tirsdag 5. juni 2018

Leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr

Leverandør har problemer med å levere utstyr som benyttes til prøvetakning til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er nå nesten tomme for Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr og vil dessverre ha problemer med å oppfylle bestillinger som kommer inn de neste par ukene.

Årsaken er kombinert produksjons- og leveringsproblemer fra firma. De forventer å få sendt ut varer i midten av juni, men inntil da blir vi nødt til å være svært restriktive med å levere ut prøvetakningsutstyr. Rekvirentene oppfordres til kun å ta helt nødvendige prøver til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae-DNA i denne perioden.

Vi beklager dette problemet.

Faglig kontaktperson: Seksjonsleder Lene K. Taushanis, tlf: 51519640/06

Kontaktperson lager: Tiina Greig, tlf: 51518853/00

søndag 3. juni 2018

Samhandling: husk å melde pasienten

Sykehuset takker for at (nesten) alle innleggelsesskriv ved akutte innleggelser - nå sendes elektronisk.

Men ønsker å minne om at pasienter som ikke sendes i ambulanse også må meldes til mottaket.

Det skaper mye ekstra problemer for sekretærene om dette ikke gjøres.

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege / postdoktor
+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no

onsdag 30. mai 2018

Telefontid ved nevrologisk avdeling er veiledende

Telefontid ved nevrologisk avdeling er veiledende

Ved problemstillinger der allmennlege trenger råd fra nevrolog bør man først vurdere om problemstillingen kan løses ved bruk av dialogmelding. Dersom det er er mer hensiktsmessig å drøfte saken med vakthavende nevrolog er det fra avdelingens side ønske om å styre flest mulig av disse samtalene til telefontid (12:15-12:45). Vi tror at allmennlegen vil få bedre svar dersom telefon kommer på tidspunkt der nevrolog har tid til å sette seg skikkelig inn i saken. For henvendelser som ikke kan vente til telefontid og der man trenger svar samme dag skal det være mulig å få konferere med nevrologisk bakvakt. 

Ved innringers ønske om konferering med nevrolog, vil sentralbord etterspørre hva henvendelsen gjelder for å kunne sette over til riktig telefon. Dersom henvendelsen ikke gjelder eventuell innleggelse, vil sentralbord spørre om konfereringen kan vente til nevrologisk bakvakts telefontid.

mandag 14. mai 2018

Røntgen: Påminnelse om røntgenbilder før protesekirurgi

Pasienter som henvises til ortopedisk poliklinikk for protesekirurgi i hofte og kne skal alltid ha vanlige røntgenbilder (for knær rtg med belastning) som er mindre enn ½ år gamle. 

Vi ser stadig oftere at særlig pasienter med kneartrose kun har tatt MR som radiologisk modalitet. Dette er altså ikke tilstrekkelig for å gjøre en adekvat vurdering med tanke på protesekirurgi.


Oppdatering 29.mai 2018 - litt utfyllende informasjon:
Fordelen med stående bilder av begge knær, er at de gir oss et inntrykk av kneet under belastning (noe MR ikke
gjør) samt at vi kan sammenligne med motsatt kne. 

Stående røntgenbilder gir oss det beste bildet av hvor langtkommen artrosen er, noe som ofte er med på å avgjøre om en pasient trenger en kneprotese. Hvis slike bilder viser artrose, er det ofte god nok grunn å droppe henvisning til artroskopi. Da bør pasienten få konservativ behandling i form av egentrening, fysioterapi og smertelindring. Ved manglende effekt av konservativ bør protese vurderes.

PÅ SUS setter radiolog alltid opp røntgen i tillegg til MR for følgende pasienter:
1- Pasient er over 50 år. (Belastningsbilder for å vurdere artrose)
2- Pasient opplever låsning (corpra libera? Lettere å se benlegemer på RTG enn på MR))
3- Akutte skader der røntgen ikke er tatt (Lettere å se små kortikale frakturer på røntgen enn på MR
noen ganger)
4- Post operativt kne (På grunn av metallartefakter og benlegemer)

Vi er altså veldig fornøyd med at mange pasienter er godt utredet med MR. Vi kunne gjerne tenke
oss at flere pasienter utredes med vanlig stående røntgenbilder. Helst som første steg i utredningen
eller som et supplement til MR.


Med vennlig hilsen
Johan Lindal
Seksjonsoverlege for kneartroskopi

torsdag 10. mai 2018

Meldinger: En ting mindre å scanne! Men husk å sjekke "Meldingsovervåkningen" etter fødselsepikriser

Tenkte jeg skulle illustrere med kobling av baby og PC
- tok den minste baygen jeg fant :-)
Foto: Colourbox
Foretakene i Helse Vest har startet pilot på elektronisk sending av Fødselsepikrise mor og Fødselsepikrise nyfødt barn til helsestasjonene. 
Det er bestemt at det skal sendes kopi til fastlegene på disse. 
Utfordringen er imidlertid at Fødselsepikrise nyfødt barn alltid vil være ukjent for fastlege i og med at legekontoret ikke har fått opprettet journal på barnets fødselsnummer ennå. Derfor vil ikke epikrisen gå automatisk inn i journalen på legekontoret.
Helse Vest IKT har testet ut sending på nyfødte til alle journalsystem og fått bekreftet at elektronisk sending på denne pasientgruppen likevel kan la seg gjøre. Dette krever imidlertid manuelt arbeid fra legekontoret. Meldingene vil legge seg i meldingsovervåkningen som innkommende melding, og kan derfra hentes inn manuelt - Innhenting bør gjøres daglig. Helse Vest anbefaler at legekontoret tar kontakt med journalleverandør dersom det er behov for hjelp eller opplæring til dette arbeidet.
Dersom meldingene ikke blir hentet inn manuelt på legekontoret, vil helseforetaket ikke motta positiv applikasjonskvittering. Da vil epikrisen på den nyfødte sendes legekontoret på papir etter 72 timer.
Praksiskonsulenten kommenterer:
Vi mottar alle meldinger som feiler i innboksen og blir liggende som feil i meldingsovervåkningen. Dette håndteres litt forskjellig i de ulike EPJ og heter nok litt forskjellig ting men i praksis snakker vi om at fødselsmeldingene vil legge seg i sammen boksen som vi finner meldinger på pasienter som enten ikke er kjent ved kontoret (nye pasienter det ikke er opprettet journal på ennå) eller ved at EPJ ikke klarer å koble navn på pasient eller lege. 
Som for pasienter som er nye må du i praksis opprette journal og så importere meldingen. (Ta kontakt med EPJ leverandør om det er spørsmål til prosedyren for dette.)

fredag 20. april 2018

Påminnelse: Dialogmelding til sykehuset

Som dere vet kan man nå sende dialogmelding til sykehuset.
Jeg tenkte å minne om noen vesentlige punkter rundt bruken slik at vi sikrer at den blir god for alle parter.
 • Alle kliniske avdelinger og radiologi kan ta imot dialogmeldinger.
 • Meldingen går til avdelingen.
 • Dersom du tenker det er mest hensiktsmessig at en navngitt kollega ser på den må du gjerne tipse om det så styres den i rett innboks om det er mulig.
 • Alle dialogmeldinger vil umiddelbart være leselige også for pasientene på Helsenorge.no.
  (De er en del av journalen akkurat som henvisninger og epikriser.) Jeg uthever det fordi vi har fått tilbakemelding på at det ikke er godt nok kommunisert. Vi bør altså unngå å formulere oss slik at pasienten blir unødvendig bekymret og vurdere at det vi skriver er ok å lese om pasienten leser det uten annen forklaring. Dette er spesielt viktig å tenke på ved spørsmålstillinger rundt alvorlig sykdom f.eks.
 • Dialogmeldingene er primært ment for korte problemstillinger på pasienter som er kjent for avdelingen. Vær så konkret og kortfattet som mulig.
 • Vi jobber for å få de andre laboratoriene til også å ta imot meldinger. (De unnskylder seg med at de ikke bruker DIPS men når radiologisk avdeling klarer å kjøre DIPS på en PC og overvåke en innboks og sørge for at meldinger blir besvart kan de andre også klare det.)
 • Ikke helt fortrolig med bruken enda? Det er laget en bruksanvisning for de ulike journalene. 

onsdag 4. april 2018

Palliasjon: Fagdag 25.april.

Fagdag i grunnleggende palliasjon

Fagdagene skal gi kunnskap om grunnleggende palliasjon, aktuelle utfordringer i arbeidet med alvorlig syke og døende og muligheter vi har for å møte disse.

Sted: Aulaen 2. etg. sydbygg, SUS
Tid: 25.april 2018 kl. 08.30-15.30
Målgruppe: Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisttjeneste
Pris: 200 kr som betales ved påmelding

Program
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.15 Velkommen
09.15-10.10 Introduksjon til palliasjon, v/Janet Bakken, fagsykepleier
10.10-10.40 Ivaretakelse av pårørende, v/kreftsykepleier
10.40-10.55 Pause
10.55-12.00 Grunnleggende smertebehandling og ESAS, v/Målfrid H. Bjørgaas, overlege
12.00-12.35 Lunsj
12.40-13.30 Lindring i livets sluttfase, v/Esperanza Sanchez, lege
13.30-14.00 Åndelige og eksistensielle behov, v/Helge Hansen, prest
14.00-14.15 Pause
14.20-14.45 Tverrfaglighet og samarbeid i praksis, v/Line K. Jakobsen, kreftsykepleier
14.45-15.20 Mestring og avmakt, v/Kjetil Moen, prest
15.20-15.30 Avslutning

Kurset er søkt godkjent av NSF som meritterende med 6 timer.
Bindende påmelding innen 17.april 2018 via denne lenken: 

For å kunne registrere påmelding må deltakeren betale kursavgift ved påmelding. Husk å skrive ut kvittering dersom denne skal refunderes av arbeidsgiver. Vi gjør oppmerksom på at innbetalt deltakeravgift dessverre ikke blir refundert ved avmelding

Arrangør: Palliativt senter, SUS, i samarbeid med Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest
Kontaktinformasjon: Mobilt palliativt team, tlf: 51518901 (dagtid 08-15)


Målsetting
Kunnskaper:
Hva kjennetegner palliasjon og hvem er den palliative pasienten
Hvordan ivareta pårørende
Grunnleggende smertebehandling og ESAS
Hvordan identifisere den døende pasienten.
Hvordan ivareta åndelige og eksistensielle behov
Tverrfaglighet i praksis

Holdninger:
Trygghet i rollen som hjelper
Trygghet i at god lindrende behandling ikke alltid fører til fravær av lidelse
Å oppleve sitt arbeid som meningsfullt
Se palliasjon som en tilnærmingsmåte, som inkluderer hele familien
Se at palliasjon er viktig også i tidlig fase ved livstruende sykdom
Anse palliasjon som teamarbeid

Ferdigheter:
Kunne identifisere en palliativ pasient
Kunne identifisere når det er palliative behov
Kunne bruke pasientforløp i palliasjonVelkommen!

Cytologi: Primær HPV testing av alle kvinner er innført i Helse Vest.

Fra 3.april 2018 vil alle kvinner i alderen 34-69 år testes for HPV etter vedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet. 


fredag 23. mars 2018

Vanskelige plassforhold SUS - gjelder til onsdag 28.03.2018

(Noen har allerede fått denne meldingen via kommuneoverlegene på epost.)


Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

Emne: Vanskelige plassforhold SUS


På grunn av den store influensaepidemien og generell stor pasientpågang har vi en svært vanskelig plass situasjon på SUS. Vi har også mange utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten. I dag har situasjonen ytterligere toppet seg. Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.


Beskjeden gjelder til onsdag 28.03.2018Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

tirsdag 20. mars 2018

Påminnelse: Nytt og nyttig møte i kveld.

Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 18.03.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til vårens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med høstens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.
Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Ny løsning for en gammel utfordring?  Legemiddelsamstemming i sykehuset
Svein Kjosavik
18.15
Very Important Patients – VIP prosjektet
Bedre samhandling og planlegging av helse-tjenesten for pasienter med omfattende og kroniske problemer
Svein Kjosavik
18.30
Nytt fra Læring- og mestringssenteret: Kurs for barn med overvekt
Kari Fredriksen
18.45
Kaffepause

19.00
Reidar Stokke
19.15
HPV screening, praktiske tips for prøvetaking
Jannicke Mohr Berland
19.30
Kommunikasjon mellom fastlegene og akutt-mottak ved ØH pasientforløp
Øystein Mjelva
19.45
Hvordan unngå uheldige pasientforløp for pasienter med behov for økt omsorgsnivå i kommunen?
Sissel Hauge
20.00
Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus
Ivar Halvorsen
20.15
PBB - persisterende bakteriell bronkitt
Knut Øymar
20.30
Slutt


Presentasjonene skal være i form av PechaKucha, hvor man har mulighet for å vise maks 20 bilder/slides, med mulighet for å bruke 20 sek. på hvert bilde. PechaKucha (japansk ペチャクチャ- for «lyden av folk som snakker») er en presentasjonsform og et kulturarrangement der programmet består av opptil 12-14 korte multimedia-presentasjoner. Hver deltager kan vise 20 bilder, men bare bruke 20 sekunder på hvert. Foredragsholderne har altså bare 6 minutter og 40 sekunder på å fremføre sitt innlegg før neste deltaker entrer scenen. Formatet gjør at presentasjonene blir konsentrerte og underholdende. Opplegget ble utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003.

mandag 12. mars 2018

Dialogmelding til røntgenavdelingen.

Nå er røntgenavdelingen klar til å ta imot dialogmeldinger.

Fremgangsmåten er den samme som for de andre kliniske avdelingene på SUS

I praksis er disse meldingene tenkt for å avklare korte oppfølgingsspørsmål f.eks til en bildebeskrivelse du har mottatt.


Noen generelle poeng/påminnelser om bruk av dialogmeldinger:
Man kan kun sende dialogmeldinger til sykehus i Helse Vest (andre sykehus i andre deler av landet har ikke tilpasset/kvalitetssikret mottak i sine systemer for dette og har derfor ikke mulighet til å ta imot).

Man bruker i praksis en av PLO meldingstypene. (De vi bruker i kommunikasjonen mot kommunen) Det er  spesifikt den som kalles "Forespørsel" som skal brukes (de andre er ikke testet og havner i feil innboks på sykehuset). Se brukerveiledning om du trenger info om bruken i ditt system.

For å understreke: De andre PLO meldingstypene kan IKKE benyttes.

Husk at våre kolleger har det som deg - lange skriftlige henvendelser som krever mye jobb for å finne frem informasjon eller krever mye vurdering egner seg dårlig for denne typen meldinger. Ikke så ulikt det vi tenker om PLO meldinger fra ulike kommunale samarbeidspartnere.
Da er det stort sett bedre å ta en telefon eller henvise pasienten.

Meldingene egner seg for situasjoner der du kan vente på svar noen dager.

Det er viktig at vi bygger god kultur for bruken av disse meldingene.

På nasjonalt nivå utvikles det i disse dager en egen meldingstype som skal dekke behovet for en slik melding i hele landet.

onsdag 7. mars 2018


Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 18.03.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til vårens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med høstens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.
Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Ny løsning for en gammel utfordring?  
Legemiddelsamstemming i sykehuset
Svein Kjosavik
18.15
Very Important Patients – VIP prosjektet
Bedre samhandling og planlegging av helse-tjenesten for pasienter med omfattende og kroniske problemer
Svein Kjosavik
18.30
Nytt fra Læring- og mestringssenteret: Kurs for barn med overvekt
Kari Fredriksen
18.45
Kaffepause

19.00
Medikamentell behandling ved lett alkoholisme
Reidar Stokke
19.15
HPV screening, praktiske tips for prøvetaking
Jannicke Mohr Berland
19.30
Kommunikasjon mellom fastlegene og akutt-mottak ved ØH pasientforløp
Øystein Mjelva
19.45
Hvordan unngå uheldige pasientforløp for pasienter med behov for økt omsorgsnivå i kommunen?
Sissel Hauge
20.00
Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus
Ivar Halvorsen
20.15
PBB - persisterende bakteriell bronkitt
Knut Øymar
20.30
Slutt


Presentasjonene skal være i form av PechaKucha, hvor man har mulighet for å vise maks 20 bilder/slides, med mulighet for å bruke 20 sek. på hvert bilde. PechaKucha (japansk ペチャクチャ- for «lyden av folk som snakker») er en presentasjonsform og et kulturarrangement der programmet består av opptil 12-14 korte multimedia-presentasjoner. Hver deltager kan vise 20 bilder, men bare bruke 20 sekunder på hvert. Foredragsholderne har altså bare 6 minutter og 40 sekunder på å fremføre sitt innlegg før neste deltaker entrer scenen. Formatet gjør at presentasjonene blir konsentrerte og underholdende. Opplegget ble utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003.

onsdag 7. februar 2018

Stipendiat i allmennmedisin


Universitetet i Stavanger logo


Stipendiat i allmennmedisin
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i allmennmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse.
Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.
Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Søker bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes.
Vi søker primært etter personer med interesse for forskningsprosjekter knyttet til utvikling av kunnskap innenfor pasientforløp i samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt utdanning og kompetanseutvikling i medisinske fag med vekt på tidlig oppdagelse, intervensjon, og pasientforløp.
Interessant? Da kan du lese mer her onsdag 31. januar 2018

Hold av tiden: Nytt og nyttig møte blir 20.mars 18-20.30"Nytt og nyttig fra SUS" møtet våren 2018 blir tirsdag den 20. mars kl. 18-20.30

Det blir som vanlig korte innlegg med nyttig informasjon fra flere forskjellige avdelinger, med anledning til spørsmål og innspill til sykehuset om problemstillinger og ansvar for utredning og behandling.

Sett av tiden!Med vennlig hilsen
Olav Thorsen
Leder PKO

tirsdag 16. januar 2018

Deltidsstilling ledig Palliativt senter 20-60% stilling.Palliativt senter består av Mobilt palliativt team (MPT) og palliativ sengepost med 4 senger.

MPT gjør vurderinger av palliative inneliggende pasienter på SUS, poliklinisk virksomhet, samt ambulante tilsyn til kommunale institusjoner eller hjem til pasienter sammen med fastlege og hjemmesykepleie.

Legene i deltidsstilling deltar oftest i arbeidet v/ MPT, men kan også bistå LIS-lege og øvrige overleger v/ sengeposten om behov og ønskelig.

Se fullstendig utlysning på Legejobber.no


Info om stillingen:
 • 1 års vikariat som overlege ved Palliativt senter (se stillingsannonse via WebCruiter)
 • mulighet for deltidsstilling fra 20 % opptil 60 %
 • stillingen kan kombineres med annen stilling i Helse Stavanger HF
 • stillingen innebærer i utgangspunktet dagtidsarbeid (8-16)
 • mulighet for deltagelse i 6-delte vaktordning kan vurderes og avtales individuelt på bakgrunn av kompetanse og arbeidsavtale for øvrig om ønskelig
 • opprinnelig søknadsfrist er 14.01.18, men denne forlenges nå 14 dager pga ingen søkere så langt.

Kontaktperson:

Birthe Lie Hauge
Seksjonsoverlege

Palliativt senter
Avdeling for blod- og kreftsykdommer
Mobil 90810621
Helse Stavanger HF
www.sus.no

torsdag 11. januar 2018

Endring av ringerutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi


Avdeling for medisinsk mikrobiologi har rutine for å ringe prøvesvar som blir vurdert som
viktige slik at rekvirent raskt kan sette i gang tiltak. Mange av våre rekvirenter mottar nå svar

elektronisk, og behovet for å ringe prøvesvar vurderes ikke lenger som like aktuelt.

Fra februar 2018 vil funn av følgende mikrober kun bli meddelt rekvirent per svarbrev:
 •  Funn av tarmpatogene mikrober i prøver tatt poliklinisk.
Unntak: Ved funn av Shigella spp, Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi og enterohemoragisk E. coli (EHEC) vil polikliniske rekvirenter fortsatt bli ringt til. Alle prøver tatt på sykehus eller institusjon blir ringt som tidligere.
 • Funn av betahemolytiske streptokokker i polikliniske sårprøver hvor det er oppgitt på rekvisisjonen at pasienten er satt på effektiv antibiotikabehandling.
Det blir fortsatt ringt til rekvirenter som ikke har oppgitt antibiotikabehandling på rekvisisjonen eller dersom prøven er tatt på sykehus.
 • Funn av influensa A og B, humant metapneumovirus, rhinovirus og RS-virus i polikliniske prøver fra barn < 1 år.

Kontaktinformasjon:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Overlege Heidi Syre
Telefon 51513732

onsdag 3. januar 2018

Osteoporose: Behandlingsveileder fra ortopedisk- og endokrinologisk avdeling

Foto: Colourbox

Har pasienten din hatt et brudd?

Det er nå økt fokus på å forebygge nye brudd. Ortopedisk- og endokrinologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus har laget en utrednings-og behandlingsveileder for pasienter ≥ 50 år med brudd (unntak: brudd i fingre/tær eller hode) 


Behandlingsveileder tar utgangspunkt i to ulike situasjoner:

1) Pasienten har vært til poliklinisk vurdering og fått påvist brudd

2) Pasienten har vært innlagt med brudd


1) Pasienter behandlet poliklinisk blir henvist til DXA-måling dersom dette ikke er gjennomført det siste året. 

Pasienten informeres skriftlig og muntlig om å bestille time til sin fastlege for svar på DXA-målingen. (Kopi av DXA svar skal sendes fastlegen).

Det bes også da om at fastlegen:
 • Kontrollerer blodprøver:
  •  Albuminkorrigert kalsium 
   • Lav verdi: antiresorptiv behandling senker kalsiumnivå, kalsium må normaliseres før oppstart. 
   • Normal verdi: behandling kan startes men husk at pasienten skal ha supplement.

   • Høy verdi: må avklares og evt henvises endokrinolog. Kontroller PTH. Høy PTH, vurder primær paratyreoidismeLav PTH, vurder cancer/ sarkoidose 

  • Kreatinin: Obs. Aclasta kontraindisert ved eGFR < 35 ml/min
  • Vit. D (25OH vit D):
   • 25 OH vit D >50 tilstrebes før oppstart antiresorptiv behandling.
  • TSH, FT4:
   • For å utelukke hypertyreose som årsak til osteoporose
 • DXA svar:
  • Vurder indikasjon for medikamentell behandling
   • T-score <1 : Vurder livslangt Vitamin D og kalsiumtilskudd. Vitamin D bør være 75-100 mmol/l for å forebygge brudd. Anbefalt inntak (kost/tbl) 1200 mg kalsium og 800 IE vitamin D.
   • Antiresorptiv behandling og fast tilskudd Vitamin D og kalsium (f.eks. tyggetabletter Calcigran forte el. filmdrasjerte tabletter Kalcipos-vitamin D) startes dersom en eller flere punkter er oppfylt:
    • T-score ≤ -2,5 i hofte eller rygg, eller 
    • T-score -1,5 SD i både rygg og hofte
    • T-score < -1,0 SD og pasienten bruker kortikosteroider.
  • Vurder om osteoporose kan være av sekundær type (cøliaki, hypogonadisme, hyperthyreose, cushing, primær hyperparathyreoidisme mm.)
2) Pasient som blir innlagt med brudd i hofte eller rygg:
Der blir tatt nødvendige blodprøver samt startet med osteoporosebehandling etter prosedyre for avdelingen. Oppfølging av videre behandling og eventuelt svar fra DXA-måling (ved andre brudd som håndledd eller ankelbrudd) overføres til fastlege eller sykehjem. 
(Pasienten blir skriftlig og muntlig informert om å bestille time.)

Fastlege bes:
 • Når pasienten har begynt med Aclasta/ Prolia:
  Kontrollere blodprøver 2 uker etter oppstart av  (s-Ca, albumin, kreatinin, vit. D).
 • Andre brudd enn hofte/rygg der sykehus henviser til DXA måling som tas ca 3 mnd etter bruddet:
  Kontrollerer DXA- svar  Blodprøver bør kontrolleres (s-Ca, albumin, kreatinin, vit. D).
  (Pasienten blir skriftlig og muntlig informert om å bestille time i etterkant av DXA måling)

Generelt om oppfølging i begge situasjoner:
Ny kontroll med DXA-måling og blodprøver 2 og 5 år etter antiresorptiv behandling.
Behandling styres etter utvikling i T-score:
 • T-score uendret el forverring: Vurder compliance og bytte av medikasjon. Kvinner >75 år vil kunne få Prolia på blå resept. 
 • T-score bedring, men fortsatt ≤ -2.5, fortsett uendret behandling.
 • T-score >-2.5 og det ikke er oppstått nye frakturer under behandlingen, vurder behandlingspause.

Når kan behandling avsluttes:
 • Behandlingspause kan vurderes hvis T-score > -2.5 og det ikke er oppstått nye frakturer under behandlingen. Hvis fortsatt T-score ≤ -2.5 fortsett behandling.
  • Alendronat: Behandlingspause kan vurderes etter 5 års behandling Maks behandlingstid 10 år totalt.
  • Aclasta: Anbefales gitt hvert 2. år. Vurder behandlingspause etter 3 infusjoner. Maks 6 infusjoner totalt.
  • Prolia: Ikke behandlingspause. Kan brukes opp til 14 år. Bentettheten kan forverres etter seponering.

Behandlingsveilederen er ikke uttømmende - noen linker til mer informasjon:

NEL: osteoporose
Noen kommentarer til denne artikkelen (per jan 2018)::
Har står FRAX score omtalt - denne brukes primært når man ikke har DXA målinger.
Det står at DXA kontrollmåling under behandling ikke gir tilleggsinformasjon - dette er svakt fundert og SUS oppfordrer til å gjennomføre DXA måling som anbefalt.

Uptodate: osteoporosesøk
Utfyllende informasjon: www.lavenergibrudd.no


Med vennlig hilsen
Ane Djuv                                                          Åsne Bakke


LIS, PhD Ortopedisk avdeling                          Overlege Endokrinologisk avdeling