Korona: Innleggelseskriterier v COVID19 mistanke


Innleggelseskriterier oppdatert 4.mai:  

NÅR LEGGE INN:
Kriterier for innleggelse på sykehus ved påvist eller mistenkt COVID-19: 
Graden av respirasjonssvikt (Respirasjonsfrekvens>30 og/eller metning ≤93% på spontanpusting med luft) er det mest kritiske i vurderingen om pasienten har behov for å innlegges på sykehus.
Forverring i tilstanden kan komme flere dager etter symptomdebut. Man skal være obs på økende funksjonsdyspne og tiltakende dårlig allmenntilstand.

1.       Oksygenmetning
 • ≤93% (på luft), WHO-anbefalt grense for alvorlig pneumoni ved COVID-19.
 • Eldre og lungesyke har ofte lavere oksygenmetning habituelt og må vurderes individuelt. Oksygenmetning <90% (på luft) kan være veiledende.

2.       CRB-65 score kan være til hjelp der hvert kriterium gir 1 poeng: C; Konfusjon. R; RF >30. B; syst.BT<90 eller diast.BT≤60. 65; alder over 65.

     a. Score 0 og 1 indikerer ikke alvorlig pneumoni, kan vurderes å behandles ambulant.
     b. Score 2 indikerer moderat alvorlig pneumoni.
     c. Score 3-4 indikerer alvorlig pneumoni.

3.       Eldre og pasienter med komorbide tilstander som bor i eget hjem med hjertesykdom, kronisk lungesykdom, diabetes, nyresvikt eller immunsuppresjon bør ha lavere terskel for innleggelse.
4.       Allmenntilstand, klinisk vurdering og om pasienten er aleneboende skal alltid tas med i betraktningen på lik linje med alle innleggelser. Hjemmeboende, skrøpelige pasienter som ikke er aktuelle for intensivbehandling kan eventuelt innlegges i kommunal Covid-19 enhet.
5.       En fraråder i utgangspunktet innleggelse av sykehjemsbeboere dersom de har fast plass, mens pasienter med korttidsplass kan være aktuell for innleggelse.
a.       Beboere med fast plass har vanligvis så dårlig allmenntilstand at de vil ha liten nytte av intensivbehandling. Disse pasientene kan motta behandling med oksygen, antibiotika og væske på sykehjemmet.

b.       Beboere med korttidsplass under aktiv rehabilitering bør vurderes særskilt for innleggelse, mens beboere med korttidsplass med lite rehabiliteringspotensiale bør som hovedregel ikke innlegges. 


LEGGE INN HVOR: 
(info om logistikken i mottak. Dette holder mottaket orden på men vi tenker det er greit at dere som legger inn er informert om logistikken).

Dersom Ja på en av følgende, behandles pasienten som mistenkt COVID-19 og tas imot på
"Luftveismottak"

 1. Har pasienten påvist COVID-19
 2. Mistenker man at pasienten har luftveisinfeksjon med en av følgende:
  - Hoste, tungpust eller feber - oppstått siste 10 dager
 3. Har pasienten ny oppstått (siste 10 dager) tap av smak- eller luktesans
 4. Har pasienten feber uten organspesifikke symptomer?                                                                  
 5. Innlegges pasienten med somatisk delir, neutropen feber eller funksjonssvikt uten klar årsak.
 6. Pasienten kan ikke redegjøre for overstående spørsmål grunnet nedsatt bevissthet, og ingen komparenter kan svare for pasienten.
 7. Gjelder spesielt for barn:
o   magesmerter defineres ikke som et organspesifikt symptom
o   oppkast/diaré hos barn tilsier testing for Covid-19

Dersom ja på følgende spørsmål, tas pasienten imot i vanlig (rent) akuttmottak med
dråpesmitteregime:

 1. Er i hjemme karantene (uten å oppfylle overstående kriterier)
 2. Pasienter som er organtransplantert uten overforstående kriterier (inntil situasjonen er avklart).
Teammottakspasienter og alvorlig syke pasienter tas imot i akuttmottak, uavhengig av smittestatus.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.