrien
Lars R Øhlckers
18.45
Diagnostikk ved luftvegsinfeksjoner – kloke valg. Forbedringsprosjekt ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Iren Høyland Löhr
19.00
Kaffepause

19.15
Avviksmeldinger til SUS fra fastlegene

Ivar Halvorsen og Pia Skoglund
19.30
Nytt fra Avklaringsmottak, NEWS og triage
Anita S Lyngøy og Siri Lerstøl Olsen
19.45
Matallergier og intoleranse hos barn – kloke valg

Knut Øymar
20.00
Variasjon i blodprøvetaking hos fastleger – kloke valg
Øyvind Skadberg
20.15
Nytt sykehus på to steder – tjenester, innovasjon og samhandling
Øystein Evjen Olsen
20.30
Slutt

torsdag 4. oktober 2018

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi
Det helsevitenskapelige fakultet ved det nyopprettede Forskningsnettverk for helse og teknologi, har fått en treårig rekrutteringsstilling innen helseteknologi. Stillingen skal styrke forskningen i koblingen mellom teknologi og helse, og overgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. En kortfattet prosjektbeskrivelse (max 10 sider), støttebrev fra veiledere (inkl. cv), aktuelle samarbeidspartnere samt deres rolle kan sendes til førsteamanuensis i biomedisin Hanne Røland Haglandsom leder forskningsnettverket, innen 20. oktober

Du finner også utlysningen på UiS sine intranettsider:


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
Ph.d. og spes. allmennmedisin
Leder for PKO SUS
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF

tirsdag 2. oktober 2018

Placeholder: Nytt og nyttig - tirsdag 23.oktober

Høstens Nytt og nyttig møte på SUS blir tirsdag den 23. oktober kl. 18-20.30. 

Overordnet tema denne gangen er Kloke valg/chosing wisely. 

Det blir som vanlig et variert innhold av tema og forelesere, med korte innlegg og anledning til kommentarer og spørsmål. Tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin. 

Sett av datoen! Dette bør du ikke gå glipp av.

Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
Ph.d. og spes. allmennmedisin
Leder for PKO SUS
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 28. september 2018

Radiologisk avd: Oppdatert status angående problemer med henvisninger og svarmeldinger

Oppdatering 28.sept:
Radiologisk avdeling har etter en oppgradering av sine systemer problemer med å hente alle opplysningene vi sender fra oss når vi rekvirerer bildeundersøkelser.

Dette er et midlertidig problem som har full prioritet og søkes løst så raskt som overhode mulig. Dette er veldig arbeidskrevende for avdelingen så de har all mulig interesse av å få løst dette så raskt som mulig.
Elektroniske svarrapporter: man har funnet feilen og disse skal nå sendes ut som normalt. 
Papirsvar (som sendes ut når du har rekvirert på papir): Her er det forsinkelser. Etterlys per telefon eller dialogmelding om du savner et svar.

Kontaktinformasjon:
TLF: For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Dialogmelding: Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

RÅD: Det kan være greit for deg som henviser på papir og lage et system for å sjekke av at du får svar inntil problemet er løst.

Sjekkliste MR:
Denne ligger i noe som kalles en KITH fil i meldingene vi sender fra oss. SUS har problemer med å få tilgang til denne filen og inntil problemet er avklart:


 • Når det ikke er noen kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste utfylt, ingen kontraindikasjoner.
 • Når det er kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste: (kontraindikasjon).

Hvis det ikke er oppgitt informasjon om sjekklisten eller det mangler nødvendig informasjon om kontraindikasjonene vil avdelingen sende en sjekkliste til deg for utfylling.

I noen sjeldne situasjoner (når nye leger rekvirerer spesielt) kan det oppstå problemer med å få opp HPR nr på den som rekvirerer, da vil avdelingen ringe legekontoret og avklare dette.


Mvh
Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent

onsdag 26. september 2018

Pakkeforløp rus og psykiatri: Lanseringsmøte Stavanger 16.okt 2018


Regional lanserings- og implementeringskonferanse
pakkeforløp for psykisk helse og rus, Rogaland

Folkets hus, Stavanger 10-15 den 16 oktober 2018

Påmelding til silje.agnethe.tara.skram@sus.no innen 25.09.2018

Lanseringskonferanse for ledere og nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i opptaksområdet til Helse Stavanger og Helse Fonna.

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.
Konferansen vil gi en kort innføring i pakkeforløpenes generelle innhold, inkludert forløpskoordinering, forløpstider og koding. Det legges vekt på brukerperspektivet, samhandling og praktisk gjennomføring.

Lanserings- og implementeringskonferansen retter seg mot:
 • ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
 • fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene
 • bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus

For å lykkes med implementeringen er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representantene engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av dagen. Se "Nasjonal plan for implementering av pakkeforløpfor psykisk helse og rus (2018 – 2020)" som beskriver nasjonale og regionale implementeringstiltak. 

Se mer informasjon om pakkeforløp på Helsedirektoratets sider.

  
Program.

10.00 - 10.10   Velkommen ved Helse Vest

10.10 - 10.25   Et løft for sterkere brukerinvolvering
 Karl Olaf Sundfør, RIO

10.25- 11.35     Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med innføring av pakkeforløpene v/Helsedirektoratet

11.35 - 12.15     Lunsj

12.15 - 12.45    Det helhetlige forløpet -  om overganger, koordinering og samhandling
ved Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef, Sandnes Kommune og Bent Horpestad, avdelingssjef, Sola DPS.

12.45 - 13.15:    Kommunens rolle og de som kan henvise til pakkeforløp. Fastlege Olav Thorsen         (PKO) & Bjarte Sælevik, tjenesteleder psykisk helse og rusarbeid, Time kommune.

13.15 - 13.30:    Kaffe

13.30 - 13.40     Barn i pakkeforløp – video. Lars Ravn Øhlckers, PHBURA, SUS

13.40 - 14.00     Somatisk helse og levevaner. Torgeir Gilje Lid, KORFOR, SUS

14.00 - 14.20     Koding og kvalitet i pakkeforløp. Bente Urfjell, Helsedirektoratet.

14.20 - 14.50     Veien videre og implementering i praksis. Liv Alsaker Sande, erfaringskonsulent           FOUSAM og Ester Marie Espeset, psykologspesialist, Helse Fonna.

!4.50 – 15.00     Avslutning og kommentarer

tirsdag 18. september 2018

Radiologisk avd: Viktig melding til alle rekvirenter

Oppdatering 26.sept:
Etter en oppdatering ser det nå ut til at man har klart å fikse problemet med utsending av elektroniske svarrapporter. Det er noe etterslep som man prøver å jobbe inn.

Orginalmelding:
Etter oppgradering av vårt fagsystem har vi problemer med utsending av svar. Dere vil derfor oppleve forsinkelse i radiologisvar fra oss.

Helse Vest IKT og leverandør jobber med å løse feilen.

For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

Vi beklager problemene dette medfører.


Mvh Terje Bakkelund, Avdelingssjef

torsdag 6. september 2018

Rutine for å melde "avvik" i samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene


Til alle fastleger i Sør-Rogaland
Anbefalt rutine for tilbakemelding ved «avvik» i
samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene
Helsetjenesten generelt og fastlegeordningen spesielt er under stort press.
Det er derfor viktig for alle parter at samhandlingen ivaretas mest mulig hensiktsmessig. 

Ivar Halvorsen har ledet en arbeidsgruppe som har laget «PROFS» avtalen.
(PR
osedyre for Oppgavedeling mellom Fastleger og Sykehus)
Dokumentet er godkjent som gjeldende retningslinje for spesialisthelsetjenesten.
Vi ønsker nå å etablere en rutine for tilbakemelding for avvik fra disse rutinene.

IKKE BRUK DIALOGMELDINGER TIL AVVIK !
Dette fordi dialogmeldinger blir arkivert i pasientens journal «til evig tid», og
klager på legers atferd hører normalt ikke hjemme i pasientens journal.   

For fastlegene anbefales følgende:
Ved mottak av epikrise hvor sykehuslegen ber fastlegen utføre oppgaver som sykehuslegen selv burde ha gjort – eller hvor det er andre avvik fra de nye retningslinjene i epikrisen:
a)      Skriv ut epikrisen det gjelder
b)      Marker den delen av epikrisen som du reagerer på med penn eller merketusj
c)      Skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
d)      Ønsker du respons på din melding - før på din mailadresse som svar kan sendes til
e)      Legg epikrisekopien i en konvolutt og adresser denne til
           Samhandlingslege Svein Kjosavik
f)       Send konvolutten i «blodprøvekassen» til SUS

Vi vil gi tilbakemelding til aktuell sykehuslege om aktuelt avvik samt informere om retningslinjene til de sykehuslegene som ikke har fått med seg disse.

Alternativt kan samhandlingslegen kontaktes på    mobil   90414252
                                                                     
eller    mail     svein.kjosavik@sus.no

Sykehusleger vil nå få egen info om å kunne melde «Fastlege-avvik» til oss på en tilsvarende måte.  

Med hilsen


Pia Skoglund
PKO

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege


tirsdag 4. september 2018

Muskelbiopsi: Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Ortopedisk avdeling har i senere tid fått flere pasienter henvist fra fastleger til muskelbiopsi som ledd i utredning av muskelsmerter mm.
I disse henvisningene er det gjerne poengtert at pasienten henvises til dette etter anbefaling fra en spesialist.

Samtidig har vi forstått at fastlegene er under sterkt press og opplever uønsket oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten.

Vi ønsker å bidra til hensiktsmessig samhandling og har drøftet denne problemstillingen med aktuelle utredende spesialiteter på SUS.

Vi er blitt enige om at henvisning til muskelbiopsi kun skal gjøres av sykehusets egne spesialister. Kommer det henvisning om dette fra fastleger vil vi avvise disse.

Opplever dere at en spesialist anbefaler dere som fastleger å henvise til muskelbiopsi anbefales dere melde tilbake til spesialisten at det i så fall er en undersøkelse spesialisten selv må henvise til.   

Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid og håper denne beslutningen er i tråd med ønsket om å unngå unødig oppgaveglidning og belastning for fastleger.

fredag 31. august 2018

Schizofrenidagene 2018


Minner om Schizofrenidagene 2018 som går i Stavanger Forum 7.-9. november. 

Tittel i år: Flokken. 

Godkjennes som klinisk emnekurs i psykiatri med 25 timer. 

I år kan du blant annet høre professor Allen Frances, en amerikansk psykiater som bl.a. er kjent for å ha ledet arbeidsgruppen som utarbeidet DSM-IV. Har tydelig samfunnsengasjement og har i sine senere dager hatt vært en tydelig kritisk røst til overdiagnostikk og sykeliggjøring av det normale. 

Se www.schizofrenidagene.no for program og påmelding.

onsdag 15. august 2018

PKO: Ledig 20% stillingLyst til å jobbe for god samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten?

Det er nå ledig en 20% stilling som praksiskonsulent ved SUS

Se stillingsannonsen her

onsdag 11. juli 2018

Angående tidligere leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr

Leverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakningsutstyret til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.


Juli 2018:

Leverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakingsutstyret til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. I den forbindelse ber vi dere som har mottatt Aptima prøvetakningsutstyr om å retunere dette til oss.
Beklager ulempene dette har medført.

Juni 2018:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er nå nesten tomme for Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr og vil dessverre ha problemer med å oppfylle bestillinger som kommer inn de neste par ukene. Årsaken er kombinert produksjons- og leveringsproblemer fra firma. De forventer å få sendt ut varer i midten av juni, men inntil da blir vi nødt til å være svært restriktive med å levere ut prøvetakningsutstyr. Rekvirentene oppfordres til kun å ta helt nødvendige prøver til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae-DNA i denne perioden. Vi beklager dette problemet.


Faglig kontaktperson:

Seksjonsleder Lene K. Taushanis, tlf: 51519640/06

Kontaktperson lager:

Tiina Greig, tlf: 51518853/00

onsdag 27. juni 2018

Endrede anbefalinger for cervix-screening

En gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, har utarbeidet de nye algoritmene som angir hvordan prøver fra cervix skal følges opp. Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Av Seksjonsoverlege Jannicke Mohr Berland, avdeling for patologi, cytologiseksjonen

​Bakgrunn

I et arbeid for å optimalisere algoritmene har gruppen lagt vekt på at lik diagnose skal få samme oppfølging uavhengig av hvilken primær screeningtest som benyttes. https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/ny-algoritme-fra-1.7.2018/ . Algoritmen har ikke tilbakevirkende kraft, dvs. at kvinner som tar en oppfølgingsprøve skal følge gammel algoritme frem til 1.juli 2019.

Boksen i flytskjema «Veileder for gynekologisk onkologi» er en klikk-link, som åpner gjeldende veileder.

Konsekvens

HPV-genotype vektlegges mer, i kombinasjon med cytologisk resultat. Dette er basert på resultat-/risikovurdering.
Den største forskjellen er at normal cytologi ved HPV positiv utenom 16/18 anbefales å vente 24 måneder før kontrollprøve, slik at infeksjon har mulighet til å gå i regress og biopsi kan unngås. HPV16 og 18 positive abnorme prøver vil følges tettere. 

Svar fra laboratoriet

Prøvesvar, inkludert negativt HPV-resultat, vil fortsatt sendes til rekvirent fra laboratoriet.
Hvis kvinner over 34 år kommer til rutineprøve oftere/ før anbefalt, vil prøven undersøkes med HPV. Anledning til reservasjon mot HPV-testing er bortfalt.

Opphør av negative svarbrev fra Kreftregisteret

Kreftregisteret vil slutte å sende ut negativt svarbrev til kvinner med negativ primær HPV-test fra 1.juli 2018. Kreftregisteret vil sende påminning når det nærmer seg tid for neste anbefalte prøve, dersom ikke prøve allerede er tatt.

Symptomer

Har kvinnen symptomer bør annen prøvetakning enn celleprøve fra cervix overveies: pipelle, henvisning til gynekolog, annet. Relevante kliniske opplysninger er fortsatt nødvendig.

Mer informasjon https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/
Spørsmål til lab? Ring 51519372 (mandag – fredag 08:00 – 15:30)

tirsdag 26. juni 2018

Smittetesting av gravide - nye anbefalinger


Helsedirektoratet anbefaler gravide å la seg teste for hepatitt B tidlig i svangerskapet. Rutinemessig screening for rubella IgG av alle gravide er ikke lenger anbefalt.

Helsedirektoratet har oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

Testing av hepatitt B i svangerskapet:
På første konsultasjon bør gravide få tilbud om å bli testet for hepatitt B (i tillegg til hiv og syfilis) for å forebygge smitteoverføring fra mor til foster/barn.

Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter eller har HBsAg positiv seksualpartner) anbefales flere tester under svangerskapet. 

Mer informasjon finnes her:

Testing av rubellaantistoff hos gravide:
Det anbefales kun undersøkelse av rubellaantistoff hos gravide som ikke er vaksinert, eller har usikker vaksinasjonsstatus.

Dersom pasienten har fått to doser rubellavaksine eller tidligere har fått påvist antistoff > 10 IU/ml regnes hun som beskyttet og trenger ikke teste antistoffstatus. Kvinner som har dokumentasjon på at de har fått en dose rubellaholdig vaksine har heller ikke behov for testing under svangerskapet, men det anbefales én dose MMR-vaksine etter avsluttet svangerskap. 

Se tabell:

Tidligere vaksinasjon eller
antistoffmåling
Antistofftesting
Vaksinasjonsanbefaling
To doser rubellavaksine
Nei
0
Antistofftiter > 10 IU/ml
Nei
0
Én dose rubellavaksine
Nei
1 dose MMR
Ikke vaksinert/ usikker vaksinasjonsstatus
Ja
≥ 10 IU/ml: 0
≥ 5 IU/ml < 10 IU/ml: 1 dose MMR
< 5 IU/ml: 2 doser MMR

Det er ikke behov for ny testing etter gjennomført vaksinering.
Dersom det er indikasjon for immunstatusundersøkelse, kan serum sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS, for analyse av rubellavirus (IgG-antistoff).
Ved mistanke om aktuell rubellainfeksjon må laboratoriet kontaktes. Rubella IgM-antistoff  analyseres ikke ved vårt laboratorium. Det er viktig at kliniske opplysninger angis på rekvisisjonen. Prøven videresendes til eksternt laboratorium for IgM/IgG -antistoff undersøkelse.
Mer informasjon om rubella finnes her: røde hunder (Rubella) (fhi.no) 

Av: Elisebet Haarr, overlege. 

Kontakt:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806