fredag 4. september 2015

Nytt tilbud på SUS: Palliativt senter åpnet 01.09.15

Palliativt senter på SUS åpnet 1.sept.2015

Palliativt senter er en aktiv behandlingsenhet for palliative pasienter i og utenfor sykehus i Helse Stavangers foretaksområde. 

Senteret består av Mobilt palliativt team (MPT) og en ny palliativ sengepost med 4 senger. Sengeposten har beliggenhet ved onkologisk avdeling 1k. 

Vi arbeider målrettet og tverrfaglig for god kartlegging av pasientens situasjon, og vektlegger god symptomlindring, samt ivaretakelse av pasient og pårørende. Vi bidrar i planlegging av nærmeste fremtid, og utskrivelse skjer i samarbeid med fastlege/sykepleier i kommunen.

Henvisning sendes nå til Palliativt senter i stedet for Mobilt palliativt team. 

Henvisninger vurderes daglig av inntaksteam, med første kontakt innen 2 virkedager etter at henvisningen mottatt. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost eller oppfølging av MPT der pasienten er. Innleggelser i palliativ sengepost skal være planlagte, på dagtid. Kort liggetid på 5-7 dager tilstrebes.

Utskrivelse fra palliativ sengepost skjer fortrinnsvis til kommunen. Dersom behov for plass på LE/sykehjem, og det er ventetid for det, må pasienten tilbake til moderavdeling på SUS i påvente av plass.

Egen vaktordning:
Palliativt senter oppretter egen vaktordning. Lege på vakt går visitt på palliativ sengepost og har oppfølgingstilsyn på andre avdelinger på SUS etter avtale. Denne er også tilgjengelig på telefon for rådgivning til leger og annet helsepersonell om akutte palliative problemstillinger. Henvendelser går via sykepleier på palliativ sengepost. Dersom pasienten ikke er kjent fra før for palliativ lege, kan generelle råd gis.

Henvisningsadresse:
Elektronisk: Helse Stavanger HF-palliativ medisin, Stavanger Universitetssjukehus
Per post: Stavanger Universitetssjukehus v/Seksjon for henvisningsdokumentasjon, postboks 8100, 4068 Stavanger
Henvisning i DIPS: F7 - sekundær henvisning. Avd. ABK. Seksjon: Palliasjon


For utfyllende informasjon om senteret, henvisning, lenker og annet, se nettsiden vår: http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/palliativtsenter/Sider/default.aspx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.