Henvisningsrutine Hukommelsespoliklinikken.

 

Demensutredning ved Hukommelsespoliklinikken

Demensutredning skal i hovedsak foregå i primærhelsetjenesten, jf. Nasjonal faglig retningslinje om demens.

  • Fastlege / sykehjemslege har ansvar for utredningen, og stiller diagnosen
  • Utredningen bør gjennomføres i tett samarbeid med hukommelsesteam i kommunen.
  • Melding av resultatet/diagnose til kommunen er viktig, for å få tidlig innsats, rettet mot både pasient og pårørende

Utredningsverktøyet «Demensutredning i kommunehelsetjenesten» brukes i de fleste kommunene - www.aldringoghelse.no.  NEL har en god oversikt over legenes del: Demensutredning- lege.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å henvise pasienten til videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Eksempler på dette kan være:

1. Det er usikkert om pasienten har en demens, etter kommunal utredning.

2. Det er usikkerhet om hvilken type demens, etter kommunal utredning.

3. Pas under 65 år med mistanke om/eller fastslått demens

4. Demenssymptomer har et raskt og alvorlig forløp

5. Demenssykdommen er komplisert pga. samtidig omfattende somatisk eller psykisk sykdom

6. Tvil om rett medikamentbruk

 

Hukommelsespoliklinikken er en samlokalisering av geriatrisk og alderspsykiatrisk poliklinikk, i samarbeid med nevrologisk poliklinikk. Elektronisk henvisning sendes til Geriatrisk avdeling.
Utfra opplysningene i henvisningen vil de så fordeles til den mest hensiktsmessige av de tre spesialitetene. Gode henvisninger med relevante opplysninger er derfor viktig.

Innhold i henvisningen

1.  Anamnese (fra pasient og helst også pårørende)

2. Tidligere sykehistorie

3. Undersøkelser og funn gjort av lege/demensteam (inkludert kognitive tester)

4. Somatisk undersøkelse

5. Blodprøvesvar

6. Svar på MR undersøkelse av hjernen (ev. CT dersom MR ikke kan tas)

7. Oppdatert medisinliste.

Merk: Bildeundersøkelse av hjernen er obligatorisk, bla. for å avdekke om det kan foreligge reversible årsaker til kognitiv svikt som subduralt hematom, hjernesvulst eller normaltrykkshydrocefalus.  Det er derfor svært viktig at MR caput er utført før pasienten har time ved Hukommelsespoliklinikken. I rekvisisjonen bør fastlegen be om «vurdering med demensprotokoll». Da får man nevroradiologens beskrivelse av GCA (global cortikal atrofi), MTA (medial temporallappsatrofi) og Fazekas (gradering av hvitsubstansforandringer). Dersom MR er kontraindisert kan CT caput brukes i stedet. 


Hukommelsespoliklinikken er lokalisert i E-bygget ved psykiatrisk avdeling, SUS, Våland, i samme bygg som «Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling» (SESAM).

Geriatrisk-, alderspsykiatrisk- og nevrologisk poliklinikk vil fortsatt bestå med sine etablerte fagområde og spesialister på andre eldremedisinske områder innen hhv somatikk, psykiatri og nevrologi. For tilstander der det primært ikke dreier seg om demensutredning, vil disse poliklinikkene fortsatt være henvisningsadresse som tidligere. 

 

Henvisningsadresse til Hukommelsespoliklinikken:

Papirformat:

Hukommelsespoliklinikken, Geriatrisk avdeling

SUS

P.b. 8100, 4068 Stavanger

 

Elektronisk:

Helse Stavanger / Geriatrisk avdeling

 

 

Janecke Berle Thomsen                               Ivar Halvorsen
Overlege geriatrisk avdeling                       Praksiskonsulent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.