onsdag 23. mai 2012

Ledig stilling for allmennpraktiker i spesialisering

Det er ledig en 1- årig engasjementstilling til deg som er i spesialisering i allmennmedisin ved SuS, Dalane Distriktsmedisinske senter, avd. 2 øst f.o.m 06.08.12

Vil du bli en del av et av Helse-Norges mest spennende prosjekter? Nå har vi ledig et 100 % engasjement, 1-års varighet, for allmennpraktiker i spesialisering.


Dalane DMS setter distriktet i sentrum, og har utviklet et bredt pasienttilbud ut fra Samhandlingsreformens intensjon om å desentralisere spesialisthelsetjenesten. Senteret utgjør et viktig bindeledd mellom sykehus og kommune, og spiller en betydelig rolle i lokalsamfunnet og helseregionen for øvrig. Sammen ønsker vi å gjøre helsetjenesten enda bedre, og håper at du vil være med på å dette.

Stillingen innebærer ingen vakter, fri hver helg/høytid og lønnes etter gjeldende avtaler. En viss fleksibilitet ift. arbeidstid kan gis. Senteret ligger flott til, ca. 10 min gange fra jernbanestasjonen. Overlege som er spesialist innen indremedisin og fordøyelsessykdommer gir supervisjon.

Avdelingen har 16 senger og 26 årsverk, fordelt på sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og lege. Pasientene kommer i hovedsak til posten etter avsluttet akuttmedisinsk vurdering/behandling i Stavanger. Vi tilbyr rehabilitering og medisinsk behandling til personer med et bredt spekter av lidelser, men en stor del har kroniske lunge- og hjertesykdommer. I tillegg foretas det i noen grad direkte innleggelser via fastlege/legevaktslege. Legen inngår som en del av det tverrfaglige teamet rundt pasienten. Pasientene er hovedsakelig i aldersgruppen 50 år og oppover, og gjennomsnittlig liggetid er 8 døgn. Underlagt avdelingen er også en sykepleierbemannet blod- og kreftpoliklinikk.

Avdelingen driver også rehabiliteringsprogram og mestringsaktiviteter innen feltene smerte, hjertesykdom, diabetes og Kols, samt poliklinisk tilbud til pasienter med blod- og kreftsykdommer. Forøvrig er sengeposten inne i en meget spennende tid med utvikling av nye tilbud i DMS-konseptet, blant annet innføring av telemedisinsk oppfølging av Kols- pasienter via Kols-kofferten. Dette tilbudet er planlagt utvidet til andre pasientgrupper også i tiden fremover.

Dalane DMS er et nasjonalt prosjekt som har fått stor positiv oppmerksomhet. Vi er stolte av å ha et bredt
medisinskfaglig miljø hvor både 1. og 2. linjetjenesten er representert. Senteret er en populær arbeidsplass for sykepleiere og spesialsykepleiere, og det foregår en kontinuerlig kompetanseheving.

Har du lyst til å jobbe sammen med oss så ta kontakt snarest med:

Overlege Johannes Bergsåker-Aspøy,
mail: bajo@sus.no
mobil: 90642747
tlf.51512043

tirsdag 15. mai 2012

Samhandling for Eldres Helse – regional konferanse for Eldremedisin i vest 2012

29. -31. mai Clarion Hotel, Ny Olavskleiv 8, Stavanger 

Program: Tirsdag 29. mai: Forskningsdag
Møteleder: Dag Årsland, forskningssjef, SESAMGodkjent av den norske legeforening, NSF, Norsk Fysioterapeutforbund, Fagforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund
torsdag 10. mai 2012

Invitasjon kurs


Helse Stavanger, HF ønsker å invitere til tverrfaglig seminar om hvordan vi sammen kan tilby gode tjenester i livets sluttfase:

”Døden, naturlig avslutning eller høyteknologisk arena”

Vi ønsker å få en debatt omkring ressursbruk, omsorgsnivå, behandlingsnivå, behov for sykehusinnleggelse og samhandling i livets sluttfase.

Seminaret arrangeres 6. juni 2012 15 30 – 19 00, Stavanger Universitetssjukehus, 2. etasje syd, Aula.

Påmelding innen 1.6.2012 til: ostr@sus.no

Link til programmet for dem som ikke få det opp nedenfor

Se vedlagte program.

onsdag 9. mai 2012


Tilbud om praksisbesøk /fagmøte om palliasjon
-Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein - Arne Garborg
Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom kommunene og sykehus i Helse Stavanger om kompetanseheving, individuell plan, samhandling og interkommunalt samarbeid innen lindrende omsorg og behandling.


For å nå målet om bedre samhandling og øke tverrfaglig kompetanse i palliasjon i Helse Stavanger tilbyr prosjektet ved prosjektleder/overlege Aart Huurnink gir nå mulighet for deltagelse ved fastlegenes/ legekontorenes faste møter for gjennomgang av tema - palliative pasientforløp. 


Ta kontakt med aart.huurnink2@stavanger.kommune.no for nærmere avtale.

    

tirsdag 1. mai 2012

eResept på sykehusapoteket


Sykehusapoteket melder nå at de er oppe og går med eResept og at pasienter ikke lenger trenger å ha med papirresept.