lørdag 30. juni 2012

OBS! Elektroniske meldinger og feriestengte legekontorDersom kontoret skal stenge helt i løpet av sommeren:

1) PC eller server der meldingsutveksling foregår må stå på

Ellers kommer ikke meldingene fra SUS eller andre meldingspartnere inn og det oppstår feilmeldinger, dobbeltsendinger og mye ekstra arbeid for dem som sender.

2) Meld fra til Helse Vest IKT om dere planlegger å holde kontoret stengt i mer enn noen dager:

Kundesenteret i Helse Vest IKT 

Meldingsproblemer kan oppstå selv om PC/Server står på og da må Helse Vest IKT kunne få tak i dere (Det sparer både dem og dere for mye ekstraarbeid).

Gi dem gjerne også et mobilnummer å ringe - sørg for at de har lett tilgang til dere på telefon / epost også når dere ikke er på kontoret slik at de ikke må bruke ressurser på å få tak i dere om det oppstår problemer.

Mvh
Jan Robert Johannessen 
Praksiskonsulent

Gunn Marit Jørpeland Barstad
Prosjektleder Meldingsløftet
Helse Stavanger HF
51519376 / 95224917
www.sus.no
Beskrivelse: C:\Program Files\ihelse.net\signaturer\helsestavanger.jpg

onsdag 27. juni 2012

Høyt press i mottaket på SUS i sommeravviklingen


Til alle fastleger og legevaktsleger!


Presset på innleggelser i sykehuset er som kjent stort. Dette blir spesielt utfordrende under sommerferieavviklingen med redusert antall «åpne» senger.


Vi ber derfor om at innleggende leger konfererer med aktuell sykehuslege (LIS-lege eller overlege) hvis det er noen tvil om innleggelse som øyeblikkelig hjelp er absolutt nødvendig.


Noen innleggelser haster og/eller er udiskutable. Vi ønsker ikke å forsinke disse innleggelsen ved å kreve at det konfereres om alle innleggelser (men selvsagt ha beskjed og innleggelsesskriv med alle).I beste samhandlingsånd, 

Sverre Uhlving
Fagdirektør

Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent


Tips eller forslag til ting som kan gjøres bedre for å minske trykket på akuttmottaket?

søndag 24. juni 2012

Ny avtalespesialist gastroenterologi Sandnes

Fra og med 01.08.2012 vil Dr. Isaac Essilfie ta imot pasienter til utredning av fordøyelsessykdommer ved Dede Klinikken i Sandnes.

Han er utdannet ved Haukeland Universitetssykehus, spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Konstituert overlege på Haukeland sykehus sykehuset i 2 år. Deretter overlege på Voss Sykehus frem til høsten 2008. Han startet Mage-Tarm Klinikken i Arendal i 2008 og har drevet denne frem til flytting til Rogaland.

Klinikken vil bli drevet som en spesialist poliklinikk for utredning av pasienter med fordøyelsessykdommer. Dette inkluderer både diagnostisk og terapeutisk gastroskopi og koloskopi. 

På nettsidene vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om tilbud og ventetider.

Lokaler:
Helt nye lokaler bygges i Hana Sanz senteret i Sandnes. Det er lett adkomst, gratis og gode
parkeringsmuligheter.

Besøksadresse: 
Dede Klinikk, Hanaveien 17, 4327 Sandnes


View Dede klinikken in a larger map

Postadresse:
Dede Klinikk, Hanaveien 17, 4327 Sandnes

Telefon: fast telefon installeres i uke 29 og telefonnummer blir søkbar på nettet.
Hjemmeside: www.dede.no er under oppføring og blir tilgjengelig primo juli 2012. Det vil her
står mer informasjon til både pasienter og helsepersonell.

Priser:
Praksisen har driftstilskudd fra Helse Vest og derfor vanlig egenandel for pasienter.

Henvisninger:
Klinikken tar imot henvisninger fra 16.07.2012.

Det vil bli opprettet elektronisk kommunikasjon. Arbeidet med dette begynner 01.08. Klinikken vil fortløpende ta kontakt med legekontorene for å utveksle relevant informasjon.

Det vil bli utstrakt samarbeid mellom seksjon for fordøyelsessykdommer SUS og Dede
klinikk for å sørge for kortest mulig ventetid og et godt faglig tilbud til pasientene.
Raske svar til henviser blir prioritert.

Stavanger Hjertesenter, CT-angiografi
Nyheter fra avtalespesialistene:
Praksisnytt har åpnet for å videreformidle driftsnyheter også fra avtalespesialistene i Rogaland.
Denne første meldingen er fra Egil Vaage angående CT-angiografi.

Avtalespesialister som ønsker videreformidling av nyheter kan ta kontakt med johannessen@fastlegeservice.no


Til alle henvisende leger.
Stavanger Hjertesenter har i samarbeid med Siemens Medical drevet et prosjekt angående

koronar CT-angiografi. Undersøkelsen er utført av røntgenavdelingen i Kolibri Medical.

På bakgrunn av stadig økende antall henviste pasienter til Stavanger Hjertesenter og
uhåndterlig arbeidsmengde samt noe logistiske utfordringer, har vi valgt å trekke oss ut av
dette samarbeidet.

Stavanger Hjertesenter kan fortsatt formidle henvisninger til CT-angiografi for pasienter med
indikasjon i henhold til internasjonale anbefalinger. Dette dreier seg om et begrenset antall
som vil blir undersøkt på SUS til vanlig offentlig egenandel.

SUS mottar ikke pasienter kun til kalsiumscore.

Pasienter vil heretter bli henvist til CT-angiografi ved SUS på bakgrunn av kardiologisk
vurdering og undersøkelse der man ikke kommer til målet med for eksempel arbeids-EKG og
hvor det ikke er klar indikasjon for invasiv utredning. Dette gjelder først og fremst pasienter
med uspesifikke brystsmerter og moderat risikoprofil.

Dette til orientering.

Mvh.Egil Vaage
Stavanger Hjertesenter AS

onsdag 20. juni 2012

Invitasjon klinisk emnekurs forskning


Arrangør:
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, 
Korfor – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning 
Stavanger helsetjenesteforskning 

Målgruppe:
Alle interesserte leger med eller uten forskerambisjoner.

Klikk på bildet for program.

Påmeldingsfrist: 25.08.12.

Tid:
Torsdag 13.september 2012, kl. 1200 - 1800

Sted:

Lagårdsveien 78 (tidligere Statens hus), 7.etg, hos Korfor

Godkjenning:

Kursserien Fra idé til prosjekt – forskning for fastleger I-III er
godkjent som klinisk emnekurs med 18 poeng. Hvert enkeltkurs er
godkjent som frivillig kurs med 6 poeng.

Pris:
Kr. 500, betales ved tilsendt regning.

Kontaktpersoner:
Kurskomiteen v/ Torgeir Gilje Lid, giljelid@gmail.com
eller tlf. 90 06 06 56
KORFOR v/ Liljan Kristensen, liljan.kristensen@sus.no
eller tlf. 48 13 67 02

mandag 11. juni 2012

Ny rutine ved svikt i meldingskommunikasjonHelse Vest vil fra 18. juni innføre en ny rutine ved bortfall av kvitteringsmeldinger fra enkeltlegekontor, etter utsending av meldinger fra helseforetakene.Tiltak:
 • Helse Vest varsler legekontoret og setter deretter på papirkopi dersom denne er avskrudd.
 • Dersom Helse Vest ikke mottar kvitteringer etter 14 dager vil elektroniske meldinger skrus av, og legekontoret mottar meldingene kun på papir.
Rutinen gjelder ikke andre typer feil enn mangel på kvitteringsmeldinger (transport- og applikasjonskvittering).

Formelt sett er det mottakeren som har ansvaret for at det sendes en kvitteringsmelding. Legekontoret vil altså få 14 dager til å løse problemet, sammen med sin leverandør og eventuelt andre kommunikasjonsparter. Vi regner med at dette er nok tid, så fremt man straks starter med problemløsningen.

Kundesenteret ved Helse Vest IKT vil kunne bidra ved å samle informasjon om mulige årsaker, når det oppstår nye feil hos flere legekontor samtidig. Slik informasjon vil bli gitt når legekontoret varsles. 

Bakgrunnen for denne nye rutinen er at sikkerheten for meldinger uten papirkopi er helt avhengig av at mottaker sender kvitteringsmeldinger. Transportkvitteringen viser at meldingen er mottatt, applikasjonskvitteringen viser at meldingen enten er akseptert eller avvist.

Dersom avsender av meldingen ikke mottar kvitteringsmeldinger, har verken avsender eller mottaker noen mulighet til å vite om mottaker faktisk har mottatt meldingen eller om problemet «bare» er at mottaker ikke sender kvittering på at meldingen er mottatt. Det er da mulig at meldinger forsvinner underveis uten at dette blir oppdaget, noe som kan utgjøre en direkte fare for pasientene. Erfaringen med å sende papir parallelt med elektroniske meldinger viser at noen mottakere kun forholder seg til de elektroniske forsendelsene, slik at det parallelle papiret ikke gir noen reell sikkerhet.


Gunn Marit Jørpeland Barstad
Prosjektleder, Meldingsløftet SUS

Ivar Halvorsen
Praksiskonsulent

lørdag 9. juni 2012

Seminar: "Kroppen - venn eller fiende"

Undervisnings- og forskningsavdelingen, psykiatrisk divisjon SUS inviterer til seminar om ungdom, kroppsbilde og forebygging av psykiske problemer.

"Kravene til dagens ungdommer er blitt skjerpet: man skal prestere bra på skole, på trening og i vennekretsen. I tillegg skal man være slank og/ eller veltrent og passe på å spise sunt. Aktiviteter, sosialt liv og mat har gått fra å være rekreasjon og glede, til å være krav man må oppfylle for å henge med. Disse forhold disponerer for spiseforstyrrelser og andre psykiske vansker. Vi ønsker å bidra til at ledere og fagpersoner som møter ungdom med vansker i tidlig fase, skal ha kunnskap og verktøy for å hjelpe. Seminaret ønsker å bevisstgjøre og øke kunnskapen omkring temaet, men også gi hjelp til å gjøre noe praktisk for å forebygge eller behandle personer som begynner å få vansker innenfor disse områdene."

Link: Program og påmelding


Målgruppe:
Ansatte i skoleverket, idrettsledere, førstelinje helsetjeneste, allmennleger, leger i
spesialisering, andre interesserte.

Tid:
Tirsdag 18. september 2012 kl 09.00-16.00. Registrering fra kl 08.30

Sted:
Fredheim Arena, Sandnes

Innhold:
Forelesninger og work-shops: Se foreløpig program nedenfor.

Merknader:
Maks 400 deltakere
Seminaret søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet hos Norsk
Psykologforening, og som spesialistkurs hos Norsk Sykepleierforbund.


Deltakeravgift:
700kr for eksterne/ 350 kr for interne deltakere (SUS)

Påmelding:

Påmelding innen 3. sept. 2012 Bruk vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingen
er bindende når bekreftelse er mottatt.


Kontaktperson:

Tone Anita Østrådt, daglig leder Senter for Spiseforstyrrelser tlf 51529966,
sfspis@online.no

Bent Horpestad, enhetsleder Enhet for Spiseforstyrrelser, SUS: Tlf 05151,
spiseforstyrrelser@sus.no

Link: Program og påmelding

onsdag 6. juni 2012

Henvisningsrutiner Kvinneklinikken (KK)


Labiaplastikk

KK får henvist en del pasienter for labiaplastikk der det ikke foreligger noen skade, det er snakk om normalvariasjon. Vi vurderer at disse ikke har rett til helsehjelp. 


Begrepet "hypertrofi av labia minores" er i så å si alle tilfelle egentlig normalvariasjon, og prioriteres ikke.Alternativet for disse vil evt bli det private helsevesenet.  

Henvisning av gynekologiske ØH pasienter til KK:

Vi oppfordrer fastlegene til ikke å sende gynekologiske pasienter direkte til KK med henvisning i hånden, uten avtale (dagtid og vakttid).
Med mindre kvinnen har behov for øyeblikkelig behandling, f eks pga sponatanabort med stor blødning, sterk mistanke om ex.u der kvinnen er klinisk påvirket, er ordinær elektronisk henvisning det rette. Henvisninger vurderes hver dag, og vi kan gi kvinnen raskt time, og unngå uforutsigelig ventetid i poliklinikkken. Dette vil være en trygg og adekvat håndtering i de fleste tilfeller, og gi mindre ventetid for pasienten.
Vi oppfordrer også til å benytte Helse Vests avtalespesialister i gynekologi som vil kunne yte rask og god behandling.
Pasientene opplever lang ventetid og frustrasjon ved "drop in " henvisninger som praktiseres idag, og i vår ressurssituasjon er det feil prioritering om vakthavende lege kveld og natt bindes opp til å avklare ufarlige tilstander.


Praksiskonsulent: Peter Christersson
Overlege KK: Astrid Rygh

mandag 4. juni 2012

Ufullstendige henvisninger til provosert abort


Det har den seinere tid vært en del ufullstendige henvisninger til provosert abort. Vi vil derfor gjerne minne på de avtalte retningslinjene ved slik henvisning.

Det er meget viktig med en gynekologisk undersøkelse for å vurdere gestasjonslengda, da dette er avgjørende for når kvinnen settes opp til time (og om det kreves nemnd-avgjørelse m.v).

Forslag til mal henvisning for prov. abort (kan evt kopieres til mal i journalprogrammet):

 • Første dag av siste menstruasjon:
 • Dvs gravid uke:
 • Tidl. frisk og rask
 • Ingen faste medisiner
 • Sosial status:
 • Tidl. barn/svangerskap:
 • Pasienten er informert om abortprosedyren og om alternativer til abort, hun har bestemt seg for at hun ønsker abort.
 • Prevensjonsveiledning gis.
 • GU; uterus-størrelse:
 • Tar rutinemessig chlamydia.
 • Begjæring om svangerskapsavbrudd er vedlagt.

Praksiskonsulent: Peter Christersson
Overlege KK: Astrid Rygh