mandag 30. mars 2015

Studie: Operativ vs konservativ behandling av impingement syndrom?

Det pågår nå en studie som tar sikte på å finne ut hvor mange som etter et strukturert konservativt behandlingsopplegg kan unngå operasjon.

Studien drives av Sturla Haslerud (sønnen til fastlegen Inge M Haslerud i Stavanger ja :-). 

Lokalt samarbeider han med ortoped Svein Austdal (SUS), som henviser aktuelle kandidater til studien.  De har behov for totalt 80 kandidater. 

Hvilke pasienter er aktuelle:
Pasienter må enten være henvist til kirurgi for skulder impingement eller allerede stå på venteliste til operasjon 

Deltagelse i studien utsetter ikke operasjon:
Behandlingen foregår i venteperioden på operasjon , og ingen av pasientene vil forlenget ventetid på et evt operativt tiltak.  

Gratis for pasienten:
All undersøkelse ( klinisk / ultralyd diagnostikk) og evt behandling ( 12 ukers terapiforløp )  i forbindelse med studien er gratis for pasienten. 

Hva må du som fastlege gjøre?
Gi dem nummeret til Sturla mob: 93 42 43 47

Mer informasjon:
PKO - arkivet har en forskningsseksjon for dem som ønsker å publisere lignende informasjon om pågående studier. Slik kan vi lette jobben for fastleger som ønsker å bidra med pasienter til pågående studier.

Kom gjerne med innspill til de andre seksjonene også.

fredag 27. mars 2015

Pakkeforløp: Brystkreft

Foto Colourbox
Ved SUS starter utredningen i forhold til mistanke om brystkreft ved Brystdiagnostisk senter (BDS), som er en underavdeling til radiologisk avdeling.

Etter at det er utført en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller og det foreligger en begrunnet mistanke om brystkreft, henvises pasienten til Brystdiagnostisk senter.  Henvisning kan sendes som vanlig henvisning til BDS eller som tidligere via elektronisk rekvirering av røntgenundersøkelse.

Henvisningen skal merkes pakkeforløp, og pasienten skal være informert om at man har en begrunnet mistanke om at det kan foreligge brystkreft, samt hva det innebærer å være henvist til pakkeforløp. Hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft bes angitt. Se kortveileder fra HDIR

Etter et multidisiplinært team møte (MDT) der svar er gjennomgått og brystkreft påvist, overtas pasienten av bryst endokrin kirurgisk seksjon til videre oppfølging og behandling.

Bemerk: Ved påvist brystkreft vil fastlege kunne oppleve å få svar fra radiolog på undersøkelsene som er utført før pasienten har vært til timen hos kirurg!


I forbindelse med brystkreft og oppfølging merk følgende:

Ved spørsmål om lokalt residiv:
Initier nytt pakkeforløp og send henvisning til Brystdiagnostisk senter, SUS

Ved spørsmål om metastatisk sykdom:
Henvisning sendes Avdeling for blod og kreftsykdommer (ABK), SUS

Ved spørsmål om endokrin terapi:
Henvisning sendes bryst- og endokrin kirurgisk seksjon, SUS
såfremt pas ikke har fått neoadjuvant behandling eller har metastatisk sykdom – da sendes henvisningen Avdeling for blod og kreftsykdommer.

Ved spørsmål om arv/familiær risiko:
Henvisning sendes avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland, som har en satellitt ved SUS der pasientene får konsultasjon.Siri Fagerheim                        Tone Hoel Lende                  
Seksjonsoverlege                               Seksjonsoverlege

Brystdiagnostisk senter                     Bryst- og endokrin kir seksjon

torsdag 26. mars 2015

Urologisk poliklinikk: Mangel på spesialister i urologi – tilbud om tjenester.

Urologisk poliklinikk informerer:

https://lh5.googleusercontent.com/cDdq6I-5Y-ge78yWWtgpg270YRXNF6SIJbwvb0PZZOPW4lv9izSf0qU9VIJi5SWBPKYc1UgbqFytMkipfwfEqP7VQRTLUtgS-LfC6hDGJAiDV_vN6qXge_HKnw

Urologisk seksjon har for tiden stor mangel på spesialister i urologi. Samtidig har tilgangen på henvisninger både internt og utenfra økt betraktelig.

Dette har dessverre medført lengre ventetid for konsultasjon ved Urologisk poliklinikk enn det vi kunne ønske..

Pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp og pasienter med premaligne eller maligne tilstander vil som tidligere prioriteres

Vi ber henvisende lege nøye vurdere henvisningsgrunnlaget og evt. overveie bruk av privatpraktiserende urolog.

Vi vil også be henvisende instans om å skaffe seg nødvendig kompetanse til å utføre mindre prosedyrer på egenhånd som f.eks. innlegging og skifte av kateter. Dette vil være tidsbesparende og mindre belastende for pasientene. Urologisk poliklinikk bidrar gjerne med opplæring eller hospitering.

For øyeblikket kan det være lang ventetid for enkelte problemstillinger. Man innfører tiltak for å bedre dette. Et eksempel er uteblivelse. Mange pasienter møter ikke til timene, noe som selvsagt kan ha forskjellige årsaker. Det bes om hjelp fra fastlegene til å bedre dette. Mye kan gjøres ved enkle grep:

 • Ved henvisning til urologisk poliklinikk informer pasienten om å avbestille sin time hvis han velger ikke å møte til time.


 • Før på henvisningen: “Pasienten samtykker i å få påminnelse på time på SMS. ”Se til at pasientens mobilnummer er påført henvisningen.


På grunn av lang ventetid er det spesielt viktig med gode henvisninger da dette gjør oss i stand til å prioritere bedre. Bruk gjerne NEL for å se til at henvisningen inneholder ønsket informasjon for aktuell problemstilling.

Kateterisering (NEL)

Vi opplever at færre og færre fastleger håndterer akutt urinretensjon på kontoret sitt. Det er ønskelig at fastlegen håndterer dette selv, og henviser til oss først ved mislykket forsøk.

Råd for kateter.
 • Ch. 12 og 14 er de mest vanlige størrelser for menn
 • Bruk rikelig med xylocain gel.
Forslag til kateteriserings-pakke for legesenter: Gymo.no.

onsdag 25. mars 2015

Akutt vanskelige plassforhold ved SUS


Det er en særlig vanskelig plass-situasjon på SUS. Vi ber om at innleggelser vurderes nøye.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.
Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling.

Beskjeden gjelder til torsdag 26. mars 2015

Vennlig hilsen
Erna Harboe
Avdelingsoverlege Medisinsk avdeling
Helse Stavanger HF

tirsdag 24. mars 2015

Vestlandsløftet: Informasjonsmateriell til infoskjermen på kontoret.Vestlandspasienten.no er noe vi har nytte av å informere pasientene våre om. Der får man:
 • oversikt over timeavtalene sine på sykehuset
 • mulighet til å flytte timeavtaler / kommunisere med sykehuset rundt timene elektronisk.
 • status for henvisninger


Til infoskjermen på kontoret:
Dersom du har lyst til å informere om Vestlandspasienten.no på infoskjermen på kontoret finner du bilder å legge ut via denne lenken (2 bilder):På denne lenken finner dere en oversikt over alt informasjonsmateriale som er tilgjengelig:


Her kan du f.eks finne informasjon tilpasset visittkort om du ønsker det. Man kan laste ned malen og bruke det til å lage visittkort med informasjon om legesenteret på en side og informasjon om Vestlandspasienten på den andre? 

mandag 23. mars 2015

Akuttinnleggelse: Nye rutiner for melding av pasient til innleggelse - ved bruk av ambulanse

Nye rutiner for melding av pasient til innleggelse - ved bruk av ambulanse

Innleggende lege som bestiller ambulanse kan nå melde pasienten direkte til AMK. 

Pasienten trenger da ikke å meldes til sekretær i akuttmottaket.  

Eventuelle utfyllende opplysninger fra innleggende lege vil bli formidlet videre av AMK. "

Publisert på vegne av

Dr Øystein Evjen Olsen 
Medisinsk Fagsjef, MOBA
51513928 /
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 20. mars 2015

Rehabilitering: Yrkesrettet rehabilitering for mennesker med epilepsiNytt tilbud:

Yrkesrettet rehabilitering for mennesker med epilepsi


 - Landets fastleger kan nå henvise direkte til yrkesrettet rehabilitering, 
sier epilepsisykepleier Solveig Halvorsen og overlege Ellen Molteberg 
ved Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering ved SSE. 
Foto: Oslo universitetssykehus​
Solbergtoppen rehabilitering og arbeidsmarkedsbedriften Arba inkludering AS hjelper mennesker med epilepsi å få avklart sin arbeidsevne. 

Fastleger kan henvise direkte

onsdag 18. mars 2015

Ledig stilling: 2 praksiskonsulentstillinger 20%

Arbeidsoppgaver

 • Praksiskonsulenten (PK) skal bidra i avdelingenes arbeid med forbedring av systemet for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Arbeidet skal finne sted på overordnet nivå og ikke i forhold til enkeltpasienter
 • En viktig funksjon for PK er å sikre formidling av viten til sykehusavdelingen om arbeidsforhold, arbeidsmåter og behov for samarbeid i allmennpraksis. Samlet mål er å sikre sammenheng i pasientforløp og hensiktsmessig ressursutnyttelse.PK forholder seg til sin koordinator og avdelingsoverlege/annen kontaktlege i avdelingen. PK skal ivareta interessene til både avdelingen og allmennpraksis, og tjenesten skal utføres på en lojal måte overfor begge parter.
 • PK skal ta stilling til innholdet i de anbefalinger som avdelingen ønsker sendt ut til allmennpraksis, og medvirke til redigering av innholdet slik at det i sin form blir anvendelig i allmennpraksis. Det kan dreie seg om innhold i henvisninger, epikriser, indikasjoner for undersøkelser, koordinering av ambulante forløp, medvirkning til planlegging av etterutdannelsestilbud, temadager eller møter i samarbeid med avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Relevant sykehuserfaring ønskelig
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av tjenestenivåene

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Utadvent
 • Resultatorientert
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet


 • Søknadsfrist:
 • 31.03.2015
 • fredag 13. mars 2015

  Kurs: Guidet selvhjelp for spiseforstyrrelser - kurs for guider


  "Hjelp pasienter med spiseforstyrrelser på 8 konsultasjoner a 20 minutter"

  Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF inviterer til et 3-timers kurs for personer som ønsker å jobbe som selvhjelpsguide for personer med spiseforstyrrelser. 

  Kurset tar utgangspunkt i selvhjelpsboken «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn.


  Målgruppe:

  Helsepersonell som møter personer med spiseforstyrrelser i sin daglige virksomhet, det kan være fastleger, helsesøstre, eller helsepersonell i kommunal psykisk helsetjeneste. Personer som er engasjert i lavterskeltilbud innen psykisk helse. Forfatteren av selvhjelpsboken fraråder at personer som arbeider som psykoterapeuter tar rollen som selvhjelpsguide.


  Når og hvor:
  Kurset går over 3 timer fra kl 1500-1800 tirsdag 14. april og finner sted i FoU-enheten, Psykiatrisk divisjon, 3. etasje i F-bygget.

  Kursavgiften er kr 200,- og betales ved påmelding. Kursavgiften inkluderer enkel servering og kursmateriell.

  Mer info og påmelding: klikk her

  onsdag 11. mars 2015

  Pakkeforeløp: Lungekreft - om inngang til pakkeforløpet

  Pakkeforløp: Lungekreft

  Den nyheten bygger på informasjon om pakkeforløp for kreft fra helsedirektoratet som forutsettes kjent.  Denne nyheten er den anbefalt rutinen for «inngang» til pakkeforløp for lungekreft i vår region og er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulentene, lungelegene og radiologen på sykehus.

  Vi er opptatt av at de rette pasientene skal prioriteres. Det er vanskelig å sortere ut hvem som skal inn i pakkeforløpet på grunn av overlapp av symptomer og radiologiske funn ved andre lungesykdommer som KOLS og kreft.  OBS: 
  Pasienter bør uten å vente på svar på røntgen thorax henvises «Pakkeforløp for lungekreft» ved:
  ·         Persisterende hemoptyse hos røykere/eks-røykere over 40 år
  ·         Tegn på obstruksjon av vena cava superior. (Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes).


  Om flytskjema:

  Dersom pasienten har symptomer som gir mistanke om kreft begynner du utredningen med et drop in røntgen som tas samme / neste dag

  1. Dersom funnet på røntgen er «malignitetssuspekt» skal pasienten henvises uten opphold til lungemedisinsk avdeling på SUS til utredning iht retningslinjene for «Pakkeforløp».

   Sykehuset vil ta ansvar for logistikk av videre utredning, inklusive CT
   . Dette gjøres for å få raskest mulig utredningslogistikk og trygghet for pasienten i en vanskelig fase i livet.

   Tips: få med mobilnummer til pasienten i henvisningen
  2. Dersom det er andre funn på røntgen thorax, bør en i all hovedsak tenke på om det klinisk kan foreligge infeksjon. Hverken rtg eller CT er optimal for å skille infeksjon fra kreft i lungene. 

   Dersom infeksjon er en sannsynlig mulighet, bør en kontrollere med rtg thorax etter 4-6 uker.
  3. Dersom funn på rtg thorax ikke er «malignitetssuspekt» kan malignitet likevel ikke utelukkes, uansett om rtg er negativ eller om det er mindre funn / manglende tilbakegang av fortetninger etter infeksjon. Da kan det være hensiktsmessig å henvise til CT thorax. Det vanlige er at det ble tatt innen 14 dager ved poliklinisk henvisning til SUS.

  Vi vil understreke:

  Henvisning til røntgen gjelder ikke som start i «Pakkeforløpet». ”Pakkeforløpet” starter først etter at henvisningen til lungelegene er mottatt på sykehus.  Derfor er henvisning til etter gjennomført rtg thorax raskere enn å vente på en CT.
  Målet med pakkeforløpet er å redusere ikke-medisinsk begrunnet ventetid i utredningen slik at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele forløpet . Reduksjon av mortalitet er ikke målet med pakkeforløpet

  T a gjerne kontakt ved behov:
  Du finner denne rutinen på samlesiden for pakkeforløp ved å følge linken øverst i høyre marg som tar deg til samlesiden for pakkeforløp i PKO- arkivet.


  Merknader

  Informasjon om pakkeforløpene til fastlegene fra Helsedirektoratet
  Dersom du har innspill til denne rutinen kan du ta I bruk kommentarfeltet under nyheten. Da går det en melding til redaktøren av Praksisnytt som tar det videre. 

  mandag 9. mars 2015

  Kurs: RELIS på LYNC: "Riktig bruk av legemidler til barn"
  Temakveld ved RELIS Vest tirsdag 24. mars, kl. 18-21:
  «Riktig bruk av legemidler til barn»
  Fokus på smerte, astma og gode informasjonskilder - 
  Kurspoeng: Godkjent som møteserie for allmennleger (se utfyllende info under) men også relevant for sykehusleger.


  RELIS Vest har i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi arrangert kvartalsvise temakvelder i flere år. Nytt for i år er at vi utvider med sending av temakveldene via Lync og først ut er Stavangerområdet. Dette betyr at Temakvelden denne gangen sendes live i Aulaen på Stavanger universitetssykehus. Senere håper vi på å kunne åpne opp for deltakelse fra flere lokaliteter og for enkeltpersoner i hele helseregionen.

  Vi innleder årets møteserie med å sette barns legemiddelbehandling i fokus på den første temakvelden tirsdag 24. marsAkutt smertebehandling hos barn samt behandling av astma blir hovedtemaer. Det blir lagt opp til dialog og diskusjon om disse problemstillingene. Målgruppen er i hovedsak allmennleger, men temakveldene er også åpne for annet helsepersonell og første tema vil ha relevans blant annet for barneavdelinger, legevakt og apotek.

  Barn må ofte behandles med legemidler som ikke er godkjent for bruk hos barn og kilder til informasjon kan være vanskelig å finne. Dette er blant utfordringene Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn jobber med. Nettverket er medarrangør av denne temakvelden og vil gi dere tips om gode informasjonskilder.

  Foredragsholdere og program:

  ·         Akutt smertebehandling av barn i allmennpraksis og på legevakt
  Christina Brudvik, spesialist i allmennmedisin og 1. amanuensis ved Bergen legevakt og UiB.

  ·         Behandling og oppfølging av barn med astma. Hva kan legen gjøre i allmennpraksis?Line Apeland Sørensen, lege, Barneklinikken Haukeland universitetssjukehus.


  ·         Gode informasjonskilder og nettressurser v/Nettverket
  Svar om barns legemidler og bivirkninger v/RELISNasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og RELIS


  Tid:        Tirsdag 24. mars kl. 18-21 (uke 13).
  Sted:
  1)      Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken,
  Haukeland universitetssjukehus.
  2)      Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync). Det vil bli lett servering.


  Møteserien er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer (2 temakvelder) i løpet av møteserien.
  For mer informasjon om denne og fremtidige temakvelder og godkjenninger, følg med på se www.relis.no


  Vennlig hilsen

  RELIS Vest (Regionalt legemiddelinformasjonssenter)

  mandag 2. mars 2015

  Vestlandspasienten: Nyhet - Personlig helsearkiv


  Fra 9. februar kan alle opprette et personlig helsearkiv i nettportalen Vestlandspasienten. For å sende en melding til helseforetaket sitt må pasientene samtykket til dette.

  Alle bestemmer selv om de ønsker å opprette et personlig helsearkiv for seg og sine barn under 12 år. Pasientene får automatisk spørsmål om de ønsker å opprette et personlig helsearkiv når de logger på portalen og når de ønsker å sende en melding. Alle meldinger vil bli lagret og ligger tilgjengelig for pasienten under «kontakthistorikk». Det er mulig å slette arkivet om man skulle ønske det via «Min helseprofil»  Bildet over viser en pasient som har opprettet personlig helsearkiv og som har sendt en melding til et sykehus.

  Fastleger og sykehus i Helse Vest vil etterhvert tilby flere digitale tjenester, blant annet vil pasientene kunne bestille time hos fastlege, motta innkallingsbrev fra sykehus og få svar-melding fra behandler når de sender en melding.

  De viktigste funksjonene i Vestlandspasienten
  • Se timen
  • Skrive melding til avdelingen
  • Se status på henvisning  Unntak
  Barn mellom 12 og 16 år kan ikke bruke Vestlandspasienten. Hos røntgenavdelingen kan ikke pasientene sende melding eller se status på henvisning.