mandag 5. april 2021

Studie Isjias pasienter: Studie Lassa

Bidra til NIS-studien, henvis pasienter med sterke isjias-smerter.

Inklusjonskriterier:

 • utstrålende smerte nedenfor kneet
 • minst ett nevrologisk utfall
 • Minst VAS 4
 • Pasienten må beherske norsk munntlig og skriftlig
Det har i mange år vært vanlig å behandle isjias-smerter med NSAIDs. Til tross for lang tradisjon finnes det lite kunnskap om NSAIDs faktisk er nyttig ved isjias. 

Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa pågår det en studie for å avklare dette. 

I NIS-studien randomiseres deltagerne til behandling enten med Naproxen 500 mg x 2 eller placebo, i tillegg kan de ta Paracetamol ved behov. Studien går over 10 dager.

For å kunne delta må det være utstrålende smerte nedenfor kneet og minst ett nevrologisk utfall. Smerten må minst ha en intensitet på minst 4 på en skala fra 0 til 10. Det er ikke krav om MR. Sykehuset Østfold leder studien og er sponsor, ingen kommersielle interesser er involvert. For at studien skal bli vellykket er vi avhengig av at tilstrekkelig mange pasienter deltar. Vi oppfordrer derfor fastlegene til å henvise pasienter som kan være aktuelle. Pasientene må kunne norsk muntlig og skriftlig.

Henvisningen sendes på vanlig måte til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa, SUS. Husk å merk med NIS-studien. 

 

Kontaktperson
Overlege Ståle Mathiassen
Stavanger universitetssjukehus
e-post: stale.mathiassen@sus.no

mobil: 99532586 

fredag 26. mars 2021

ØNH: Ny avtalespesialist Stavanger – Elin-Johanne Katle har overtatt Birger Kristiansen sin hjemmel

 

Elin-Johanne Katle overtok Birger Kristiansen sin ØNH hjemmel i Stavanger 01.mars i år

Driften fortsetter i samme lokaler, Lars Hertervigs Gate 5 i Stavanger sentrum. Nytt navn på klinikken er Stavanger Øre Nese Hals

Oppdatert informasjon finner dere på hjemmesiden:  www.Stavangeronh.no

Stavanger Øre Nese Hals tar imot barn og voksne fra fastleger i hele regionen. Vi har kort ventetid og utreder alle typer ØNH tilstander inkludert hørselsutredning. Vi planlegger å ha audiograf ansatt fra høsten av.


Elin-Johanne Katle er ØNH spesialist med PhD. Hun har jobbet som overlege ved Øre Nese-Halsavdelingen på SUS med spesialkompetanse på bihulesykdom. De siste årene har hun vært seksjonsoverlege med ansvar for Allergisenteret på SUS. Hun fortsetter i en rolle som veileder og overlege ved Allergisenteret.

 


For administrativ kontakt: 

post@stavangeronh.no
Telefon 51883500


tirsdag 16. mars 2021

Feil i forrige utsending!

Feil i forrige utsending!

Dagens nyhet fra Praksisnytt var en feilutsending. 

Det var egentlig meningen  å slette en gammel nyhet så den ikke skulle skape forvirring.

Så bra gikk det...

Den gode nyheten er at siden "Korona info" er oppdatert i dag. Det er jo alltids noe :-)


fredag 12. mars 2021

ØNH: Ny avtalespesialist Egersund - Jan Fredrik Andersen overtar Atle Guldvik sin hjemmel.

Jan Fredrik Andersen overtar Atle Guldvik sin ØNH hjemmel 01.04.21. 

Driften fortsetter i samme lokaler i gamle Egersund sykehus med nytt navn; 

Øre-Nese-Hals Sørvest AS

Klinikken har en audiograf og pågående intervjuer for en audiograf til. 

Oppdatert tilbud finner dere på hjemmesiden: øre-nese-hals-sørvest.no

Jan Fredrik Andersen er ØNH spesialist og har jobbet de siste par år som seksjonsoverlege ved Høresentralen SUS. Før dette som overlege ved Sørlandet sykehus. Han har spesialkompetanse innen ørekirurgi og kommer til å fortsette noe med kirurgisk behandling ved SUS. 

Øre-Nese-Hals Sørvest ønsker å fortsette det gode samarbeidet med fastleger i regionen og Stavanger Universitetssykehus.

For administrativ kontakt: 
post@onh-sorvest.no
Telefon 51314777

tirsdag 9. mars 2021

Påminnelse: Nytt og Nyttig: Mixed grill BUP - Helaften med smågruppen?

 Helaften med smågruppen?

Vi tenker det kan være en god ide å slå sammen dette møtet med et smågruppemøte for dem som ønsker det:Påmelding:  Meld deg på her

Når dagen kommer bruker du lenken under for å bli med på møtet:

Bli med på møtet (Teams):

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

https://hviapdteamscdn.blob.core.windows.net/publicblob/helsevest_teams_meeting_invitation_188x30.png

Finn ut mer | Hjelp | Møtealternativer

tirsdag 2. mars 2021

Spørreundersøkelse om Opioidbruk i allmennpraksis

 

Hvordan behandle pasienter med langvarige smertetilstander?

Langvarig smerte er et folkehelseproblem. Bruk av opioider mot slike tilstander kan bli det - også i Norge. Det er behov for mer kunnskap om begge temaer, og særlig fra primærhelsetjenesten. Dette er bakgrunnen for spørreundersøkelsen som nettopp er sendt ut til alle fastleger i Rogaland. 

Spørreundersøkelsen inngår i et større prosjekt (POINT) som blant annet skal gi bedre behandling av langvarige smertetilstander. Stavanger universitetssykehus er partner i prosjektet. 

Jeg håper du kan ta deg tid til å svare på spørreundersøkelsen: Det er lite forskning på dette området og høy svarprosent gir bedre grunnlag for å trekke konklusjoner fra materialet. Undersøkelsen er helt anonym. 

Har du ikke mottatt invitasjonen på epost (og er fastlege i Rogaland) - be meg om invitasjon på trho@norceresearch.no

 

Med kollegial hilsen

 

Trond Høibø 
fastlege St.Olav Legegruppe (i Stavanger)

Forskningsprosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
er faglig tilknyttet NORCE v/allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen
og inngår i prosjektet POINT (Preventing an Opioid Epidemic in Norway - Focusing on Treatment of Pain)

onsdag 24. februar 2021

Avvik : IKKE bruk Dialogmelding

 

Bønn fra samhandlingslegen: IKKE bruk Dialogmeldinger til å melde avvik !

Samhandlingslegen vil be om at bruken av dialogmeldinger avgrenses til dialog om faglige eller praktiske spørsmål, og IKKE til avviksmeldinger. Dialogmeldinger arkiveres i pasient-journalen «til evig tid» og er åpent tilgjengelig for pasienten å lese. Samtidig har de fleste avviksmeldinger ikke et innhold som hører til i pasientjournalen.

Et klassisk eksempel er en lege på sykehuset som har «benyttet fastlegen som sekretær». At det kan provosere fastlegen er forståelig. At en avviksmelding kan være relativt emosjonelt preget er en erfaring. Samtidig er det først og fremst et utfordring som har med oppgavedeling og samhandling / mangel på samhandling – å gjøre. Dvs. en sak mellom legene – og ikke en problemstilling som skal føres i pasientens journal.


Å melde avvik er viktig. Det gir godt grunnlag for læring og forbedring.
Min erfaring er at konkret og konstruktiv tilbakemelding på avvik er ofte bidrar til atferdsendring i positiv retning. Fortsett med det, men som sagt – ikke via dialogmeldinger.


Send avviksmeldinger slik det er anbefalt:

 • Hvis avviket fremkommer av en epikrise: Skriv ut epikrisen til pasienten det gjelder,
  marker det du reagerer på og skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
 • Alternativt – skriv avviksmeldingen din på et vanlig ark

·         Legg epikrisekopien/ meldingen i en konvolutt, og adresser denne til «Samhandlingslege Svein Kjosavik»

·         Legg konvolutten i «blodprøve-kassen» til SUS

 

Samhandlingslegen vil følge opp saken overfor den det gjelder.
Ønsker du tilbakemelding er det fint om du fører på egen emailadresse.

 

Svein Kjosavik

Samhandlingslege

mandag 22. februar 2021

Organtransplanterte eller de som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19.

Transplantasjonsenheten ved Oslo Universitetssykehus, rikshospitalet, anbefaler at pasienter som er organtransplanterte eller som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19. 

Det er i henhold til FHI sine anbefalinger som er limt inn under, men en presisering. Det er en teoretisk mulighet for at en vaksine hvor det er brukt humane celler i kultur for framstilling av virusvektor i vaksinen kan føre til HLA immunisering. Det anbefales av den grunn mRNA-vaksine fra BiNTech/pfizer og Moderna til denne pasientgruppen.


Valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko

Gruppene med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (alder fra 65 år og oppover samt de som er merket med * i prioriteringslisten ovenfor uavhengig av alder) bør gis en av de vaksinene som kan dokumentere høyest grad av beskyttelse og som til enhver tid er tilgjengelige. Per nå er dette mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

 

 

Vennlig hilsen

Gøransson Lasse
Seksjonsoverlege
51519836 / +4740462825
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 5. februar 2021

Vaksinering og testing i kommunene - kommunene må selv besørge transport når dette er nødvendig

 

HDIR har besluttet at det er kommunene som har ansvar for transport til testing og vaksinering.

Pasientreiser opplever likvel stadig at legekontor bestiller transport til vaksinering og testing gjennom Pasientreiser.

Fra Pasientreiser.no:

Reise til test og vaksinasjon av covid-19

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at pasienten selv må ordne transport til test eller vaksine. Hvis de ikke selv kan komme seg dit, kan de kontakte kommunen.

Vaksinasjon:
Vaksinasjonen av pasienter vil skje i regi av Vaksinasjonsprogram mot covid-19 – vaksinasjonen vil i all hovedsak skje i kommunene. Hovedregelen er at pasienter selv må ordne transport til vaksinasjonsstedet. I koronavaksinasjonsprogrammet er det forutsatt at kommunene har "sørge for ansvaret" for at personer som ikke selv kan komme seg til vaksinasjonsstedet kan motta vaksine. Kommunene er bedt av FHI om å planlegge særskilt for innbyggere som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet. 

 Testing:

Reiser til og fra testing av covid-19 dekkes normalt ikke av regelverket for pasientreiser. Hovedregelen er at pasienter selv må komme seg til teststedet. Innbyggere bes kontakte kommunen for mer informasjon om gjennomføringen av slike reiser. 

Referanse: https://pasientreiser.no/helsepersonell/rekvirere-transport/reise-til-test-og-vaksinasjon-av-covid-19


torsdag 28. januar 2021

eMeistring: nytt tilbud for pasienter med sosial angstlidelse, panikklidelser og depresjon.


Helse Stavanger har nylig etablert nytt tilbud for pasienter med sosial angstlidelse, panikklidelser og depresjon.

Behandlingen foregår nettbasert. Se vedlegg for mer informasjon.

Alle henvisninger til tilbudet merkes med «emeistring» og sendes elektronisk til Sola DPS eMeistring.

For eventuelle spørsmål kan dere henvende dere til undertegnede eller teamleder for emeistring Ragnhild.

 • Psykolog/teamleder, Ragnhild Erga Gundersen, tlf 941 77 293, epost  <ragnhild.erga.gundersen@sus.no>
 • Poliklinikkleder, Jørn André Kaarstad Idsal, tlf 941 68 055

Vennlig hilsen
Jørn André Kårstad Idsal
Leder/fagleder
Helse Stavanger HF

Mer informasjon om tilbudet:

torsdag 21. januar 2021

Driftsmelding: Vanskelig plassforhold på SUS - gjelder tom 25/1

 

Dato: 20.01.2021

 

Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

 

Emne: Vanskelige plassforhold på SUS

 

På grunn av den pågående Covid 19 pandemien og det glatte føret har vi en vanskelig plass situasjon på SUS. Videre har vi mange ansatte i karantene. SUS har de siste dager iverksatt tiltak i henhold til både Pandemiplan og Plan for Høy Aktivitet. I dag har situasjonen ytterligere forverret seg.

Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende lege ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.

Beskjeden gjelder til mandag 25.januar 2021

Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

søndag 17. januar 2021

Diagnostisk senter: Informasjon om tilbudet

Marte Zakariassen (foran), 
Tore Salte og Olav Lutro (bakerst)

 • Konfereringstelefon (8-16): 90231581
 • Midlertidig pandemipost - derfor kun poliklinisk tilbud pt
 • Veileder Diagnostisk pakkeforløp 

Diagnostisk senter åpnet januar 2016 og er en del av Mottaksklinikken. Vi tilbyr tverrfaglig pakkeforløpsutredning av pasienter med nyoppståtte symptomer hvor man mistenker alvorlig bakenforliggende sykdom. Vi er tre faste overleger, med fagfelt fordelt på lungemedisin, infeksjonsmedisin og revmatologi/immunologi.

Diagnostisk senter har en konfereringstelefon (90231581) som  er bemannet mandag til fredag 08.00-16.00. Tidligere har denne vært bemannet fram til 20.00, men dette endrer vi nå på grunn av endringer i vaktlaget. Vi så også at tilbudet ble svært lite brukt etter klokken 16.00.

Som i mars 2020, er Diagnostisk senter blitt midlertidig Pandemipost 1 og vi har derfor nå kun et poliklinisk tilbud. Ved behov for innleggelse kan man gjerne bruke konfereringstelefonen for råd med tanke på valg av avdeling

Helsedirektoratet har også laget en oversiktlig veileder med tanke på hvilke pasienter som kan henvises til oss og hvilke undersøkelser det er ønskelig skal være gjennomført i allmennpraksis før pasienten henvises: 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vaere-kreft».
fredag 8. januar 2021

Prosjekt søker fastleger til strukturert intervju om digital behandlingsoppfølging av hjertesvikt og tykktarmskreft

 

Stipendiat Hege Wathne ved UIS ønsker å intervjue fastleger (20 min) om dine erfaringer med hjertesvikt og tykktarmskreft pasienter for å forstå hvordan en digital sykepleierdrevet oppfølgingstjeneste bør fungere. Les mer under. 

Kontaktpersoner:
Stipendiat Hege Wathne, UIS:
epost: hege.b.wathne@uis.no eller på mobil: 98 01 99 55

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø epost: anne.m.husebo@uis.no eller mobil: 99 26 28 05

Ved universitetet i Stavanger skal en forskergruppe ved avdeling for folkehelse utvikle en digital sykepleiedrevet oppfølgingstjeneste for pasienter som er diagnostisert med hjertesvikt og pasienter som nylig er behandlet for tarmkreft. Hensikten med denne studien er å lette overgangen mellom sykehus og hjem, samt å trygge pasientene i tiden etter sykehusutskrivelse. Det er viktig at denne tjenesten får en relevant utforming som møter pasientenes behov i en sårbar fase slik at de opplever støtte til mestring av egenomsorg. 

Dersom du er fastlege og har erfaring med de to aktuelle pasientgruppene er vi svært takknemlig om du kan stille til et kortvarig (ca 20 min) strukturert intervju over telefon med en fra forskergruppen. Fokuset for intervjuet vil være: 

-          Dine erfaringer med de to pasientgruppenes utfordringer etter utskrivelse fra sykehus

-          Dine innspill til bruk av digital kommunikasjonsteknologi i pasientbehandling

 Deltagelse i intervjuet er basert på frivillig, informert samtykke. For bruk i rapportering og publisering er det nødvendig å samle inn opplysninger om din alder, kjønn, utdanning og yrkeserfaring. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernreglementet.

Vi er svært takknemlig om du kan delta, og kan tilby et gavekort pålydende kr 1000,- til deg som takker ja.

Vi håper du har lyst og anledning til å bidra med dine erfaringer i denne studien.


Mvh

Stipendiat Hege Wathne

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø 


tirsdag 5. januar 2021

Svangerskap og fødsel: DOULA - informasjon om prosjekt for gravide minoritetskvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening har fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam til en utvidelse av prosjektet flerkulturell doula til sårbare minoritetskvinner.

Vi ønsker å styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillit og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus. Den flerkulturelle doulaen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. Hun kan være en veiviser inn i det norske helsevesenet.

En flerkulturell doula er ikke en tolk, men en emosjonell og praktisk støtte.

Fødekvinnen og den flerkulturelle doulaen møtes 1-2 ganger under graviditeten, doulaen er med gjennom hele fødselen, og de treffes 1-2 ganger etter fødsel.

Doulaene får betalt per oppdrag. 11 flerkulturelle doulaer er klare for oppdrag i oktober 2020  for gravide med fødeplass på Stavanger Universitetssykehus. Vi kan tilby flerkulturell doula-støtte på arabisk, kurdisk, tigrinja, amhari, somali, swahili, kinyarwanda, russisk, tsjetsjensk og  polsk.

Kriteriene for de gravide er 

 • kort botid i landet, 
 • lite sosialt nettverk og 
 • begrensende norsk kunnskaper.

Ta kontakt hvis du har en gravid som ønsker dette tilbudet eller ønsker mer informasjon:

Jordmorkoordinator Margrethe Tangerud:  

så kontakter jeg deg.

 

 

Vennlig hilsen

Pia Skoglund

Praksiskonsulent Kvinneklinikken