mandag 23. mars 2020

Covid-19 diagnostikk (SARS-CoV-2 PCR)

Grunnet begrenset testkapasitet og tilgang på prøvetakingsutstyr, er testing kun aktuelt hos personer som fyller de nasjonale kriteriene for testing:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Tidspunkt for analyse og svar:

Gjelder alle dager f.o.m. 13.03.2020, men revurderes fortløpende. Tidspunktene gjelder for inneliggende pasienter SUS, for andre prøver vil svartiden kunne bli lenger.

  1. Prøver mottatt før kl. 8: svar innen kl. 14
  2. Prøver mottatt før kl. 13.30: svar innen kl. 19.30
  3. Prøver levert før kl. 17: svar innen kl. 22

Vi har ikke mulighet for å analysere prøver for SARS-CoV-2 utenom de fastsatte tidspunktene.

Kliniske opplysninger:

På grunn av stadig økende prøvemengde kan det ved enkelte tidspunkt bli nødvendig å prioritere hvilke prøver som kan analyseres. Prøver fra inneliggende pasienter (sykehus og sykehjem), ansatte ved SUS og annet helsepersonell vil bli prioritert. Det må derfor oppgis på rekvisisjonen om prøven er fra pasient, helsepersonell på SUS eller i kommunehelsetjenesten, samt annen relevant klinisk informasjon.

Ringing av svar: 

Kun positive prøvesvar ringes. Alle svar (både positive og negative) blir rapportert elektronisk så snart analysen er ferdig.

  • For innlagte pasienter SUS ringes svar til aktuell avdeling, samt kommuneoverlege/smittevernoverlege. Etter egen avtale vil OBA og andre covid-19 poster, 2M og 2I informeres per telefon når prøvesvar er overført til DIPS. 
  • For SUS-ansatte ringes smittevernoverlege SUS og i tillegg kommuneoverlege/smittevernoverlege. 
  • For prøver tatt av eksterne rekvirenter ringes kommuneoverlege/smittevernoverlege.  

Vennligst ikke ring Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi for å purre på prøvesvar. Vi har stor pågang på telefon og ber om forståelse for det

Informasjon om prøvetakning og diagnostikk: 

På grunn av stor pågang på telefon oppfordres alle rekvirenter til å søke informasjon på FHI og Helsedirektoratet sine nettsider og i vår laboratoriehåndbok

http://eqs-labhandbok.sus.no/docs/doc_44072/index.html

Elektronisk rekvirering: 

Fra 19.03.2020 er det mulig å rekvirere SARS-CoV-2 PCR elektronisk for eksterne rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering.

Kopimottaker: 

Kommuneoverlege/ smittevernoverlege oppgis på rekvisisjonen som kopimottaker for svar.

Effekt på andre analyser: 

På grunn av stigende antall prøver til SARS-CoV-2 PCR og samtidig begrenset tilgang til reagenser, må vi nedprioritere andre analyser. Dette kan føre til at prøvesvar blir forsinket eller prøver kan bli avvist. Dette medfører bl.a. at utvidet luftveispakke (PCR) inntil videre ikke vil bli utført, og at standard luftveispakke (PCR) midlertidig kun utføres hos inneliggende SUS, evt. hos polikliniske pasienter dersom indikasjon fremkommer tydelig på rekvisisjonen.

Kontakt:  

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Vakttelefon: 51518856

Iren Høyland Löhr, Avdelingsoverlege
Monica Romstad, Overlege
Lene Kile Taushanis, Seksjonsleder
Telefon: 51518800

onsdag 18. mars 2020

Covid-19: Mye planlagt aktivitet på SUS avlyst/utsatt | Pasienter som henvises til SUS

Pasienter som henvises til SUS

På grunn av Korona / Covid19 ber sykehuset om følgende endringer i henvisningsrutiner:

Pasienter som henvises til innleggelse meldes telefonisk til mottakelsen på telefon 51519285 eller 51519257 (i tillegg til elektronisk henvisning)

Pasienter som henvises til skadepoliklinikken (tidligere kalt akutt poliklinikk) meldes på forhånd via telefon 51519273 eller 51519276 (mellom kl. 7.30 og kl. 21.00).
Mellom kl. 21.00-07.30 meldes pasientene til mottakelsen.


Planlagt aktivitet er blitt avlyst / utsatt

Korona –epidemien har medført at svært mye planlagt aktivitet er blitt avlyst / utsatt. Sykehuset ønsker ikke å belaste fastlegene ekstra i den vanskelige situasjonen alle er i, men samtidig krever pandemien at kapasiteten i sykehus omdisponeres som best mulig. 

Dette medfører en risiko for at sykehuset kan ha prioritert ned enkelte pasienter som absolutt burde vært ivaretatt. Vi vil derfor anbefale at fastleger sender en ny henvisning om det er pasienter som blir rammet av slike avlysninger som pasientens fastlege likevel mener må prioriteres

Start slike henvisninger med ANBEFALER REVURDERING AV PRIORITET:
Sykehuset vil vurdere slike henvisninger daglig.

Hvis det haster kan bakvakt / vakthavende overlege kontaktes per telefon.

Vennlig hilsen

Eldar Søreide 
Fagdirektør                                                                                       Svein R. Kjosavik
                                                                                                           Samhandlingslege          

tirsdag 17. mars 2020

Coronavarsel: ØNH - Pasienter må IKKE henvises direkte til ØNH avdelingen - uten at de er vurdert klinisk først.


Pga Korona situasjonen har ØNH avdelingen kun anledning til å vurdere og undersøke pasienter som
·         trenger akutt behandling med kirurgi og /eller
·         innleggelse for iv væske, ernæring og ab behandling    

Stavanger Universitetssjukehus ber om at alle leger i primærhelsetjenesten benyttet kommunenes nyopprettede kontorer for luftveissmitte for vurdering av pasienter med luftveissymptomer - etter hvert som disse kommer på plass.

fredag 13. mars 2020

Korona: DROP IN tilbud stenges inntil videre.

Foto: Colourbox

Grunnet pandemi situasjonen har ledelsen ved avdeling for Radiologi SUS besluttet å stenge tilbudet med «rtg drop in» på Sandnes, Hillevåg og Egersund. 

Gjelder fra og med mandag 16. Mars og fremover på ubestemt tid.

Alle ø.hjelp henvisninger går til SUS. (Egersund kan ta imot ø.hjelp rtg som tidligere)

Vi ber om ekstra moderasjon i forhold til henvisningsterskel i denne helt spesielle perioden.

Nytt og nyttig : vårens møte utsettes pga korona situasjonen.


Pga. den globale og nasjonale koronasmittesituasjonen har vi valgt å utsette vårens Nytt og nyttig møte til over sommeren.

Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
+4751513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no


søndag 8. mars 2020For å unngå for mange eposter etterhvert som rutinene oppdateres har vi laget en egen side i Praksisnytt som du kan oppsøke når du ønsker å se oppdatert informasjon om håndteringen av Corona 19. 

Kommunene vil i tillegg ha egne lokale rutiner for å håndtere informasjons og prøvetakingsarbeid.