onsdag 19. november 2014

Patologi: Manglende prøvesvar - utfyllende informasjon til utsendt brev.

Informasjon vedrørende manglende patologisvar

I brev datert 11.11.2014 går det frem at avdeling for patologi har fått tilbakemeldinger om prøvesvar som ikke har kommet frem til rekvirent, og at avdelingen ikke har mulighet til å kontrollere hvilke svar dette gjelder. På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått har vi noen spesifikke datoer hvor det har skjedd feil. Her er det snakk om vår utskriftsdato, altså den datoen prøven ble godkjent og sendt til utskrift. Disse datoene er per i dag 17.9, 22.9, 26.9, 29.9, 16.10 og 28.10. Disse prøvene er registrert med prøvetakingsdato fra 1.9.2014 til og med 8.10.2014.

Per i dag er det kun cervixcytologiprøver fra eksterne rekvirenter som er etterlyst, vi ber derfor alle rekvirenter kontrollere disse ekstra nøye. Så langt er 43 kvinner er rammet av denne feilen, ingen med alvorlige diagnoser.
Samtidig vil vi understreke at vi ikke vet med sikkerhet at feilen kun gjelder cervixcytologiprøver og om det kun er eksterne rekvirenter som er rammet.

Da vi først ble oppmerksomme på dette problemet gjaldt det prøvesvar som skulle vært sendt ut den 22.9. Disse ble skrevet ut og sendt sammen med et forklarende følgebrev, da det var mange rekvirenter som fikk samme svar to ganger. Det viste seg i ettertid at det fremdeles manglet svar fra den 22.9. Vi har derfor valgt å ikke sende ut alle svarene fra ovennevnte utskriftsdatoer på nytt, da vi ikke kan garantere at dette løser problemet.

Vi har satt inn ulike tiltak ved avdelingen og arbeider sammen med vår systemleverandør for å finne årsaken og vil gi en tilbakemelding så snart vi vet med sikkerhet at problemet er løst.

Vi bemerker at gjennomsnittlig svartid per i dag er 3 uker (17 dager) på histologiprøver og 2 uker (10 dager) på cytologiprøver da vi får en del henvendelser angående prøver som ikke er ferdig.

Igjen beklager vi merarbeidet dette påfører våre rekvirenter.Vennlig hilsen

Ine Kristin Fossum                                                             
Konsulent
Avdeling for patologi
51519628
Helse Stavanger HF
www.sus.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.