søndag 25. september 2022

Oppdatert info: Behandlingstilbudet Helse og Arbeid («arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon»)


 

Nytt navn

God kapasitet

Henvises via Sola DPS


Frisk Randaberg heter nå Falck Helse og de melder om god kapasitet og kort ventetid for pasienter med angst og depresjon 

  

Behandlingstilbudet Helse og Arbeid («arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon») er et tilbud om arbeidsrettet korttidsbehandling for pasienter med angst og depresjon. Henvisninger sendes Sola DPS og merkes “Helse og arbeid”.

Rettighetsvurdering: Også mildere tilstander kan gi rett til helsehjelp:

Rapporten «Prioritering av arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten» vektlegger at individuelle vurderingskriteria som funksjonsfall på flere arenaer, som i jobb, skole eller privat, bør tillegges vekt, og gjøre at også mildere tilstander gir rett til helsehjelp innenfor rammene av arbeidsrettet behandling. Videre fremhever arbeidsgruppen at sykmelding eller fare for sykmelding bør legges vekt på, samt pasientens eget ønske om, motivasjon for og potensial for bedret arbeidsevne kan inngå som en del av vurderingen.

Mer om tilbudet

Oppfølgingsenheten Frisk har nå fått nytt navn og kalles Falck Helse. Samtidig har en endret på inntaksrutiner. Når det gjelder muskel- og skjelett lidelser, vil disse bli håndtert som før. Pasienter tidligere henvist til Oppfølgingsenheten Frisk for arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon må nå bli henvist til Sola DPS.

Falck Helse er en privat leverandør som siden 2018 har samarbeidet med DPS’ene om målgruppen for tilbudet, som et supplement til offentlig spesialisthelsetjeneste. Hos Falck Helse møter pasientene psykologspesialister, psykologer og sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi.

Litt utfyllende informasjon om tilbudet:

Helse og Arbeid («arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon») er en videreføring etter «raskere tilbake» (prosjektordning ut 2017). Helse og Arbeid er nå en del av det offentlige tjenestetilbudet ved en del DPS’er, hvor private aktører som Falck Helse supplerer det offentlige tilbudet. I Stavanger-regionen finnes tilbudet ved Sola DPS, i tillegg til Falck Helse sitt tilbud.
  • Tilbudet består av individualterapi hos psykologspesialist, psykolog eller psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi.
  • Gjennomsnittlig behandlingsforløp 10-15 samtaler
  • Målet med tilbudet er bedre psykisk helse og økt deltakelse i arbeid, skole og utdanning.
  • Målgruppen for tilbudet er personer med mild til moderat angst og depresjon, som vurderes å ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og som antas å kunne nyttiggjøre seg et korttidstilbud av denne typen.
Tilbudet omfatter både pasienter som er sykmeldt og de som står i fare for å bli det. Det kan også omfatte pasienter som mottar andre ytelser, eksempelvis AAP.

Rettighetsvurderinger gjøres av Sola DPS, ut fra kriterier i prioriteringsveileder for voksne i psykisk helsevern, samt rapporten «prioritering av arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten», som kom i september 2020.

Maria Lund
Praksiskonsulent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.