tirsdag 18. september 2018

Radiologisk avd: Viktig melding til alle rekvirenter

Etter oppgradering av vårt fagsystem har vi problemer med utsending av svar. Dere vil derfor oppleve forsinkelse i radiologisvar fra oss.

Helse Vest IKT og leverandør jobber med å løse feilen.

For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

Vi beklager problemene dette medfører.


Mvh Terje Bakkelund, Avdelingssjef

fredag 7. september 2018

Helse og arbeid ved Sola DPS poliklinikk.


Helse og arbeid (tidligere "Raskere tilbake") ble fra 01.01.2018 omgjort fra å være et prosjekt til et fast tilbud i spesialisthelsetjenesten.

https://helse-stavanger.no/behandlinger/rettigheter/helse-og-arbeid

Henvisninger fra helse Helse Stavanger sitt opptaksområde sendes Sola DPS 


Mer om tilbudet:

Arbeidsrettet behandling

Målsetting
Formålet med arbeidsrettet behandling er å bedre psykisk helse og øke arbeidsevne, bedre jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning.

Målgruppe

Tilbudet passer ikke ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse, selvmordsfare, personlighetsforstyrrelse, manglende arbeidstilknytning eller komorbide og langvarige plager.

Tilbudet omfatter

  • Jobbfokusert individuell samtaleterapi. I jobbfokusert behandling vil det, samtidig med behandling av de psykiske vanskene, være fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Gjennomsnittlig behandlingsforløp vil være på 10-15 samtaler.
  • Stressmestringskurs. Kurset går over 8 uker med 1 ½ time pr. gang med 8-10 deltakere.

Henvisning og inntak
Fastlege er henvisende instans.
Henvisningen sendes enten elektronisk til «Helse Stavanger HF – psykisk helsevern for voksne – Sola DPS» eller per post til: Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Henvisning merkes med ”Helse og arbeid”

Helse og arbeid behandler alle nye henvisninger hver uke. Inntaksmøtet er normalt torsdager.

Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson  
Poliklinikkleder; Jørn André Kårstad Idsal, tlf 51 51 5441.
Teamkoordinator; Ludvig Mellemstrand, tlf 5151 5476

torsdag 6. september 2018

Rutine for å melde "avvik" i samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene


Til alle fastleger i Sør-Rogaland
Anbefalt rutine for tilbakemelding ved «avvik» i
samarbeidet mellom Helse Stavanger og fastlegene
Helsetjenesten generelt og fastlegeordningen spesielt er under stort press.
Det er derfor viktig for alle parter at samhandlingen ivaretas mest mulig hensiktsmessig. 

Ivar Halvorsen har ledet en arbeidsgruppe som har laget «PROFS» avtalen.
(PR
osedyre for Oppgavedeling mellom Fastleger og Sykehus)
Dokumentet er godkjent som gjeldende retningslinje for spesialisthelsetjenesten.
Vi ønsker nå å etablere en rutine for tilbakemelding for avvik fra disse rutinene.

IKKE BRUK DIALOGMELDINGER TIL AVVIK !
Dette fordi dialogmeldinger blir arkivert i pasientens journal «til evig tid», og
klager på legers atferd hører normalt ikke hjemme i pasientens journal.   

For fastlegene anbefales følgende:
Ved mottak av epikrise hvor sykehuslegen ber fastlegen utføre oppgaver som sykehuslegen selv burde ha gjort – eller hvor det er andre avvik fra de nye retningslinjene i epikrisen:
a)      Skriv ut epikrisen det gjelder
b)      Marker den delen av epikrisen som du reagerer på med penn eller merketusj
c)      Skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
d)      Ønsker du respons på din melding - før på din mailadresse som svar kan sendes til
e)      Legg epikrisekopien i en konvolutt og adresser denne til
           Samhandlingslege Svein Kjosavik
f)       Send konvolutten i «blodprøvekassen» til SUS

Vi vil gi tilbakemelding til aktuell sykehuslege om aktuelt avvik samt informere om retningslinjene til de sykehuslegene som ikke har fått med seg disse.

Alternativt kan samhandlingslegen kontaktes på    mobil   90414252
                                                                     
eller    mail     svein.kjosavik@sus.no

Sykehusleger vil nå få egen info om å kunne melde «Fastlege-avvik» til oss på en tilsvarende måte.  

Med hilsen


Pia Skoglund
PKO

Svein R. Kjosavik
Samhandlingslege


tirsdag 4. september 2018

Muskelbiopsi: Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SUS vedrørende muskelbiopsier

Ortopedisk avdeling har i senere tid fått flere pasienter henvist fra fastleger til muskelbiopsi som ledd i utredning av muskelsmerter mm.
I disse henvisningene er det gjerne poengtert at pasienten henvises til dette etter anbefaling fra en spesialist.

Samtidig har vi forstått at fastlegene er under sterkt press og opplever uønsket oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten.

Vi ønsker å bidra til hensiktsmessig samhandling og har drøftet denne problemstillingen med aktuelle utredende spesialiteter på SUS.

Vi er blitt enige om at henvisning til muskelbiopsi kun skal gjøres av sykehusets egne spesialister. Kommer det henvisning om dette fra fastleger vil vi avvise disse.

Opplever dere at en spesialist anbefaler dere som fastleger å henvise til muskelbiopsi anbefales dere melde tilbake til spesialisten at det i så fall er en undersøkelse spesialisten selv må henvise til.   

Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid og håper denne beslutningen er i tråd med ønsket om å unngå unødig oppgaveglidning og belastning for fastleger.

fredag 31. august 2018

Schizofrenidagene 2018


Minner om Schizofrenidagene 2018 som går i Stavanger Forum 7.-9. november. 

Tittel i år: Flokken. 

Godkjennes som klinisk emnekurs i psykiatri med 25 timer. 

I år kan du blant annet høre professor Allen Frances, en amerikansk psykiater som bl.a. er kjent for å ha ledet arbeidsgruppen som utarbeidet DSM-IV. Har tydelig samfunnsengasjement og har i sine senere dager hatt vært en tydelig kritisk røst til overdiagnostikk og sykeliggjøring av det normale. 

Se www.schizofrenidagene.no for program og påmelding.

onsdag 15. august 2018

PKO: Ledig 20% stillingLyst til å jobbe for god samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten?

Det er nå ledig en 20% stilling som praksiskonsulent ved SUS

Se stillingsannonsen her

onsdag 11. juli 2018

Angående tidligere leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr

Leverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakningsutstyret til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.


Juli 2018:

Leverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakingsutstyret til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. I den forbindelse ber vi dere som har mottatt Aptima prøvetakningsutstyr om å retunere dette til oss.
Beklager ulempene dette har medført.

Juni 2018:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er nå nesten tomme for Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr og vil dessverre ha problemer med å oppfylle bestillinger som kommer inn de neste par ukene. Årsaken er kombinert produksjons- og leveringsproblemer fra firma. De forventer å få sendt ut varer i midten av juni, men inntil da blir vi nødt til å være svært restriktive med å levere ut prøvetakningsutstyr. Rekvirentene oppfordres til kun å ta helt nødvendige prøver til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae-DNA i denne perioden. Vi beklager dette problemet.


Faglig kontaktperson:

Seksjonsleder Lene K. Taushanis, tlf: 51519640/06

Kontaktperson lager:

Tiina Greig, tlf: 51518853/00