tirsdag 16. januar 2018

Deltidsstilling ledig Palliativt senter 20-60% stilling.Palliativt senter består av Mobilt palliativt team (MPT) og palliativ sengepost med 4 senger.

MPT gjør vurderinger av palliative inneliggende pasienter på SUS, poliklinisk virksomhet, samt ambulante tilsyn til kommunale institusjoner eller hjem til pasienter sammen med fastlege og hjemmesykepleie.

Legene i deltidsstilling deltar oftest i arbeidet v/ MPT, men kan også bistå LIS-lege og øvrige overleger v/ sengeposten om behov og ønskelig.

Se fullstendig utlysning på Legejobber.no


Info om stillingen:
 • 1 års vikariat som overlege ved Palliativt senter (se stillingsannonse via WebCruiter)
 • mulighet for deltidsstilling fra 20 % opptil 60 %
 • stillingen kan kombineres med annen stilling i Helse Stavanger HF
 • stillingen innebærer i utgangspunktet dagtidsarbeid (8-16)
 • mulighet for deltagelse i 6-delte vaktordning kan vurderes og avtales individuelt på bakgrunn av kompetanse og arbeidsavtale for øvrig om ønskelig
 • opprinnelig søknadsfrist er 14.01.18, men denne forlenges nå 14 dager pga ingen søkere så langt.

Kontaktperson:

Birthe Lie Hauge
Seksjonsoverlege

Palliativt senter
Avdeling for blod- og kreftsykdommer
Mobil 90810621
Helse Stavanger HF
www.sus.no

torsdag 11. januar 2018

Endring av ringerutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi


Avdeling for medisinsk mikrobiologi har rutine for å ringe prøvesvar som blir vurdert som
viktige slik at rekvirent raskt kan sette i gang tiltak. Mange av våre rekvirenter mottar nå svar

elektronisk, og behovet for å ringe prøvesvar vurderes ikke lenger som like aktuelt.

Fra februar 2018 vil funn av følgende mikrober kun bli meddelt rekvirent per svarbrev:
 •  Funn av tarmpatogene mikrober i prøver tatt poliklinisk.
Unntak: Ved funn av Shigella spp, Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi og enterohemoragisk E. coli (EHEC) vil polikliniske rekvirenter fortsatt bli ringt til. Alle prøver tatt på sykehus eller institusjon blir ringt som tidligere.
 • Funn av betahemolytiske streptokokker i polikliniske sårprøver hvor det er oppgitt på rekvisisjonen at pasienten er satt på effektiv antibiotikabehandling.
Det blir fortsatt ringt til rekvirenter som ikke har oppgitt antibiotikabehandling på rekvisisjonen eller dersom prøven er tatt på sykehus.
 • Funn av influensa A og B, humant metapneumovirus, rhinovirus og RS-virus i polikliniske prøver fra barn < 1 år.

Kontaktinformasjon:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Overlege Heidi Syre
Telefon 51513732

onsdag 3. januar 2018

Osteoporose: Behandlingsveileder fra ortopedisk- og endokrinologisk avdeling

Foto: Colourbox

Har pasienten din hatt et brudd?

Det er nå økt fokus på å forebygge nye brudd. Ortopedisk- og endokrinologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus har laget en utrednings-og behandlingsveileder for pasienter ≥ 50 år med brudd (unntak: brudd i fingre/tær eller hode) 


Behandlingsveileder tar utgangspunkt i to ulike situasjoner:

1) Pasienten har vært til poliklinisk vurdering og fått påvist brudd

2) Pasienten har vært innlagt med brudd


1) Pasienter behandlet poliklinisk blir henvist til DXA-måling dersom dette ikke er gjennomført det siste året. 

Pasienten informeres skriftlig og muntlig om å bestille time til sin fastlege for svar på DXA-målingen. (Kopi av DXA svar skal sendes fastlegen).

Det bes også da om at fastlegen:
 • Kontrollerer blodprøver:
  •  Albuminkorrigert kalsium 
   • Lav verdi: antiresorptiv behandling senker kalsiumnivå, kalsium må normaliseres før oppstart. 
   • Normal verdi: behandling kan startes men husk at pasienten skal ha supplement.

   • Høy verdi: må avklares og evt henvises endokrinolog. Kontroller PTH. Høy PTH, vurder primær paratyreoidismeLav PTH, vurder cancer/ sarkoidose 

  • Kreatinin: Obs. Aclasta kontraindisert ved eGFR < 35 ml/min
  • Vit. D (25OH vit D):
   • 25 OH vit D >50 tilstrebes før oppstart antiresorptiv behandling.
  • TSH, FT4:
   • For å utelukke hypertyreose som årsak til osteoporose
 • DXA svar:
  • Vurder indikasjon for medikamentell behandling
   • T-score <1 : Vurder livslangt Vitamin D og kalsiumtilskudd. Vitamin D bør være 75-100 mmol/l for å forebygge brudd. Anbefalt inntak (kost/tbl) 1200 mg kalsium og 800 IE vitamin D.
   • Antiresorptiv behandling og fast tilskudd Vitamin D og kalsium (f.eks. tyggetabletter Calcigran forte el. filmdrasjerte tabletter Kalcipos-vitamin D) startes dersom en eller flere punkter er oppfylt:
    • T-score ≤ -2,5 i hofte eller rygg, eller 
    • T-score -1,5 SD i både rygg og hofte
    • T-score < -1,0 SD og pasienten bruker kortikosteroider.
  • Vurder om osteoporose kan være av sekundær type (cøliaki, hypogonadisme, hyperthyreose, cushing, primær hyperparathyreoidisme mm.)
2) Pasient som blir innlagt med brudd i hofte eller rygg:
Der blir tatt nødvendige blodprøver samt startet med osteoporosebehandling etter prosedyre for avdelingen. Oppfølging av videre behandling og eventuelt svar fra DXA-måling (ved andre brudd som håndledd eller ankelbrudd) overføres til fastlege eller sykehjem. 
(Pasienten blir skriftlig og muntlig informert om å bestille time.)

Fastlege bes:
 • Når pasienten har begynt med Aclasta/ Prolia:
  Kontrollere blodprøver 2 uker etter oppstart av  (s-Ca, albumin, kreatinin, vit. D).
 • Andre brudd enn hofte/rygg der sykehus henviser til DXA måling som tas ca 3 mnd etter bruddet:
  Kontrollerer DXA- svar  Blodprøver bør kontrolleres (s-Ca, albumin, kreatinin, vit. D).
  (Pasienten blir skriftlig og muntlig informert om å bestille time i etterkant av DXA måling)

Generelt om oppfølging i begge situasjoner:
Ny kontroll med DXA-måling og blodprøver 2 og 5 år etter antiresorptiv behandling.
Behandling styres etter utvikling i T-score:
 • T-score uendret el forverring: Vurder compliance og bytte av medikasjon. Kvinner >75 år vil kunne få Prolia på blå resept. 
 • T-score bedring, men fortsatt ≤ -2.5, fortsett uendret behandling.
 • T-score >-2.5 og det ikke er oppstått nye frakturer under behandlingen, vurder behandlingspause.

Når kan behandling avsluttes:
 • Behandlingspause kan vurderes hvis T-score > -2.5 og det ikke er oppstått nye frakturer under behandlingen. Hvis fortsatt T-score ≤ -2.5 fortsett behandling.
  • Alendronat: Behandlingspause kan vurderes etter 5 års behandling Maks behandlingstid 10 år totalt.
  • Aclasta: Anbefales gitt hvert 2. år. Vurder behandlingspause etter 3 infusjoner. Maks 6 infusjoner totalt.
  • Prolia: Ikke behandlingspause. Kan brukes opp til 14 år. Bentettheten kan forverres etter seponering.

Behandlingsveilederen er ikke uttømmende - noen linker til mer informasjon:

NEL: osteoporose
Noen kommentarer til denne artikkelen (per jan 2018)::
Har står FRAX score omtalt - denne brukes primært når man ikke har DXA målinger.
Det står at DXA kontrollmåling under behandling ikke gir tilleggsinformasjon - dette er svakt fundert og SUS oppfordrer til å gjennomføre DXA måling som anbefalt.

Uptodate: osteoporosesøk
Utfyllende informasjon: www.lavenergibrudd.no


Med vennlig hilsen
Ane Djuv                                                          Åsne Bakke


LIS, PhD Ortopedisk avdeling                          Overlege Endokrinologisk avdeling

søndag 26. november 2017

CFS/ME: Presisering - Lassa har ingen utredningsfunksjonKortversjonen:
Utredning: Nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avd.
Rehabilitering: Lassa (når diagnose er satt etter Canada kriteriene)Presisering ved henvisninger av pasienter med CFS/ME:
AFMR Lassa har ingen utredningsfunksjon, og har kun tilbud til pasienter som er ferdig utredet og fått diagnosen CFS/ME iht. Canada kriteriene. Dette skal fremkomme i henvisningen.

Pasienter som ikke er ferdig utredet kan henvises til CFS/ME utredning ved SUS. 

Henvisningen adresseres enten nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avdeling og MÅ merkes «CFS/ME-utredning». 

Dersom fastlege har stilt diagnosen CFS/ME basert på Canadakriteriene kan altså pasienten henvises direkte til AFMR Lassa, viser forøvrig til tidligere publiserte rutine.


Katrine Brække Norheim
Seksjonsoverlege Medisinsk dagpost

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege avd for fysikalsk medisin og rehabilitering

tirsdag 14. november 2017

Adenovirus konjunktivitt epidemi i anmarsj?

Disse infeksjonene kommer i epidemier, oftest med noen års mellomrom. 

Smitteproblem på øyeavdelingen:
De skaper et problem for øyeavdelingen da viruset er stabilt og vanskelig å eliminere fra kontaktflater, selv med de mest kjente desinfeksjonsmetoder. 

Dette gjør at en del pasienter smittes nettopp ved kontakt med øyeavdelingen.  


Hvem bør henvises:
Pasienter med fluorecinopptak henvises, ellers trenger de fleste ikke tilsyn av øyelege - selv om konjunktivittene kan se skremmende ut. 

Når du er i tvil om diagnosen:
Ved tvil om diagnose, evt manglende respons på mistenkt bakteriell konjunktivitt bør pcr tas med tanke på adenovirus som årsak. 

Mer informasjon:
Det viser forøvrig til artikkel i NEL. 


Kyrre Olsen Meberg
Øyeavdelingen

Kjetil Hetta
Praksiskonsulent

fredag 10. november 2017

Akuttpoliklinikken: Øhjelp - Pasienter med negativt røntgen

Anbefaling for bruk av akuttpoliklinikk i forbindelse med øyeblikkelig hjelp røntgen bilder
Sykehusets rutine er allerede at alle som kommer til røntgen automatisk blir sendt videre til akutt pol. ved positive funn, men ikke ved negative funn.

I enkelte tilfeller kan det være grunn til å be om en spesialistvurdering uansett røntgen svar - som for eksempel ved spørsmål om seneruptur - men
i så fall er det ønskelig at henvisningen klart beskriver behovet.

Bakgrunn
Det en betydelig merbelastning for akutt poliklinikken å få slike henvisninger med ønske om klinisk vurdering ved negative røntgen. Det er samtidig ytterst sjelden at man ser at det er nødvendig eller nyttig. De gangene det evt. er nyttig burde pasienten som regel heller vært henvist ortopedisk pol. kl.
Rutinemessig «helgardering» med å henvise begge steder bør unngås om mulig. 
Dersom du er i tvil anbefaler vi å konferere med vakthavende lege i forkant.


Med vennlig hilsen

Svein Kjosavik
Samhandlingslege

Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent Klinikk A (Ortopedisk avdeling)