mandag 20. desember 2021

Pasientreiser: Oppdaterte regler for pasienttransport

Oppdaterte regler fra Pasientreiser

Pasientreier har lagt ut informasjon om oppdaterte regler for pasientereiser.

Lenke til saken:  Kjør egen bil til sykehuset - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Under følger en oppsummering på hva som er nytt.


Dekker kjøreutgifter

Midlertidig løsning er at du får dekket reiser over 10 km uten dokumentasjon fra behandleren. Tilleggsutgifter som bom, parkering og ferge dekkes også.

Ved kortere reiser, under 10 km, må dokumentasjon på det medisinske behovet vedlegges søknaden, som tidligere. Det samme vil gjelde behov for ledsager.

 

Disse reglene gjelder ved transport av pasienter

Pasienter uten mistanke om/bekreftet covid-19:

 • Sjåfører, pasienter og ledsagere må ha på munnbind under transport.
 • Pasient og ledsager må sitte i baksetet.
 • Samkjøring skal kun skje i store biler (rullestolbiler) med mulighet for holde god avstand

Transport av pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19:

 • Pasienten og eventuelt nødvendig ledsager transporteres alene i store biler (rullestolbiler).
 • Pasienten og ledsageren tar på munnbind før de setter seg inn i bilen. Munnbindet skal ikke tas av før de har gått ut av bilen.
 • Sjåføren åpner og lukker døren slik at pasienten i minst mulig grad berører kontaktflater.
 • Rekvirent må huke av for koronarelatert i rekvisisjonen
 • Pasienten skal ikke betale egenandel for reiser til og fra behandling.
 • Reiser til testing eller vaksinering skal dekkes av kommunen. Pasienten må da legge ut for reisen selv eller kontakte sin kommune.

   

Vennlig hilsen

Mona Dale Gunstead
Samhandlingskonsulent
Pasientreiser Helse Stavanger HF

fredag 3. desember 2021

Ortopedi: Luksasjoner

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

PKO har utfordret ortopedisk avdeling til å gi fastleger og legevakter noen praktiske råd for noen vanlige luksasjoner. Når kan man reponere uten røntgen og ikke.

Skulder: 
Ved første-/andregangs luksasjon: Det anbefales røntgen før reponering. 

Ved flergangsluksasjon og minimalt traume kan det forsøkes ute med røntgen i etterkant (i løpet av 1-2 dager).

Fingre/tær: 
I de fleste tilfeller kan en forsøke ute med ledningsanestesi, særlig ved lengre reisevei. 

Røntgen i etterkant anbefales. 

Dersom klinikken bedres og funksjon kommer seg haster det ikke med røntgen – kan tas i løpet av 1-2 dager. 

Ved vansker med reponering er det tegn på brudd/interponat (bløtvev ligger i klem) og bør da sendes til skadepoliklinikken.

Når man er lagt fra sykehus/ radiologisk avdeling:
Enhver må bruke skjønn når det gjelder reponering langt fra sykehus. I de fleste tilfeller vil det nok gå bra, men vi har hatt opplevelser også på skadepoliklinikken der lukket reponering har medført større fraktur i skulder. Ved økt avstand vil indikasjon for å forsøke ute også øke, særlig ved tegn til påvirkning på nerve/kar.


Vennlig hilsen

Dag Rune Sjøen Pedersen
Avdelingssjef/-overlege

Ortopedisk avdeling

mandag 29. november 2021

Svangerskapsomsorg: Ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin • Ny retningslinje for overtidsvurdering av gravide
 • Nytt skjema skal fylles ut ved svangerskapskontroll uke 38-40.
 • Resultat av risikoberegning avgjør tidspunkt for induksjon.

 

Fødeavdelingen ved SUS har nå i høst implementert ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin. Rutineendringen er del av et felles kvalitetsprosjekt i samarbeid mellom fødeavdelingene i Helse Vest (Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde).

Bakgrunn:  Sprikende anbefalinger for håndtering av «overtidige» svangerskap nasjonalt men også internasjonalt. Hdir planlegger en ny nasjonal retningslinje for denne problemstillingen, men denne ventes ikke å komme før tidligst om et år. Ny retningslinje er ventet å stramme inn på dagens praksis.

Den nye rutinen/kvalitetsprosjektet legger opp til en strukturert vurdering av kjente risikofaktorer og ut fra en beregnet «risikoscore» anbefales den gravide oppfølgning:

1)      Laveste risiko: Terminkontroll 7-9 dager etter termin, og vurdering av induksjonstidspunkt senest 11 dager etter termin (som i dag)

2)      Medium risiko: Anbefales induksjon 4 dager etter termin (sv.sk.uke 41+0)

3)      Høy risiko: Anbefales induksjon ved termin (sv.sk. lengde 40+3)

Scoringsskjema deles ut ved rutine ultralyd i 2 trimester og følger kvinnens «Helsekort for gravide». Skjema kan også finnes/skrives ut fra Kvinneklinikken sin nettside «kvalitet.sus.no/kk».

Direktelenke til skjema: https://kvalitet.sus.no/kk/docs/doc_48264/index.html


Skjema har 2 deler:

·        Del 1 fylles ut på sykehuset/privat gynekolog ved Rutine UL ut fra ultralydfunn og anamnese.

·        Del 2 fylles ut av fastlege/jordmor ved siste sv.sk.kontroller etter sv.sk.uke 38 ut fra forhold som har tilkommet i sv.skapet.

·        Total risiko legges sammen fra Del 1 og Del 2 og bestemmer videre anbefaling til kvinnen. 
Det legges opp til at kvinnen informeres om risikoberegningen og selv ringer fødeavdelingen og avtaler kontroll/vurdering av fødselsinduksjon.

Kvalitetsprosjektet vil bli evaluert underveis.
Justeringer av risikokriterier kan forekomme dersom man ser uønskede endringer i induksjonspraksis.

Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulent.


Vennlig hilsen

Brandis Philip von
Seksjonsoverlege

Pia Skoglund
Praksiskonsulent

fredag 26. november 2021

Hukommelsespoliklinikken: Henvisningsrutine


Henvisningsrutinen til Hukommelsespoliklinikken er oppdatert.

Her får du gode råd og tips om når du bør henvise og hva som bør gjøres i forkant av henvisningen.

Du finner rutinen i Praksisnytt sin sidemeny

Her er en direktelenke


Janecke Berle Thomsen                               Ivar Halvorsen
Overlege geriatrisk avdeling                       Praksiskonsulent

tirsdag 23. november 2021

Kortisoninjeksjon triggerfinger


Kortisoninjeksjon triggerfinger

Henvisning sendes Radiologisk avdeling via Interactor: UL hånd.

Vi minner om at plager med triggerfinger som krever behandling, anbefales først forsøkt med ul-veiledet kortison-injeksjon. 

Pasient kan henvises for dette ved radiologisk avdeling. De fleste blir bra etter dette. Dersom det ikke fungerer, kan pasient henvises plastkirurgisk vurdering.


Mvh

Christina Miksch
Seksjonsoverlege Plast kir avd.


Runar Johannessen
Praksiskonsulent

onsdag 3. november 2021

Driftsmelding: RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn


Barneavdelingen opplever et stort press på innleggelser og har derfor et behov for å nå ut med litt informasjon om RS virus. Du kan lese mer om det under, spesielt indikasjoner for innleggelse kan jo være greit å repetere. Jeg har tatt med den frihet å sette disse i bold.

mvh

Jan Robert Johannessen
Redaktør Praksisnytt


RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn 

Vi er inne i en hektisk sesong for luftveisinfeksjoner hos barn. Dette merkes i betydelig grad både i primærhelsetjenesten og ved barne- og ungdomsklinikken på SUS.

Barnepost 3E/4D har nå overbelegg. Dette gir økt press på både plass og personell. Økningen skyldes et vesentlig høyere antall barn med RS-virusinfeksjon enn det som er vanlig på denne tiden. Det er også høyt sammenlignet med tidligere topper.

Det fleste barn kan sendes hjem etter undersøkelse hos fastlege eller legevakt. Samtidig sendes det også et vesentlig antall barn til sykehuset. En del av disse sendes hjem uten innleggelse.

Vakthavende barnelege må informeres telefonisk om innleggelser. Når man ringer sentralbordet blir man satt over til forvakt eller bakvakt. Dersom innringer er i tvil om barnet trenger innleggelse, kan det drøftes på telefon.

Oversikt over indikasjoner for vurdering på sykehuset:

Lav metning (cirka < 92%), dårlig væskeinntak eller betydelig pustebesvær (økt respirasjonsfrekvens tross febernedsettende behandling, inndragninger og/eller apneer).

Barna vil vanligvis ikke trenge vurdering ved sykehuset dersom de

- drikker/spiser tilfredsstillende og ikke har symptomer på dehydrering

- har en oksygenmetning cirka > 92%

- ikke har betydelig pustebesvær

Det er den kliniske statusen som er avgjørende. Mistanke om RS-virus gir ikke økt indikasjon for innleggelse/vurdering.

Terskelen kan likevel være noe lavere for å sende de aller minste (< 2-3 måneder) inn for vurdering, men de fleste også i denne alderen vil kunne være hjemme dersom punktene over er til stede.

Alle barn som trenger sykehusinnleggelse skal få den behandlingen de trenger.

Det er stor medieoppmerksomhet rundt RS-virus nå. I mediesakene sykehuset er involvert i, understrekes det at RS-virus-infeksjoner er vanlig, og at de aller fleste ikke trenger behandling av lege eller innleggelse i sykehus. Men også at sykehuset har god behandling for de som trenger det – og at man blir frisk. Det gis også anbefalinger om at familier med de yngste barna forebygger, så langt det lar seg gjøre, mot luftveisinfeksjoner.

Mer informasjon på egen nettside om RS-virus 

Stavanger universitetssjukehus, 3. november 2021

tirsdag 2. november 2021

Covid 19: Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19

Det er etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med langvarig, komplekse og sammensatte symptomer der funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. Sykehusleger og fastleger kan henvise pasienter. Henvisninger vurderes ut fra fastsatte kriterier.

Rehabiliteringstilbudene

Tilbudet som nå er etablert, er i stor grad integrert i rehabilitering som allerede eksisterer. I tillegg er det inngått samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner.

Helse i Hardanger: Pasienter i aldersgruppen 18-67 år som fyller kriteriene kan henvises til Helse i Hardanger, som har et tre-dagers intensiv rehabiliteringsprogram med påfølgende egentrening og oppfølging via mobilapplikasjon i 12 måneder.

Rehabiliteringspoliklinikk Lassa: Voksne pasienter kan også henvises til utredning og tverrfaglig funksjonskartlegging ved rehabiliteringspoliklinikken  for kartlegging  av videre rehabiliteringsbehov. Basert på dette behovet, kan pasienter få tilbud om følgende:

        døgnrehabilitering i sykehus

        dagrehabilitering i sykehus

        henvisning til Helse i Hardanger eller annet privat rehabiliteringssenter

        kommunal rehabilitering med eventuelt forsterket interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART)

Ved uavklarte spørsmål knyttet til diagnostikk eller organspesifikke problemstillinger, kan pasienter henvises til aktuell legespesialist som nevrolog, lungemedisin, kardiologi, infeksjonsmedisin og psykisk helsevern.  


Kjetil Meling Hetta

Praksiskonsulent
 

Praksisnytt sendes nå ut med Follow.it

Nyheter fra Praksisnytt sendes nå ut med tjenesten Follow.it 

Alle eksisterende abonnenter skal nå være overført og skal i teorien få denne og følgende nyheter på epost.

Dersom du har kolleger som ikke mottar eposten er det fint om du tipser dem om å sjekke søppel/spam filteret og endrer på innstillingene slik at eposter fra Follow.it når innboksen.

Du trenger ikke forholde deg til at vi nå bruker en ny distribusjonstjeneste men dersom du vil kan du nå velge å gå inn på Follow.it og ta i bruk tilleggstjenestene de tilbyr. 

- dele innlegg på Facebook og Twitter m.fl

- velge å motta nyheter på andre måter (Avisformat, Telegram, flere format vil komme forstår jeg). 

Da satser jeg på at ny løsning skal fungere godt for oss alle !


Med vennlig hilsen

Jan Robert Johannessen

PKO/Redaktør Praksisnytt

mandag 12. juli 2021

Vanskelige plassforhold på SUS

Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

På grunn av stor pasientpågang og mange utskrivningsklare pasienter, har vi en veldig vanskelig plass-situasjon på SUS. Vi har derfor iverksatt tiltak i henhold til plan for høy aktivitet den siste uken. I dag har situasjonen ytterligere forverret seg. 

Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende lege ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH-senger som alternativ til innleggelse.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold. 

OPPDATERT: Beskjeden gjelder i første omgang fram til og med torsdag 15. juli 2021.

Eldar Søreide
Fagdirektør
Helse Stavanger HF

torsdag 8. juli 2021

Pasientreiser - åpnet for samkjøring

Pasientreiser har åpnet opp for samkjøring av beskyttede og fullvaksinerte pasienter 21.06.2021

Behandler/rekvirent kan krysse av for dette i rekvisisjonen.

 


 Vennlig hilsen


Mona Dale Gunstead

Samhandlingskonsulent
51513132/90187969
Pasientreiser Helse Stavanger HF
www.sus.no


Jan Robert Johannessen
PKO

torsdag 1. juli 2021

Ny rutine for håndtering av osteoporose / osteopeni

 

Foto: Colourbox
Endokrinologisk og revmatologisk avdeling har utarbeidet en ny felles rutine for å håndtere osteoporose og osteopeni.

Denne er lagt på en egen side i bloggen som du finner her


mandag 21. juni 2021

Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 Antistoffbestemmelse for å vurdere effekt av COVID-19-vaksine.

 

Avdelingsoverlege for mikrobiologi og smittevernlegene på SUS har drøftet dette og har foreløpig følgende råd.

 

Det er økt oppmerksomhet rundt svekket vaksineeffekt for personer med nedsatt immunforsvar eller bruk av immunsupprimerende medikasjon. Det forventes at det kommer nasjonale råd på området inkludert klare definisjoner av hvilke pasientgrupper dette gjelder. Det er ventet at en del pasientgrupper vil ha lavere effekt av vaksinene, men med mål om betydelig vaksinasjonsdekning i samfunnet vil risiko også bli mindre for disse gruppene.

Det oppfordres til å avventer nasjonale råd og at det ikke tas serologi til antistoffbestemmelse før dette rådes til nasjonalt fra FHI eller HDir.  

Antistoffdannelse vil utvikles over tid og det er ikke klart hvilket tidspunkt som er korrekt for analysering av dette. I tillegg forventes også andre effekter på immunforsvaret i form av stimulering av T-cellerespons.  

Det er heller ikke gitt råd om å tilby en tredje dose med vaksine (her er det tatt med i betraktning at det er begrenset tilgjengelighet for vaksine).

Samme informasjon vil også bli gitt internt i sykehuset. 

fredag 18. juni 2021

Pasientforløp i palliasjon

Palliativt senter er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr behandling og oppfølging ved behov for spesialisert palliasjon, samt rådgivning og undervisning, både innad på SUS og i kommunene i Helse Stavanger HF. I møte med alvorlig og livstruende sykdom skal den enkelte pasient og deres pårørende sikres likeverdig behandling og oppfølging uavhengig av bosted og diagnoser.

Pasientforløp i palliasjon er et verktøy for god lindrende behandling og bygger på gjeldende retningslinjer. Målgruppen er helsepersonell. Viktige mål er tilstrekkelig kompetanse i alle ledd og en så sømløs behandlingskjede som mulig. Aktiv bruk av forløpet kan bidra til mer tid hjemme og økt livskvalitet for pasienter og pårørende, og unødvendige innleggelser kan bedre unngås.

Vi ønsker å gjøre pasientforløpet mer tilgjengelig for dere fastleger, og har derfor laget en «filmsnutt» med veiledning i bruken.

Ta gjerne kontakt med oss på tel 51518901.

Lenke: Pasientforløp i palliasjon
Lenke:
Introduksjonsvideo til pasientforløpet
Lenke: Palliativt senter på SUS
Med vennlig hilsen

Målfrid Holmaas Bjørgaas
Overlege / Palliativt senter


Jan Robert Johannessen

Praksiskonsulent.

 

torsdag 10. juni 2021

LAB: Stockholm 3 test nå i Interactor

Testen er ikke lenger tilgjengelig
Nye rutiner for rekvirering og svarutgivelse av Stockholm 3 prøver

 

Rekvirering av Stockholm 3

For dere som bruker Interactor kan Stockholm 3 analysen nå rekvireres elektronisk. Dere vil få opp fire spørsmål som dere må svare på for å kunne bestille analysene. Prøvetaking og prøvebehandling er lik som tidligere. Papirrekvisisjon kan fremdeles benyttes, men spørsmålene må være krysset av på rekvisisjonen for å kunne sendes videre. Dersom spørsmålene ikke er utfylt, får dere tilbakemelding om at prøven utgår og ny prøve må tas. Er det ikke fullt personnummer på pasienten så må dere sende ved papirutskriften dere får fra Interactor, hvis ikke utgår prøven og ny prøve må tas. Hvis pasienten sendes til blodprøvetaking på SUS, må utskriften fra Interactor følge med pasienten.

Svarutgivelse Stockholm 3

Avdeling for medisinsk biokjemi videreformidler svar fra Sverige via vårt laboratoriesystem for at rekvirentene skal få raskere svar. Svar elektronisk vil komme uavhengig om bestillingen er gjort med papirrekvisisjon eller via interactor.

De legekontorene som har papirsvar vil fremdeles få det, men svaret kommer raskere.

Bestilling av utstyr til Stockholm 3

De som trenger papir-rekvisisjoner til Stockholm 3 prøver skal ta kontakt med Svein Reidar Kjosavik. Telefon 90414252 eller e-post svein.reidar.kjosavik@sus.no

Annet utstyr bestilles fra nå av hos Avdeling for medisinsk biokjemi.

fredag 4. juni 2021

Revmatologisk avdeling ved SUS

Seksjon for klinisk immunologi skifter navn til Revmatologisk avdeling fra 04.06.21. Dette gjøres som ledd i opptrappingsplanen for revmatologi ved Helse Stavanger HF (lenke til tidligere Praksisnytt hvor opptrappingsplanen er presentert). De ansatte og pasientpopulasjonen vil være den samme som tidligere. Alle pasienter som per nå har oppfølging eller venter på time ved Seksjon for klinisk immunologi vil få samme tilbud ved Revmatologisk avdeling.


Fra venstre er det LIS Jens Vikse, LIS Gudrun Sigmo,Katrine Brække Norheim(avdelingssjef), LIS Tore Salte, og overlege Kjartan Bryne, overlege Svein Joar Johnsen og avdelingsoverlege Klaus Wildhagen. Overlegene Maria Lauvsnes og Roald Omdal samt LIS Siv Mjøs, Nora Gisnås og Hilde Klungland var ikke tilstede. 
Navnebytte endrer ikke på opptrappingsplanen for revmatologi for øvrig. Det betyr at pasienter fra SUS sitt nedslagsfelt som per nå følges ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsetter der, og at disse pasientene i løpet av perioden 2022-2025 vil få tilbud om videre oppfølging ved SUS. Mistanke om nyoppstått artritt-sykdom og bindevevssykdommer/immunopatier kan henvises til Revmatologisk avdeling SUS som før. 

tirsdag 1. juni 2021

Teknisk feil


Den observante leser har fått med seg at forrige nyhetsmelding som ble sendt ut på epost 1.juni inneholdt 2  tidligere utsendt nyheter.

Det er en teknisk feil med utsendingsløsningen.

Beklager spamfølelsen dette medfører.

søndag 9. mai 2021

Stockholm3: kan rekvireres igjen fra 18.mai

Stockholm3 kan på ny rekvireres fra 18.mai.

Laboratoriet i Sverige har fått leveranser av nødvendige reagenser. De er klar til å ta imot prøver for analyse av Stockholm3 fra 18.mai.

Laboratoriet i Stavanger har arbeidet hardt for å få på plass en elektronisk løsning for rekvirering og svar av Stockholm3.

Frem til denne løsningen er klar ber vi om at dere rekvirerer Stockholm3 på papir remisser som før.

Så snart løsningen er operativ anbefaler vi på det varmeste at dere går over til rekvirering i Interactor.

 

Mer info vil komme fra avd. for medisinsk biokjemi så snart Interactor kan tas i bruk.

 

Har dere spørsmål så kontakt gjerne meg.

 

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.
Samhandlingslege

+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 7. mai 2021

C19 Vaksinasjon: Anbefalt rollefordeling ved vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

Informasjon og rollefordeling vedr. vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

I forbindelse med økt vaksinasjonsaktivitet i kommunene opplever vi nå en økt pågang av henvendelser og henvisninger knyttet til vaksinasjon. Dette notatet skal bidra til god samhandling rundt de spesielle pasientgruppene som berøres i vaksinasjonsveilederen for koronavaksinasjon fra FHI.

Foretaket har en meget begrenset mulighet til å sikre vaksinasjon for pasientgrupper og vi følger rådene fra FHI. Vi ber alle sette seg inn i gjeldende råd.

Oppstår det spørsmål/usikkerheter om kontraindikasjoner ved massevaksinasjon må personene henstilles til å få en konkret vurdering av fastlege som må gi råd til personene om det foreligger kontraindikasjon for vaksinasjon eller ikke.Aktuelle pasientgrupper:

1. Pasienter med kjent mastocytose

Disse pasientene gis det råd om at de skal vaksineres i regi av spesialisthelsetjenesten. Ved SUS vil dette bli ivaretatt i regi av allergisenteret. For kjente tilfeller kan det sendes henvisning til senteret. Senteret vil da sikre koordinering og innkalling.

2. Pasienter med ustabil astma

I veilederen for FHI er det gitt råd vedr. pasienter med alvorlig ukontrollert astma. Fastlegene må være involvert i behandlingen. Astmakriteriet i FHI er som følger:

Ved svingende og alvorlig sykdomsforløp er det vanligvis pasientens behandlende lege som best kan vurdere tidspunktet for vaksinasjon i forhold til sykdomsaktiviteten. Ukontrollert astma inkluderer én eller begge av følgende:

 • Dårlig symptomkontroll - kjennetegnes ved minst 3 av 4 tegn siste måneden: Symptomer på dagtid > 2 ganger pr uke, nattlig oppvåkning på grunn av astma, behov for anfallsmedisin > 2 ganger pr uke og/eller aktivitetsbegrensninger 
 • Hyppige eksaserbasjoner minst to ganger per år som krever orale kortikosteroider, eller minst én alvorlig eksaserbasjon som krever sykehusinnleggelse per år. Det er imidlertid ikke alle med ukontrollert astma som skal vaksineres på sykehus, noen bør optimalisere behandling og få kontroll på sin astma før de får tilbud om vaksinering. Det blir en legevurdering å bestemme om pasienten skal henvises til sykehus for rask vaksinering, eller først få kontroll på sin astma.

Helse Stavanger HF vurderer det dit at dette vil gjelde et meget lite antall pasienter. Fastleger som har pasienter som henvender seg bør som hovedregel tilstrebe å optimalisere behandling og sikre at man kan vaksineres i kommunal regi. Personer med pågående forverring må avvente vaksinasjon til forverringen er overstått.

For pasienter hvor det anses å ikke være oppnådd tilstrekkelig stabilitet kan henvisning til sykehuset ved lungeavdelingen vurderes. Det må påregnes tid for å få organisert vaksinasjon i denne pasientgruppen.

3. Tidligere anafylaktisk reaksjon på vaksiner

Det er kommet flere henvisninger hos pasienter med tidligere allergisk eller anafylaktisk reaksjon på vaksiner eller andre allergener.

Personer med tidligere alvorlig anafylaktisk reaksjon har uansett utløsende agens økt risiko for straksallergisk reaksjon på nye stoffer. I slike sjeldne tilfeller anbefales at enhver vaksinasjon utføres under utvidet allergiberedskap, som omfatter tilstedeværelse av lege og forlenget observasjonstid på 1 time.

Dette medfører:

 • Personer med tidligere straksallergiske reaksjoner på andre vaksiner og injeksjoner uavhengig av alvorlighetsgrad skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.
 • Personer med tidligere alvorlige straksallergiske/anafylaktiske reaksjoner uavhengig av årsak og/eller som har fått foreskrevet adrenalin autoinjektor skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.

4. Anafylaktisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine

Personer som har hatt:

 • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på mRNA-vaksine.
 • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på innholdsstoffene i mRNA-vaksinene eller stoffer som kan kryssreagere med disse (for eksempel PEG-forbindelser eller polysorbater).

Anbefales henvist til allergologisk utredning før vaksinering med mRNA-vaksine mot covid-19 eller før neste vaksinasjonsdose med mRNA-vaksinen. Henvisning sendes til allergisenteret ved SUS, som vurderer videre henvisning til RAAO - Helse Vest ved Haukeland universitetssykehus for allergologisk utredning.

SUS 30.04.2021

På vegne av Helse Stavanger HF

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege, medlem i vaksinasjonsutvalget

Ingegerd Møller, seksjonsoverlege allergisenteret

Safaa Saleh, seksjonsoverlege lungeavdelingen

 

onsdag 28. april 2021

eMeistring - veiledet internettbehandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon


Nå kan pasienter med panikklidelse, sosial angst og depresjon få et tilbud via internett.
De kan ta kontakt direkte via Helsenorge eller bli henvist på vanlig måte fra fastlege.
Dersom pasienten tar kontakt selv skal fastlegen få informasjon om behandlingstilbud startes.

Les mer om tilbudet under:

Hva er eMeistring?

eMeistring er veiledet psykologisk behandling via internett. Innholdet i behandlingen er evidensbasert og basert på kognitiv atferdsterapi. Kontakten mellom terapeut og pasient skjer skriftlig via nettet. Behandlingsprogrammet har vist seg å være like effektiv som ansikt-til-ansikt-behandling. To av tre pasienter som har gått gjennom behandlingsopplegget har fått god effekt.

Metoden stimulerer til en aktiv pasientrolle, og gjør det mulig for pasienten å gjennomføre behandlingen når som helst og hvor som helst. Det vil gjøre det enklere for personer som bor langt fra sitt distriktspsykiatriske senter (DPS), og for de som har vanskelig for å ta fri fra jobb på dagtid.

Hva skjer i eMeistringsbehandlingen?

Behandlingen varer i inntil 14 uker. Det anbefales at pasienten jobber 1 time daglig med tekst og øvelser knyttet til programmet. Det er derfor vesentlig at pasienten selv er motivert for denne type behandling. Pasienten får oppfølging og veiledning via programmet fra en behandler minst en gang i uken. En viktig del av angstbehandlingen er å systematisk utsette seg for situasjoner som medfører angst samt å arbeide systematisk med hvordan man tolker slike situasjoner. Når en er deprimert er det lett å komme i en ond sirkel der mindre aktivitet gir mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet. Gjennom depresjonsbehandlingen i eMeistring lærer pasienten hvordan han eller hun kan bryte denne onde sirkelen og skape en bedre hverdag.

Hvordan bli henvist til eMeistring?

Pasienter kan henvises til eMeistring på følgende måter:

·         Via fastlegen (primærhenvisninger)

·         Via spesialisthelsetjenesten eller andre samarbeidspartnere (sekundærhenvisninger)

·         Pasienten kan selv ta kontakt med eMeistring via eget søknadsskjema på helsenorge.no uten å gå via fastlegen (Direkte kontakt)

Hvem passer eMeistring for?

De fleste pasienter med sosial fobi, panikklidelse eller moderat depresjon er godt egnet for veiledet internettbehandling i eMeistring.

Hvem passer det ikke for:

Følgende faktorer har imidlertid vist seg å være til hinder for behandlingen:

 • Moderat til høy suicidfare
 • Psykoseproblematikk. Hvis pasienten har fungert stabilt uten pågående psykosesymptom over tid kan de være aktuelle for eMeistring. Bør da ha annen behandler parallelt, som kan følge vedkommende ved behov.
 • Ubehandlet alkohol- eller narkotikaproblematikk eller medikamentavhengighet. Alkohol som sikkerhetsatferd kan jobbes med i programmet.
 • Nylig oppstart eller endring av medisindose. Om de tar medisiner, må de ha stått på stabil dose i 4 uker før oppstart i eMeistring. Vi kan tilpasse behandlingsstart etter dette.
 • Jevnlig bruk av B-preparat. Som hovedregel foregår programmet uten bruk av angstdempende medisiner.   
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse
 • Alvorlig depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikke funnet evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personer med bipolar depresjon. Personer med godt regulert bipolar lidelse kan ha nytte av behandling for komorbid panikklidelse eller sosial angst.
 • Personer med lese- og/eller skrivevansker, inklusivt problemer med det norske språk, kan ha utfordringer med å gjennomføre programmene da de inneholder store mengder tekst og skriveoppgaver.

 

Les mer om eMeistring:

eMestring - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)


tirsdag 27. april 2021

Planer om sykehustjeneste? Gynekologisk avdeling har ledig et LIS - vikariat

Gynekologisk avdeling har ledig et LIS - vikariat som kan være godt egnet for lege i allmennmedisin som trenger sykehustjeneste.

Man må ha gjennomført turnustjeneste og kunne begynne rimelig snart – senest innen utgangen av mai.

Vikaren vil gå i et introduksjonsprogram uten nattevakt (men doblet på noen opplæringsvakter kl 16-21)  i 4-6 uker avhengig av kompetanse. Deretter inngå i sjikt 1 i det 4-sjiktede vaktsystemet med erfaren LIS og overlege i tilstedevakt (sjikt 2 og 3) og senior overlege i hjemmevakt. (sjikt 4). 

Vikaren vil inngå  i vaktplanen for sommeren fra uke 25.

(Det vil alltid være en annen mer erfaren lege som vakt på føden så denne vikaren vil ikke få et større ansvar der).    

Kontaktperson:

Astrid Rygh
Avdelingsoverlege 
Kvinneklinikken

Epost: astrid.louise.betten.rygh@sus.no
51519463 / +4790019438
Helse Stavanger HF


onsdag 21. april 2021

Viktig informasjon til kommunejordmødre og fastleger ang covid-19 positive gravide.

Foto: Colourbox
Dersom man i svangerskaps-omsorgen og kommunehelsetjenesten blir kjent med at gravide tester positivt for covid19, ønsker fødeavdelingen beskjed. Det vil lette arbeidet når det gjelder planlegging og forberedthet.

Dialogmelding:
Man kan velge å sende dialogmelding til Fødselshjelp og kvinnesykdommer 

Sekretær vil da overføre beskjed til Natus og DIPS.

Telefon:
Alternativt kan man ringe til fødeavdelingen og informere (51519480/81) lage notat i Dips og Natus.


De trenger kvinnens 

 • navn og fødselsdato 
 • termindato.
 • avisoleringsdato


mandag 5. april 2021

Studie Isjias pasienter: Studie Lassa

Foto: Colourbox

Bidra til NIS-studien, henvis pasienter med sterke isjias-smerter.

Inklusjonskriterier:

 • utstrålende smerte nedenfor kneet
 • minst ett nevrologisk utfall
 • Minst VAS 4
 • Pasienten må beherske norsk munntlig og skriftlig
Det har i mange år vært vanlig å behandle isjias-smerter med NSAIDs. Til tross for lang tradisjon finnes det lite kunnskap om NSAIDs faktisk er nyttig ved isjias. 

Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa pågår det en studie for å avklare dette. 

I NIS-studien randomiseres deltagerne til behandling enten med Naproxen 500 mg x 2 eller placebo, i tillegg kan de ta Paracetamol ved behov. Studien går over 10 dager.

For å kunne delta må det være utstrålende smerte nedenfor kneet og minst ett nevrologisk utfall. Smerten må minst ha en intensitet på minst 4 på en skala fra 0 til 10. Det er ikke krav om MR. Sykehuset Østfold leder studien og er sponsor, ingen kommersielle interesser er involvert. For at studien skal bli vellykket er vi avhengig av at tilstrekkelig mange pasienter deltar. Vi oppfordrer derfor fastlegene til å henvise pasienter som kan være aktuelle. Pasientene må kunne norsk muntlig og skriftlig.

Henvisningen sendes på vanlig måte til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa, SUS. Husk å merk med NIS-studien. 

 

Kontaktperson
Overlege Ståle Mathiassen
Stavanger universitetssjukehus
e-post: stale.mathiassen@sus.no

mobil: 99532586 

fredag 26. mars 2021

ØNH: Ny avtalespesialist Stavanger – Elin-Johanne Katle har overtatt Birger Kristiansen sin hjemmel

 

Elin-Johanne Katle overtok Birger Kristiansen sin ØNH hjemmel i Stavanger 01.mars i år

Driften fortsetter i samme lokaler, Lars Hertervigs Gate 5 i Stavanger sentrum. Nytt navn på klinikken er Stavanger Øre Nese Hals

Oppdatert informasjon finner dere på hjemmesiden:  www.Stavangeronh.no

Stavanger Øre Nese Hals tar imot barn og voksne fra fastleger i hele regionen. Vi har kort ventetid og utreder alle typer ØNH tilstander inkludert hørselsutredning. Vi planlegger å ha audiograf ansatt fra høsten av.


Elin-Johanne Katle er ØNH spesialist med PhD. Hun har jobbet som overlege ved Øre Nese-Halsavdelingen på SUS med spesialkompetanse på bihulesykdom. De siste årene har hun vært seksjonsoverlege med ansvar for Allergisenteret på SUS. Hun fortsetter i en rolle som veileder og overlege ved Allergisenteret.

 


For administrativ kontakt: 

post@stavangeronh.no
Telefon 51883500


tirsdag 16. mars 2021

Feil i forrige utsending!

Feil i forrige utsending!

Dagens nyhet fra Praksisnytt var en feilutsending. 

Det var egentlig meningen  å slette en gammel nyhet så den ikke skulle skape forvirring.

Så bra gikk det...

Den gode nyheten er at siden "Korona info" er oppdatert i dag. Det er jo alltids noe :-)


fredag 12. mars 2021

ØNH: Ny avtalespesialist Egersund - Jan Fredrik Andersen overtar Atle Guldvik sin hjemmel.

Jan Fredrik Andersen overtar Atle Guldvik sin ØNH hjemmel 01.04.21. 

Driften fortsetter i samme lokaler i gamle Egersund sykehus med nytt navn; 

Øre-Nese-Hals Sørvest AS

Klinikken har en audiograf og pågående intervjuer for en audiograf til. 

Oppdatert tilbud finner dere på hjemmesiden: øre-nese-hals-sørvest.no

Jan Fredrik Andersen er ØNH spesialist og har jobbet de siste par år som seksjonsoverlege ved Høresentralen SUS. Før dette som overlege ved Sørlandet sykehus. Han har spesialkompetanse innen ørekirurgi og kommer til å fortsette noe med kirurgisk behandling ved SUS. 

Øre-Nese-Hals Sørvest ønsker å fortsette det gode samarbeidet med fastleger i regionen og Stavanger Universitetssykehus.

For administrativ kontakt: 
post@onh-sorvest.no
Telefon 51314777

tirsdag 9. mars 2021

Påminnelse: Nytt og Nyttig: Mixed grill BUP - Helaften med smågruppen?

 Helaften med smågruppen?

Vi tenker det kan være en god ide å slå sammen dette møtet med et smågruppemøte for dem som ønsker det:Påmelding:  Meld deg på her

Når dagen kommer bruker du lenken under for å bli med på møtet:

Bli med på møtet (Teams):

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

https://hviapdteamscdn.blob.core.windows.net/publicblob/helsevest_teams_meeting_invitation_188x30.png

Finn ut mer | Hjelp | Møtealternativer

tirsdag 2. mars 2021

Spørreundersøkelse om Opioidbruk i allmennpraksis

 

Foto: Colourbox
Hvordan behandle pasienter med langvarige smertetilstander?

Langvarig smerte er et folkehelseproblem. Bruk av opioider mot slike tilstander kan bli det - også i Norge. Det er behov for mer kunnskap om begge temaer, og særlig fra primærhelsetjenesten. Dette er bakgrunnen for spørreundersøkelsen som nettopp er sendt ut til alle fastleger i Rogaland. 

Spørreundersøkelsen inngår i et større prosjekt (POINT) som blant annet skal gi bedre behandling av langvarige smertetilstander. Stavanger universitetssykehus er partner i prosjektet. 

Jeg håper du kan ta deg tid til å svare på spørreundersøkelsen: Det er lite forskning på dette området og høy svarprosent gir bedre grunnlag for å trekke konklusjoner fra materialet. Undersøkelsen er helt anonym. 

Har du ikke mottatt invitasjonen på epost (og er fastlege i Rogaland) - be meg om invitasjon på trho@norceresearch.no

 

Med kollegial hilsen

 

Trond Høibø 
fastlege St.Olav Legegruppe (i Stavanger)

Forskningsprosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
er faglig tilknyttet NORCE v/allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen
og inngår i prosjektet POINT (Preventing an Opioid Epidemic in Norway - Focusing on Treatment of Pain)

onsdag 24. februar 2021

Avvik : IKKE bruk Dialogmelding

 

Bønn fra samhandlingslegen: IKKE bruk Dialogmeldinger til å melde avvik !

Samhandlingslegen vil be om at bruken av dialogmeldinger avgrenses til dialog om faglige eller praktiske spørsmål, og IKKE til avviksmeldinger. Dialogmeldinger arkiveres i pasient-journalen «til evig tid» og er åpent tilgjengelig for pasienten å lese. Samtidig har de fleste avviksmeldinger ikke et innhold som hører til i pasientjournalen.

Et klassisk eksempel er en lege på sykehuset som har «benyttet fastlegen som sekretær». At det kan provosere fastlegen er forståelig. At en avviksmelding kan være relativt emosjonelt preget er en erfaring. Samtidig er det først og fremst et utfordring som har med oppgavedeling og samhandling / mangel på samhandling – å gjøre. Dvs. en sak mellom legene – og ikke en problemstilling som skal føres i pasientens journal.


Å melde avvik er viktig. Det gir godt grunnlag for læring og forbedring.
Min erfaring er at konkret og konstruktiv tilbakemelding på avvik er ofte bidrar til atferdsendring i positiv retning. Fortsett med det, men som sagt – ikke via dialogmeldinger.


Send avviksmeldinger slik det er anbefalt:

 • Hvis avviket fremkommer av en epikrise: Skriv ut epikrisen til pasienten det gjelder,
  marker det du reagerer på og skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
 • Alternativt – skriv avviksmeldingen din på et vanlig ark

·         Legg epikrisekopien/ meldingen i en konvolutt, og adresser denne til «Samhandlingslege Svein Kjosavik»

·         Legg konvolutten i «blodprøve-kassen» til SUS

 

Samhandlingslegen vil følge opp saken overfor den det gjelder.
Ønsker du tilbakemelding er det fint om du fører på egen emailadresse.

 

Svein Kjosavik

Samhandlingslege

mandag 22. februar 2021

Organtransplanterte eller de som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19.

Transplantasjonsenheten ved Oslo Universitetssykehus, rikshospitalet, anbefaler at pasienter som er organtransplanterte eller som står på venteliste for organtransplantasjon ikke skal ha AZ vaksinen mot covid-19. 

Det er i henhold til FHI sine anbefalinger som er limt inn under, men en presisering. Det er en teoretisk mulighet for at en vaksine hvor det er brukt humane celler i kultur for framstilling av virusvektor i vaksinen kan føre til HLA immunisering. Det anbefales av den grunn mRNA-vaksine fra BiNTech/pfizer og Moderna til denne pasientgruppen.


Valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko

Gruppene med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (alder fra 65 år og oppover samt de som er merket med * i prioriteringslisten ovenfor uavhengig av alder) bør gis en av de vaksinene som kan dokumentere høyest grad av beskyttelse og som til enhver tid er tilgjengelige. Per nå er dette mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

 

 

Vennlig hilsen

Gøransson Lasse
Seksjonsoverlege
51519836 / +4740462825
Helse Stavanger HF
www.sus.no