torsdag 6. september 2018

Rutine for å melde "avvik" i samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene


Til alle fastleger i Sør-Rogaland
Anbefalt rutine for tilbakemelding ved «avvik» i
samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene
Helsetjenesten generelt og fastlegeordningen spesielt er under stort press.
Det er derfor viktig for alle parter at samhandlingen ivaretas mest mulig hensiktsmessig. 

Ivar Halvorsen har ledet en arbeidsgruppe som har laget «PROFS» avtalen.
(PR
osedyre for Oppgavedeling mellom Fastleger og Sykehus)
Dokumentet er godkjent som gjeldende retningslinje for spesialisthelsetjenesten.
Vi ønsker nå å etablere en rutine for tilbakemelding for avvik fra disse rutinene.

IKKE BRUK DIALOGMELDINGER TIL AVVIK !
Dette fordi dialogmeldinger blir arkivert i pasientens journal «til evig tid», og
klager på legers atferd hører normalt ikke hjemme i pasientens journal.   

For fastlegene anbefales følgende:
Ved mottak av epikrise hvor sykehuslegen ber fastlegen utføre oppgaver som sykehuslegen selv burde ha gjort – eller hvor det er andre avvik fra de nye retningslinjene i epikrisen:
a)      Skriv ut epikrisen det gjelder
b)      Marker den delen av epikrisen som du reagerer på med penn eller merketusj
c)      Skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
d)      Ønsker du respons på din melding - før på din mailadresse som svar kan sendes til
e)      Legg epikrisekopien i en konvolutt og adresser denne til
           Samhandlingslege Svein Kjosavik
f)       Send konvolutten i «blodprøvekassen» til SUS

Vi vil gi tilbakemelding til aktuell sykehuslege om aktuelt avvik samt informere om retningslinjene til de sykehuslegene som ikke har fått med seg disse.

Alternativt kan samhandlingslegen kontaktes på    mobil   90414252
                                                                     
eller    mail     svein.kjosavik@sus.no

Sykehusleger vil nå få egen info om å kunne melde «Fastlege-avvik» til oss på en tilsvarende måte.  

Med hilsen


Pia Skoglund
PKO

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.