torsdag 21. september 2017

Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 24.10.2017 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om.

Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål.
Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.

Program:

Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Nytt om nytt sykehus
Kari Gro Johanson
18.15
Mal for (bedre) epikriser
Kristian Leitao
18.30
Ny dagpost hjerte
Erlend Singsaas
18.45
ME – hva er nytt på SUS?
Katrine B Norheim
19.00
Kaffepause

19.15
Mobilt palliativt team – for hvem?
Målfrid Bjørgaas
19.30
Nye retningslinjer for glukosebelastning av gravide
Ragnar Sande
19.45
Nytt om dialogmeldinger
Ole Chr Langlo
20.00
Nye lover for psykisk helsevern om tvang
Jan Skandsen
20.15
Legemiddel-samstemming på SUS
Svein Kjosavik
20.30
Slutt

                                                                      


Vel møtt!

Olav Thorsen
Leder PKO SUS

fredag 8. september 2017

Radiologi: Gammel elektronisk løsning slås av 1.oktober

Elektronisk rekvirering av radiologiske undersøkelser.

Vår gamle server for mottak/sending av elektroniske radiologihenvisninger- og svar, slås av 1.oktober.

Den gamle serveren er ustabil og fortsatt drift på denne innebærer en risiko for at svar ikke sendes ut eller at vi ikke får inn henvisninger.

En del legekontor har allerede Dips Interactor og vi håper at flest mulig får tatt i bruk Interactor innen 1. oktober.Fordeler med disse løsningene:

       Applikasjonskvittering
§  Mottatt henvisning
§  Sendt svar
       Økt pasientsikkerhet
       Raskere behandling av henvisningen på radiologisk avdeling


For å bestille DIPS Interactor med tjenestetilbud for radiologi, kontakt Samhandling på e-post samhandling@helse-vest-ikt.no    

Dersom ditt legekontor likevel en periode må rekvirere på papir, beklager vi ulempen dette medfører.

Svar kommer i samme format som vi får henvisningen inn på.

 (Vi kan fortsatt motta elektroniske henvisninger opprettet i journalsystem dersom dere bruker versjon 1.5 av  henvisning og at denne sendes til  adresse oppført i adresseregisteret.)


Vennlig hilsen                                                                                                                                                   Vennlig hilsen                                                                                                                                                           

Åshild Sætevik
                                                                                                                                                  Terje Daniel Bakkelund
Systemansvarlig Carestream PACS/RIS/risweb
                                                                                           Avdelingssjef
51519313/97590087                                                                                                                                     
Avdeling for radiologi
Helse Stavanger HF                                                                                                                                          
51518256 / +4792023905
www.sus.no
                                                                                                                                                       Helse Stavanger HF
www.sus.no         


              

torsdag 7. september 2017

Neste nytt og nyttig møte: 24.oktober 18-20.30

Tirsdag den 24. oktober er det tid for høstens Nytt og nyttig møte i Aulaen på SUS fra kl. 18.00-20.30.

Vi garanter et spennende og nyttig repertoar av tema, med muligheter for spørsmål og kommentarer:
(ME, dialogmeldinger, ortogeriatri, MPT, dagpost hjerte osv.)

Sett av dag og tid. Dette vil du ikke gå glipp av!

Mhv

PKO-SUS

tirsdag 8. august 2017

Omorganisering Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Psykiatrisk divisjon ble i januar 2017 omgjort til to klinikker; Klinikk psykisk helsevern voksne, og Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige består av fire avdelinger. Omorganiseringen har gitt nye navn og kontaktpersoner i noen av avdelingene. Se våre nettsider for mer kontaktinformasjon.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Avdelingsleder: Randi Mobæk
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/

Avdelingen består av Rus poliklinikk ung, Stavanger (tidligere PUT Stavanger), Rus poliklinikk ung, Sandnes (tidligere PUT Sandnes), OBS team, Veksthuset, Gauselskogen rehabiliteringsenhet, LAR Helse Stavanger og RPS team

Avdeling unge voksne og flyktninger (AUVF)
Avdelingsleder: Frode Jåtten
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger

Avdelingen består av Gausel poliklinikk/gruppepoliklinikk, Gausel behandlingspost, Engelsvoll, Transkulturelt senter og Jobb/skoleresept

Avdeling psykisk helsevern barn og unge, poliklinikk (PBU pol)
Avdelingsleder: Lilja Thorsteinsdottir
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa

Avdelingen består av BUP (Egersund, Bryne, Sandnes, Sola, Sentrum, Hinna, Madla), Akutt ambulant ungdomsteam (AAUT), og spesialpoliklinikken, herunder autismeteamet, sped og småbarnsteamet og nevroteamet.

Avdeling psykisk helsevern barn og unge, døgn (PBU døgn)
Avdelingsleder: Asbjørn Lindland
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa

Avdelingen består av K1 (tidligere utredningsposten barn), M1 (tidligere akuttposten ungdom) og N1 (tidligere behandlingsposten ungdom)

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Klinikksjef: Lars Conrad Moe
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige

Forsknings- og undervisningsavdelingen
Leder: Gro C. Peck
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/fou-enheten


mandag 19. juni 2017

Pasientreiser: Gjelder Randaberg, Sandnes og Stavanger

Nå har alle kommuner unntatt Kvitsøy like rutiner for bestilling av pasientreiser.

Kortversjonen:
Behandler bestiller elektronisk, bil vil så møte opp på henteadresse oppgitt i rekvisisjonen og transportere pasienten.

Dere / pasient trenger altså ikke lenger å bestille bil selv lenger.

Egenandel: følger frikortreglene, egenandel til frikorttaket.

Avbestilling: pasienten må huske å avbestille når tur ikke skal brukes.

Venting på bil må påregnes.


Husk å formidle dette videre til personalet på kontoret!

Be dem gjerne opprette abonnement på Praksisnytt så når vi dem direkte.

Starte abonnement - se her

mandag 12. juni 2017

Labnytt: Nå overføres kopi av prøvesvar til DIPS


Fra 6.6.2017 vil svar på patologiprøver som er rekvirert fra fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehuset også bli sendt til DIPS når svaret rapporteres tilbake til fastlege/andre.

Under finner du lenke til LABnytt med informasjon om dette.
tirsdag 6. juni 2017

Svangerskapsdiabetes - nye retningslinjer


Retningslinjene legger opp til en 2 delt screening med HbA1c i 1.trimester og glukosebelastningstest i uke 24-28.

1.Trimester
HbA1c tas ved første svangerskapskontroll (inntil uke 16) for å identifisere kvinner med udiagnostisert pre-gestasjonell diabetes/hyperglykemi ved følgende risikofaktorer:
 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes.
 • Førstegradsslektninger med diabetes.
 • KMI > 30 kg/m2
 • Tidligere født barn med fødselsvekt > 4500 g.
 • Tidligere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, perinatal død).

HbA1c kan ikke benyttes ved:
 • jernmangelanemi, 
 • hemolytisk anemi, 
 • kronisk malaria, 
 • større blødninger og transfusjoner,
da det kan være manglende samsvar mellom HbA1c-resultatet og grad av glykemi. I disse tilfeller må diabetes diagnosen basere seg på resultat av glukosebelastningstest (se nedenfor) eller tilfeldig plasma-glukose ≥ 11,1 mmol/L hos en person som har klassiske symptomer på hyperglykemi.

Det anbefales henvisning av gravide kvinner til fødepoliklinikken ved HbA1c ≥ 5,9 % tidlig i svangerskapet.
Kvinner med HbA1c < 5,9 % skal gjennomføre glukosebelastningstest i uke 24-28.


Uke 24-28; glukosebelastningstest
Tilby glukosebelastningstest til alle gravide som fyller en eller flere av følgende risikofaktorer:
 • Alder >25 år (for førstegangsfødende)
 • Alder >40 år for flergangsfødende uten noen andre risikofaktorer
 • KMI >25 kg/m²
 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Alle som har førstegradsslektninger med diabetes
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes
 • Tidligere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, perinatal død).Biokjemiske kriterier
Tiltak
Diabetes oppdaget i svangerskapet
HbA1c ≥ 6,5 %
eller
Fastende glukose ≥ 7 mmol/L
eller
2 timers glukose ≥ 11,1 mmol/L
Henvis til fødepoliklinikken
Svangerskapsdiabetes
Fastende glukose ≥ 5,3-6,9 mmol/L
eller
2 timers glukose ≥ 9.0-11,0 mmol/L
Oppfølging av fastlege:
Informasjon om diagnose, kostråd, oppfordring til fysisk aktivitet, opplæring i egenmålinger. Henvises til fødepoliklinikken for UL i svangerskapsuke 36.

Ingen diabetes
Fastende glukose < 5,3 mmol/L og
2 timers glukose < 9,0 mmol/L
Ingen videre testing selv ved senere glukosuri


Det anbefales at alle ved diagnosetidspunkt får 
 • adekvat informasjon om diagnosen, 
 • kostråd, 
 • oppfordring til daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet i minst 30 minutter
 • opplæring i egenmåling.

Egenmålinger
Det anbefales daglige målinger fastende, 2 timer etter frokost og 2 timer etter middag. 

Behandlingsmål
Behandlingsmålet for egenmålinger er 
 • fastende glukose < 5,3 mmol/L og 
 • glukose 2 timer etter måltidsstart < 6,7 mmol/L. 


Når behandlingsmålet nås ved livsstilsendringer alene, vil egenmåling av glukose tre ganger daglig 1-2 dager per uke som regel være tilstrekkelig, men bør fortsettes gjennom hele svangerskapet.

Dersom man etter optimalisering av kost og fysisk aktivitet fortsatt har 3 eller flere målinger over behandlingsmålet i løpet av 14 dager, må kvinnen henvises til fødepoliklinikken for oppstart av behandling. 

Medikamentell behandling av svangerskapsdiabetes er en spesialistoppgave.

Vekstkontroll

Kvinner som klarer seg gjennom svangerskapet på kostregulering skal henvises til vekstkontroll med ultralyd ved fødepoliklinikken ved ca. uke 36. Ved kombinert fedme (KMI > 30 kg/m2) og svangerskapsdiabetes anbefales henvisning til fødepoliklinikken ved diagnosetidspunkt. 

John Cooper
Seksjonsoverlege
Endokrinologisk avdeling

Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege
Kvinneklinikken