torsdag 28. januar 2021

eMeistring: nytt tilbud for pasienter med sosial angstlidelse, panikklidelser og depresjon.


Helse Stavanger har nylig etablert nytt tilbud for pasienter med sosial angstlidelse, panikklidelser og depresjon.

Behandlingen foregår nettbasert. Se vedlegg for mer informasjon.

Alle henvisninger til tilbudet merkes med «emeistring» og sendes elektronisk til Sola DPS eMeistring.

For eventuelle spørsmål kan dere henvende dere til undertegnede eller teamleder for emeistring Ragnhild.

  • Psykolog/teamleder, Ragnhild Erga Gundersen, tlf 941 77 293, epost  <ragnhild.erga.gundersen@sus.no>
  • Poliklinikkleder, Jørn André Kaarstad Idsal, tlf 941 68 055

Vennlig hilsen
Jørn André Kårstad Idsal
Leder/fagleder
Helse Stavanger HF

Mer informasjon om tilbudet:

torsdag 21. januar 2021

Driftsmelding: Vanskelig plassforhold på SUS - gjelder tom 25/1

 

Dato: 20.01.2021

 

Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

 

Emne: Vanskelige plassforhold på SUS

 

På grunn av den pågående Covid 19 pandemien og det glatte føret har vi en vanskelig plass situasjon på SUS. Videre har vi mange ansatte i karantene. SUS har de siste dager iverksatt tiltak i henhold til både Pandemiplan og Plan for Høy Aktivitet. I dag har situasjonen ytterligere forverret seg.

Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende lege ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.

Beskjeden gjelder til mandag 25.januar 2021

Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

søndag 17. januar 2021

Diagnostisk senter: Informasjon om tilbudet

Marte Zakariassen (foran), 
Tore Salte og Olav Lutro (bakerst)

  • Konfereringstelefon (8-16): 90231581
  • Midlertidig pandemipost - derfor kun poliklinisk tilbud pt
  • Veileder Diagnostisk pakkeforløp 

Diagnostisk senter åpnet januar 2016 og er en del av Mottaksklinikken. Vi tilbyr tverrfaglig pakkeforløpsutredning av pasienter med nyoppståtte symptomer hvor man mistenker alvorlig bakenforliggende sykdom. Vi er tre faste overleger, med fagfelt fordelt på lungemedisin, infeksjonsmedisin og revmatologi/immunologi.

Diagnostisk senter har en konfereringstelefon (90231581) som  er bemannet mandag til fredag 08.00-16.00. Tidligere har denne vært bemannet fram til 20.00, men dette endrer vi nå på grunn av endringer i vaktlaget. Vi så også at tilbudet ble svært lite brukt etter klokken 16.00.

Som i mars 2020, er Diagnostisk senter blitt midlertidig Pandemipost 1 og vi har derfor nå kun et poliklinisk tilbud. Ved behov for innleggelse kan man gjerne bruke konfereringstelefonen for råd med tanke på valg av avdeling

Helsedirektoratet har også laget en oversiktlig veileder med tanke på hvilke pasienter som kan henvises til oss og hvilke undersøkelser det er ønskelig skal være gjennomført i allmennpraksis før pasienten henvises: 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vaere-kreft».
fredag 8. januar 2021

Prosjekt søker fastleger til strukturert intervju om digital behandlingsoppfølging av hjertesvikt og tykktarmskreft

 

Foto: Colourbox
Stipendiat Hege Wathne ved UIS ønsker å intervjue fastleger (20 min) om dine erfaringer med hjertesvikt og tykktarmskreft pasienter for å forstå hvordan en digital sykepleierdrevet oppfølgingstjeneste bør fungere. Les mer under. 

Kontaktpersoner:
Stipendiat Hege Wathne, UIS:
epost: hege.b.wathne@uis.no eller på mobil: 98 01 99 55

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø epost: anne.m.husebo@uis.no eller mobil: 99 26 28 05

Ved universitetet i Stavanger skal en forskergruppe ved avdeling for folkehelse utvikle en digital sykepleiedrevet oppfølgingstjeneste for pasienter som er diagnostisert med hjertesvikt og pasienter som nylig er behandlet for tarmkreft. Hensikten med denne studien er å lette overgangen mellom sykehus og hjem, samt å trygge pasientene i tiden etter sykehusutskrivelse. Det er viktig at denne tjenesten får en relevant utforming som møter pasientenes behov i en sårbar fase slik at de opplever støtte til mestring av egenomsorg. 

Dersom du er fastlege og har erfaring med de to aktuelle pasientgruppene er vi svært takknemlig om du kan stille til et kortvarig (ca 20 min) strukturert intervju over telefon med en fra forskergruppen. Fokuset for intervjuet vil være: 

-          Dine erfaringer med de to pasientgruppenes utfordringer etter utskrivelse fra sykehus

-          Dine innspill til bruk av digital kommunikasjonsteknologi i pasientbehandling

 Deltagelse i intervjuet er basert på frivillig, informert samtykke. For bruk i rapportering og publisering er det nødvendig å samle inn opplysninger om din alder, kjønn, utdanning og yrkeserfaring. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernreglementet.

Vi er svært takknemlig om du kan delta, og kan tilby et gavekort pålydende kr 1000,- til deg som takker ja.

Vi håper du har lyst og anledning til å bidra med dine erfaringer i denne studien.


Mvh

Stipendiat Hege Wathne

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø 


tirsdag 5. januar 2021

Svangerskap og fødsel: DOULA - informasjon om prosjekt for gravide minoritetskvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening har fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam til en utvidelse av prosjektet flerkulturell doula til sårbare minoritetskvinner.

Vi ønsker å styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillit og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus. Den flerkulturelle doulaen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. Hun kan være en veiviser inn i det norske helsevesenet.

En flerkulturell doula er ikke en tolk, men en emosjonell og praktisk støtte.

Fødekvinnen og den flerkulturelle doulaen møtes 1-2 ganger under graviditeten, doulaen er med gjennom hele fødselen, og de treffes 1-2 ganger etter fødsel.

Doulaene får betalt per oppdrag. 11 flerkulturelle doulaer er klare for oppdrag i oktober 2020  for gravide med fødeplass på Stavanger Universitetssykehus. Vi kan tilby flerkulturell doula-støtte på arabisk, kurdisk, tigrinja, amhari, somali, swahili, kinyarwanda, russisk, tsjetsjensk og  polsk.

Kriteriene for de gravide er 

  • kort botid i landet, 
  • lite sosialt nettverk og 
  • begrensende norsk kunnskaper.

Ta kontakt hvis du har en gravid som ønsker dette tilbudet eller ønsker mer informasjon:

Jordmorkoordinator Margrethe Tangerud:  

så kontakter jeg deg.

 

 

Vennlig hilsen

Pia Skoglund

Praksiskonsulent Kvinneklinikken