fredag 29. mai 2015

Rutine: Utrednings- og behandlingstilbud ved Kronisk utmattelses syndrom (CFS/ME) hos voksne


Utredning og diagnostisering primært hos fastlegen:
Utredningen og diagnostisering av CFS/ME hos voksne bør kunne utføres av fastlegen. Diagnosen er en eksklusjons- diagnose og bør kun stilles når diagnosekriteriene er oppfylt. 

Klinisk erfaring tilsier at det bør gjøres en bred utredning når en mistenker CSF/ME. 


Når diagnosen er uklar eller det er behov for avklaring i spesialisthelsetjenesten:

Ved uklare differensielle problemstillinger kan fastlege henvise til SUS for å komplettere utredningen, men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CSF/ME stilles. Pasienter som henvises SUS med spørsmål om CFS/ ME vil først bli satt opp til en vurdering av psykolog/ psykiater. Pasienter som ikke har en psykisk lidelse som forklarer utmattelsen vil bli satt opp på time hos nevrolog eller indremedisiner for diagnostisk avklaring. Ved SUS vil man bruke Canada-kriteriene for å stille diagnosen.

For å unngå lang utredningstid og lange ventelister er det ønskelig at en del av utredningen er gjort før henvisning sendes SUS - se SUS utredningsforslag lenke.  

Rehabilitering når diagnosen er stilt:
Alle pasienter som får diagnosen G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom vil få tilbud om henvisning til poliklinisk rehabilitering ved tverrfaglig CFS/ME poliklinikk,  ved Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa. Her vil det være fokus på symptomrettet og mestringsorientert rehabilitering. Fastleger kan også henvise direkte hit.

Andre pasientrettede tilbud:
Det vil fortsatt være CFS/ME kurs ved Lærings og Mestrings-senteret.
Andre eksisterende tilbud for pasienter diagnostisert med CFS/ME er Frihamnsenteret i Skånevik, som har et behandlingsprogram spesielt utarbeidet for CFS/ME. Fastlege kan henvise direkte til Frihamnsenteret


Med ønske om et godt videre samarbeid:

Jon Sundal                                                     Michaela D. Gjerstad                     
Seksjonsoverlege                                           Seksjonsoverlege                                         
Infeksjonsmedisinsk seksjon                          Nevrologisk poliklinikk                 
             
Kjetil Hetta                                                       Katrine Brække Norheim
Spesialist i allmenmedisin                               Konstituert overlege
Praksiskonsulent                                              Klinisk immunologisk seksjon

onsdag 27. mai 2015

Gruppebehandling etter fedmekirurgi

Nye oppstart for Gruppebehandlingstilbud for personer som har gjennomgått behandling for fedme

Målgruppe
Voksne personer (over 25 år) som har gjennomgått kirurgisk behandling for fedme og som sliter med psykiske følger i forhold til deres endrede kropp, utseende og fysisk kapasitet.  

Disse personene vil fortrinnsvis ha vansker knyttet til deres forhold til mat og endret muligheter for å bruke mat som en løsning på følelsesmessige vansker.  Personer som har gjennomgått en markant vektreduksjon gjennom andre metoder er også aktuelle for gruppen.

Andre tilbud bør benyttes dersom pasienten har vedvarende spiseforstyrrelser:
Det er viktig av de som deltar ikke sliter med en vedvarende, alvorlig spiseforstyrrelse (over- dreven trening, markant eller ukontrollert overspising, bruk av framprovosert oppkast eller bruk av avføringstabletter). Disse bør henvises til Enhet for Spiseforstyrrelser eller til en DPS for behandling.

Tilbudet
Gruppebehandlingen vil være lukket-tidsavgrenset type, med oppstart september 2015. Gruppen møtes hver 14. dag om ettermiddagen. Gruppen vil ha inntil 8 deltakere og være ledet av erfaren gruppeterapeut.  Den faglige tilnærmingen vil være en kombinasjon av kognitiv terapi, psykoedukasjon  og interpersonlige terapi.  

Utgifter til behandlingen vil være vanlige polikliniske egenandeler (p.t. kr. 320,- pr. gruppemøte) inntil frikort fra NAV er oppnådd.


Kontakt: 
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte Psykolog Wendy Hanson på telefon 51 66 26 67 eller på post@wendyhanson.no.

Henvisninger sendes:
Spesialist i klinisk psykologi 
Wendy Hanson
Langgaten 41, 
4306 Sandnes

Henvisere må vennligst påføre sitt HPR-nummer (id nummer) for registrering til Helfo.
På forhånd takk.
Publisert i samarbeid med:

Bent Horpestad
psykologspesialist
Leder Enhet Spiseforstyrrelser
Stavanger Universitetssjukehustorsdag 21. mai 2015

Røntgen: Oppdatering om scoliosebilder, ansikt og kjeveleddsundersøkelser


Scoliose bilder

Ikke lenger "Drop in":
Røntgen scoliose med vinkelmåling, utgår som «drop in» undersøkelse. Disse pasientene henvises som vanlig. Pasienten får deretter skriftlig innkalling til undersøkelse ved SUS.

Hvorfor?

Nye røntgenapparater, ved SUS, er bedre egnet til scoliose opptak, og reduserer stråledosen til pasienten.
Ansikt og kjeveleddsundersøkelser:

Røntgen av ansiktsskjelett og kjeveledd utgår.
Disse undersøkelsene er utgått og blir ikke lenger utført ved avdeling for radiologi ved SUS/Hillevåg/Egersund/Sandnes. 

Anbefalt undersøkelse:
CT og MR er standard undersøkelser ved problemstillinger i ansiktsregionen. Pasienter som blir henvist til disse undersøkelsene på Drop in Hillevåg eller Sandnes vil dessverre ikke bli undersøkt.

For ansiktsskjelett vil en foretrekke CT som undersøkelsesmetode, mens en for kjeveledd vil foretrekke MR. En bemerker at det ikke er indikasjon for radiologisk undersøkelse i det hele tatt ved mistanke om isolert nesefrakur. Som tidligere er også røntgen bihuler en undersøkelse som er utgått.

Dersom det er ønske om ytterligere informasjon om grunnene til at disse undersøkelsene er utgått, vennligst ta kontakt med seksjonsoverlege PhD Kathinka Dæhli Kurz, kathinka.dehli.kurz@sus.no


Sjekk ut røntgensidene i PKO arkivet for mer informasjon om DROP IN tilbudet.


Publisert i samarbeid med

Frode Johannessen
Avdelingsoverlege
Helse Stavanger HF
www.sus.no

onsdag 20. mai 2015

RELIS temakveld: "Riktig bruk av antibiotika" Tirsdag 26.mai

PÅMINNELSE: RELIS Vest inviterer til temakveld tirsdag 26. mai: 


«Riktig bruk av antibiotika»


Andre temakveld i årets møteserie setter fokus på riktig bruk av antibiotika. Vi har skaffet tre foredragsholdere med spesiell kompetanse på denne legemiddelgruppen. Programmet omfatter erfaringer fra allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten, inkludert eksempler på problemstillinger til RELIS. Riktig bruk av antibiotika diskuteres i lys av det økende problemet med antibiotikaresistens.

Foredragsholdere og program:

Hilde Fjeld, Rådgiver, farmasøyt, RELIS Sør-Øst og Avd. for smittevern, Oslo universitetssykehus:
Litt av hvert om antibiotika – RELIS sitt perspektiv

Sigurd Høye, Postdok og allmennlege, Antibiotikasenteret for primærmedisin:
For sikkerhets skyld? Riktigst mulig antibiotikabruk i allmennpraksis

Ingrid Smith, overlege ved KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen: Antibiotikaresistens – betyr det slutten på den antibiotiske æra?


Tid:     Tirsdag 26. mai kl. 18-21 (uke 22).

Sted:
1) Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken,
Haukeland universitetssjukehus.

2) Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).

Påmelding: Klikk her for påmelding, evt tlf 55 97 53 60 

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien.

Kommende temakvelder:
Hormonpreparater til kvinner (8. september), nye antikoagulantia (4. kvartal).

mandag 18. mai 2015

Kurs i metoden Guidet Egen-Beslutning for sykepleiere ved fastlegekontor

Klikk på bildet for mer informasjon

Kurset inngår i et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Bergen.

Kurset gir ny kunnskap og et faglig løft for sykepleiere i samarbeidet med pasienter med type 2 diabetes, og hjelper dine pasienter til forandring og bedre livskvalitet.

Kurs og kursmateriale er gratis. Reiseutgifter må dekkes av deltakerne eller deres arbeidsgivere.
For mer informasjon klikk her

onsdag 13. mai 2015

Alle møter: bidra ved å legge ut infofilm på kontoret sin infoskjerm?


SUS har fokus på å redusere antall pasienter som ikke møter til timene sine.

Dersom du ønsker å bidra til at flere møter opp kan du f.eks laste ned og legge ut video nr 3 på denne siden: http://www.helse-vest.no/no/FagOgSamarbeid/alle-moter/Sider/Film.aspx

tirsdag 12. mai 2015

Jæren DPS har utvidet åpningstiden ved K1 ytterligere. Fra og med 1. mai kan pasienter legges inn direkte ved senteret frem til klokken 17:00. 

Endringen gjelder ikke helg og helligdager, kun hverdager. Utvidet åpningstid innebærer at for eksempel pasienter som har siste time på fastlegekontoret i mange tilfeller slipper å legges inn ved AMC2 for så å overføres til Jæren DPS neste dag.
mandag 11. mai 2015

Gruppepoliklinikken: Informasjon om våre gruppetilbud for Sør- Rogaland.

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet for Sør- Rogaland organisert under Stavanger DPS.

Den tilbyr forskjellige typer gruppebehandling både for alvorlige angstlidelser, stemningslidelser, personlighetsproblemer, spiseforstyrrelser, overspising/ overvektslidelse og ved senvirkninger etter traumer. OCD- teamet gir individualtilbud, samt ettergruppe for pasienter med alvorlig tvangslidelse.

Vi holder til i nye flotte lokaler i 4.etg. i Stavanger DPS’ nybygg i Adjunkt Hauglandsgate 34, på Lassa vis a vis Stokka sykehjem
Status for poliklinikkens tilbud:

Nytt gruppetilbud:
Unge voksne pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse fra sept. -15.
Dette tilbudet retter seg mest mot behandlere i poliklinikker og sengeposter som aktuell henvisningsinstans, men det er greit at allmennlegene kjenner til det. Det kreves aktiv oppfølging fra pasientens individualterapeut som forutsetning for deltakelse i opplegget

Gruppetilbud som fortsetter:

  • Fire måneders intensiv gruppeterapi : går som normalt, ny gruppe beg. i slutten av aug-15, nå fulltegnet, ny gruppe i slutten av jan. -16.
  • Seponering av A- og B-preparater i gruppe – fortløpende inntak
  • Gruppe for mødre med spiseforstyrrelser
  • Gruppe for overspisingslidelse


OCD-team: individuell eksponeringsterapi med responsprevensjon, med påfølgende ettergruppe – fortløpende inntak

Gruppetilbud satt på pause:
Sinnemestringstilbudet  
Vi må ta pause i vårt frem til høsten -16. Vi vil informere når det igjen kan være aktuelt å henvise til Sinnemestring. I mellomtiden vil Alternativ til vold (ATV) kunne være et alternativ.

Affektbevissthetstilbudet
Har allerede hatt ett års pause. Vi håper å få starte opp igjen til høsten -16.

Gruppetilbud som avsluttes:
Kroppsbevissthets- og samtalegruppe
Slow open avsluttes til sommeren. Ny oppstart ikke planlagt.

Vi har i senere tid fått flere henvisninger til angstmestringsgruppe – vi har ikke hatt og har heller ikke nå et slikt behandlingstilbud. Vennligst sjekk hvilke tilbud vi har og henvis ut fra hva tilbud vi rår over pr. i dag.


Mer info: 
Nærmere informasjon om vår behandling/gruppetilbud finner du via adressen: 
www. sus.no – Stavanger DPS –  Gruppepoliklinikken (direktelink)
TLF:  51514590 (sekretær)


Publisert i samarbeid med


Helge Knudsen
Psykologspesialist
leder Gruppepoliklinikken, Stavanger DPS
51514633 / 91883704
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 8. mai 2015

Verktøy for legemiddelgjennomgang

Elektronisk sjekkliste for legemiddelgjennomgang

I samarbeid med Kunnskapssenteret og Felleskatalogen har Legemiddelverket utviklet en nettversjon av «Sjekkliste for legemiddelgjennomgang».
Den har søkbare ATC-koder som gir brukerne tilgang til alfabetiske lister over legemidler i hver gruppe og lenker videre til preparatomtalen for hvert av legemidlene. Den kan være et nyttig hjelpemiddel ved legemiddelgjennomgang.

TIPS: lagre adressen i nettleseren din så har du den neste gang du trenger den.
God helg!