torsdag 9. mars 2017

Legemiddelbruk: Ny pilot i sykehusene

Info til alle leger som skriver e-resepter

Sykehusene starter en ny pilot hvor opplysninger om legemiddelbruk vil bli hentet direkte fra kjernejournal- og e-resept-systemet til den elektroniske sykehuskurven.

Helse Vest arbeider målrettet og systematisk for sikkerheten til pasienter som blir behandlet i spesialisthelsetjenesten. Bruk av legemidler er høyt prioritert i dette arbeidet. 

Et viktig tiltak i sykehusene har vært overgang til elektronisk kurveløsning (Meona).

En grunnleggende utfordring er kommunikasjon om legemiddelbruk når pasienter flyttes mellom ulike deler av helsetjenesten - både internt i spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i og utskrivelse fra sykehus. Det er avgjørende at informasjon om legemiddelbruk er entydig og riktig.

Målet med piloten er at mottakende lege, sammen med pasienten og eventuelt de pårørende, henvisning/innleggelsespapirene - og informasjonen fra kjernejournal/e-resept skal etablere en riktig liste over legemidler i bruk. 

Til deg som lege
For å kunne lykkes med å gi pasienter riktig legemiddelbehandlingen er det av uvurderlig betydning at du som lege i størst mulig grad
  • utstyrer de pasienter du behandler med en liste over «legemidler i bruk» (LiB-liste)
    (spesielt viktig hvis pasienten bruker mer enn tre legemidler).
  • oppdaterer LiB-listen (lager ny) når anbefalt dosering eller medikamenter endres.
  • oppdaterer e-reseptsystemet når dosering endres.
  • fjerner resepter fra e-resept-systemet når du seponerer legemidler.

Dette gjelder alle leger som skriver ut resepter.
 
For sykehusleger er dette viktig ved utskrivelser og ved polikliniske konsultasjoner hvor det gjøres endringer i legemiddelbruken.
 
For fastleger er dette aktuelt å vurdere hver gang en er inne i e-resept-modulen.
 
Piloten starter primo mars og skal etter planen vare i åtte uker. Etter dette vil erfaringer fra piloten bidra til ytterligere forbedring av systemet, slik at en god funksjonalitet for legemiddelsamstemming kan etableres i den nye elektroniske kurveløsningen i Helse Vest.