tirsdag 18. september 2018

Radiologisk avd: Viktig melding til alle rekvirenter

Etter oppgradering av vårt fagsystem har vi problemer med utsending av svar. Dere vil derfor oppleve forsinkelse i radiologisvar fra oss.

Helse Vest IKT og leverandør jobber med å løse feilen.

For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

Vi beklager problemene dette medfører.


Mvh Terje Bakkelund, Avdelingssjef

fredag 7. september 2018

Helse og arbeid ved Sola DPS poliklinikk.


Helse og arbeid (tidligere "Raskere tilbake") ble fra 01.01.2018 omgjort fra å være et prosjekt til et fast tilbud i spesialisthelsetjenesten.

https://helse-stavanger.no/behandlinger/rettigheter/helse-og-arbeid

Henvisninger fra helse Helse Stavanger sitt opptaksområde sendes Sola DPS 


Mer om tilbudet:

Arbeidsrettet behandling

Målsetting
Formålet med arbeidsrettet behandling er å bedre psykisk helse og øke arbeidsevne, bedre jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning.

Målgruppe

Tilbudet passer ikke ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse, selvmordsfare, personlighetsforstyrrelse, manglende arbeidstilknytning eller komorbide og langvarige plager.

Tilbudet omfatter

 • Jobbfokusert individuell samtaleterapi. I jobbfokusert behandling vil det, samtidig med behandling av de psykiske vanskene, være fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Gjennomsnittlig behandlingsforløp vil være på 10-15 samtaler.
 • Stressmestringskurs. Kurset går over 8 uker med 1 ½ time pr. gang med 8-10 deltakere.

Henvisning og inntak
Fastlege er henvisende instans.
Henvisningen sendes enten elektronisk til «Helse Stavanger HF – psykisk helsevern for voksne – Sola DPS» eller per post til: Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Henvisning merkes med ”Helse og arbeid”

Helse og arbeid behandler alle nye henvisninger hver uke. Inntaksmøtet er normalt torsdager.

Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson  
Poliklinikkleder; Jørn André Kårstad Idsal, tlf 51 51 5441.
Teamkoordinator; Ludvig Mellemstrand, tlf 5151 5476

torsdag 6. september 2018

Rutine for å melde "avvik" i samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene


Til alle fastleger i Sør-Rogaland
Anbefalt rutine for tilbakemelding ved «avvik» i
samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene
Helsetjenesten generelt og fastlegeordningen spesielt er under stort press.
Det er derfor viktig for alle parter at samhandlingen ivaretas mest mulig hensiktsmessig. 

Ivar Halvorsen har ledet en arbeidsgruppe som har laget «PROFS» avtalen.
(PR
osedyre for Oppgavedeling mellom Fastleger og Sykehus)
Dokumentet er godkjent som gjeldende retningslinje for spesialisthelsetjenesten.
Vi ønsker nå å etablere en rutine for tilbakemelding for avvik fra disse rutinene.

IKKE BRUK DIALOGMELDINGER TIL AVVIK !
Dette fordi dialogmeldinger blir arkivert i pasientens journal «til evig tid», og
klager på legers atferd hører normalt ikke hjemme i pasientens journal.   

For fastlegene anbefales følgende:
Ved mottak av epikrise hvor sykehuslegen ber fastlegen utføre oppgaver som sykehuslegen selv burde ha gjort – eller hvor det er andre avvik fra de nye retningslinjene i epikrisen:
a)      Skriv ut epikrisen det gjelder
b)      Marker den delen av epikrisen som du reagerer på med penn eller merketusj
c)      Skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
d)      Ønsker du respons på din melding - før på din mailadresse som svar kan sendes til
e)      Legg epikrisekopien i en konvolutt og adresser denne til
           Samhandlingslege Svein Kjosavik
f)       Send konvolutten i «blodprøvekassen» til SUS

Vi vil gi tilbakemelding til aktuell sykehuslege om aktuelt avvik samt informere om retningslinjene til de sykehuslegene som ikke har fått med seg disse.

Alternativt kan samhandlingslegen kontaktes på    mobil   90414252
                                                                     
eller    mail     svein.kjosavik@sus.no

Sykehusleger vil nå få egen info om å kunne melde «Fastlege-avvik» til oss på en tilsvarende måte.  

Med hilsen


Pia Skoglund
PKO

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege


tirsdag 4. september 2018

Muskelbiopsi: Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Ortopedisk avdeling har i senere tid fått flere pasienter henvist fra fastleger til muskelbiopsi som ledd i utredning av muskelsmerter mm.
I disse henvisningene er det gjerne poengtert at pasienten henvises til dette etter anbefaling fra en spesialist.

Samtidig har vi forstått at fastlegene er under sterkt press og opplever uønsket oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten.

Vi ønsker å bidra til hensiktsmessig samhandling og har drøftet denne problemstillingen med aktuelle utredende spesialiteter på SUS.

Vi er blitt enige om at henvisning til muskelbiopsi kun skal gjøres av sykehusets egne spesialister. Kommer det henvisning om dette fra fastleger vil vi avvise disse.

Opplever dere at en spesialist anbefaler dere som fastleger å henvise til muskelbiopsi anbefales dere melde tilbake til spesialisten at det i så fall er en undersøkelse spesialisten selv må henvise til.   

Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid og håper denne beslutningen er i tråd med ønsket om å unngå unødig oppgaveglidning og belastning for fastleger.

fredag 31. august 2018

Schizofrenidagene 2018


Minner om Schizofrenidagene 2018 som går i Stavanger Forum 7.-9. november. 

Tittel i år: Flokken. 

Godkjennes som klinisk emnekurs i psykiatri med 25 timer. 

I år kan du blant annet høre professor Allen Frances, en amerikansk psykiater som bl.a. er kjent for å ha ledet arbeidsgruppen som utarbeidet DSM-IV. Har tydelig samfunnsengasjement og har i sine senere dager hatt vært en tydelig kritisk røst til overdiagnostikk og sykeliggjøring av det normale. 

Se www.schizofrenidagene.no for program og påmelding.

onsdag 15. august 2018

PKO: Ledig 20% stillingLyst til å jobbe for god samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten?

Det er nå ledig en 20% stilling som praksiskonsulent ved SUS

Se stillingsannonsen her

onsdag 11. juli 2018

Angående tidligere leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr

Leverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakningsutstyret til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.


Juli 2018:

Leverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakingsutstyret til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. I den forbindelse ber vi dere som har mottatt Aptima prøvetakningsutstyr om å retunere dette til oss.
Beklager ulempene dette har medført.

Juni 2018:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er nå nesten tomme for Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr og vil dessverre ha problemer med å oppfylle bestillinger som kommer inn de neste par ukene. Årsaken er kombinert produksjons- og leveringsproblemer fra firma. De forventer å få sendt ut varer i midten av juni, men inntil da blir vi nødt til å være svært restriktive med å levere ut prøvetakningsutstyr. Rekvirentene oppfordres til kun å ta helt nødvendige prøver til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae-DNA i denne perioden. Vi beklager dette problemet.


Faglig kontaktperson:

Seksjonsleder Lene K. Taushanis, tlf: 51519640/06

Kontaktperson lager:

Tiina Greig, tlf: 51518853/00

onsdag 27. juni 2018

Endrede anbefalinger for cervix-screening

En gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, har utarbeidet de nye algoritmene som angir hvordan prøver fra cervix skal følges opp. Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Av Seksjonsoverlege Jannicke Mohr Berland, avdeling for patologi, cytologiseksjonen

​Bakgrunn

I et arbeid for å optimalisere algoritmene har gruppen lagt vekt på at lik diagnose skal få samme oppfølging uavhengig av hvilken primær screeningtest som benyttes. https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/ny-algoritme-fra-1.7.2018/ . Algoritmen har ikke tilbakevirkende kraft, dvs. at kvinner som tar en oppfølgingsprøve skal følge gammel algoritme frem til 1.juli 2019.

Boksen i flytskjema «Veileder for gynekologisk onkologi» er en klikk-link, som åpner gjeldende veileder.

Konsekvens

HPV-genotype vektlegges mer, i kombinasjon med cytologisk resultat. Dette er basert på resultat-/risikovurdering.
Den største forskjellen er at normal cytologi ved HPV positiv utenom 16/18 anbefales å vente 24 måneder før kontrollprøve, slik at infeksjon har mulighet til å gå i regress og biopsi kan unngås. HPV16 og 18 positive abnorme prøver vil følges tettere. 

Svar fra laboratoriet

Prøvesvar, inkludert negativt HPV-resultat, vil fortsatt sendes til rekvirent fra laboratoriet.
Hvis kvinner over 34 år kommer til rutineprøve oftere/ før anbefalt, vil prøven undersøkes med HPV. Anledning til reservasjon mot HPV-testing er bortfalt.

Opphør av negative svarbrev fra Kreftregisteret

Kreftregisteret vil slutte å sende ut negativt svarbrev til kvinner med negativ primær HPV-test fra 1.juli 2018. Kreftregisteret vil sende påminning når det nærmer seg tid for neste anbefalte prøve, dersom ikke prøve allerede er tatt.

Symptomer

Har kvinnen symptomer bør annen prøvetakning enn celleprøve fra cervix overveies: pipelle, henvisning til gynekolog, annet. Relevante kliniske opplysninger er fortsatt nødvendig.

Mer informasjon https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/
Spørsmål til lab? Ring 51519372 (mandag – fredag 08:00 – 15:30)

tirsdag 26. juni 2018

Smittetesting av gravide - nye anbefalinger


Helsedirektoratet anbefaler gravide å la seg teste for hepatitt B tidlig i svangerskapet. Rutinemessig screening for rubella IgG av alle gravide er ikke lenger anbefalt.

Helsedirektoratet har oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

Testing av hepatitt B i svangerskapet:
På første konsultasjon bør gravide få tilbud om å bli testet for hepatitt B (i tillegg til hiv og syfilis) for å forebygge smitteoverføring fra mor til foster/barn.

Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter eller har HBsAg positiv seksualpartner) anbefales flere tester under svangerskapet. 

Mer informasjon finnes her:

Testing av rubellaantistoff hos gravide:
Det anbefales kun undersøkelse av rubellaantistoff hos gravide som ikke er vaksinert, eller har usikker vaksinasjonsstatus.

Dersom pasienten har fått to doser rubellavaksine eller tidligere har fått påvist antistoff > 10 IU/ml regnes hun som beskyttet og trenger ikke teste antistoffstatus. Kvinner som har dokumentasjon på at de har fått en dose rubellaholdig vaksine har heller ikke behov for testing under svangerskapet, men det anbefales én dose MMR-vaksine etter avsluttet svangerskap. 

Se tabell:

Tidligere vaksinasjon eller
antistoffmåling
Antistofftesting
Vaksinasjonsanbefaling
To doser rubellavaksine
Nei
0
Antistofftiter > 10 IU/ml
Nei
0
Én dose rubellavaksine
Nei
1 dose MMR
Ikke vaksinert/ usikker vaksinasjonsstatus
Ja
≥ 10 IU/ml: 0
≥ 5 IU/ml < 10 IU/ml: 1 dose MMR
< 5 IU/ml: 2 doser MMR

Det er ikke behov for ny testing etter gjennomført vaksinering.
Dersom det er indikasjon for immunstatusundersøkelse, kan serum sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS, for analyse av rubellavirus (IgG-antistoff).
Ved mistanke om aktuell rubellainfeksjon må laboratoriet kontaktes. Rubella IgM-antistoff  analyseres ikke ved vårt laboratorium. Det er viktig at kliniske opplysninger angis på rekvisisjonen. Prøven videresendes til eksternt laboratorium for IgM/IgG -antistoff undersøkelse.
Mer informasjon om rubella finnes her: røde hunder (Rubella) (fhi.no) 

Av: Elisebet Haarr, overlege. 

Kontakt:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806
mandag 25. juni 2018

Lyst å bli praksiskonsulent?

Praksiskonsulentene har som oppgave å forbedre og utvikle samarbeidet mellom fastlegene og
sykehuset.

De deltar aktivt i arbeidet med å fordele ansvar og oppgaver mellom første- og
andrelinjetjenesten og skal formidle kunnskap til sykehuset om arbeidsforhold, arbeidsmåter
og behov for samarbeid i allmennpraksis for å sikre bedre pasientforløp og mest
hensiktsmessig ressursutnyttelse.

SUS har 10 praksiskonsulenter i fra 10-20 % stilling, med en fast møtedag en gang i måneden.

Det er nå en ledig 20 % stilling, og vi ønsker en person med interesse for god samhandling og
kommunikasjon og lyst til å skape et stadig bedre helsevesen for pasienten. Søkere fra mindre kommuner oppfordres spesielt til å søke.

Dersom du er interessert, ta gjerne kontakt med leder for PKO ved SUS: Olav Thorsen på
91316476 eller epost tola@sus.no

Stillingen vil bli lyst ut på vanlig måte i webcruiter over ferien.

søndag 3. juni 2018

Samhandling: husk å melde pasienten

Sykehuset takker for at (nesten) alle innleggelsesskriv ved akutte innleggelser - nå sendes elektronisk.

Men ønsker å minne om at pasienter som ikke sendes i ambulanse også må meldes til mottaket.

Det skaper mye ekstra problemer for sekretærene om dette ikke gjøres.

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege / postdoktor
+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no

onsdag 30. mai 2018

Telefontid ved nevrologisk avdeling er veiledende

Telefontid ved nevrologisk avdeling er veiledende

Ved problemstillinger der allmennlege trenger råd fra nevrolog bør man først vurdere om problemstillingen kan løses ved bruk av dialogmelding. Dersom det er er mer hensiktsmessig å drøfte saken med vakthavende nevrolog er det fra avdelingens side ønske om å styre flest mulig av disse samtalene til telefontid (12:15-12:45). Vi tror at allmennlegen vil få bedre svar dersom telefon kommer på tidspunkt der nevrolog har tid til å sette seg skikkelig inn i saken. For henvendelser som ikke kan vente til telefontid og der man trenger svar samme dag skal det være mulig å få konferere med nevrologisk bakvakt. 

Ved innringers ønske om konferering med nevrolog, vil sentralbord etterspørre hva henvendelsen gjelder for å kunne sette over til riktig telefon. Dersom henvendelsen ikke gjelder eventuell innleggelse, vil sentralbord spørre om konfereringen kan vente til nevrologisk bakvakts telefontid.

mandag 14. mai 2018

Røntgen: Påminnelse om røntgenbilder før protesekirurgi

Pasienter som henvises til ortopedisk poliklinikk for protesekirurgi i hofte og kne skal alltid ha vanlige røntgenbilder (for knær rtg med belastning) som er mindre enn ½ år gamle. 

Vi ser stadig oftere at særlig pasienter med kneartrose kun har tatt MR som radiologisk modalitet. Dette er altså ikke tilstrekkelig for å gjøre en adekvat vurdering med tanke på protesekirurgi.


Oppdatering 29.mai 2018 - litt utfyllende informasjon:
Fordelen med stående bilder av begge knær, er at de gir oss et inntrykk av kneet under belastning (noe MR ikke
gjør) samt at vi kan sammenligne med motsatt kne. 

Stående røntgenbilder gir oss det beste bildet av hvor langtkommen artrosen er, noe som ofte er med på å avgjøre om en pasient trenger en kneprotese. Hvis slike bilder viser artrose, er det ofte god nok grunn å droppe henvisning til artroskopi. Da bør pasienten få konservativ behandling i form av egentrening, fysioterapi og smertelindring. Ved manglende effekt av konservativ bør protese vurderes.

PÅ SUS setter radiolog alltid opp røntgen i tillegg til MR for følgende pasienter:
1- Pasient er over 50 år. (Belastningsbilder for å vurdere artrose)
2- Pasient opplever låsning (corpra libera? Lettere å se benlegemer på RTG enn på MR))
3- Akutte skader der røntgen ikke er tatt (Lettere å se små kortikale frakturer på røntgen enn på MR
noen ganger)
4- Post operativt kne (På grunn av metallartefakter og benlegemer)

Vi er altså veldig fornøyd med at mange pasienter er godt utredet med MR. Vi kunne gjerne tenke
oss at flere pasienter utredes med vanlig stående røntgenbilder. Helst som første steg i utredningen
eller som et supplement til MR.


Med vennlig hilsen
Johan Lindal
Seksjonsoverlege for kneartroskopi

torsdag 10. mai 2018

Meldinger: En ting mindre å scanne! Men husk å sjekke "Meldingsovervåkningen" etter fødselsepikriser

Tenkte jeg skulle illustrere med kobling av baby og PC
- tok den minste baygen jeg fant :-)
Foto: Colourbox
Foretakene i Helse Vest har startet pilot på elektronisk sending av Fødselsepikrise mor og Fødselsepikrise nyfødt barn til helsestasjonene. 
Det er bestemt at det skal sendes kopi til fastlegene på disse. 
Utfordringen er imidlertid at Fødselsepikrise nyfødt barn alltid vil være ukjent for fastlege i og med at legekontoret ikke har fått opprettet journal på barnets fødselsnummer ennå. Derfor vil ikke epikrisen gå automatisk inn i journalen på legekontoret.
Helse Vest IKT har testet ut sending på nyfødte til alle journalsystem og fått bekreftet at elektronisk sending på denne pasientgruppen likevel kan la seg gjøre. Dette krever imidlertid manuelt arbeid fra legekontoret. Meldingene vil legge seg i meldingsovervåkningen som innkommende melding, og kan derfra hentes inn manuelt - Innhenting bør gjøres daglig. Helse Vest anbefaler at legekontoret tar kontakt med journalleverandør dersom det er behov for hjelp eller opplæring til dette arbeidet.
Dersom meldingene ikke blir hentet inn manuelt på legekontoret, vil helseforetaket ikke motta positiv applikasjonskvittering. Da vil epikrisen på den nyfødte sendes legekontoret på papir etter 72 timer.
Praksiskonsulenten kommenterer:
Vi mottar alle meldinger som feiler i innboksen og blir liggende som feil i meldingsovervåkningen. Dette håndteres litt forskjellig i de ulike EPJ og heter nok litt forskjellig ting men i praksis snakker vi om at fødselsmeldingene vil legge seg i sammen boksen som vi finner meldinger på pasienter som enten ikke er kjent ved kontoret (nye pasienter det ikke er opprettet journal på ennå) eller ved at EPJ ikke klarer å koble navn på pasient eller lege. 
Som for pasienter som er nye må du i praksis opprette journal og så importere meldingen. (Ta kontakt med EPJ leverandør om det er spørsmål til prosedyren for dette.)

fredag 20. april 2018

Påminnelse: Dialogmelding til sykehuset

Som dere vet kan man nå sende dialogmelding til sykehuset.
Jeg tenkte å minne om noen vesentlige punkter rundt bruken slik at vi sikrer at den blir god for alle parter.
 • Alle kliniske avdelinger og radiologi kan ta imot dialogmeldinger.
 • Meldingen går til avdelingen.
 • Dersom du tenker det er mest hensiktsmessig at en navngitt kollega ser på den må du gjerne tipse om det så styres den i rett innboks om det er mulig.
 • Alle dialogmeldinger vil umiddelbart være leselige også for pasientene på Helsenorge.no.
  (De er en del av journalen akkurat som henvisninger og epikriser.) Jeg uthever det fordi vi har fått tilbakemelding på at det ikke er godt nok kommunisert. Vi bør altså unngå å formulere oss slik at pasienten blir unødvendig bekymret og vurdere at det vi skriver er ok å lese om pasienten leser det uten annen forklaring. Dette er spesielt viktig å tenke på ved spørsmålstillinger rundt alvorlig sykdom f.eks.
 • Dialogmeldingene er primært ment for korte problemstillinger på pasienter som er kjent for avdelingen. Vær så konkret og kortfattet som mulig.
 • Vi jobber for å få de andre laboratoriene til også å ta imot meldinger. (De unnskylder seg med at de ikke bruker DIPS men når radiologisk avdeling klarer å kjøre DIPS på en PC og overvåke en innboks og sørge for at meldinger blir besvart kan de andre også klare det.)
 • Ikke helt fortrolig med bruken enda? Det er laget en bruksanvisning for de ulike journalene. 

onsdag 4. april 2018

Palliasjon: Fagdag 25.april.

Fagdag i grunnleggende palliasjon

Fagdagene skal gi kunnskap om grunnleggende palliasjon, aktuelle utfordringer i arbeidet med alvorlig syke og døende og muligheter vi har for å møte disse.

Sted: Aulaen 2. etg. sydbygg, SUS
Tid: 25.april 2018 kl. 08.30-15.30
Målgruppe: Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisttjeneste
Pris: 200 kr som betales ved påmelding

Program
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.15 Velkommen
09.15-10.10 Introduksjon til palliasjon, v/Janet Bakken, fagsykepleier
10.10-10.40 Ivaretakelse av pårørende, v/kreftsykepleier
10.40-10.55 Pause
10.55-12.00 Grunnleggende smertebehandling og ESAS, v/Målfrid H. Bjørgaas, overlege
12.00-12.35 Lunsj
12.40-13.30 Lindring i livets sluttfase, v/Esperanza Sanchez, lege
13.30-14.00 Åndelige og eksistensielle behov, v/Helge Hansen, prest
14.00-14.15 Pause
14.20-14.45 Tverrfaglighet og samarbeid i praksis, v/Line K. Jakobsen, kreftsykepleier
14.45-15.20 Mestring og avmakt, v/Kjetil Moen, prest
15.20-15.30 Avslutning

Kurset er søkt godkjent av NSF som meritterende med 6 timer.
Bindende påmelding innen 17.april 2018 via denne lenken: 

For å kunne registrere påmelding må deltakeren betale kursavgift ved påmelding. Husk å skrive ut kvittering dersom denne skal refunderes av arbeidsgiver. Vi gjør oppmerksom på at innbetalt deltakeravgift dessverre ikke blir refundert ved avmelding

Arrangør: Palliativt senter, SUS, i samarbeid med Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest
Kontaktinformasjon: Mobilt palliativt team, tlf: 51518901 (dagtid 08-15)


Målsetting
Kunnskaper:
Hva kjennetegner palliasjon og hvem er den palliative pasienten
Hvordan ivareta pårørende
Grunnleggende smertebehandling og ESAS
Hvordan identifisere den døende pasienten.
Hvordan ivareta åndelige og eksistensielle behov
Tverrfaglighet i praksis

Holdninger:
Trygghet i rollen som hjelper
Trygghet i at god lindrende behandling ikke alltid fører til fravær av lidelse
Å oppleve sitt arbeid som meningsfullt
Se palliasjon som en tilnærmingsmåte, som inkluderer hele familien
Se at palliasjon er viktig også i tidlig fase ved livstruende sykdom
Anse palliasjon som teamarbeid

Ferdigheter:
Kunne identifisere en palliativ pasient
Kunne identifisere når det er palliative behov
Kunne bruke pasientforløp i palliasjonVelkommen!

Cytologi: Primær HPV testing av alle kvinner er innført i Helse Vest.

Fra 3.april 2018 vil alle kvinner i alderen 34-69 år testes for HPV etter vedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet. 


fredag 23. mars 2018

Vanskelige plassforhold SUS - gjelder til onsdag 28.03.2018

(Noen har allerede fått denne meldingen via kommuneoverlegene på epost.)


Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

Emne: Vanskelige plassforhold SUS


På grunn av den store influensaepidemien og generell stor pasientpågang har vi en svært vanskelig plass situasjon på SUS. Vi har også mange utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten. I dag har situasjonen ytterligere toppet seg. Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.


Beskjeden gjelder til onsdag 28.03.2018Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

tirsdag 20. mars 2018

Påminnelse: Nytt og nyttig møte i kveld.

Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 18.03.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til vårens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med høstens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.
Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Ny løsning for en gammel utfordring?  Legemiddelsamstemming i sykehuset
Svein Kjosavik
18.15
Very Important Patients – VIP prosjektet
Bedre samhandling og planlegging av helse-tjenesten for pasienter med omfattende og kroniske problemer
Svein Kjosavik
18.30
Nytt fra Læring- og mestringssenteret: Kurs for barn med overvekt
Kari Fredriksen
18.45
Kaffepause

19.00
Reidar Stokke
19.15
HPV screening, praktiske tips for prøvetaking
Jannicke Mohr Berland
19.30
Kommunikasjon mellom fastlegene og akutt-mottak ved ØH pasientforløp
Øystein Mjelva
19.45
Hvordan unngå uheldige pasientforløp for pasienter med behov for økt omsorgsnivå i kommunen?
Sissel Hauge
20.00
Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus
Ivar Halvorsen
20.15
PBB - persisterende bakteriell bronkitt
Knut Øymar
20.30
Slutt


Presentasjonene skal være i form av PechaKucha, hvor man har mulighet for å vise maks 20 bilder/slides, med mulighet for å bruke 20 sek. på hvert bilde. PechaKucha (japansk ペチャクチャ- for «lyden av folk som snakker») er en presentasjonsform og et kulturarrangement der programmet består av opptil 12-14 korte multimedia-presentasjoner. Hver deltager kan vise 20 bilder, men bare bruke 20 sekunder på hvert. Foredragsholderne har altså bare 6 minutter og 40 sekunder på å fremføre sitt innlegg før neste deltaker entrer scenen. Formatet gjør at presentasjonene blir konsentrerte og underholdende. Opplegget ble utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003.