torsdag 18. oktober 2018

Invitasjon Nytt og nyttig møte


Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 23.10.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS


PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Høstens møte vil ha fokus på kloke valg/chosing wisely. 

Det blir som vanlig et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.

Påmelding: Klikk her

Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Chosing wisely - Presentasjon av NFAs råd om kloke valg
Eirik Viste/ Olav Thorsen
18.15
Kloke valg for ryggen
Eric Franssen
18.30
Pakkeforløp i psykiatrien
Lars R Øhlckers
18.45
Diagnostikk ved luftvegsinfeksjoner – kloke valg. Forbedringsprosjekt ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Iren Høyland Löhr
19.00
Kaffepause

19.15
Avviksmeldinger til SUS fra fastlegene

Ivar Halvorsen og Pia Skoglund
19.30
Nytt fra Avklaringsmottak, NEWS og triage
Anita S Lyngøy og Siri Lerstøl Olsen
19.45
Matallergier og intoleranse hos barn – kloke valg

Knut Øymar
20.00
Variasjon i blodprøvetaking hos fastleger – kloke valg
Øyvind Skadberg
20.15
Nytt sykehus på to steder – tjenester, innovasjon og samhandling
Øystein Evjen Olsen
20.30
Slutt

torsdag 4. oktober 2018

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi
Det helsevitenskapelige fakultet ved det nyopprettede Forskningsnettverk for helse og teknologi, har fått en treårig rekrutteringsstilling innen helseteknologi. Stillingen skal styrke forskningen i koblingen mellom teknologi og helse, og overgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. En kortfattet prosjektbeskrivelse (max 10 sider), støttebrev fra veiledere (inkl. cv), aktuelle samarbeidspartnere samt deres rolle kan sendes til førsteamanuensis i biomedisin Hanne Røland Haglandsom leder forskningsnettverket, innen 20. oktober

Du finner også utlysningen på UiS sine intranettsider:


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
Ph.d. og spes. allmennmedisin
Leder for PKO SUS
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF

tirsdag 2. oktober 2018

Placeholder: Nytt og nyttig - tirsdag 23.oktober

Høstens Nytt og nyttig møte på SUS blir tirsdag den 23. oktober kl. 18-20.30. 

Overordnet tema denne gangen er Kloke valg/chosing wisely. 

Det blir som vanlig et variert innhold av tema og forelesere, med korte innlegg og anledning til kommentarer og spørsmål. Tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin. 

Sett av datoen! Dette bør du ikke gå glipp av.

Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
Ph.d. og spes. allmennmedisin
Leder for PKO SUS
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 28. september 2018

Radiologisk avd: Oppdatert status angående problemer med henvisninger og svarmeldinger

Oppdatering 28.sept:
Radiologisk avdeling har etter en oppgradering av sine systemer problemer med å hente alle opplysningene vi sender fra oss når vi rekvirerer bildeundersøkelser.

Dette er et midlertidig problem som har full prioritet og søkes løst så raskt som overhode mulig. Dette er veldig arbeidskrevende for avdelingen så de har all mulig interesse av å få løst dette så raskt som mulig.
Elektroniske svarrapporter: man har funnet feilen og disse skal nå sendes ut som normalt. 
Papirsvar (som sendes ut når du har rekvirert på papir): Her er det forsinkelser. Etterlys per telefon eller dialogmelding om du savner et svar.

Kontaktinformasjon:
TLF: For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Dialogmelding: Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

RÅD: Det kan være greit for deg som henviser på papir og lage et system for å sjekke av at du får svar inntil problemet er løst.

Sjekkliste MR:
Denne ligger i noe som kalles en KITH fil i meldingene vi sender fra oss. SUS har problemer med å få tilgang til denne filen og inntil problemet er avklart:


  • Når det ikke er noen kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste utfylt, ingen kontraindikasjoner.
  • Når det er kontraindikasjoner: Skriv "Sjekkliste: (kontraindikasjon).

Hvis det ikke er oppgitt informasjon om sjekklisten eller det mangler nødvendig informasjon om kontraindikasjonene vil avdelingen sende en sjekkliste til deg for utfylling.

I noen sjeldne situasjoner (når nye leger rekvirerer spesielt) kan det oppstå problemer med å få opp HPR nr på den som rekvirerer, da vil avdelingen ringe legekontoret og avklare dette.


Mvh
Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent

onsdag 26. september 2018

Pakkeforløp rus og psykiatri: Lanseringsmøte Stavanger 16.okt 2018


Regional lanserings- og implementeringskonferanse
pakkeforløp for psykisk helse og rus, Rogaland

Folkets hus, Stavanger 10-15 den 16 oktober 2018

Påmelding til silje.agnethe.tara.skram@sus.no innen 25.09.2018

Lanseringskonferanse for ledere og nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i opptaksområdet til Helse Stavanger og Helse Fonna.

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.
Konferansen vil gi en kort innføring i pakkeforløpenes generelle innhold, inkludert forløpskoordinering, forløpstider og koding. Det legges vekt på brukerperspektivet, samhandling og praktisk gjennomføring.

Lanserings- og implementeringskonferansen retter seg mot:
  • ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket
  • fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene
  • bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus

For å lykkes med implementeringen er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende representantene engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av dagen. Se "Nasjonal plan for implementering av pakkeforløpfor psykisk helse og rus (2018 – 2020)" som beskriver nasjonale og regionale implementeringstiltak. 

Se mer informasjon om pakkeforløp på Helsedirektoratets sider.

  
Program.

10.00 - 10.10   Velkommen ved Helse Vest

10.10 - 10.25   Et løft for sterkere brukerinvolvering
 Karl Olaf Sundfør, RIO

10.25- 11.35     Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med innføring av pakkeforløpene v/Helsedirektoratet

11.35 - 12.15     Lunsj

12.15 - 12.45    Det helhetlige forløpet -  om overganger, koordinering og samhandling
ved Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef, Sandnes Kommune og Bent Horpestad, avdelingssjef, Sola DPS.

12.45 - 13.15:    Kommunens rolle og de som kan henvise til pakkeforløp. Fastlege Olav Thorsen         (PKO) & Bjarte Sælevik, tjenesteleder psykisk helse og rusarbeid, Time kommune.

13.15 - 13.30:    Kaffe

13.30 - 13.40     Barn i pakkeforløp – video. Lars Ravn Øhlckers, PHBURA, SUS

13.40 - 14.00     Somatisk helse og levevaner. Torgeir Gilje Lid, KORFOR, SUS

14.00 - 14.20     Koding og kvalitet i pakkeforløp. Bente Urfjell, Helsedirektoratet.

14.20 - 14.50     Veien videre og implementering i praksis. Liv Alsaker Sande, erfaringskonsulent           FOUSAM og Ester Marie Espeset, psykologspesialist, Helse Fonna.

!4.50 – 15.00     Avslutning og kommentarer

tirsdag 18. september 2018

Radiologisk avd: Viktig melding til alle rekvirenter

Oppdatering 26.sept:
Etter en oppdatering ser det nå ut til at man har klart å fikse problemet med utsending av elektroniske svarrapporter. Det er noe etterslep som man prøver å jobbe inn.

Orginalmelding:
Etter oppgradering av vårt fagsystem har vi problemer med utsending av svar. Dere vil derfor oppleve forsinkelse i radiologisvar fra oss.

Helse Vest IKT og leverandør jobber med å løse feilen.

For svar som haster, kontakt Avd for radiologi på tlf 51519264.

Du kan også sende dialogmelding og etterlyse svar når det ikke haster.

Vi beklager problemene dette medfører.


Mvh Terje Bakkelund, Avdelingssjef

fredag 7. september 2018

Helse og arbeid ved Sola DPS poliklinikk.


Helse og arbeid (tidligere "Raskere tilbake") ble fra 01.01.2018 omgjort fra å være et prosjekt til et fast tilbud i spesialisthelsetjenesten.

https://helse-stavanger.no/behandlinger/rettigheter/helse-og-arbeid

Henvisninger fra helse Helse Stavanger sitt opptaksområde sendes Sola DPS 


Mer om tilbudet:

Arbeidsrettet behandling

Målsetting
Formålet med arbeidsrettet behandling er å bedre psykisk helse og øke arbeidsevne, bedre jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning.

Målgruppe

Tilbudet passer ikke ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse, selvmordsfare, personlighetsforstyrrelse, manglende arbeidstilknytning eller komorbide og langvarige plager.

Tilbudet omfatter

  • Jobbfokusert individuell samtaleterapi. I jobbfokusert behandling vil det, samtidig med behandling av de psykiske vanskene, være fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Gjennomsnittlig behandlingsforløp vil være på 10-15 samtaler.
  • Stressmestringskurs. Kurset går over 8 uker med 1 ½ time pr. gang med 8-10 deltakere.

Henvisning og inntak
Fastlege er henvisende instans.
Henvisningen sendes enten elektronisk til «Helse Stavanger HF – psykisk helsevern for voksne – Sola DPS» eller per post til: Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Henvisning merkes med ”Helse og arbeid”

Helse og arbeid behandler alle nye henvisninger hver uke. Inntaksmøtet er normalt torsdager.

Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson  
Poliklinikkleder; Jørn André Kårstad Idsal, tlf 51 51 5441.
Teamkoordinator; Ludvig Mellemstrand, tlf 5151 5476