fredag 27. september 2013

Studie: ESBL produserende bakterier påvist i urin i allmennpraksisBakgrunn
Prevalensen av Escherichia coli som produserer ekstendert spektrum beta-laktamase (ESBL) har vært økende de siste tiår, og påvises særlig ved urindyrkning både fra pasienter inneliggende i sykehus, og pasienter som behandles i allmennpraksis.

Mindre studier og kasuistikker har vist klinisk effekt av pivmecillinambehandling (Selexid, Penomax) ved ESBL produserende bakterier påvist i urin.

En større studie er nå i gang ved blant annet mikrobiologisk lab SUS der man ønsker samarbeid med fastlegene for å få med pasienter med påvist E.coli (ESBL) infeksjon.

Les mer om studien under


torsdag 26. september 2013

Hjerneskolen - gruppebasert senforløpsrehabilitering

Hjerneskolen 2014 


Et gruppebasert senforløpsrehabiliterings-tilbud for mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade.

Gjennomføres i ukene 10, 11 og 15.  Søknadsfrist 4. oktober.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa tilbyr gruppebasert rehabilitering for mennesker som av ulike årsaker (f. eks. hjerneslag, blødning, hodeskade, svulst eller trafikkskade) har fått en hjerneskade i voksen alder. Tilbudet gjelder for personer i yrkesaktiv alder.


PåmeldingsskjemaTilbudet omfatter forundersøkelse, gruppebasert dagtilbud i 8 dager individuelle samtaler og fire oppfølgingsdager.


Mål:
- Å få innsikt i egen tilstand og hva dette medfører for egen situasjon
- Å få informasjon om kompenserende metoder og hjelpemidler
- Å utveksle erfaringer med andre som har lignende vansker

Det fokuseres på sosiale og kognitive følger etter skaden. Eksempler på kognitiv svikt: vansker med å huske, med å kontrollere følelser, med å komme i gang med eller planlegge aktiviteter, språkvansker. Noen slike vansker opplever man selv, mens andre ganger er det ektefelle, barn eller kolleger som legger mest merke til det. For å få utbytte av tilbudet er det en fordel at det er gått minst to år siden skaden, og at de kognitive vanskene ikke er for omfattende. Se kriterier for opptak i vedlegg til søknadsskjema.

I forkant vil hver enkelt bli innkalt til forundersøkelse som omfatter utredning og samtale om egen situasjon og hvilke forventinger de har til gruppetilbudet.

Hjerneskolen avholdes mandag, tirsdag, torsdag, fredag på dagtid. Hver dag begynner med morgenmøte. Den enkelte får tildelt oppgaver som går på rundgang.  Utover dagen vil man ha tema og gruppeoppgaver som blant annet setter krav til problemløsning og samarbeid. Dagen avsluttes med gruppesamtale med utveksling av erfaringer og vekt på erkjennelse og innsikt i egen situasjon.

Pårørende
Det gis eget gruppetilbud til pårørende. Pårørende blir tilbudt samtale alene og i gruppe. Gruppesamtaler gir mulighet til å utveksle erfaringer med andre som har opplevd det samme.

onsdag 25. september 2013

VIKTIG DRIFTSMELDING: Gjelder potensielt alle Winmed 2 brukere

OBS: Viktig melding til alle som bruker Winmed 2 i kombinasjon med eResept.Det rapporteres nå om relativt mye feil i legemiddelopplysninger i elektroniske henvisninger og meldinger. Det synes som dette er knyttet spesielt til brukere av Winmed 2 og eResept- modulen og en innstilling i denne.


Winmed 2 brukere kan ha en” feil” i innstillinger i forskrivningsmodulen for e resept.Dersom denne innstillingen er feil vil “ legemidler i bruk bildet” i journalbildet og i e- reseptbildet vise ulike medisinoversikter.

Årsaken er at legemidler i bruk i journalbildet vil inneholde legemidler fra importfeltet i tillegg til legemidler i bruk. Legemidler i bruk pluss legemidler fra importfeltet vil komme med i henvisninger og i PLO- meldinger. Dette kan føre til alvorlig feilmedisinering.

Årsaken til denne feilen er at noen ønsket å prøve denne innstillingen  da e- resept var nytt,men fant det uhensiktsmessig og endret den. Det er grunn til å tro at denne innstillingen kan ha blitt satt ved oppsett av e resept  ved flere legekontor  da e-resept ble innført, uten at  det er fulgt opp.

De legekotorene med Winmed 2 som registrerer manglende samsvar mellom legemidler i bruk i E-reseptbildet og i journalbildet bør få rettet denne innstillingen ved at de endrer oppsette i forskrivningsmodulen  fra importer til eksluderse vedlegg, eller kontakter CGM . 

CGM melder at de vil sjekke legekontorenes oppsett av eResept i forbindelse med oppgraderinger av eResept fremover mot 010214. Vi mener dette er en så potensielt alvorlig problemstilling som skaper så mye merarbeid at vi likevel velger å gå ut bredt med en advarsel nå slik at de berørte kan korrigere dette umiddelbart. Vi vet ikke hvor stort omfanget er.

Det er så langt ikke oppdaget som en problemstilling for Winmed 3 / Infodoc / System X brukere. Vi ber disse være obs på problemstillingen og melde fra om den oppdages for disse journalsystemene.

(kilde: epost Ole Martin Winnem på vegne av CGM)

Praksiskonsulentene kan ikke gi brukerstøtte på feilretting - dette må tas med CGM.


Ruth Midtgarden (Praksiskonsulent)
Jan Robert Johannessen (Praksiskonsulent)

tirsdag 17. september 2013

Nevrologisk avdeling - innføring telefontid bakvakt og generell informasjon fra avdelingen

Nevrologisk poliklinikk


Nevrologisk poliklinikk på SUS har et poliklinisk tilbud som omfatter både generelle nevrologiske problemstillinger og et poliklinisk tilbud rettet mot spesifikke diagnoser. 

Siden mange av de nevrologiske sykdommene er kroniske har vi flere kontroller enn nye vurderinger. 

Nøkkelen til et godt pasientforløp for pasienter med kronisk nevrologisk sykdom ligger i samarbeidet mellom fastlege og nevrolog der fastlegens bidrag er svært viktig, både i forhold til eventuelle andre sykdommer og den generelle helsetilstanden, men også med tanke på den nevrologiske sykdommens påvirkning i det daglige. Mellom kontrollene hos oss skal derfor pasientene som hovedregel forholde seg til fastlegen.

På de fagspesifikke poliklinikkene vil det som regel være leger med spesiell kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet og egne sykepleiere, og ved f.eks. tumorpoliklinikken har vi en koordinerende rolle opp mot andre samarbeidende fagfelt (kreftavdeling) og sykehus (Haukeland Universitetssjukehus).


Ved behov for å drøfte elektive pasienter muntlig har nevrologisk bakvakt fra 1.september/fra nå av telefontid mellom 12.15-12.45 fra mandag til fredag. 

Ved spørsmål om innleggelse eller øyeblikkelig-hjelp situasjoner kontaktes nevrologisk forvakt som tidligere. 

Hos pasienter som har fast behandler på Nevrologisk poliklinikk er det naturlig å ta direkte kontakt med aktuell lege.


Pasienter med symptomer på TIA siste to uker, akutt hodepine, eller mistanke om intrakraniell svulst meldes til vakthavende lege som øyeblikkelig hjelp og ikke til poliklinikken.


Dessverre har ventetid på poliklinisk kontroll økt som følge av at nyhenviste skal prioriteres for å unngå «fristbrudd».  For å gi en best mulig vurdering av henvisningen, er vi avhengige av at henvendelsen inneholder gode kliniske opplysninger. Menge av henvisningene vi får er presise og utfyllende, og inkluderer:
 • Gjengivelse av sykehistorie med aktuelle symptomer og plager
 • Tidligere sykdommer
 • Funn ved nevrologisk undersøkelse
 • Fastlegens tentative diagnose eller problemstilling
 • Svar på relevante supplerende undersøkelser
 • Overføring av CT/MR-bilder fra f.eks. Curato til SUS sitt bildearkiv. Skriv gjerne på henvisningen at bilder skal overføres.


Vi har følgende diagnoserelaterte tilbud:


 1. Bevegelsespoliklinikk: Hovedsakelig innenfor parkinson sykdom, tremor, ataksier, dystonier og søvnforstyrrelser. Utredning, oppstart og oppfølging av medikamentell behandling og annen støttebehandling (fysioterapi m.v.).
 2. Botoxpoliklinikk: Botoxbehandling for dystonier og spastisitet hos voksne.
 3. MS-poliklinikk: Oppstart og oppfølging av sykdomsbremsende behandling, symptomatisk rettet behandling og ikke-medikamentelle tiltak (fysioterapi m.v.) .    
 4. Tumorpoliklinikk: For pasienter med høygradige gliomer (ondartet primær hjernesvulst). Dette skjer i tett samarbeid med avdeling for kreftsykdommer på SUS og Haukeland Universitetssjukehus.
 5. Slag-poliklinikk: Tverrfaglig vurdering ca. tre måneder etter gjennomgått hjerneslag. Dette omfatter både medisinsk vurdering og funksjonsvurdering.
Svært ofte er det slik at det trengs en utredning og diagnostisk avklaring før det er aktuelt med oppfølging i en diagnoserelatert poliklinikk, så det er de færreste nyhenviste pasientene som er aktuelle for direkte henvisning til en diagnoserelatert poliklinikk fra fastlege.


Demens- og utredning av hukommelsessvikt skjer i regi av Hukommelsespoliklinikken som ligger under Geriatrisk poliklinikk. Nevrologer bistår også her, men denne poliklinikken er ikke samlokalisert med oss og har egen henvisningsadresse.  

Ved spørsmål om borreliainfeksjon uten fokale nevrologiske funn eller tolkning av borreliaprøvesvar er det Infeksjonsmedisinsk poliklinikk som er aktuell adresse.


Elisabeth Farbu, Avdelingsoverlege

Eirik Viste, Praksiskonsulent

fredag 13. september 2013

Førstehjelp ved selvmordsfare 

 
Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er et praktisk, tverrfaglig kurs hvor deltakerne lærer å tyde faresignaler og gripe inn i tilfelle akutt selvmordsfare. Kurset gir deltakerne større trygghet og mer selvtillit i møte med mennesker som er i alvorlig tvil om de orker å leve videre.

Tid og sted: 1.-2. oktober i Forsknings- og undervisningsenheten ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus. 

Målgruppe: Kurset er aktuelt for alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med selvmordsnære personer som f.eks. helsearbeidere, sosialarbeidere, ansatte i menigheter, politi, fagpersoner fra skoleverket, ambulansepersonell, frivillige hjelpere, personalansvarlige osv.
Innhold: På kurset lærer man å fange opp mennesker som har det vondt og som kan være i selvmordsfare, stille direkte spørsmål om selvmordstanker, hjelpe personen i selvmordsfaere å snakke om det som er vanskelig, gjøre en enkel risikovurdering, lage og iverksette en plan med vedkommende hvor målet er å berge liv, bruke nære ressurser i krisehjelp. Kurset gjennomføres ved forelesninger, film, diskusjon og praktiske øvelser.

Kursinvitasjon med program. 
Godkjenninger: Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening, Den Norske Legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund og Fagforbundet. Se nærmere spesifikasjon i invitasjonen ovenfor.
Påmelding og praktisk informasjon: Send e-post til berit.lode.helland@sus.no med informasjon om navn på deltaker(e), arbeidssted, stilling, kontaktinformasjon og fakturaadresse. OBS! Ansatte i SUS melder seg på i Læringsportalen.

Kursavgiften er kr 1 500,- og inkluderer enkel servering. I tillegg kommer utgifter til materiell på kr 350,-.

Kontakt: Ved spørsmål, ta kontakt med Berit Lode Helland på telefon 51 51 56 25 eller e-post berit.lode.helland@sus.no

mandag 9. september 2013

Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

På nettstedet Prosedyrer.no ligger det en link til Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.
Den gir deg rask tilgang til å søke opp informasjon om prøvetakning og tolkning av prøvesvar.

mandag 2. september 2013

Noklus diabetesskjema –forbedret utgave 2013


 

Det er nå kommet en ny versjon av Noklus diabetesskjema. Den nye versjonen inneholder følgende endringer:

o   Førerkort er lagt til som variabel i skjemaet, mens midjemål er fjernet.
o   Høyde og vekt hentes inn i skjemaet automatisk fra ”Funn” hos de som har Infodoc Plenario. For alle journalsystem gjelder det som tidligere at høyde og vekt hentes inn i skjemaet dersom det ligger i labfilen.
o   Dato for siste endring av skjema står nederst i skjemaet.
o   Røykestatus, siste øyelegeundersøkelse og kontroll hos indremedisiner forsvinner ikke fra skjemaet ved årsskifte.
o   Det er kommet til en mulighet for å fjerne triggingen på enkeltpasienter.
o   Haken på ”Hent fra faste medisiner” er på som default.
o   Rettet teksten på variabelen Marevan til Antikoagulasjonsbehandling (De ”nye” medikamentene blir nå hentet inn.)
o   Når du haker av for ”Ferdig for i år” i årskontrollskjemaet, kommer skjemaet opp igjen om 8 mnd ikke 1. januar påfølgende år slik som tidligere.

Følgende endringer kommer i neste versjon som vil være klar i løpet av høsten
o   Innsending av data til registeret via Helsenett
o   Lokale rapporter

Leger som er interessert i å starte opp eller ikke allerede har fått tilbud om oppdatering, oppfordres til å sende e-post til karianne.loevaas@noklus.no eller joco@sus.no.


Med vennlig hilsen
Karianne Fjeld Løvaas
Seksjonsleder
Norsk diabetesregister for voksne