fredag 25. september 2015

Seminar: ERNÆRINGSSEMINAR 4. NOVEMBER«Den eldre, underernærte pasienten»

Sted:               4. november. Aulaen på SUS fra 14.30-18.30

Tid:                14.30-18.30

Målgruppe:   ledere, leger, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, hjelpepleiere, kjøkkenpersonell og annet helsepersonell.
                       
Seminaret er gratis og åpent for ansatte i og utenfor SUS

Program:
14.30- 15.00   Registrering og kaffe

15.00-15.10 – Velkommen.
                        v/ fagdirektør og leder av ernæringskomiteen Sverre Uhlving

15.10-15.30 – Ernæringsarbeid ved SUS.
                       v/ klinisk ernæringsfysiolog og seksjonsleder klinisk        
                        ernæring Hanne Juul og ass. avdelingssykepleier Grethe Øfstaas Fjeldheim

15.30-16.30 – Ernæring som risikofaktor i sykehus v/ klinisk ernæringsfysiolog PhD, leder
av Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring
Randi Tangvik. (Siste 15 minutter settes av til plenumsdiskusjon.)

16.30-17.00 – Pause med servering av smoothies, wraps, kaffe og te.

17.00-18.00 – Eldre og ernæringsutfordringer.
v/ førsteamanuensis ved UiO, avdelingsleder ved medisinsk klinikk,
Oslo Universitetssykehus Morten Mowe

18.00-18.15 – Ernæringsarbeid ved SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og
samhandling) v/ forskningssykepleier Christina Frøiland.

18.15-18.30 – Avslutning v/ Sverre Uhlving

Påmeldingsfrist: 26.10.15 til Anne Sofie Gjerde på mail: anne.sofie.oye.gjerde@sus.no

Med vennlig hilsen
Ernæringskomiteen på SUS


fredag 18. september 2015

Sola DPS: Raskere tilbake

Sola DPS har fortsatt et Raskere tilbake tilbud for pasienter som er sykemeldt eller i ferd med å bli sykemeldt pga lettere psykiske lidelser.

Tilbudet gjelder hele SUS opptaksområde .

Viktig at det fremkommer tydelig at det gjelder "Raskere tilbake" ordningen.”Raskere tilbake” prosjektet ved Sola DPS poliklinikk
Sola DPS har fortsatt et «Raskere tilbake» tilbud for pasienter som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt pga lettere psykiske lidelser. Prosjektet har som mål å gi tilbud om behandling raskt slik at en kan unngå sykefravær eller hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.


Målgruppe
Tilbudet er rettet mot dem som:
 • bor i opptaksområdet til Stavanger Universitetssykehus.
 • er i arbeid eller har et arbeidsforhold.
 • har mild til moderat depresjon, angstproblemer eller andre lettere psykiske problemer.


Tilbudet passer ikke til personer med langvarige psykiske plager og/eller med behov for sammensatt og langvarig behandling.


Tilbudet omfatter
 • Individuell samtaleterapi. Begrensede terapiløp tilpasset den enkeltes behov med en psykodynamisk-, kognitiv – eller eklektisk tilnærming.   
 • Stressmestringskurs. Kurset går over 8 uker med 1 ½ time pr. gang med 8-10 deltakere. Førstkommende kurs vil sannsynligvis starte opp i september/oktober 2015.


Henvisning
Fastlege er henvisende instans. Tenk på at de som tar imot henvisningen lett skal se at det gjelder "Raskere tilbake"

Papirhenvisninger sendes:
Stavanger Universitetssykehus
Seksjon for henvisningsdokumentasjon
Postboks 8100

4068 Stavanger
Elektroniske henvisninger sendes SOLA DPS.

Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola


Kontaktperson  
Poliklinikkleder Bjarne Andreas Johansen, tlf 51515440?
Teamleder Ludvig Mellemstrand, tlf 51515476

Prosjektkoordinator (for Helse Stavanger HF) Hege Larsen Vuyk, 51513659 / 95748768

onsdag 16. september 2015

Pasientforløp hoftebruddspasienter - rett til sykehus fra 1.oktober 2015

Hoftebruddpasienter skal rett til sykehus fra 1. oktober 

Ortopedisk avdeling på SUS igangsetter 1. oktober nytt pasientforløp ved lårhalsbrudd:

Ved klar mistanke om hoftebrudd  stiller ambulansepersonell diagnose og frakter pasienten direkte til sykehus for røntgen og videre behandling.

BAKGRUNN:

Årlig forekommer det ca. 9 000 hoftebrudd i Norge. Skandinavia har høyest forekomst i verden.  I Stavanger-regionen forekommer det ca. 450 per år. Gjennomsnitt alder er 83 år, 75 % er kvinner.

Denne pasientgruppen er hovedsakelig skrøpelige eldre pasienter med betydelig komorbiditet. Dødeligheten etter 1 år er 25 % og det er en betydelig komplikasjonsfrekvens i form av delirium, infeksjoner, trykksår og DVT.  

Det er vist i flere studier at morbiditet og mortalitet reduseres jo raskere pasienten får adekvat smertebehandling og/ eller blir operert. De nasjonale retningslinjene anbefaler operasjon så raskt som mulig, helst innenfor 24 timer. 

Nora Marie Dalaker
Ortopedisk avdeling

fredag 4. september 2015

Nytt tilbud på SUS: Palliativt senter åpnet 01.09.15

Palliativt senter på SUS åpnet 1.sept.2015

Palliativt senter er en aktiv behandlingsenhet for palliative pasienter i og utenfor sykehus i Helse Stavangers foretaksområde. 

Senteret består av Mobilt palliativt team (MPT) og en ny palliativ sengepost med 4 senger. Sengeposten har beliggenhet ved onkologisk avdeling 1k. 

Vi arbeider målrettet og tverrfaglig for god kartlegging av pasientens situasjon, og vektlegger god symptomlindring, samt ivaretakelse av pasient og pårørende. Vi bidrar i planlegging av nærmeste fremtid, og utskrivelse skjer i samarbeid med fastlege/sykepleier i kommunen.

Henvisning sendes nå til Palliativt senter i stedet for Mobilt palliativt team. 

Henvisninger vurderes daglig av inntaksteam, med første kontakt innen 2 virkedager etter at henvisningen mottatt. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost eller oppfølging av MPT der pasienten er. Innleggelser i palliativ sengepost skal være planlagte, på dagtid. Kort liggetid på 5-7 dager tilstrebes.

Utskrivelse fra palliativ sengepost skjer fortrinnsvis til kommunen. Dersom behov for plass på LE/sykehjem, og det er ventetid for det, må pasienten tilbake til moderavdeling på SUS i påvente av plass.

Egen vaktordning:
Palliativt senter oppretter egen vaktordning. Lege på vakt går visitt på palliativ sengepost og har oppfølgingstilsyn på andre avdelinger på SUS etter avtale. Denne er også tilgjengelig på telefon for rådgivning til leger og annet helsepersonell om akutte palliative problemstillinger. Henvendelser går via sykepleier på palliativ sengepost. Dersom pasienten ikke er kjent fra før for palliativ lege, kan generelle råd gis.

Henvisningsadresse:
Elektronisk: Helse Stavanger HF-palliativ medisin, Stavanger Universitetssjukehus
Per post: Stavanger Universitetssjukehus v/Seksjon for henvisningsdokumentasjon, postboks 8100, 4068 Stavanger
Henvisning i DIPS: F7 - sekundær henvisning. Avd. ABK. Seksjon: Palliasjon


For utfyllende informasjon om senteret, henvisning, lenker og annet, se nettsiden vår: https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/palliativt-senter

torsdag 3. september 2015

Enhet for spiseforstyrrelser - endring i henvisningsrutine


Enhet for spiseforstyrrelser har lagt om sine henvisningsrutiner.

Henvisning sendes først til pasienten sin DPS-poliklinikk / BUP- poliklinikk for rettighetsvurdering og prioritering. 

De sakene der det ønskes spesialisert hjelp i form av rådgivning, veiledning, utredning eller behandling intern- henvises pasienten fra DPS/BUP til spesialenheten. Det minnes ellers om at henvisningene bør angi :
 • spiseforstyrrelsens atferdssymptomer, 
 • personens høyde og vekt, 
 • vektendring eller vektstabilitet, 
 • somatisk og psykiatrisk komorbiditet inkl. rus, samt behandlingsmotivasjon.På vegne av

Bent Horpestad

Enhetsleder/psykologspes. 

onsdag 2. september 2015

Ny NHN adresse på plass: Regional vurderingseining for rehabilitering

   


Elektroniske tilvisingar 
Tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar kan no sendast elektronisk til Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga).

Adressa i Norsk helsenett adresseregister er: 
Regional vurderingseining for rehabilitering (Nesttun)

Vurderingseininga handsamar og vurderer tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar (somatikk) frå fastlegar og avtalespesialistar for pasientar busett i Helseregion Vest.

I september 2015 blir det innført krav om kortere vurderingsfrist. En sparer tid ved mottak av henvisninger elektronisk.

For ytterligere info om tilvisingar til Vurderingseininga, sjå nettside Telefon 55 91 85 40

tirsdag 1. september 2015

Utredningsalgoritme for voksne pasienter med lymfeknuter av ukjent etiologi, ingen kjent kreftsykdom i anamnesen.

Algoritme for håndtering av  voksne (>16 år) pasienter med lymfeknuter av ukjent etiologi, ingen kjent kreftsykdom i anamnesen.

Ved henvisning til spesialist er det viktig at relevante kliniske opplysninger fremkommer.


1) Palpabel kul på hals (tyroidea: kommer separat)
Henvisning til ØNH avdelingen.

Mellom 1-2 cm:
Henvises ultralyd collum innen 4 uker og avhengig av resultatet, henvisning til  ØNH avdeling håndteres med vanlig prioritering.

>2 cm:
Henvisning til  ØNH avdeling og samtidig ultralyd collum pakkeforløp lymfom

Mistanke om infeksjon? 
Utredning og ev. behandling, observasjon, ev henvisning senere

Ikke infeksjonsmistanke: 
Observasjon ved fastlege 2-3 uker, dersom vedvarende :

Henvisning til ultralyd (SUS), time innen én uke; se egen algoritme for håndtering av pas. mellom ØNH- og radiologisk avdeling.
 • Mistanke om lymfom: finnålsaspirat og/eller eksisjonsbiopsi
 • Mistanke om annen malignitet: FNAC
 • CITO: svar innen 2 dager
 • Obs Tbc/atypiske tuberkler!

Bekreftet malignitet:
ØNH avdeling henviser til spesialavdelinger ved SUS; ABK ved lymfom eller ukjent origo.


2) Kul i mediastinum, oppdaget tilfeldig (undersøkelse av annen årsak) eller ved symptomer.
Henvisning til lungeavdelingen.


3) Palpabel kul i axille
Henvisning til kirurgisk avdeling.

Ved mistanke om infeksjon:
Utredning og ev. behandling, observasjon, ev henvisning senere.

Uten mistanke om infeksjon:

<2 cm og uøm:
Observasjon 6 uker
Hvis uendret ingen videre tiltak

>2 cm: 
Henvisning til eksisjonsbiopsi


Kvinner:      Henvisning Bryst Diagnostisk Senter ved SUS.
Menn:          Henvisning til kirurgisk avdeling for eksisjonsbiopsi pakkeforløp lymfom

                      Henvisning til ultralyd (SUS) ved usikkert palpasjonsfunn.

Bekreftet malignitet: 
Kirugisk avdeling henviser til spesialavdelinger ved SUS; ABK ved lymfom eller ukjent origo.


4) Kul i abdomen, ingen organtilhørighet, oppdaget tilfeldig (billeddiagnostikk av annen årsak) eller ved uklare, diffuse symptomer.
Henvisning ABK5) Palpabel kul i lyske.
Henvisning til kirurgisk avdeling.

<2 cm og uøm:
Observasjon 6 uker
Hvis uendret ingen videre tiltak

>2 cm: 
Henvisning til eksisjonsbiopsi ved kirurgisk avdeling i pakkeforløp lymfom

Usikkert palpasjonsfunn:
Henvisning til ultralyd (SUS)


Bekreftet malignitet: 
Kirugisk avdeling henviser til spesialavdelinger ved SUS;

ABK ved lymfom eller ukjent origo.


Viktig om behandling av prøvemateriale:

Ved lymfommistanke: forsendelse av ferskt biopsimateriale til avd. for patologi.
Forsendelse av ufiksert biopsimateriale til avd. for patologi. Event væske til avd. for mikrobiologi for TB-undersøkelser (dyrkning/mikroskopi/ev. PCR). Ekstrapulmonal tuberkulose forekommer, særlig blant pasienter fra andre verdensdeler.